رشته مدیریت

پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی

دانشگاه آزاد واحدتهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت دولتی 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش :”مالی “

عنوان :

بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی

 

استاد راهنما :

دکترمحمدرضاکابارانزاده قدیم

 

استاد مشاور :

دکترناصرسنایی دشتی

 

زمستان 1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسئله 3

1-3- ضرورت پژوهش.. 4

1-4- اهداف پژوهش.. 5

1-5- فرضیات پژوهش.. 5

1-6- قلمرو تحقیق (موضوعی-زمانی-مکانی) 6

1-7- تعریف کلمات کلیدی. 6

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه 10

2-2- بخش اول: عدالت سازمانی…………………………………………………………………….10

2-2-1- مفهوم و تعریف عدالت سازمانی. 10

2-2-2- ضرورت توجه به عدالت سازمانی. 11

2-2-3- مطالعه عدالت در سازمان ها 12

2-2-4- برداشت عدالت اجتماعی بر مبنای رفاه اجتماعی. 13

2-2-5- ابعاد عدالت سازمانی. 13

2-2-6- ابعاد ادراك عدالت سازمانی. 18

2-2-7- آثار و پیامدهای رعایت عدالت در سازمان. 20

2-2-8- علل عدم تحقق عدالت در سازمانها 21

2-3- بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی. 25

2-3-1- تعاریف و مفاهیم مربوط به رفتار شهروندی. 25

2-3-2- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی. 29

2-3-3- انواع رفتار شهروندی در سازمان. 30

2-4- دو رویكرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی. 31

2-4-1- ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی. 32

2-4-2- ابعاد رفتار شهروندی. 33

2-4-3- سیاست های تشویق رفتاری شهروندی. 37

2-4-4- عوامل تاثیر گذار بر  رفتار شهروندی سازمانی. 39

2-4-5- ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی. 43

2-4-6- پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی. 45

2-4-7- رفتار شهروندی اجباری. 47

2-4-8- پیامدهای رفتار شهروندی اجباری…………………………………………………….62

2-4-9- اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان. 50

2-4-10- دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان. 50

2-4-11- اشکال رفتارهای برون نقش.. 52

2-4-12- ارتباط عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی. 55

2-5- پیشینه پژوهش.. 57

2-6- مدل مفهومی پژوهش: 66

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- مقدمه 69

3-2- روش پژوهش.. 69

3-3- جامعه آماری تحقیق نمونه و روش نمونه گیری. 69

3-4- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) 70

3-5-روش  و ابزار گردآوری اطلاعات.. 70

3-5-1-روایی و پایایی پرسش نامه 71

3-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 72

3-6-1-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف : 72

3-6-2-آزمون  tاستیودنت : 73

3-6-3-تحلیل واریانس.. 75

3-6-4-رتبه‌بندی فرضیات آزمون فریدمن. 76

3-6-5-آنالیز فاکتور  pls 76

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه 82

4-2- توصیف نمونه 82

4-3- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه 86

4-3-1-روایی پرسش نامه 86

4-3-2-پایایی پرسش نامه 86

4-4-بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش.. 86

4-5-آزمون تفاوت میانگین نمونه بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی. 87

4-5-1-آزمون تی- استیودنت.. 87

4-5-2-آنالیزواریانس.. 88

4-5-3-آزمون تی-استیودنت جهت بررسی سطح مطلوبیت عدالت سازمانی و رفتارشهروندی در سازمان تامین اجتماعی: 91

4-5-4-آزمون فریدمن جهت اولویت بندی شاخص های عدالت سازمانی. 91

4-6-تحلیل فاکتور با روش PLS. 92

4-6-1-آنالیز فاکتور با روش PLS و نرم افزار VPLS. 92

4-6-2-بررسی صحت مدل ساختاری. 92

4-6-3-بررسی صحت مدل اندازه گیری شده 93

4-6-4-آزمون فرضیات و تفسیر ضرایب متغیرهای مدل با بهره گرفتن از آنالیز فاکتور با روش PLS. 94

4-6-5-بررسی همبستگی زوجی بین متغیرهای پژوهش.. 95

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 97

5-2- نتیجه گیری. 97

5-2-1-آزمون تفاوت میانگین نمونه بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی. 97

5-2-2-آزمون فریدمن جهت اولویت بندی شاخص های عدالت سازمانی. 98

5-2-3-با تحلیل فاکتور با روش PLS. 98

5-3-پیشنهادات.. 100

5-3-1-پیشنهاد جهت ارتقاء عدالت توزیعی: 100

5-3-2-پیشنهاد جهت ارتقاءعدالت رویه ای: 101

5-3-3-پیشنهاد جهت ارتقاء عدالت مراوده ای: 101

5-3-4-پیشنهاد به مدیران و سرپرستان: 101

5-4-پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 102

5-5-محدودیتهای پژوهش.. 102

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………… 130

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول‏2‑1:ابعاد ادراک عدالت سازمانی. 18

جدول‏2‑2: اهمیت و پیامد ابعاد ادراک عدالت سازمانی (الماس عدالت) 19

جدول‏2‑3 : عواملی که باعث ارتقای رفتار شهروندی کارکنان می شوند. 28

جدول‏2‑4 :اشکال رفتارهای کارکنان. 55

جدول‏4‑1 : فراوانی و درصد فراوانی سن افراد نمونه 82

جدول‏4‑2: فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات افراد نمونه 83

جدول‏4‑3: فراوانی و درصد فراوانی وضعیت تاهل افراد نمونه 84

جدول‏4‑4:فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد نمونه 85

جدول ‏4‑5: ضریب آلفای کرانباخ کلیه سوالات پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی. 86

جدول ‏4‑6: ضریب آلفای کرانباخ کلیه سوالات پرسشنامه  عدالت سازمانی. 86

جدول‏4‑7: آزمون نرمالیتی با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف.. 86

جدول‏4‑8: آزمون تی – استیودنت مستقل جهت بررسی تفاوت میانگین متغیر جنسیت.. 87

جدول‏4‑9: آزمون تی – استیودنت مستقل جهت بررسی تفاوت میانگین متغیر وضعیت تاهل. 88

جدول‏4‑10: آزمون تی – استیودنت مستقل جهت بررسی تفاوت میانگین متغیر سن. 89

جدول‏4‑11: آزمون تی – استیودنت مستقل جهت بررسی تفاوت میانگین متغیر تحصیلات.. 90

جدول‏4‑12 : نتایح آزمون تی تست جهت بررسی وضعیت رفتار شهروندی در سازمان تامین اجتماعی  91

جدول‏4‑13: نتایح آزمون تی تست جهت بررسی وضعیت عدالت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی  91

جدول‏4‑14: اولویت بندی شاخص های عدالت سازمانی. 91

جدول‏4‑15::مقدار R2 حاصل از برآورد مدل. 93

جدول‏4‑16: میانگین ضریب α کرونباخ مدل و میانگین پایائی ترکیبی مدل. 93

جدول‏4‑17: نتایج ضرایب متغیرها و مقدار آماره تی استیودنت حاصل از مدل ساختاری. 94

جدول4‑18:ضرایب همبستگی فاکتورهای اصلی………………………………………………………………….121

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                       صفحه

نمودار‏2‑1 : مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی (ستایشگر و قدسی،7:1387). 29

نمودار‏2‑2:الگوی رفتار شهروندی سازمانی ارگان.. 33

نمودار‏2‑3:الگوی رفتار شهروندی سازمانی ارگان.. 57

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                        صفحه

شكل‏2‑1 : مدل مفهومی پژوهش67

شکل ‏4‑1: نمودار میله ای سن افراد نمونه. 83

شکل ‏4‑2: نمودار میله ای تحصیلات افراد نمونه. 84

شکل ‏4‑3: نمودار میله ای وضعیت تاهل افراد نمونه. 85

شکل ‏4‑4: نمودار میله ای جنسیت افراد نمونه. 85

 

 

 

 

 

چکیده:

 

مطالعات اخیر در زمینه عدالت سازمانی، بر تئوری عدالت و نتایج عدالت تأکید داشته اند. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در ســازمانها بیش از پیش، آشکارتر شده است. سازمان های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. عدالت سازمانی به علت ارتباط آن با فرایندهای سازمانی مانند: تعهد سازمانی، شهروندمداری، رضایت شغلی و عملكرد؛ اهمیت زیادی پیدا كرده است تحقیقات نشان داده اند که فرایندهای عدالت، نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و اینکه چطور و چگونه برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد

اهداف پژوهش

  هدف کلی:هدف کلی این پژوهش ” بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی” میباشد.

اهداف فرعی  :الف – توصیف و تشریح متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار شهروندی در سازمان تأمین اجتماعی.

ب –  تبیین و تحلیل رابطه متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی.

ج –  تعیین سهم و تأثیر هر یک از متغیرهای عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی.

د – ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی به منظور عملیاتی نمودنِ عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی.

روش های اجرا: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی، می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش های آمار توصیفی وآمار استنباطی استفاده شده است. در مطالعه حاضر جهت آزمون فرضیات تحقیق و دستیابی به اهداف تحقیق، پس از جمع‌ آوری داده ‏ها و تكمیل پرسشنامه ‏ها، جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها از آزمون آماری کلموگروف اسمیرنوف و برای بررسی فرضیه های تحقیق در صورت نرمال بودن داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و در صورت نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شده است و برای تعیین سطح عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از آزمون تی-استیودنت (تی-تست) استفاده گردید. در نهایت برای رتبه بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شده است.

نتایج :  پژوهش حاضر نشان داد که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، همچنین بین عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی، رابطه معنی داری وجود دارد.

– بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی، همچنین بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی، رابطه معنی داری وجود داردکه درنهایت نتایج آماری نشان داد که عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی در سطح مطلوبی قرار دارد.

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

1-1- مقدمه

در آخرین دهه‌ قرن بیستم بیشتر توجهات اندیشمندان و پژوهشگران حول محور عدالت سازمانی به عنوان یک مفهوم مهم و موضوع اصلی تحقیق در روانشناسی صنعتی و سازمانی بوده است. عدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می‌باشد. عدالت سازمانی به علت ارتباط آن با فرایند‌های حیاتی سازمانی مثل: تعهد سازمانی، شهروندمداری، رضایت شغلی و عملکرد اهمیت زیادی پیدا کرده است(کلکوایت، 2001: 386). علاوه ‌بر این ادبیات، اخیر بیانگر رابطه بین سبک رهبری، تصمیم ­گیری و عدالت سازمانی است. رفتار منصفانه خواسته­ای است که همه‌ کارکنانی که وقت و انرژی خود را در یک سازمان صرف می‌کنند از سازمان انتظار دارند. این انتظارات باعث می‌شود که رهبران تمایل بیشتری به تأکید بر رعایت انصاف داشته باشند. پرسش این است، زمانی که مدیران به این انتظارات، توجهی ندارند چه اتفاقی ممکن است، بیفتد. گرینبرگ[1] نتیجه گرفت مدیرانی که این هنجارها را به وسیله رفتارهای غیرمنصفانه نقض می‌کنند، باعث می‌شوند کارکنانشان واکنش منفی نسبت به این رفتار نشان دهند. بنابراین انعکاس عدالت در رفتار مدیران، باعث می‌شود که شرایط خوبی هم برای سازمان و هم کارکنان به وجود آید (گرینبرگ، 2004: 322).

مطالعات اخیر در زمینه عدالت سازمانی، بر تئوری عدالت و نتایج عدالت تأکید داشته اند. با توسعه مطالعات در زمینه‌ عدالت، کانون تأکید از عدالت نتیجه­ای (برابری نتایج) به سمت عدالت اجتماعی (برابری رویه­ ها و رفتار منصفانه با افراد) گرایش پیدا کرد. برخی از مطالعات اخیر، نشان می‌دهد که عدالت اجتماعی نیز مانند عدالت نتیجه‌ای (توزیعی) مهم است و بین عملکرد مدیریتی و رفتار کارکنان رابطه وجود دارد (کروپانزانو و آمبروس، 2001: 131).

در تحقیق حاضر عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است؛ و هدف اصلی تحقیق تبیین وجود همبستگی میان عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی است.

1-2- بیان مسئله

شرایط كاملاً متحول و حاكم بر سازمانها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آنها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از كاركنان، بیش از پیش آشكار نموده است، نسلی كه از آنها به عنوان سربازان سازمانی، یاد می شود. این كاركنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخش از غیراثربخش هستند چرا كه سازمان را موطن خود می دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم­داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی­ کنند. امروزه از تلاشهای فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتارهای شهروندی سازمانی و یاد می كنند. اكثر مدیران نیز خواهان كاركنانی هستند كه بیش از وظایف شرح شغل خود، فعالیت می كنند. آنها به دنبال كاركنانی هستند كه به فراسوی انتظارات می روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می زنند كه جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست و به طور كلی رفتارشهروندی سازمانی بالایی دارند. چنین رفتارهایی (نقشی و فرانقشی) بر اساس ادراك از واقعیت شكل می گیرد نه خود واقعیت. در این راستا، چنانچه ادراك افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد رفتارهای فرانقشی یا رفتارهای شهروندی سازمانی، بروز پیدا خواهد كرد(پورعزت و قلی­پور، 1388: 25).

عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ، مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در ســازمانها بیش از پیش، آشکارتر شده است. سازمان های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. در دهه­های احیر، بیشتر توجهات اندیشمندان و پژوهشگران، حول محور عدالت سازمانی به عنوان یک مفهوم مهم و موضوع اصلی بوده است. عدالت در سازمان، بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می باشد. عدالت سازمانی به علت ارتباط آن با فرایندهای سازمانی مانند: تعهد سازمانی، شهروندمداری، رضایت شغلی و عملكرد؛ اهمیت زیادی پیدا كرده است

(Greenberge,2004:65).

سازمان تأمین اجتماعی نیز، در رقابت با سایر سازمانها، می­بایستی از ابعاد مختلف و گوناگون، بر سرعت تحولات و تغییرات در فرایندهای سازمانی خود بیافزاید تا بتواند به عنوان یک سازمانِ پیشرو و مبتکر در زمینه ورود فناوری اطلاعات، اتوماسیون اداری و … بیش از پیش فعال گردد و همچنین در مسیر جذب بیشتر سپرده و منابع مالی، قدم بگذارد. لذا سازمان تأمین اجتماعی می­بایست در راستای جذب منابع، ابعاد عدالت سازمانی را در بین کارکنان خود، بیش از پیش، توسعه داده و با بسط زیرساختهای فناوری اطلاعات در سطوح مختلف، طرحهای ابتکاری و نوینی را در زمینه مشتری­مداری، بنیان گذارد.

بنابراین، در تحقیق حاضر، عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و هدف اصلی تحقیق، تبیین وجود همبستگی میان عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی است. از این رو، پرسش اصلی تحقیق، عبارت است از این که رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی، چگونه قابل تبیین و تحلیل است؟ چگونه و با بهره گرفتن از چه راهکارهایی می­توان، زمینه­ های لازم برای اجرایی نمودنِ عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی را، نهادینه و فراهم نمود؟

1-3- ضرورت پژوهش

هر پژوهش علمی، علاوه بر مد نظر قرار دادن اهدافی خاص، دارای ضرورتهایی نیز می‌باشد. تحقیقات نشان داده ­اند که فرایندهای عدالت، نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و اینکه چطور و چگونه برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها می شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی­عدالت کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقامجویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت می کنند و چطور آنها به عدالت یا بی­ عدالتی درک شده، پاسخ می­ دهند؛ از مباحث اساسی خصوصاً برای درک رفتار سازمانی است(باس، 2001: 255).

با توجه به مطالب ذکر شده فوق، بررسی ارتباط مقولات مختلف سازمان با عدالت و شهروندی سازمانی؛ ضروری به نظر می­رسد. با توجه به اینکه نمونه مطالعاتی در این تحقیق، سازمان تأمین اجتماعی است؛ توجه به اهمیت فوق­العاده مبحث مشتری­مداری در سازمان تأمین اجتماعی و وجود سیستم رقابتی بین سازمان های خدمت­گزار، تعیین ارتباط و نحوه تاثیرگذاری عدالت و شهروندی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی، ضروری و مهم به شمار می­رود. در واقع، سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان یک سازمانِ خلاق و مبتكر در كشور، می­بایستی با شناسایی نقص­ها و كمبودها در نظام­ها و فرایندهای اداری خود، همراه با تغییرات و تحولاتِ دنیای اقتصاد در جهانِ نوین و همچنین بحرانهای اقتصادی، چالشهای سیاسی و اقتصادی فراروی كشور، گامهای لازم و ضروری را به منظور ایجاد تحول و تغییراتِ مطلوب در جهت ظرفیت­سازی و بهینه­ سازی نیروی انسانی بردارد. از این رو كاربست و عمل نمودن به نتایج و یافته­ های پژوهش حاضر با توجه به شناسایی موانع فراروی عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، می ­تواند كمك شایان و قابل توجهی در این زمینه به شمار رود.

1.Greenberg

تعداد صفحه : 120

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.