حقوق

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد  در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی (M.A)

 

عنوان:

بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما:

دکتر حسن حاجی تبار فیروزجایی

استاد مشاور:

دکتر مهدی اسماعیلی 

 

بهار 1393 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف- بیان مساله 2
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 2
ج- اهداف تحقیق 3
د- سؤال­های تحقیق 3
هـ- فرضیه ­های تحقیق 3
و- روش تحقیق 4
ز- ساختار تحقیق 4
بخش اول: کلیات 5
فصل اول: ماهیت، اصول، سابقه تقنینی، مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات 6
مبحث اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات و سابقه تقنینی آن 7
گفتار اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات 7
بند اول: ماهیت قرار موقوفی تعقیب و مجازات 7
بند دوم: اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات 9
گفتار دوم: سابقه­ تقنینی قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ایران 9
بند اول: قوانین قبل از انقلاب اسلامی 9
بند دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی 11
مبحث دوم: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مسائل مربوط به آن 12
گفتار اول: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات 12
بند اول: در مرحله تحقیقات مقدماتی 12
بند دوم: در مرحله دادرسی 13
بند سوم: در مرحله اجرای مجازات 13
گفتار دوم: زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات 13
بند اول: زمان صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات 13

 

بند دوم: مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات 14
فصل دوم: تجدید نظرخواهی،آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مقایسه آن با سایر قرارها 14
مبحث اول: تجدید نظرخواهی و آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات 14
گفتار اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مرجع صالح آن 14
بند اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب 14
الف- مرجع دادسرایی 15
ب- مرجع دادرسی 16
1: دادگاه کیفری استان 16
2: دادگاه عمومی و انقلاب 17
بند دوم: مرجع صالح پس از نقض قرار 17
گفتار دوم: آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات 17
بند اول: نسبت به حقوق شاکی خصوصی 17
بند دوم: نسبت به قرارهای اعدادی صادره در مراحل دادرسی 18
مبحث دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری 18
گفتار اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی 19
بند اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 19
بند دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب باقرار مجرمیت 20
بند سوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار ترک تعقیب 21
گفتار دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 22
بخش دوم: موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری و مجازات 23
فصل اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، نسخ قانون و عفو 24
مبحث اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت 24
گفتار اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه 24
بند اول: تعاریف 25
الف- معنای فوت 25
1- مرگ ظاهری 25
2- کما 25
3- مرگ مغزی 26
4- حکم موت فرضی 26
ب- معنای مجازات شخصی 27
بند دوم: تأثیر فوت بر انواع مجازات­ها 27
الف- تأثیر فوت بر دیه 27
ب- تأثیر فوت بر جزای نقدی 28
ج- تأثیر فوت بر حکم مصادره اموال 28
بند سوم- اثر فوت بر مراحل دادرسی 29
الف- فوت متهم قبل از تعقیب 29
ب- فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 29
ج- فوت محکومٌ علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 31
د- فوت محکومٌ علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 31
و- فوت محکومٌ علیه پس از صدور حکم قطعی 31
ی- فوت محکومٌ علیه حین اجرای حکم 32
گفتار دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت 32
بند اول: مفهوم گذشت، جرایم قابل گذشت و ضابطه تشخیص جرم قابل گذشت 32
الف- معنای گذشت 32
ب- جرایم قابل گذشت 32
ج- راه ­های شناسایی جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت 33
1- روش ضابطه قانونی 33
2- روش احصای قانونی 33
3- روش قانونگذار ایران 33
بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 35
الف- تعریف شاکی 35
ب- تشریفات گذشت 35
ج- شرایط گذشت کننده 36
1- حق تمتع 36
2- اهلیت استیفاء 36
بند سوم: مسائل مربوط به گذشت شاکی 36
مبحث دوم: نسخ قانون و عفو 37
گفتار اول: نسخ قانون 37
بند اول: تعریف نسخ قانون 38
بند دوم: آثار نسخ بر مراحل دادرسی 38
الف- نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب متهم 38
ب- نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی و قبل از صدور حکم 39
ج- نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 39
گفتار دوم: عفو 39
بند اول: تعریف عفو 39
بند دوم: انواع عفو 39
الف- عفو عام 40
ب- عفو خاص 40
بند سوم- آثار عفو 40
الف- آثار عفو عام 40
ب- آثار عفو خاص 41
فصل دوم: اعتبار امر مختومه، مرور زمان، جنون، توبه و قاعده درأ 42
مبحث اول: اعتبار امر مختومه و مرور زمان 42
گفتار اول: اعتبار امر مختومه 42
بند اول: تعریف اعتبار امر مختومه و استثنائات آن 42
الف- تعریف اعتبار امر مختومه 42
ب- استثنائات قاعده امر مختومه 42
بند دوم: شرایط حصول امر مختوم کیفری 43
الف- وحدت موضوع 43
ب- وحدت اصحاب دعوا 43
ج- وحدت سبب 43
د- قطعیت رأی پیشین 44
گفتار دوم: مرور زمان 44
بند اول: تعریف و علت وضع مرور زمان 44
الف- تعریف 44
ب- علت وضع مرور زمان 44
1- دلایل موافقان 45
2- دلایل مخالفان 45
بند دوم: انواع مرور زمان 45
الف- مرور زمان شکایت 45
ب- مرور زمان تعقیب 46
ج- مرور زمان مجازات 46
بند سوم: قطع مرور زمان 46
الف- علل انقطاع مرور زمان 46
ب- آثار انقطاع مرور زمان 47
بند چهارم: تعلیق مرور زمان 47
بند پنجم: آثار مرور زمان 47
مبحث دوم: جنون، توبه و قاعد درأ 48
گفتار اول: جنون 48
بند اول: تعریف جنون 48
بند دوم: انواع جنون 48
الف- جنون ادواری 48
ب- جنون دائمی 48
بند سوم: تأثیر جنون بر مسئولیت متهم 48
الف- جنون در حین ارتکاب جرم 48
ب- جنون در زمان تعقیب 49
ج- جنون پس از صدور حکم قطعی و حین اجرای مجازات 49
گفتار دوم: توبه 49
بند اول: تعریف و شرایط توبه 50
الف- تعریف توبه 50
الف-1- تعریف لغوی 50
الف-2- تعریف اصطلاحی 50
ب- شرایط توبه 50
بند دوم: آثار توبه و کیفیت احراز آن 51
الف- آثار توبه 51
الف-1- آثار ثبوتی توبه 51
الف-2- آثار اثباتی توبه 51
ب- کیفیت احراز توبه 52
ب-1- توبه قبل از علم قاضی 52
ب-2- توبه بعد از علم قاضی 54
بند سوم: نقش توبه در انواع مجازات 56
اول- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم 56
دوم- توبه بعد از اقرار به جرم 56
سوم- توبه بعد از اثبات جرم و شهادت شهود 57
الف- مجازات حدی 57
الف- 1- زنا 57
الف-2- لواط 57
الف- 3- مساحقه 58
الف-4- شرب خمر 58
الف- 5- قوادی 58
الف- 6- سرقت 59
الف- 7- قذف 59
الف- 8- محاربه 59
ب- مجازات قصاص 60
ج- مجازات دیه 61
د- مجازات تعزیری 61
د-1- تعریف تعزیر 61
د-1-1- تعریف لغوی 61
د-1-2- تعریف اصطلاحی 62
د-2- تأثیر توبه در سقوط مجازات­های تعزیری 62
گفتار سوم: قاعده درأ 63
بند اول: تعریف قاعده درأ 63
بند دوم: قلمرو قاعده درأ 64
الف- دیدگاه قائلین به جریان قاعده درأ در قصاص 65
ب- دیدگاه قائلین به عدم جریان قاعده­ درأ در قصاص 67
بند سوم: آثار قاعده درأ 68
نتیجه ­گیری و پیشنهاد 70
الف- نتیجه ­گیری 70
ب- پیشنهاد 72
منابع و مأخذ 73
الف- قوانین 73
ب- منابع فارسی 73
ج- منابع عربی 75
د- پایان نامه­ ها 76
هـ- مقاله­ها و نشریه­ها 76

فهرست نشانه­ های اختصاری

 

ق. ا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.د.ع.ا.ک قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 1381
ق.م.ا قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392
ق.م قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی
ق.آ.د.د.ع.ا.م قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
ق.ا.ح قانون امور حسبی مصوب 1319 با اصلاحات بعدی
ص صفحه
صص صفحات
ر.ک رجوع کنید
ج جلد
هـ..ش هجری شمسی
هـ..ق هجری قمری
م میلادی

 

چکیده:

مسلم است تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که مطابق قانون شروع شده باشد موقوف نمی­ شود. اما سؤال اینجاست در حقوق کیفری ایران در چه مواردی قرار موقوفی تعقیب و مجازات صادر می­گردد؟ آیا موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا آنکه در قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی نیز وجود دارد؟ آیا در آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک احصاء شده است یا آنکه مواد دیگری از آن قانون نیز به آن اشاره دارد؟ موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات چیست؟ پاسخ به این سؤالات و سؤالات مانند آن چیزی است که در این تحقیق به دنبال آن هستیم. برای رسیدن به این مقصود از میان روش­های متداول، از روش کتابخانه ­ای استفاده شده است.

نتیجه امر آن شد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب که ماده 6 قانون مذکور و فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آنها را برشمرده­اند مقام تحقیق و مرجع قضایی حق صدور قرار مذکور را ندارد. همچنین قرار موقوفی تعقیب و مجازات در موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات صادر می­گردد. بنظر ما با توجه به این­که جایگاه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در قوانین شکلی است نه در قوانین ماهوی، لذا شایسته بود قانونگذار آن مورد را در قانون شکلی و در یک ماده یا سرفصل جامع و مانع ذکر می­نمود و از پراکنده­گویی در موارد مختلف قوانین پرهیز می­نمود.

کلید واژه: قرار، موقوفی تعقیب، مجازات، دادرسی، تحقیقات مقدماتی

 

مقدمه

الف- بیان مسأله

سؤال مهم در رابطه با موضوع تحقیق این است که بنابر اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب مطرح است، آیا اگر مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود داشته باشد تعقیب باید متوقف شود یا خیر؟

یکی از اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب است. به موجب آن، دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه موظف است که در صورت اشراف و آگاهی از وقوع جرم، بلافاصله شروع به تعقیب، تحقیق و غیره بنماید و حق ندارد که از تعقیب متهم، تحقیق و بازجویی و اعتراض و تجدید نظرخواهی صرفنظر نماید. اما در پاره­ای موارد تعقیب متهم با موانعی برخورد می­ نماید که تعقیب را متوقف می­سازد، به عبارت دیگر، تعقیب متهم وقتی مطرح می­ شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانون امکان تعقیب فراهم می­ شود مانند قرار اناطه. برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می­ شود مثل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت. از موانع قسم نخست، موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می­ شود. این موانع عمومی درحقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری یا مجازات هستند. شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در بابی تحت عنوان «موارد سقوط مجازات» به موارد فوق الذکر اشاره داشته است که تغییرات و اضافات زیادی در مقرارت راجع به هر کدام از موارد سقوط دعوای عمومی (صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات) پیش بینی و صورت گرفته است. ما در این تحقیق سعی در بررسی و تبیین این تغییرات و نقد و ارزیابی آنها خواهیم بود.

تعداد صفحه : 97

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.