حقوق

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا

دانشگاه آزاد اسلامی

     واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق خصوصی

موضوع:

بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی

معاملات در بورس کالا

استاد راهنما:

دکتر سیّد محمّد اسدی نژاد

سال تحصیلی 1395-1394

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده                                                                                  1

مقدمه                                                                                  2

1 – بیان مسئله تحقیق                                                          3

2 – اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق                                            5

3 – اهداف تحقیق                                                           5

4 – پرسش های تحقیق                                                             5

5 – فرضیه های تحقیق                                                            6

6 – سوابق و پیشینه تحقیق                                                    6

7 – روش تحقیق                                                              7

8 – ساختار تحقیق                                                          8

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق                                                         10

پیشگفتار                                                                      11

1-1 تعریف بازار                                                           12

1-2 انواع بازار                                                                  12

1-3 خدمت به اشخاص در قالب یک بخش مالی                                       13

1-4 ابزار مشتقه در بازار سرمایه                                                      14

1-4-1 قرارداد آینده (Futures Contract)                                 14

1-4-2 قراردادهای احتمالی (Option Contract)                                 14

1-4-2-1 قرارداد اختیار خرید (Call Option Contract)                14

1-4-2-2 قرارداد اختیار فروش (Put Option Contract)                 15

1-4-2-2-1 قرارداد پیشرو (Forward Contract)            15

1-4-2-2-2- قرارداد سلف و استثناء (Futures contract & exception contract)                                           15

1-4-2-2-3 قرارداد معاوضه (Swap Contract)                    16

1-5 عوامل مؤثر بر قیمت بازار                                                    16

1-6 بورس                                                                      18

1-6-1 بورس اوراق بهادار                                              19

1-6-2 بورس کالا و ویژگی های آن                                    19

1-7 استفاده از قراردادهای آینده در بورس کالا                                           20

1-8 ساختار سازمانی بورس کالا و سازوکارهای آن                                    21

1-8-1 تالار معاملات                                                        21

1-8-2 شرکت های معامله گر و اتاق های کارگزاری (شرکت های معامله گر)     21

1-8-3 سوداگران و مصونیت مالی (Speculators and hedgers)                   22

1-8-4 نهاد تسویه کننده معاملات در بورس کالا                                22

1-8-5 روش انجام معامله                                                23

1-8-5-1 سفارش بازار (Market Order)                             23

1-8-5-2 سفارش محدود (Limit Order)                       23

1-9 بخش های مختلف بورس کالای ایران                                    24

1-9-1 بازار فیزیکی بورس کالا                                                24

1-9-2 بررسی درخواست پذیرش کالا                                     25

1-9-3 بازار مشتقه                                                        26

1-9-4 بازار فرعی                                                  27

1-9-5 پذیرش اموال غیرمنقول در بازار فرعی                                  28

1-10 اثرات بورس های کالا در بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد                          30

1-10-1 مدیریت ریسک قیمت                                              30

1-10-2 کشف قیمت                                                    31

1-10-2-1 تولید اطلاعات لازم در خصوص قیمت ها                   31

1-10-2-2 عرضه گسترده اطلاعات بازار                              31

1-10-3 بورس های کالا به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری                    32

1-10-4 توسعه بازارهای نقدی کالا                                          33

1-10-5 تسهیل تأمین منابع مالی، تقویت سرمایه گذاری و تولید                       33

1-10-6 کاهش فقر و نابرابری                                                 34

1-10-7 کمک به توسعه فن آوری های نوین                                  34

1-11 آینده و ایجاد بورس های نوظهور                                                   34

1-12 بررسی معاملات بورسی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی                         39

1-12-1 دیدگاه شهید مطهری                                             39

1-12-2 دیدگاه سید موسی صدر                                         40

1-13 مقایسه معاملات بورسی و قمار بازی                                        40

فصل دوم: شرایط و چگونگی انجام معاملات در بورس كالا                                   43

2-1 شرایط عمومی صحت معاملات                                                 44

2-1-1 قصد طرفین و رضاى آنها                                        45

2-1-2 اهلیت طرفین معامله                                             45

2-1-3 موضوع معین كه مورد معامله باشد                                  46

2-1-4 شرایط مال مورد معامله                                               46

2-1-5 مشروعیت جهت معامله                                             47

2-1-6 قرارداد باید مخالف صریح قانون نباشد                                 48

2-1-7 قرارداد باید مخالف با اخلاق حسنه نباشد                                    48

2-1-8 قرارداد باید مخالف با نظم عمومى نباشد                                    49

2-2 ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله                                    49

2-2-1 ایجاب و قبول                                                      51

2-2-2 نقش ایجاب در تشکیل قرارداد                                      53

2-2-3 اقسام ایجاب                                                        54

2-2-3-1 از جهت مـخاطب (ایجاب‌ عـام‌ وخاص)                      54

2-2-3-2 از جهت‌ مدت‌ اعتبار (ایجاب‌ ساده و مهلت‌دار)                    55

2-3 امکان رجوع قبل یا بعد از وصول ایجاب                                           57

2-4 زوال ایجاب و قبول                                                         58

2-4-1 مرگ                                                              58

2-4-2 حجر                                                              59

2-4-3 جنون و ملحقات آن                                                59

2-4-4 انقضای مهلت                                                        60

2-4-5 ردّ                                                               60

2-4-6 ایجاب متقابل                                                      61

2-4-7 انتفای موضوع                                                      63

2-5 چگونگی انجام معامله در بازار بورس فیزیکی کالا                                   63

2-5-1 ساعت تالار معاملات                                                64

2-5-2 نحوه اعلام عرضه ها                                              64

2-5-3 سایر اطلاعات به درخواست بورس                              65

2-5-4 مراحل قبل از تالار معاملات                                          66

2-5-4-1 مراحل اخذ کد شناسه بورس                                   66

2-5-4-1-1 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقیقی      66

2-5-4-1-2 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقوقی      67

2-5-4-2 انواع کدهای معاملاتی                                        67

2-5-5 زمان ارائه سفارش خرید                                               68

2-5-5-1 مدارک سفارش خرید                                       68

2-5-5-2 انواع سفارش خرید                                       69

2-5-6 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس                              69

2-5-7 انواع سفارش خرید                                                70

2-5-8 انواع معاملات                                                      70

2-5-9 تابلو ی معاملات                                           71

2-5-10 راهنمای تابلو معاملات                                               71

2-6 نحوه انجام معاملات در تالار و کشف نرخ                                           72

2-6-1 دوره زمانی سبز                                                  73

2-6-2 دوره زمانی زرد                                                  74

2-6-3 خریداری از کالای مازاد                                               75

2-6-4 دوره زمانی قرمز                                                         76

2-6-5 زمان آبی                                                      77

2-6-6 تخصیص کالا از طریق سیستم بورس                                     77

فصل سوم: مقایسه نهاد کارگزاری و نهادهای مشابه                                        79

3-1 وكالت                                                                     80

3-1-1 تعریف وكالت‌                                                        80

3-1-2 شرایط صحت و انعقاد وكالت‌                                           81

3-1-3 موارد وكالت‌                                                        81

3-1-4 شرایط وكالت                                                        82

3-1-4-1 امكان انجام وكالت به وسیلۀ موكّل                             82

3-1-4-2 قابلیّت نیابت دادن به دیگرى                                     84

3-1-4-3 معلوم بودن موضوع وكالت                                    85

3-1-5 آثار وكالت‌                                                  86

3-1-5-1 تعهدات وكیل‌                                               86

3-1-5-1-1 اجراى وكالت                                     86

3-1-5-1-1-1 اجراى وكالت به وسیلۀ توكیل به غیر  87

3-1-5-1-1-2 تعدّد وكیل                              88

3-1-5-1-1-3 چگونگى اجراى وكالت                      88

3-1-5-1-1-3-1 حفظ اموال موكّل           88

3-1-5-1-1-3-2 رعایت حدود وكالت               89

3-1-5-1-1-3-3 رعایت مصلحت موكّل        89

3-1-5-1-1-3-4 دادن حساب وكالت          89

3-1-5-2 تعهّدات موكّل‌                                        90

3-1-6 انحلال وكالت                                                        91

3-1-7 عزل وكیل از ناحیۀ موكّل                                              92

3-2 نمایندگی                                                                92

3-2-1 انواع نمایندگی                                                  92

3-2-1-1 نمایندۀ قانونى                                          92

3-2-1-2 نمایندۀ قراردادى                                       93

3-2-2 نمایندگی در فقه                                                         93

3-2-3 نمایندگی در قانون                                               94

3-3 عاملی                                                                     96

3-3-1 عاملی در فقه                                                      97

3-3-2 عاملی در قانون                                                  97

3-4 قرارداد دلالی                                                         98

3-4-1 دلالی در قانون                                                     99

3-5 نـمایندگی تجاری                                                            101

3-5-1 تعریف                                                           101

3-5-2 نـمایندگی تجاری در قانون ایران                                         101

3-6 کارگزار                                                                  103

3-6-1 شرکت‌های کارگزاری                                                 104

3-6-2 کارگزاری                                                       105

3-6-1-1 خدمات کارگزاری                                         105

3-6-1-2 اهمیت کارگزار در بورس                              106

3-6-1-3 کارگزاران بورس                                          106

3-6-3 ویژگیهاى قرارداد کارگزاری                                          106

3-6-3-1 عقدى است معوّض                                            106

3-6-3-2 عقدى است لازم                                     106

3-6-3-3 تفاوت قرارداد کارگزاری با حق العمل كارى‌                     107

3-6-3-4 شرایط و اركان قرارداد کارگزاری                       107

3-6-3-5 ایجاب و قبول‌                                     107

3-6-3-6 شرایط عمومی                                        108

3-6-3-7 تعیین حق الزحمه کارگزار                                   108

3-6-4 اركان قرارداد کارگزاری                                              108

3-6-4-1 «سرمایه و کالا»                                          108

3-6-4-2 «اقدام به معامله»                                     109

3-6-5 قرارداد کارگزاری عقدى است عهدى، معوّض                       109

3-6-6 تكلیف آمر                                                    109

3-6-6-1 کارمزد                                               111

3-6-6-1-1 کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید        111

3-6-6-1-2 کارمزدهای فروشنده کالا برای هر قرارداد فروش        111

3-6-6-2 تخفیف کارمزد                                     112

3-6-7 وظایف کارگزار                                                     113

3-6-7-1 باید طبق دستور آمر عمل كند                                     114

3-6-7-2 کارگزار امین است (در صورت تعدّى و تفریط ضامن است)        114

3-6-7-3 عدم معامله به همراه مال خود                                   114

3-6-7-4 کارگزار حق ندارد قرارداد خود را به کارگزار دیگر تفویض کند      114

3-6-8 پایان قرارداد کارگزاری                                              114

3-6-8-1 موت و حجر آمر                                            115

3-6-8-2 پایان شخصیت حقوقی کارگزار                       115

3-6-8-3 عدم امكان انجام عملی كه در قرارداد آمده                     115

3-6-8-4 آثار انحلال قرارداد                                           116

نتیجه گیری                                                                          117

پیشنهادها                                                                           122

منابع                                                                                  123

پیوست                                                                           126

 

 

چکیده:

در حال حاضر ابزارهای مالی گوناگونی طراحی و در بازارهای مالی وجود دارد و آنها تسهیل و گسترش تجارت و مدیریت ریسک خرید و فروش و همچنین افزایش کارایی بازار می باشد. یکی از این راه ها، ایجاد بورس ها در سراسر جهان می باشد. کشور ایران نیز در جهت نیل به این مهم در سال های گذشته اقدام به ایجاد بورس اوراق بهادار نمود و پس از آن و برای پیشرفت بهتر، اقدام به تأسیس بورس کالا نمود و سعی دارد تا با عرضه محصولات گوناگون و ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه محصولات بیشتر، تجارت و اقتصادی پویا را برای کشور حاصل نماید.از مباحثی که باید در اینگونه بازارهای نوظهور که همچون بازارهای گذشته قدمتی چند هزار ساله ندارند، به آنها توجّه کرد؛ مسأله قانون گذاری و توجّه به حقوق افراد در بورس می باشد. لذا سعی شده تا علاوه بر آشنایی کلی با بورس و تاریخچه آن، چگونگی معاملات و برخورد افراد در بورس مورد بررسی قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی:

بورس، بورس کالا، کارگزار، حقوق قرارداد

 

مقدّمه

همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا می باشیم.

شیوه ی بیان این تحقیق به صورت تحلیلی- توصیفی و شیوه ی گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای می باشد.

هدف از این تحقیق واکاوی و بررسی موارد موجود در قوانین بورس کشور به صورت خلاصه می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد.

در این نگارش سعی شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت گردد ولی شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مواردی از قلم افتاده باشد که پوزش می طلبم.

در فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر بورس و انواع آن و بالاخص بورس کالا در ایرانو در پایان فصل اول به مزایای بورس می پردازیم و نگاهی خواهم داشت به آینده بورس و بالاخص آینده بورس کالا در کشورهای مختلف تا پایه های نظری تحقیق را بطور کامل بیان نموده باشیم و امید است پس از اتمام فصل اول خواننده گرامی با مفاهیم بورسکالا به اختصار آشنا گردد. در فصل دوم و سوم به سئوالات و فرضیه های تحقیق می پردازیم بدین نحو که ابتداماهیت قراردادهای بورسی را مورد بررسی قرار می دهیمو در فصل سوم نهاد کارگزاری بورس را مورد مطالعه قرار خواهیم داد تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.

پیشاپیش از تمامی بزرگوارانی که با پیشنهادها و انتقادهای سازنده ی خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این پژوهش یاری می نمایند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

امید است این تحقیق گامی باشدهر چند کوچک در جهت غنای هر چه بیشتر علم حقوق در کشور عزیزمان ایران و بعنوان عمل خیری نزد ایزد منان مورد قبول قرار گیرد.

 

1- بیان مسأله تحقیق

در گذشته بازارها دارای شکل و شمایلی خاص نبودند لیکن به مرور و با گذشت زمان محلهایی با با اشکالی خاص ایجاد شدند که اکثر افراد برای خرید و فروش و کسب سود یا تامین نیازهای خویش راهی آن می شدند. امروزه اقتضای زمان چنین بازرهایی را بر نمی تابندو در کنار وجود بازارهای قبلی مکان هایی موسوم به بورس جهت خرید و فروش کالاها در حجم وسیع ایجاد گردیده است.

بورس، در اصطلاح علم اقتصاد، مکانی است که کار قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام می گیرد و به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار است.

در اصطلاح علم اقتصاد، به بازار تشکیل یافته ای که در آن کالا یا کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرند بورس کالا گفته می شود. کالاها در بازار بورس به شکل انبوه موجود نیستند تنها نمونه هایی از آنها در این مراکز نگه داری می شود. بورس ها کالاهای استانداردی را پذیرش می کنند و اشخاص از طریق کارگزاران معاملاتی را انجام می دهند که می تواند به صورت نقدی یا مشتقات مبتنی بر کالا باشد. کالاها در انبارهای تحت نظارت بورس ها نگهداری می شود و بورس ناظر بر مبادلات، تسویه و تحویل کالاهاست. عمده ترین کالاهای مورد معامله در بورس های کالا عبارتند از گندم، جو، قهوه، کاکائو، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، پنبه، چرم، مواد شیمیایی و مواد خام و کالاهای واسطه ای نیز در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرند. مهمترین مزیت ناشی از بورس کالا امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز استف بدین ترتیب بازرگانان به کمک بورس کالا می توانند ریسک خود را در واردات و صادرات کالاها و مواد اولیع به حداقل برسانند. همچنین بورس کالا وجب شفافیت در قیمت گذاری کالاهای پذیرش شده نیز می شود.

بورس ایران در سال 1346 راه اندازی شد و سپس در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه، که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راه اندازی و گسترش بورس های کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریور 1382 (نخستین بورس کالایی در ایران) و بورس کالای کشاورزی در شهریور 1383 آغاز به فعالیت کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1 آذر 1384، مجلس شورای اسلامی، و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذر 1385 با در هم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر 1386 کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد. بورس کالای ایران به داد و ستد نقد، نسیه و سلف انواع محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران می پردازد و راه اندازی معاملات ابزارهای مشتقه و به ویژه قراردادهای آتی را در برنامه های پیش روی خود دارد.

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1 آذر 1384) اصلی ترین قانون حاکم بر اوراق بهادار و بورس های ایران است. این قانون مشتمل بر 60 ماده و 29 تبصره در جلسه عادی روز سه شنه، 1 آذر 1384، مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 2 آذر 1384 به تایید شورای نگهبان رسید و طبق ماده 2 این قانون، در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف سامان دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار – به عنوان ارکان اصلی اوراق بهادار ایران – با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می شود.

بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد، حجم سرمایه گذاری در جامعه را بالا می برد. بورس بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار می کند و معاملات بازار سرمایه را تنظیم می نماید. هم چنین با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند. بورس مردم را به پس انداز تشویق و بدین وسیله باعث به کارگیری پس انداز مردم در فعالیت های اقتصادی می شود. بورس سرمایه لازم برای اجرای پروژه های دولتی و خصوصی را فراهم می آورد لیکن هنوز اکثر افراد تفاوت بین انواع بورس را به درستی نمی دانند و آگاه نیستند که برای تامین کدام نوع از نیازهای خویش بهتر است به بورس مراجعه نمایند یا قوانین مربوط به بورس را چگونه باید تفسیر کند!

الاایحال بنظر می رسد علیرغم پژوهش های انجام شده بر روی این پدیده در رشته حقوق، اقتصاد، حسابداری، فقه و حتّی روانشناسی آنگونه که بایسته و شایسته است به زوایای مختلف این پدیده پرداخته نشده است. نگارنده در این پایان نامه قصد دارد تا به فراخور توان، برخی از زوایای تاریک این مسئله حقوقی – بازرگانی مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 171

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.