حقوق

پایان نامه ارشد: بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد  در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی (M.A)

 

عنوان:

بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما:

دکتر حسن حاجی تبار فیروزجایی

استاد مشاور:

دکتر مهدی اسماعیلی 

 

بهار 1393 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه 
چکیده1 
مقدمه2 
الف- بیان مساله2 
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق2 
ج- اهداف تحقیق3 
د- سؤال­های تحقیق3 
هـ- فرضیه­ های تحقیق3 
و- روش تحقیق4 
ز- ساختار تحقیق4 
بخش اول: کلیات5 
فصل اول: ماهیت، اصول، سابقه تقنینی، مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات6 
مبحث اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات و سابقه تقنینی آن7 
گفتار اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات7 
بند اول: ماهیت قرار موقوفی تعقیب و مجازات7 
بند دوم: اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات9 
گفتار دوم: سابقه­ی تقنینی قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ایران9 
بند اول: قوانین قبل از انقلاب اسلامی9 
بند دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی11 
مبحث دوم: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مسائل مربوط به آن12 
گفتار اول: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات12 
بند اول: در مرحله تحقیقات مقدماتی12 
بند دوم: در مرحله دادرسی13 
بند سوم: در مرحله اجرای مجازات13 
گفتار دوم: زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات13 
بند اول: زمان صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات13

 

 
بند دوم: مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات14 
فصل دوم: تجدید نظرخواهی،آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مقایسه آن با سایر قرارها14 
مبحث اول: تجدید نظرخواهی و آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات14 
گفتار اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مرجع صالح آن14 
بند اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب14 
الف- مرجع دادسرایی15 
ب- مرجع دادرسی16 
1: دادگاه کیفری استان16 
2: دادگاه عمومی و انقلاب17 
بند دوم: مرجع صالح پس از نقض قرار17 
گفتار دوم: آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات17 
بند اول: نسبت به حقوق شاکی خصوصی17 
بند دوم: نسبت به قرارهای اعدادی صادره در مراحل دادرسی18 
مبحث دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری18 
گفتار اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی19 
بند اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب19 
بند دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب باقرار مجرمیت20 
بند سوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار ترک تعقیب21 
گفتار دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی22 
بخش دوم: موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری و مجازات23 
فصل اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، نسخ قانون و عفو24 
مبحث اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت24 
گفتار اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه24 
بند اول: تعاریف25 
الف- معنای فوت25 
1- مرگ ظاهری25 
   
2- کما25 
3- مرگ مغزی26 
4- حکم موت فرضی26 
ب- معنای مجازات شخصی27 
بند دوم: تأثیر فوت بر انواع مجازات­ها27 
الف- تأثیر فوت بر دیه27 
ب- تأثیر فوت بر جزای نقدی28 
ج- تأثیر فوت بر حکم مصادره اموال28 
بند سوم- اثر فوت بر مراحل دادرسی29 
الف- فوت متهم قبل از تعقیب29 
ب- فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی29 
ج- فوت محکومٌ علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم31 
د- فوت محکومٌ علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت31 
و- فوت محکومٌ علیه پس از صدور حکم قطعی31 
ی- فوت محکومٌ علیه حین اجرای حکم32 
گفتار دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت32 
بند اول: مفهوم گذشت، جرایم قابل گذشت و ضابطه تشخیص جرم قابل گذشت32 
الف- معنای گذشت32 
ب- جرایم قابل گذشت32 
ج- راه­های شناسایی جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت33 
1- روش ضابطه قانونی33 
2- روش احصای قانونی33 
3- روش قانونگذار ایران33 
بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی35 
الف- تعریف شاکی35 
ب- تشریفات گذشت35 
ج- شرایط گذشت کننده36 
   
1- حق تمتع36 
2- اهلیت استیفاء36 
بند سوم: مسائل مربوط به گذشت شاکی36 
مبحث دوم: نسخ قانون و عفو37 
گفتار اول: نسخ قانون37 
بند اول: تعریف نسخ قانون38 
بند دوم: آثار نسخ بر مراحل دادرسی38 
الف- نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب متهم38 
ب- نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی و قبل از صدور حکم39 
ج- نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم39 
گفتار دوم: عفو39 
بند اول: تعریف عفو39 
بند دوم: انواع عفو39 
الف- عفو عام40 
ب- عفو خاص40 
بند سوم- آثار عفو40 
الف- آثار عفو عام40 
ب- آثار عفو خاص41 
فصل دوم: اعتبار امر مختومه، مرور زمان، جنون، توبه و قاعده درأ42 
مبحث اول: اعتبار امر مختومه و مرور زمان42 
گفتار اول: اعتبار امر مختومه42 
بند اول: تعریف اعتبار امر مختومه و استثنائات آن42 
الف- تعریف اعتبار امر مختومه42 
ب- استثنائات قاعده امر مختومه42 
بند دوم: شرایط حصول امر مختوم کیفری43 
الف- وحدت موضوع43 
ب- وحدت اصحاب دعوا43 
   
ج- وحدت سبب43 
د- قطعیت رأی پیشین44 
گفتار دوم: مرور زمان44 
بند اول: تعریف و علت وضع مرور زمان44 
الف- تعریف44 
ب- علت وضع مرور زمان44 
1- دلایل موافقان45 
2- دلایل مخالفان45 
بند دوم: انواع مرور زمان45 
الف- مرور زمان شکایت45 
ب- مرور زمان تعقیب46 
ج- مرور زمان مجازات46 
بند سوم: قطع مرور زمان46 
الف- علل انقطاع مرور زمان46 
ب- آثار انقطاع مرور زمان47 
بند چهارم: تعلیق مرور زمان47 
بند پنجم: آثار مرور زمان47 
مبحث دوم: جنون، توبه و قاعد درأ48 
گفتار اول: جنون48 
بند اول: تعریف جنون48 
بند دوم: انواع جنون48 
الف- جنون ادواری48 
ب- جنون دائمی48 
بند سوم: تأثیر جنون بر مسئولیت متهم48 
الف- جنون در حین ارتکاب جرم48 
ب- جنون در زمان تعقیب49 
ج- جنون پس از صدور حکم قطعی و حین اجرای مجازات49 
   
گفتار دوم: توبه49 
بند اول: تعریف و شرایط توبه50 
الف- تعریف توبه50 
الف-1- تعریف لغوی50 
الف-2- تعریف اصطلاحی50 
ب- شرایط توبه50 
بند دوم: آثار توبه و کیفیت احراز آن51 
الف- آثار توبه51 
الف-1- آثار ثبوتی توبه51 
الف-2- آثار اثباتی توبه51 
ب- کیفیت احراز توبه52 
ب-1- توبه قبل از علم قاضی52 
ب-2- توبه بعد از علم قاضی54 
بند سوم: نقش توبه در انواع مجازات56 
اول- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم56 
دوم- توبه بعد از اقرار به جرم56 
سوم- توبه بعد از اثبات جرم و شهادت شهود57 
الف- مجازات حدی57 
الف- 1- زنا57 
الف-2- لواط57 
الف- 3- مساحقه58 
الف-4- شرب خمر58 
الف- 5- قوادی58 
الف- 6- سرقت59 
الف- 7- قذف59 
الف- 8- محاربه59 
ب- مجازات قصاص60 
   
ج- مجازات دیه61 
د- مجازات تعزیری61 
د-1- تعریف تعزیر61 
د-1-1- تعریف لغوی61 
د-1-2- تعریف اصطلاحی62 
د-2- تأثیر توبه در سقوط مجازات­های تعزیری62 
گفتار سوم: قاعده درأ63 
بند اول: تعریف قاعده درأ63 
بند دوم: قلمرو قاعده درأ64 
الف- دیدگاه قائلین به جریان قاعده درأ در قصاص65 
ب- دیدگاه قائلین به عدم جریان قاعده­ درأ در قصاص67 
بند سوم: آثار قاعده درأ68
نتیجه­گیری و پیشنهاد70 
الف- نتیجه­گیری70 
ب- پیشنهاد72 
منابع و مأخذ73 
الف- قوانین73 
ب- منابع فارسی73 
ج- منابع عربی75 
د- پایان نامه­ها76 
هـ- مقاله­ها و نشریه­ها76 

فهرست نشانه­ های اختصاری


ق. اقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.د.ع.ا.کقانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
ق.ا.ق.ت.د.ع.اقانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1381
ق.م.اقانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392
ق.مقانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی
ق.آ.د.د.ع.ا.مقانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
ق.ا.حقانون امور حسبی مصوب 1319 با اصلاحات بعدی
صصفحه
صصصفحات
ر.کرجوع کنید
ججلد
هـ..شهجری شمسی
هـ..قهجری قمری
ممیلادی


چکیده:

مسلم است تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که مطابق قانون شروع شده باشد موقوف نمی­شود. اما سؤال اینجاست در حقوق کیفری ایران در چه مواردی قرار موقوفی تعقیب و مجازات صادر می­گردد؟ آیا موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا آنکه در قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی نیز وجود دارد؟ آیا در آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک احصاء شده است یا آنکه مواد دیگری از آن قانون نیز به آن اشاره دارد؟ موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات چیست؟ پاسخ به این سؤالات و سؤالات مانند آن چیزی است که در این تحقیق به دنبال آن هستیم. برای رسیدن به این مقصود از میان روش­های متداول، از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.

نتیجه امر آن شد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب که ماده 6 قانون مذکور و فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آنها را برشمرده­اند مقام تحقیق و مرجع قضایی حق صدور قرار مذکور را ندارد. همچنین قرار موقوفی تعقیب و مجازات در موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات صادر می­گردد. بنظر ما با توجه به این­که جایگاه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در قوانین شکلی است نه در قوانین ماهوی، لذا شایسته بود قانونگذار آن مورد را در قانون شکلی و در یک ماده یا سرفصل جامع و مانع ذکر می­نمود و از پراکنده­گویی در موارد مختلف قوانین پرهیز می­نمود.

کلید واژه: قرار، موقوفی تعقیب، مجازات، دادرسی، تحقیقات مقدماتی

 

مقدمه

الف- بیان مسأله

سؤال مهم در رابطه با موضوع تحقیق این است که بنابر اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب مطرح است، آیا اگر مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود داشته باشد تعقیب باید متوقف شود یا خیر؟

یکی از اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب است. به موجب آن، دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه موظف است که در صورت اشراف و آگاهی از وقوع جرم، بلافاصله شروع به تعقیب، تحقیق و غیره بنماید و حق ندارد که از تعقیب متهم، تحقیق و بازجویی و اعتراض و تجدید نظرخواهی صرفنظر نماید. اما در پاره­ای موارد تعقیب متهم با موانعی برخورد می­نماید که تعقیب را متوقف می­سازد، به عبارت دیگر، تعقیب متهم وقتی مطرح می­شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانون امکان تعقیب فراهم می­شود مانند قرار اناطه. برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می­شود مثل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت. از موانع قسم نخست، موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می­شود. این موانع عمومی درحقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری یا مجازات هستند. شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در بابی تحت عنوان «موارد سقوط مجازات» به موارد فوق الذکر اشاره داشته است که تغییرات و اضافات زیادی در مقرارت راجع به هر کدام از موارد سقوط دعوای عمومی (صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات) پیش بینی و صورت گرفته است. ما در این تحقیق سعی در بررسی و تبیین این تغییرات و نقد و ارزیابی آنها خواهیم بود.

تعداد صفحه : 97

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               tez.21@chmail.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد.هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است.برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.