رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حسابداری

عنوان پایان نامه:

بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

استاد راهنما

دکتر عبدالصمد خلعتبری لیماکی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                           صفحه

 چكیده

فصل اول: كلیات تحقیق

 مقدمه: 2

1-1 بیان مساله: 2

1-2 ضرورت واهمیت تحقیق: 5

1-3سوال تحقیق : 6

1-4 فرضیه تحقیق : 6

1-5 اهداف اساسی تحقیق : 6

1-6  متغیر های تحقیق : 6

1-7 قلمرو تحقیق : 8

1-8 جامعه آماری تحقیق : 9

1-9نمونه آماری تحقیق : 9

1-10تعریف واژه ها واصططلاحات تخصصی : 9

1-11ساختار  کلی تحقیق : 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

 مقدمه: 12

2-1 تعریف محافظه کاری حسابداری: 12

2-2 جایگاه محافظه كاری در استانداردهای حسابداری: 14

2-3 تفاوت محافظه كاری و احتیاط: 15

2-4 انواع محافظه ­کاری: 15

2-5 دلایل کاربرد محافظه کاری: 16

2-6 انتقاد از محافظه کاری: 17

2-7 دفاع از محافظه‌کاری : 18

2-8 اقلام تعهدی و محافظه كاری: 19

2-9 معیارهای ارزیابی محافظه کاری: 20

2-10 هزینه سرمایه: 22

2-10-1 هزینه بدهی: 23

2-10-2 هزینه سهام ممتاز : 23

2-10-3هزینه سهام عادی : 24

2-10-4هزینه سود انباشته : 24

2-10-5 متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC): 24

2-11 نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه: 25

2-11-1  رویکرد سود خالص: 27

2-11-2 رویکردسود خالص عملیاتی: 28

2-11-3 رویکرد سنتی: 28

2-11-4 رویکرد میلر و مودیلیانی: 29

2-11-4-1 انتقادات وارده بر نظریه MM: 31

2-11-5 تئوری ترجیحی: 32

2-11-6 چارچوب توازی ایستا: 32

2-11-6-1 هزینه تنظیم نسبت بدهی : 33

2- 12 تئوری نمایندگی: 34

2-12-1 تضاد منافع: 34

2-12-2 عدم تقارن اطلاعاتی و «کژ‌گزینی»: 35

2-13 پیشینه پژوهش: 37

2-13-1 پژوهش‌های خارجی : 38

2-13-2 پژوهش‌های داخلی: 42

2-14خلاصه فصل : 51

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

 مقدمه: .53

3-1 جامعه آماری: 53

3-2 نمونه آماری: 54

3-3 قلمرو تحقیق : 54

3-4 نوع تحقیق: 54

3-5 جمع‌ آوری و طبقه بندی داده‌ها: 55

3-6 روش تحقیق : 56

3-7 متغیرهای تحقیق: 57

3-8 فرضیه‌های تحقیق: 59

3-9 مسائل مورد توجه در تخمین مدل: 59

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: 64

3-11 مزایای استفاده از داده های تابلویی: 64

3-12 تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی: 65

3-12-1 نحوه عملکرد جمله AR: 66

3-12-2 انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی: 67

3-13خلاصه فصل: 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 مقدمه‏: 72

4-1 مطالعه­ توصیفی داده های تحقیق: 72

4-2 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 73

4-3 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده: 75

4-4 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها: 75

4-5 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها : 76

4-6 ناهمسانی واریانس: 77

4-6-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس: 77

4-6-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس: 78

4-7 بررسی وجود هم خطی: 78

4-7-1 راه حل تشخیص هم خطی: 79

4-8 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق : 80

4-9 آزمون فرضیه ها: 81

4-10خلاصه فصل : 82

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مقدمه: 84

5-1خلاصه تحقیق نتایج آزمون فرضیه ها: 84

5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها: 87

5-3 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق: 88

5-4 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی: 88

5-5 محدودیت های تحقیق: 88

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 89

منابع لاتین: 92

پیوست ها

پیوست الف : جامعه آماری تحقیق: 98

پیوست ب:خروجی های نرم افزار: 100

 

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

 جدول 4-1 معرفی وتفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل: 72

 جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمالیه. 73

جدول 4-3آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمالیه: 75

 جدول 4-4 نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه های تحقیق : 76

 جدول 4-5 نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها 76

 جدول 4- 6 شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل تحقیق: 77

 جدول 4-7آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق: 79

جدول 4-8آزمون مانایی متغیر ها در طی دوره پژوهش… 81

جدول 4-9 نتایج تخمین بدست آمده از آزمون مدل. 82

جدول 5-1 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 87

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار 2-1 رویکرد سود خالص…. 28

نمودار 2-2 رویکرد سود خالص عملیاتی.. 29

نمودار 2-3 رویکرد سنتی.. 30

نمودار 2-4 تئوری توازن ایستا ساختارسرمایه. 34

نمودار 4-1 آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته. 74

چکیده تحقیق :

ﻫﺪف ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ی اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده به وسیله گزارشگری مالی در بر دارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است . روش تحقیق در این پژوهشبه لحاظ هدف ، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی می باشد . گرداوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک میباشد .قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دروه 6 ساله بین سالهای 1386 الی 1391 می باشد همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده و هزینه حقوق صاحبان سهام  رابطه معکوس و معناداری وجود  دارد .همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. شرکتهایی که سود آنها با کیفیت است ریسک پایین تری برای جلب نظر سرمایه گذاران به منظور تامین مالی دارند. از اینرو تامین کنندگان منابع شرکتها به دنبال سرمایه گذاری در شرکتهایی هستند که واجد سودهای با کیفیت  می باشند. در واقع ورود سرمایه و تامین مالی برای موسسات و شرکتهایی که سودهای با کیفیتی دارند آسانتر است زیرا یک اطمینان منطقی در سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد نظر را به وجود می آورند. از طرفی شرکتهایی که سودهایی با کیفیت پایین یا بی کیفیت را تجربه می کنند برای جلب نظر سرمایه گذاران می بایست نرخ بازده بالاتری را نسبت به سایر شرکتها برای ایشان تامین کنند، از اینرو نرخ بازده از دید سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی و نرخ هزینه سرمایه از دید شرکتها و موسسات افزایش می یابد.نتایج به دست آمده از آزمون دو فرضیه مطرح شده در این تحقیق توضیحات ارائه شده را تائید می کند.

کلمات کلیدی :

افشاء ،پیش بینی مدیریت سود، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام ،محافظه کاری

 

فصل اول

کلیات پژوهش


    مقدمه:

اهمیت دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم به حدی است كه درجوامع دموكراتیك، شفافیت اطلاعات و امكان دسترسی به آن را در شمار حقوق سرمایه گذار در نظر می گیرند. بانك جهانی نیز در ارزیابی محیط كسب و كار كشورها، به افشای اطلاعات به عنوان یكی از شاخص های مهم توجه دارد.تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا برخواسته از عدم تقارن اطلاعاتی و وجود تضاد منافع نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی است.و افشای اطلاعات نقش با اهمیتی در كاهش این مسائل دارد. بنابراین دولت ها بر بازار اوراق بهادار به منظور اهداف متنوعی نظارت می كنند. جریان اطلاعاتی كه با دقت، كارا و بیطرفانه باشد، به عملكرد خوب بازار سرمایه كمك می كند، نیاز همه استفاده كنندگان را برطرف كرده و باعث افزایش رشد اقتصادی و ثبات در جامعه می شود. افشا اجباری در سطح ملی یا منطقه ای از سوی مقام های دولتی و سازمان های حرفه ای وضع می گردد و همه شركت ها صرف نظر از اندازه و سیستم حسابداری مالی و منابع مالی و سایر عوامل مؤثر در افشا، ملزم به رعایت آن می باشند. هدف از افشای اجباری، تأمین نیاز اطلاعاتی استفاده كنندگان و تضمین كیفیت اطلاعات از طریق رعایت استاندارد ها و قوانین است.در ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار نیز توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارای اوراق بهادار در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران مورد تأكید قرار گرفته است. هزینه ها و منافع افشای اجباری كاملاً مشخص نیست. یكی از ویژگی های بالقوه افشای اجباری، الزام آور بودن آن است.چنانچه شركت متعهد به افشا نباشد، در شرایطی دارای انگیزه برای عدم ارائه اطلاعات و یا دستكاری اطلاعات می شود.

1-1 بیان مسئله

هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. گزارشگری مالی ممکن است در قالب صورتهای مالی یا سایر ابزارهای انتقال دهنده ی اطلاعات صورت پذیرد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده بوسیله ی گزارشگری مالی در بردارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. اطلاعات خارج از صورتهای مالی عمدتاً به همین منظور ارائه می گردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی، اطلاعات صورتهای مالی که در اقلام صورتهای مالی منعکس میگردند به صورت گسترده ای بر پایه ی پیش بینی ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. بنابراین انتظار میرود که بدلیل برآوردهای ناقص مدیران از آینده تجاری شرکتها، اطلاعات افشا شده از طریق صورتهای مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهای مشترکی باشند.(اعتمادی و همکاران، 1391؛ کردستانی و علوی، 1390)

در حقیقت افشا، مطلع کردن تحلیل گران و سرمایه گذاران درباره مبلغ و زمان بندی جریان های نقدی آتی است، که این افشا به تحلیل گران و سرمایه گذاران در پیش بینی سودهای آتی کمک می کند. بنابراین شفافیت و افشای بهتر برای سهامداران اطلاع دهندگی بهتری ایجاد می کند. تحقیقاتی که صورت گرفته است نشان می دهد که یک افشای خوب، دقت پیش بینی تحلیل گران از سودهای سال های بعدی را بهبود می بخشد.(جاسپر و پانبرگ[1]، 2008)

از طرف دیگر سرمایه گذاران با هدف کسب بازده معقول در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. طبق منطق اقتصادی و رفتار عقلائی، سرمایه گذاران در جایی سرمایه گذاری می کنند که میزان بازده آن با میزان بازده مورد انتظارشان برابر باشد. از طرف دیگر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران به خطرپذیری اطلاعات آینده شرکت بستگی دارد. خطر پذیری اطلاعات نیز متاثر از میزان اطلاعات محرمانه شرکت و عدم دقت اطلاعات عمومی گزارش شده است. بنابراین هر چه میزان اطلاعات محرمانه شرکت بیشتر، و یا دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، خطرپذیری شرکت افزایش می یابد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز بیشتر خواهد بود. از بُعد دیگر مدیران واحدهای تجاری به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با آگاهی بیشتر از اطلاعات عمومی و محرمانه شرکت نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی به شکل بالقوه سعی در ارائه مطلوبتر اوضاع واحد تجاری دارند.(فرانسیس و همکاران[2]،2004).

انقلاب صنعتی در اروپا باعث بوجود آمدن شرکت ها و کارخانه های بزرگی گردید که این شرکت ها نیاز به سرمایه های زیادی داشتند. تأمین این سرمایه از طریق یک یا چند نفر امکان پذیر نبود لذا از طریق جذب سرمایه های کوچک توسط شرکت های سهامی، اقدام به سرمایه گذاری های کلان گردید. با توجه به ویژگی های شرکت های سهامی عام از جمله قابلیت نقل و انتقال آسان سهام این شرکت ها، بازارهای بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به این ترتیب استفاده کنندگان از اطاعات مالی شرکت ها افزایش یافت. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این ئر حالی است که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب بستگی دارد. گزارشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشا می نماید. افشادرحسابداری واژهای فراگیراست وتقریباً تمام فرایندگزارشگری مالی را دربرمی گیرد. یکی ازاصول اولیه حسابداری اصل افشای کلیه واقعیتهای بااهمیت ومربوط درباره رویدادها وفعالیتهای مالی واحدهای تجاری است. اصل مزبورایجاب میکندکه صورتهای مالی به گونه ای تهیه وارائه شودکه ازلحاظ هدفهای گزارشگری اولاًًًًبه موقع،مربوط وقابل اعتماد وثانیاً قابل مقایسه وقابل فهم باشد. یعنی بتوانداستفاده کنندگان صورتهای مالی رادر اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کند(عالیور،1372). واقع هدف اصلی ازافشا عبارت است از؛کمک به استفاده کنندگان درتصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری، تفسیروضعیت مالی شرکتها،ارزیابی عملکرد مدیریت،پیشبین جریانات وجوه نقدآتی.دراین راستابایدکلیه واقعیتهای بااهمیت واحداقتصادی به گونه ای مناسب وکامل افشا شوند،تاامکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد وازسردگمی جلوگیری به عمل آورد. افشاءبایدازطریق گزارش های قانونی شامل صورت های مالی اساسی که حاوی تمامی اطلاعات بااهمیت،مربوط وبه موقع باشدواین اطلاعات به گونه ای قابل فهم وحد الامکان کامل ارائه گردد؛ تا امکان اتخاذ تصمیم های آگاهانه را برای استفاده کنندگان فراهم سازد. (ملکیان، 1376). هندریکسن وونبردا(1991) درتعریف افشاءآورده اند:” افشادرحالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات است.اماحسابداران ازاین واژه معنای محدودتری رادرنظرمی گیرند وآنرابه معنای انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری درقالب گزارشهای مالی میدانند،که معمولاًبه صورت سالیانه ارائه میشود. ریاحی بلکویی(1381) افشارادربرگیرنده­ی اطلاعاتی میداندکه برای سرمایه گذار معمولی مفید واقع شود وموجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر،اصل افشا بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهم مور توجه وعلاقه سرمایه گذار معمولی،نبایدحذف ویاپنهان شود(ریاحی بلکویی، 1381). ولک و همکاران(1387) افشارادربرگیرنده یا اطلاعات مالی مربوط، اعم ازاطلاعات داخل وخارج ازصورتهای مالی میدانند. همچنین افشای اطلاعات بودجه ای رابه عنوان یکی ازموارد افشای خارج ازمتن صورتهای مالی،معرفی می کنند. ولک و همکاران(1387) در این پژوهش از تئوری نمایندگی[3]برای تعیین عوامل مؤثر بر افشاء داوطلبانه نسبت های مالی استفاده می شود. تئوری نمایندگی مربوط به رابطه بین مالکان(ذینفعان) و مدیران(کارگزاران) شرکت است. مبنای زیربنایی تئوری نمایندگی این است که یک طرف(ذینفعان) طرف دیگر(کارگزاران) را می گمارد تا خدماتی را از طرف آنان انجام دهند و همزمان اختیارات تصمیم گیری از طرف ذینفعان به گارگزاران تنفیذ می گردد. این نظریه تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می کند. بنابراین این تئوری برای شرکت های سهامی عام که مالک آن سهامداران متعدد بوده و توسط تیم مدیریتی که توسط سهامداران منصوب می شوند، صدق می کند.شواهد در تحقیقات پیشین نشان دهنده این است که افشاء تأثیر مثبتی بر شرکت و سهامداران دارد. مطالعات متعددی تئوری نمایندگی را در توضیح سطح افشاء توسط شرکت ها بکارگرفته اند. در این مطالعات پیشنهاد شده است که افشاء داوطلبانه و اجباری مشکل عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد و از اینرو فرایند تصمیم گیری را بهبود می بخشد. باید توجه داشت که علیرغم منافع و کارکردهای آشکارای افشاء میزان تحقیقات در زمینه افشاء داوطلبانه نسبت های مالی هنوز ناچیز است. بنابراین این پژوهش به بررسی عواملی که شرکت را برای افشاء داوطلبانه نسبت های مالی در گزارش های سالانه ترغیب می کند، می پردازد.بنابر چارچوب های مفهومی که در دهه های اخیر توسط مراجع تدوین کننده استانداردها و مبانی نظری حسابداری تدوین شده، هدف اصلی حسابداری و گزارشگری مالی عبارت از ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت های مالی است. تدوین کنندگان استانداردها و مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعاتی را برای تصمیم گیری اقتصادی سودمند می دانند که دارای ویژکی های کیفی مشخصی باشند. از منظر چارچوب های مفهومی حسابداری کیفیت گزارشگری و افشاء زمانی متناسب با اخذ تصمیمات اقتصادی بهینه است که اطلاعات، مربوط، قابل اتکا، قابل فهم و قابل مقایسه باشند. در تدوین چارچوب های مفهومی فرض شده است برخورداری از ویژگی های کیفی باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افشاء شده و موجب تأثیرگذاری اطلاعات بر دیدگاه های تصمیم گیرندگان در رابطه با گزینه های پیش رو(سودمند بودن در تصمیم گیری های اقتصادی) می شوند.با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی های مدیریت در تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورت های مالی و همچنین الزام نهادهای قانون گذار در بازارهای مالی بر ارائه پیش بینی های مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاری بر ابعاد مختلف سیستم حسابداری و گزارشگری مالی از طرف دیگر است، در این پژوهش به بررسی افشای سیاست پیش بینی درامد مدیریت و هزینه سرمایه سهام پرداخته می شود.

تعداد صفحه : 129

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.