علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:”منابع انسانی”

عنوان :

بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

استاد راهنما:

دکتر حسن گیوریان

استاد مشاور:

دکتر محمود دهگان

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

1-1-بیان مساله تحقیق.. 2

1-2-اهداف تحقیق.. 3

1-3-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن.. 4

1-4-سوال ها و فرضیه های تحقیق.. 5

1-4-3-فرضیه اهم تحقیق.. 5

1-4-4-فرضیه های اخص تحقیق.. 5

1-5-مدل مفهومی تحقیق.. 5

1-6-تعریف های عملیاتی متغیرها و  واژه های کلیدی.. 7

1-7-روش تحقیق.. 7

1-8-قلمروهای تحقیق.. 9

1-9-جامعه آماری.. 9

1-10-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 9

فصل دوم

مطالعات نظری.. 10

2-1- فرسودگی شغلی( تحلیل رفتگی). 10

2-1-2-پیامدهای فرسودگی شغلی.. 14

2-2-توانمند سازی.. 15

2-2-1-رویکردهای توانمند سازی.. 16

2-2-1-1-رویکرد رابطه ای یا چند بعدی.. 16

2-2-1-2-رویکرد روان شناختی.. 17

2-2-2-توانمند سازی روان شناختی.. 18

2-2-2-1-احساس معنی دار بودن.. 19

2-2-2-2-احساس خود کار آمدی.. 19

2-2-2-3-احساس خود تعیینی.. 20

2-2-2-4-احساس موثر بودن.. 20

2-2-2-5-احساس داشتن اعتماد به دیگران.. 20

2-2-3-پیش زمینه های توانمندی روان شناختی.. 21

2-2-3-1-احترام به خود. 21

2-2-3-2-کانون کنترل. 21

2-2-3-2-محتوای کار. 22

2-2-4-پیامدهای توانمندی روان شناختی.. 22

2-2-5-ویژگیهای ساختار اجتماعی واحدهای کاری در فرایندتوانمندسازی.. 23

2-2-6-تاریخچه توانمندسازی.. 24

2-2-6-1-عصر ماشین.. 24

2-2-6-2-صنایع بومی و سیستم کارخانه. 25

2-2-6-3-عرصه مدیریت علمی.. 25

2-2-6-4-عصر سیستم. 26

2-2-6-5-نیاز به تغییرات بنیادین.. 26

2-2-6-6-سازمان های امروزی و توانمندکننده. 26

2-2-7-سیر توسعه مقیاس های اندازه گیری توانمندسازی.. 27

2-2-8-موانع توانمند سازی.. 28

2-2-8-1-ترس کارکنان.. 28

2-2-8-2- تهدیدی برای مدیریت.. 28

2-2-8-3-سیستم ها و نمادهای مدیریت.. 29

2-2-8-4-ساختارهای سازمانی.. 29

2-2-8-5-عدم اطمینان مدیریت.. 29

2-2-8-6- نا امید شدن مدیریت.. 29

2-2-8-7-فقدان منابع و زمان کافی.. 29

2-2-9-مزایای توانمند سازی.. 29

2-2-9-1-مزایای سازمانی.. 30

2-2-9-2-مزایای فردی.. 30

2-2-10-انتقادات نسبت به توانمندسازی.. 30

2-2-11-توانمندسازی و قدرت.. 31

2-2-11-1-قدرت به عنوان یک سازه رابطه ای یا چند بعدی.. 32

2-2-11-2-قدرت به عنوان یک سازه انگیزشی.. 32

2-2-11-3-قدرت به عنوان یک بازی با مجموع صفردر مقابل تبادل دو طرفه نفوذ. 32

2-3-سابقه تحقیقات گذشته. 33

فصل سوم

روش تحقیق.. 39

مقدمه. 40

3-1-روش تحقیق.. 40

3-2-متغیرها و شاخص های تحقیق.. 41

3-3-قلمروهای تحقیق.. 41

3-4-جامعه آماری.. 41

3-5-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 41

3-6-ابزار جمع‌ آوری اطلاعات.. 42

3-7-پایایی پرسشنامه ها 43

3-8-اعتبار (روایی) پرسشنامه. 45

3-9-روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 46

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 47

4-1-مقدمه. 47

4-2-آمار توصیفی.. 48

4-3-تحلیل عاملی تائیدی.. 48

4-4-آزمون فرضیه های تحقیق.. 52

4-4-1-آزمون فرضیه اهم. 52

آزمون فرضیه‌های اخص…. 53

4-4-2-1-فرضیه اخص اول. 53

4-4-2-2-فرضیه اخص دوم. 54

4-4-2-3-فرضیه اخص سوم. 54

4-4-2-4-فرضیه اخص چهارم. 55

4-4-2-5-فرضیه اخص پنجم. 56

4-4-3-آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 57

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری.. 59

5-1-مقدمه. 60

5-2-نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها 61

5-3-پیشنهادات براساس نتایج تحقیق.. 63

5-3-1-پیشنهادات براساس فرضیه اصلی تحقیق.. 63

5-3-2-پیشنهادات براساس فرضیه اخص اول. 64

5-3-3-پیشنهادات براساس فرضیه اخص دوم. 64

5-3-4-پیشنهادات براساس فرضیه اخص سوم. 64

5-3-5-پیشنهادات براساس فرضیه اخص چهارم. 64

5-3-6-پیشنهادات براساس فرضیه اخص پنجم. 65

5-4-پیشنهادات برای محققان آینده. 65

منابع و مآخذ. 71

منابع فارسی.. 72

منابع لاتین.. 73

ضمایم و پیوست ها 66

Abstract.. 74

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1: طیف لیکرت.. 43

جدول 3-2: ابعاد متغیرها و تعداد كلی سؤال ها 43

جدول 3-3: پایایی مقیاس توانمند سازی روانشناختی.. 45

جدول 3-4: پایایی مقیاس فرسودگی شغلی.. 45

جدول 4-1: آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش… 48

جدول 4-2: بارهای عاملی گویه های مقیاس توانمندسازی.. 50

جدول 4-3: بارهای عاملی گویه های مقیاس فرسودگی شغلی.. 52

جدول 4-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی   53

جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان احساس شایستگی و فرسودگی شغلی.. 53

جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان داشتن حق انتخاب و فرسودگی شغلی.. 54

جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان احساس موثر بودن و فرسودگی شغلی.. 55

جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان احساس معنی داری و فرسودگی شغلی.. 56

جدول 4-9: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان داشتن اعتماد به دیگران و فرسودگی شغلی   56

جدول 4-10: میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن به منظور بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی   57

جدول 4-11: آزمون معنی داری فریدمن.. 57

جدول 4-12: میانگین رتبه های عوامل مرتبط با توانمندسازی روانشناختی.. 58

جدول 4-14: آزمون معنی داری فریدمن.. 58

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره1-1:مدل مفهومی تحقیق.. 6

 

 

 

 

 

فهرست شكلها

شکل 4-1: تحلیل عاملی تائیدی سازه توانمند سازی.. 49

شکل 4-2: تحلیل عاملی تائیدی سازه فرسودگی شغلی.. 51

 

 

تعداد صفحه : 85

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.