رشته مدیریت

پایان نامه بررسی موانع بلوغ به کارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بازار یابی

عنوان : بررسی موانع بلوغ به کارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

دانشكده علوم انسانی، گروه مدیریت

»M.A پایان‌ نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد مدیریت «

  گرایش: بازار یابی

 عنوان:

بررسی موانع بلوغ به کارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

استاد راهنما:

دکتر علی یاسینی

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-1مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….3

1-3 ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………4

1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….4

1-5سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………4

1-6 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5

1-7 تعاریف واژگان………………………………………………………………………………………………………………..5

فصل دوم:  مروری برادبیات تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….7

2-2 تجارت الكترونیكی چیست؟……………………………………………………………………………………………..7

2-3 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الكترونیكی ………………………………………………………………………….8

2-4 تاریخچه تجارت الكترونیكی…………………………………………………………………………………………..11

2-5 الگوهای مختلف بلوغ تجارت الكترونیكی ……………………………………………………………………….11

2-5-1 الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه………………………………………………………………………..11

2-5-2 الگوی سازمان ملل برای بلوغ تجارت الكترونیكی………………………………………………………….12

2-5-3 الگوی مراحل رشد فناوری اطلاعات نولان……………………………………………………………………13

2-5-4 الگوی گارتنر ……………………………………………………………………………………………………………13

2-5-5 الگوی میسرا و دینگرا…………………………………………………………………………………………………15

2-5-6 الگوی ایالت یوتا……………………………………………………………………………………………………….16

2-5-7 الگوی گروه مشاوره دلویت و تاچ……………………………………………………………………………….17

2-5-8 الگوی نقشه راه تجارت الكترونیكی……………………………………………………………………………..18

2-5-9 الگوی دموکراسی الکترونیکی………………………………………………………………………………………19

2-5-10 الگوی بلوغ دو بعدی……………………………………………………………………………………………….19

2-6 محرك های تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………….21

2-6-1 الگوهای تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………..23

2-7 مفهوم دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………………….23

2-7-1 مراحل دولت الکترونیک ……………………………………………………………………………………………25

2-7-2 فرایند استقرار دولت الکترونیک ………………………………………………………………………………….25

2-7-3 شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک ……………………………………………………………26

2-8 دولت الكترونیک در ایران……………………………………………………………………………………………….33

2-9 به کارگیری تجارت الكترونیكی در شركتها و موسسات…………………………………………………………36

2-9-1چالشهای SME ها در پذیرش و استفاده از ICT و تجارت الكترونیكی…………………………..40

2-9-2 مزایای استفاده از تجارت الكترونیكی در SMES…………………………………………………………..41

2-9-3 مشكلات SME ها در پذیرش تجارت الكترونیكی ………………………………………………………42

2-9-4                      سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت لكترونیكی………………………………………….48

2-9-5                      تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی……………………….50

2-9-5-1   تجربه انگلستان ………………………………………………………………………………………………….50

2-9-5-2 تجربه یونان  ……………………………………………… ……………………………………………………….54

2-9-5-3  تجربه اسكاتلند: …………………………………………………………………………………………………..57

2-9-5-4  تجربه آلمان …………………………………. ……………………………………………………………………58

2-9-5-5 تجربه اتحادیه اروپا……………………………………………… ……………………………………………….60

2-9-5-6 تجربه فنلاند………………………………………………………. ……………………………………………….61

2-9-5-7 تجربه دانمارك……………………………………………………. ……………………………………………….63

2-9-5-8 تجربه مكزیك…………………………………………………….. ……………………………………………….65

2-9-5-9 تجربه ژاپن………………………………………………………… ……………………………………………….66

2-9-5-10 تجربه ایالات متحده………………………………………….. ……………………………………………….67

  • پیشینه تحقیق. ……………………………………………………….. ……………………………………………….68

2-10-1 پژوهش های داخلی……………………………………………….. ……………………………………………….68

2-10-2 پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………….69

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..72

3-2 نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..72

3-3 جامعه آماری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………72

3-4 روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………73

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….73

3-6روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………………73

3-7  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………74

فصل چهارم:   تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..76

4-2- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….76

4-2-1جنسیت افراد……………………………………………………………………………………………………………..76

4-2-3 سن افراد پاسخگو……………………………………………………………………………………………………..77

4-2-2 وضعیت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………78

4-2-4 سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………………79

4-3 آزمون کولموگوروف اسمیرنوف………………………………………………………………………………………80

4-4-1 آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………81

4-4-2 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………82

4-4-3 آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………..84

4-4-4 آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………..85

فصل پنجم:  نتایج وپیشنهادات

5-1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..88

5-2   بیان نتایج…………………………………………………………………………………………………………………..88

5-2-1 نتیجه فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………….88

5-2-2 نتیجه فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….89

5-2-3 نتیجه فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………89

5-2-4 نتیجه فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………90

5-3  پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………………………………………………..91

5-4 راهکارهای اجرایی برای رفع موانع…………………………………………………………………………………..92

5-5 توصیه به پژوهشگران……………………………………………………………………………………………………..92

5-6  محدویت ها و موانع  پژوهش………………………………………………………………………………………..93

منابع وماخذ

الف : منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………94

ب : منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..95

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………..96

فهرست جداول

جدول (2-1 )خدمات اصلی دولت……………………………………………………………………………………….. 33

جدول (3-1)نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک…………..74

جدول (4-1) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………..76

جدول (4-2) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………………………………..77

جدول (4-3) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………….78

جدول (4-4) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………..79

جدول (4-5) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه فقدان منابع مالی و بکار گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………………………82

جدول (4-6) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه مشکلات فنی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………83

جدول (4-7) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه موانع رفتاری/ فرهنگی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………..84

جدول (4-8) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه عدم آمادگی و تمایل مشتریان و بکار گیری تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………85

جدول (4-9) نتایج آزمون اولویت یابی فریدمن برای شاخص های دخیل در بلوغ تجارت الکترونیک……….86

 

فهرست نمودار ها

نمودار (4-1) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………..77

نمودار (4-2) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن …………………………………………………………………….78

نمودار (4-3) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………………79

نمودار (4-4) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………..80

فهرست شکل ها

شكل (2-1) تعریف كسب و كار الكترونیكی و تجارت الكترونیكی………………………………………………8

شکل(2-2) مراحل  مختلف مدل های یازده گانه بلوغ تجارت و دولت الكترونیك…………………………20

شكل(2-3) مراحل توسعه تجارت الكترونیكی در شركتهای كوچك و متوسط………………………………38

شكل(2-4) مراحل توسعه تجارت الكترونیكی در شركتهای كوچك و متوسط………………………………40

شكل(2-5) موانع بكار گیری تجارت الكترونیكی در شركتهای كوچك و متوسط برخی كشورهای امریكای جنوبی…………………………………………………………………………………………………………………… 45

 

 


 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع بلوغ به کارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام  انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در اداره امور مالیاتی استان ایلام می باشد. حجم كل جامعه آماری برابر با 230 نفر ( 230= N ) بوده که حجم  نمونه  آماری با بهره گرفتن از جدول مورگان برابر 146نفر به دست آمد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عزیزی و حسینی  شامل 21سوال و 4 مولفه استفاده گردید. روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تایید و پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ 832/ برآورد شد. به منظور بررسی موضوع چهار فرضیه‌ تدوین شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده از آزمونT  استفاده گردیده، نتایج به دست آمده نشان داد که: نبود منابع مالی لازم موجب به کارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام نمی شود. مشکلات فنی، موانع رفتاری/ فرهنگی و عدم آمادگی و تمایل مشتریان در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع به کارگیری تجارت الکترونیکی می شود.

 

 

کلمات کلیدی: نظام الکترونیکی، بلوغ نظام الکترونیکی ، اداره امور مالیاتی ، استان ایلام.

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1مقدمه

پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات[1] در سایه تحول علم کامپیوتر سبب تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار شده است. اگر چه بحران شرکت های فعال در تجارت الکترونیکی و اصطلاحا شرکت های دات کام[2] در سال های اخیر موجب تردید در مورد مزایا و کارایی تجارت الکترونیکی  شده است اما باید توجه داشت كه ادامه حیات تجاری در دنیای الکترونیکی[3] نیاز به قابلیت های الکترونیکی دارد(حنفی زاده،1390). برای موفقیت در دنیای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اولین و مهمترین گام برنامه ریزی جهت شناسایی موانع،  به کارگیری تجارت الکترونیکی می باشد. سازمان ها برای طراحی و اجرای مناسب استراتژی های به کارگیری EC نیاز به آگاهی از موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی دارند. این موانع هم حالت داخلی [4]و هم خارجی [5] دارند. برای به کارگیری موفقیت آمیزEC  سازمان باید مجموعه ای از منابع و قابلیت های داخلی را دارا باشد، همچنین باید زیرساختارهای لازم محیطی و خارجی که مربوط به مسا ئلی از قبیل زیرساختار حقوقی و قانونی، آمادگی و قابلیت لازم شرکاء و فضای رقابتی مناسب وجود داشته باشند. در ایران به کارگیری تجارت الکترونیکی در مراحل مقدماتی قرار دارد و عمدتاً به عنوان ابزار تبلیغاتی تلقی می گردد. برای این که یک سازمان بتواند از این مرحله فراتر برود و مزایای متعددEC  را جذب نماید باید موانع مربوطه را شناسایی کند (سهرابی و خانلری ، 1389) .

در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش پرداخته می شود سپس فرضیات، اهداف پژوهش و تعریف واژگان خواهد آمد.

1-2 بیان مسئله تحقیق

پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت كرده اند که از آن جمله می توان به سازمان های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول كردن اقتصاد است . جستجو برای دستیابی به روش های كاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است . این انقلاب را تجارت الكترونیكی نامیده اند.

مک گریگور و ورازلیک[6] (2009)معتقدند که تجارت الکترونیکی می تواند به عنوان مزیت رقابتی مطرح گردد، زیرا باعث کاهش هزینه ها و دستیابی به مشتریان بالقوه در سراسر جهان می گردد. این محققان موانع را در دو گروه خیلی سخت و گروه نامتناسب نامگذاری کردند .

باتوجه به مسایل ذکر شده سوال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع بلوغ تجارت الکترونیک اداره امور مالیاتی ایلام کدامند ؟

[1] . ICT

[2] . .Com

[3] . E-World

[4] . Internal

[5] . External

[6] . Macgregor and Vrazalic

تعداد صفحه : 141

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.