علوم انسانی

پایان نامه بررسی میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : کتابداری

گرایش : اطلاع رسانی

عنوان : بررسی میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی طی سال های 82 الی 87

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال

دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، گروه کتابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش اطلاع رسانی

عنوان:

بررسی میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی طی سال های 82 الی 87

استاد راهنما :

دکتر فریبرز خسروی

استاد مشاور :

دکتر ناهید بنی اقبال

پاییز 89

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مندرجات
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: معرفی پژوهش
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسأله 2
1-3- اهداف پژوهش 3
1-3-1- هدف کلی 3
1-3-2- اهداف اختصاصی پژوهش 3
1-4- ضرورت و اهمیت پژوهش 4
1-5- تعاریف عملیاتی و مفهومی 5
1-6- پرسش های اساسی 7
1-7- متغیرهای پژوهش 7
1-8- فرضیه پژوهش 8
1-9- محدودیت های پژوهش 8
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1- مقدمه 9
2-2- مبانی نظری پژوهش 9
2-2-1- سازماندهی اطلاعات 9
2-2-2- نمایه 10
2-2-3- هدف نمایه 11
2-2-4- انواع نمایه 12
2-2-5- اندازه و جزئیات نمایه 13
2-2-6- کیفیت نمایه 13
2-2-7- نمایه سازی 14
2-2-8- یکدستی در نمایه سازی 14
2-2-9- زبان نمایه سازی 15


2-2-10- انواع زبان های نمایه سازی 15
2-2-10-1- زبان طبیعی 16
2-2-10-2- زبان نمایه سازی آزاد 17
2-2-10-3- زبان کنترل شده 17
2-2-11- زبان جامعه پزشکی و آشفتگی ها و نابسامانی های آن 17
2-2-12- مستندسازی 18
2-2-13- مهم ترین ابزارهای مستندسازی 19
2-2-14- اصطلاحنامه 20
2-2-15- تاریخچه اصطلاحنامه 21
2-2-16- هدف اصطلاحنامه 22
2-2-17- ویژگی های مهم ا صطلاحنامه 22
2-2-18- انواع اصطلاحنامه 24
2-2-19- اصطلاحنامه پزشکی فارسی 25
2-2-19-1- نمایه های موجود در اصطلاحنامه پزشکی فارسی

 

25
2-2-19-2- شکل ارائه اصطلاحات در اصطلاحنامه پزشکی فارسی

 

27
2-3- پیشینه پژوهش 28
2-3-1- پیشینه پژوهش در ایران 28
2-3-2- پیشینه پژوهش در خارج از ایران 33
2-4- استنتاج کلی از مرور پیشینه ها 36
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 37
3-2- روش پژوهش 37
3-3- جامعه آماری پژوهش 40
3-4- ابزار گردآوری اطلاعات 40
3-5- تجزیه و تجلیل یافته ها 40
فصل چهارم: یافته­ های پژوهش
4-1- مقدمه 41
4-2- یافته های پژوهش 41


4-3- پاسخ به پرسش های اساسی پژوهش 48
4-4- تأیید یا رد فرضیه پژوهش 53
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته ها و نتیجه ­گیری
5-1- مقدمه 54
5-2- تجزیه و تحلیل یافته‌ها 54
5-3- نتیجه گیری نهایی 60
5-4- استنتاج کلی از مرور پیشینه ها و مقایسه آن با پژوهش حاضر 61
5-5- پیشنهادات پژوهش 65
5-6- پیشنهاد برای پژوهش های آتی 66
منابع و مآخذ 67
پیوست  
چکیده انگلیسی  


 
عنوان صفحه
جدول (4-1) توزیع فراوانی پژوهش ها به تفکیک نوع پژوهش (طرح و پایان نامه) 41
جدول (4-2) توزیع فراوانی انواع کلیدواژه ها بر حسب کیفیت آن (میزان انطباق با اصطلاحنامه پزشکی فارسی) 42
جدول (4-3) توزیع فراوانی پژوهش ها بر حسب تعداد کلیدواژه های پیشنهادشده 43
جدول (4-4) توزیع فراوانی انواع پژوهش ها به تفکیک شوراهای پژوهشی محل تصویب 44
جدول (4-5) توزیع فراوانی انواع پژوهش ها به تفکیک سال 45
جدول (4-6) توزیع فراوانی پایان نامه ها به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان 46
جدول (4-7) توزیع فراوانی طرح ها به تفکیک وضعیت علمی مجری اول طرح تحقیقاتی 47
جدول (4-8) میانگین میزان انطباق واژه های نمایه ای با اصطلاحنامه پزشکی فارسی بر حسب نوع پژوهش 48
جدول (4-9) میانگین میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها با اصطلاحنامه پزشکی فارسی برحسب رشته و مقطع تحصیلی دانشجو 49
جدول (4-10) میانگین میزان انطباق واژه های نمایه ای طرح ها با اصطلاحنامه پزشکی فارسی برحسب وضعیت علمی مجری اول 50
جدول (4-11) میانگین میزان انطباق واژه های نمایه ای با اصطلاحنامه پزشکی فارسی بر حسب شوراهای پژوهشی تصویب کننده 51
جدول (4-12) میانگین میزان انطباق واژه های نمایه ای با اصطلاحنامه پزشکی فارسی بر حسب سال 52

 


 
عنوان صفحه
نمودار (4-1) درصد فراوانی انواع کلیدواژه ها بر حسب کیفیت آن ( میزان انطباق با اصطلاحنامه پزشکی فارسی) 42
نمودار (4-2) توزیع فراوانی انواع پژوهش ها به تفکیک شوراهای محل تصویب 44
نمودار (4-3) توزیع فراوانی انواع پژوهش ها به تفکیک سال 45
نمودار (4-4) درصد فراوانی پایان نامه ها به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان 46
نمودار (4-5) درصد فراوانی طرح ها به تفکیک وضعیت علمی مجری اول طرح پژوهشی 47

 

 


چکیده

هدف: اطلاعات با شیوه های مختلفی چون فهرستنویسی و نمایه سازی سازماندهی می شوند. اصطلاحنامه ها بعنوان ابزار نمایه سازی به کار می روند. یکی از این اصطلاحنامه ها، اصطلاحنامه پزشکی فارسی است. هدف از پژوهش حاضر « تعیین میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی طی سال های 82 الی 87 » است.

روش شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل 2670 کلیدواژه برگرفته از 213 طرح تحقیقاتی و 551  پایان نامه است. روش پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها چک لیستی تهیه شده توسط محقق است.

یافته ها: نتایج نشان دهنده 89/20 درصد کلیدواژه مطابق با استاندارد، 45/77 درصد کلیدواژه نامطابق با استاندارد و 64/1 درصد کلیدواژه اعلام است. 8 درصد از کلیدواژه های نامطابق با استاندارد کلیدواژه های با املای نادرست بودند. یافته ها نشان دهنده تفاوت معنی دار بین میزان انطباق واژه های نمایه ای پژوهش ها با اصطلاحنامه پزشکی فارسی و متغیرهایی چون سال و شورای پژوهشی تصویب کننده پژوهش بودند. همچنین بین میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها با اصطلاحنامه پزشکی فارسی و رشته و مقطع تحصیلی دانشجو و بین میزان انطباق واژه های نمایه ای طرح ها با اصطلاحنامه پزشکی فارسی و وضعیت علمی مجری اول آنها رابطه وجود دارد ولی از نظر میزان انطباق بین پایان نامه ها و طرح ها تفاوتی مشاهده نشد.

نتایج: نتایج، لزوم توجه به امر استانداردسازی نمایه ها بر مبنای اصطلاحنامه پزشکی فارسی را نشان داد. در نهایت پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه شد.

کلیدواژه ها: مستندسازی کلیدواژه ها، پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، طرح های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

 

 

 

 


سازماندهی اطلاعات از دیرباز دارای اهمیت ویژه ای بوده است و در هر زمان بسته به نوع و ماهیت منابع اطلاعاتی، از شیوه های ابتدایی و دستی گرفته تا پیشرفته و رایانه ای برای سازماندهی آنها مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این ابداعات، فهرستنویسی، رده بندی، چکیده نویسی و نمایه سازی است که فرایند سازماندهی، ذخیره و بازیابی اطلاعات را تسهیل نموده، سرعت می بخشد. (فتاحی، 79)

ارزیابی کیفیت نمایه سازی همیشه نقش مهمی در پیشرفت و توسعه نظام های اطلاع رسانی داشته است. این ارزیابی معیاری برای اقتصادی بودن نظام اطلاع رسانی است. اگر این ارزیابی در مراحل اولیه ایجاد یک نظام اطلاع رسانی انجام شود بسیار مفید و اقتصادی است، زیرا در دراز مدت تجدید نظر در چنین امری بسیار مشکل و هزینه بر است. بنابراین معیارهای ارزیابی مطمئنی باید تهیه کرد و در همان ابتدای کار، نظام را از نظر نمایه سازی ارزیابی کرد. (فاگمن، 1374)

علاوه بر این در چند دهه اخیر نظام های ذخیره و بازیابی اطلاعات برای از میان برداشتن نارسایی ها و معایب موجود در واژگان طبیعی اقدام به کنترل واژگان یا مستندسازی نموده اند. نقش کنترل واژگان به هنگام ذخیره اطلاعات، انطباق واژه های در نظر گرفته شده با استانداردهاست که به منظور فهم روابط موجود میان واژه ها و یکسان سازی آنها صورت می گیرد. (فتاحی، 79)

در دانشگاه های مختلف کشور هر ساله اطلاعات بسیاری در قالبهای مختلف از جمله پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی تولید می شود. این منابع از نظر ماهیت پژوهشی و بکر بودن ارزش اطلاعاتی زیادی دارند که به منظور دسترس پذیر ساختن هر چه بیشتر آنها، این دسته از منابع اطلاعاتی در انواع مختلف بانکهای اطلاعاتی، نمایه شده و مورد استفاده کاربران قرار می گیرد. از آنجا که نمایه و نمایه سازی در بازیابی اطلاعات از اهمیت چشمگیری برخوردار است، توجه به کیفیت و ارزیابی آن و ارائه معیارها و استانداردها، همواره مورد توجه محققان این حوزه بوده است. هدف از نمایه سازی، تسهیل در بازیابی رکوردها یا مدارک است. اصولاً پیشرفت امور آموزشی، فرهنگی و اقتصادی، بدون نمایه سازی صحیح اطلاعات غیرممکن است و هر نظام اطلاع رسانی بدون وجود نمایه ای مناسب، با شکست روبرو می شود. از این رو اهمیت ارزیابی آن آشکار می شود.

  • بیان مسأله

با توجه به کاربرد وسیع نمایه سازی در فعالیت های پژوهشی و نقش آن در بازیابی اطلاعات، مستند بودن آن عنصری لازم و ضروری است که در صورت عدم مستندسازی واژه های نمایه ای، مشکلات بسیاری در بازیابی اطلاعات وجود خواهد داشت.

مستندسازی نمایه ها فواید بسیاری دارد از آن جمله می توان به : ایجاد نظم در آنچه می تواند در وضعیت دیگری هرج و مرج تلقی شود، تضمین ثبات، رسیدن به درجه قابل قبولی از تعالی و ارتقاء خدمات مؤثر اشاره کرد. تمایل به بهبود کیفیت به تنهایی موجب ایجاد نظم نمی شود، بلکه احساس ضرورت و شناخت نیازها نیز در ایجاد و بکارگیری مستندها حائز اهمیت است. مستندکردن نمایه ها، هزینه ها را کاهش می دهد و اجرای آن می تواند از دوباره کاری ها بکاهد. برای مثال نمایه سازی مدارک اگر مستند شود می تواند یک بار انجام شده و کار هماهنگی میان مراکز مختلف را تسهیل کند. همچنین مستندسازی نمایه ها باعث ثبات و سازگاری در استفاده از نظام های واژگانی می شود. اگر مستندسازی در نظام نمایه سازی رعایت شود و استفاده کنندگان از نمایه ها با این مستندها آشنا شوند، مشکلات جستجو و بازیابی آنها کاهش می یابد. از دیدگاه نظری مقایسه نمایه ها با مستندهای منتشرشده، بهترین راه ارزیابی آنهاست. (تیموری خانی، 84)

تعداد صفحه : 98

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.