رشته مدیریت

پایان نامه بررسی رابطه استقرارسیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی بر مدیریت عملکرد شرکت شیر و لبنیات بیستون استان کرمانشاه

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی  

گرایش :مدیریت منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه استقرارسیستم تجزیه و تحلیل  خطر و نقاط کنترل بحرانی بر مدیریت عملکرد شرکت شیر و لبنیات بیستون استان کرمانشاه

دانشگاه پیام نور استان فارس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی)‌

دانشكده علوم انسانی

گروه علمی- مدیریت دولتی

عنوان:

بررسی رابطه استقرارسیستم تجزیه و تحلیل  خطر و نقاط کنترل بحرانی بر مدیریت عملکرد شرکت شیر و لبنیات بیستون استان کرمانشاه

استاد راهنما:

دکتر محسن جاجرمی زاده

استاد مشاور:

ملیحه نیک کار

بهمن 88

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
اگر بر این باور باشیم که مهمترین معیار در روند تولید مواد غذایی، سلامت محصول می باشد،سیستم تجزیه و تحلیل خطر ونقاط کنترل بحرانی کارآمدترین روش برای به حداکثر رسانیدن ایمنی و سلامت غذاست.در این تحقیق نحوه ی پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل خطر ونقاط کنترل بحرانی به صورت گام به گام و جامع شرح داده می شود، از جمله ویژگیهای آن می توان به استفاده از فرمها و مستنداتی اشاره کرد که طراحی این سیستم را تسهیل می کنند، اما در این میان سوالی مطرح می شود که آیا استقرار این سیستم رابطه ای با بهبود مدیریت عملکرد سازمان ها داشته است یا خیر؟ در این راستا برای بررسی رابطه استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی با مدیریت عملکرد بر مبنای پژوهش های صورت گرفته ،پرسش هایی مبنی بر اینکه آیا استقرار این سیستم رضایتمندی کارکنان و مشتریان را افزایش و هزینه های تولید را کاهش داده است،مطرح گردید.برای مطالعه این موضوع که در شرکت شیر بیستون استان کرمانشاه انتخاب شده بود با مطالعه جامعه آماری در این شرکت و استفاده از نظرات جامعه آماری مشخص شد که استقرار این سیستم با مدیریت عملکرد رابطه معناداری وجود دارد بدین صورت که استقرار این سیستم با افزایش رضایتمندی مشتریان رابطه مستقیم دارد ولی با افزایش رضایتمندی کارکنان رابطه معناداری ندارد، همچنین استقرار این سیستم کاهش هزینه های تولید را به صورت توصیفی نشان میدهد.لازم به ذکر است جهت مطالعه هزینه های تولید از اسناد و مدارک موجود در شرکت استفاده شده است.

کلمات کلیدی:
تجزیه وتحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی،حدود بحرانی،اقدام اصلاحی ، مدیریت عملکرد ،اثربخشی،کارایی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل یکم-کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 3
1-3- اهمیت موضوع 4
1-4- اهداف تحقیق 6
فصل دوم- ادبیات تحقیق 8
2-1- مبانی نظری تحقیق 9
2 -1-1- مبانی نظری سیستمHaccp (تجزیه وتحلیل خطر ونقاط کنترل بحرانی) 9
2-1-1-1 مقدمه ای برHaccp 9
2-1-1-2- تاریخچه Haccp 10
2-1-1-3- اساس سیستم Haccp 12
2-1-1-4- اصول سیستم Haccp 14
2-1-1-5- نیازمندی ها و الزامات سیستم Haccp 15
2-1-1-6- مراحل اجرایی وگامهای سیستم Haccp 17
2-1-2- مبانی نظری مدیریت عملکرد 31
2-1-2-1- کلیات مدیریت عملکرد 31
2-1-2-2- پیشینه مدیریت عملکرد 31
2-1-2-3- تعریف عملکرد و مدیریت عملکرد 32
2-1-2-4- ماهیت مدیریت عملکرد 33
2-1-2-5- هدف و اصول مدیریت عملکرد 36
2-1-2-6- روشها والگوهای موجود درارزیابی عملکرد سازمان های دولتی 37
2-1-2-6-1- نظام تعالی عملکرد دمینگ 38
2-1-2-6-2- الگوی اعتبار سنجی داخلی و خارجی 39
2-1-2-6-3- الگوی بنچ مارکینگ 40
2-1-2-6-4- الگوی برنامه ریزی استراتژیک مشتری مدار 42
2-1-2-6- 5- الگوی سنجش کارایی و اثربخشی 44
2-1-2-6- 5-1 اثربخشی و مفهوم آن 48
2-1-2-6- 5-1-1 رضایت شغلی 50
2-1-2-6- 5-1-1-1 عوامل تعیین کننده رضایت شغلی 51
2-1-2-6- 5-1-1-2 اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان 53
2-1-2-6- 5-1-2 ارزیابی توسط موجودیتهای خارجی(رضایت مشتریان) 55
2-1-2-6- 5-2 کارایی 57
2-1-2-6- 5-2-1 هزینه 58
2-2 پیشینه تحقیق 60
2-2-1- تحقیقات داخلی 60
2-2-2- نقد تحقیقات داخلی 62
2-2-3- تحقیقات خارجی 63
2-2-4- نقد تحقیقات خارجی 64
2-3- چارچوب نظری مدل و فرضیات تحقیق 65
2-3-1 چارچوب نظری تحقیق 65
2-3-2- مدل تحقیق 67
2-3-3- فرضیه های تحقیق 68
2-3-4-متغییرها 68
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 71
3-1- مقدمه 72
3-2-روش تحقیق 72
3-3-جامعه آماری 73
3-4-شیوه نمونه گیری وحجم نمونه 73
3-5-شیوه ها وآبزار گرداوری داده ها وارتباط آن با مدل تحقیق 74
3-6- روایی تحقیق 79
3-7- پایایی تحقیق 80
3-8-فنون تجزیه و تحلیل داده ها 83
فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها 85
4-1-مقدمه 86
4-2-تحلیل توصیفی 86
4-2-1 پرسش نامه مربوط به استقرار سیستم (A) Haccp 86
4-2-2- پرسش نامه مربوط به رضایت کارمندان (( B 99
4-2-3 پرسش نامه مربوط به رضایت مشتریان ((C 100
4-2-4- آزمون تفاوت میانگین هزینه ها قبل واز استقرار سیستم 104
4-3-تحلیل استنباطی 107
4 -3-1آزمون رضایت مشتریان قبل و بعد از استقرار سیستم 107
4-3-2- آزمون رضایت شغلی کارکنان با استقرار سیستم 110
4-3-3- آزمون تایید استقرار سیستم 111
4-3-4- آزمون رابطه بین رضایت کارمندان و استقرار سیستم 113
4-3-5- آزمون رابطه بین رضایت مشتریان و میزان استقرارسیستم 116
4-3-6- آزمون ابعاد مدل استقرار سیستم و تأثیرآن بر رضایت مشتریان 118
4-3-7- سهم هر یک از ابعاد مدل مدل در رضایت مشتری 122
4-3-8- آزمون ابعاد مدل استقرار سیستم و و تأثیرآن بر رضایت کارکنان 125
4-3- 9- سهم هر یک از ابعاد مدل در رضایت کارکنان 130
4-3-10 آزمون رتبه بندی ابعاد مدل سیستم HACCP 133
4-3-11- عدم تفاوت معناداری متغیرهای جمعیت شناختی (سن ، جنس،سابقه کاری و ……)بر استقرار سیستم 135
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات 138
5-1-نتیجه گیری از ادبیات تحقیق 139
5-1-1- نتیجه گیری از فرضیه های تحقیق 140
5-2- موانع و محددیت های پژوهش 143
5-3- پیشنهادات کاربردی محقق 144
5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 146
منابع فارسی 147
منابع انگلیسی 150
پیوست ها 151
پرسشنامه ها 152

فهرست نمودارها
نمودار شماره 2-1: اساس سیستم HACCP ……………………………………………………………………………………13
نمودار شماره 2-2: مراحل اجرای سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی……………………….17
نمودار شماره 2-3: نمودار جریان کار بر اساس CCp(نقاط کنترل بحرانی)……………………………………….27
نمودار شماره 2-4: ماهیت مدیریت عملکرد………………………………………………………………………………………….35
نمودار شماره2-5: آنالیز SWOT…………………………………………………………………………………………………………43
نمودار شماره2-6: سنجش اثر بخشی سازمان……………………………………………………………………………………… 49
نمودار شماره2-7: مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………67
نمودار شماره 4-1: نمودار هیستوگرام مربوط به توزیع فراوانی سن کارکنان……………………………………88
نمودار شماره 4-2: نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی جنسیت در پرسش نامه استقرار سیستم…………..90
نمودار شماره 4-3: نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی مدرک تحصیلی کارکنان……………………………………92
نمودار شماره4-4: نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی سابقه کاری در پرسش نامه استقرارسیستم………..94
نمودار شماره4-5: توزیع فراوانی سمت در پرسش نامه استقرار سیستم………………………………………………96
نمودار شماره4-6: نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی وضعیت همکاری مشتریان……………………………………102
نمودار شماره4-7: نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی هزینه مواد اولیه قبل و بعد از استقرار………………..105
نمودار شماره4-8: نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی سایر هزینه قبل و بعد از استقرار……………………..107
نمودار شماره4-9: وضعیت توزیع نرمال رضایت مشتریان بعد از استقرار سیستم………………………………118
نمودار شماره4-10: مدل مفهومی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش …………………………………….132
فهرست جداول
جدول شماره 2-1 : فهرست مخاطرات سیستم Haccp (جدول شماره 3 مستندات)……………………………..24
جدول شماره 2-2: تعیین نقاط کنترل بحرانی مطابق با جریان تولید…………………………………………………………26
جدول شمارۀ 2-3: تعیین حدود بحرانی و روش پایش محصول شیر………………………………………………………….30
جدول شماره2-4: اقدامات اصلاحی سیستم Haccp…………………………………………………………………………………..31
جدول شماره 2-5: روش های نوین سنجش اثربخشی…………………………………………………………………………………46
جدول شماره3-1: رابطه مدل با استقرار سیستمHACCP………………………………………………………………………….76
جدول شماره3-2: رابطه مدل با پرسشنامه رضایت مشتریان………………………………………………………………………..78
جدول شماره3-3: جدول داده های پردازش سوالات……………………………………………………………………………………..80
جدول شماره3-4: جدول محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………..81
جدول شماره 3-5: جدول داده های پردازش سوالات…………………………………………………………………………………..82
جدول شماره3-6: جدول محاسبه آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………….83
جدول شماره 3-7: جدول داده های پردازش سوالات………………………………………………………………………………….84
جدول شماره3-8: جدول محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………84
جدول شماره4-1: توزیع فراوانی سن کارکنان……………………………………………………………………………………………..87
جدول شماره4-2: توزیع فراوانی جنسیت در پرسش نامه استقرار سیستم……………………………………………..89
جدول شماره4-3: توزیع فراوانی مدرک تحصیلی کارکنان……………………………………………………………………….91
جدول شماره4-4: توزیع فراوانی سابقه کاری کارکنان………………………………………………………………………………93
جدول شماره4-5: توزیع فراوانی سمت در پرسش نامه استقرار سیستم………………………………………………….95
جدول شماره4-6: آمار توصیفی سوال 1 تا 7 در پرسش نامه استقرار سیستم………………………………………97
جدول شماره4-7: آمار توصیفی سوال 8 تا 15 در پرسش نامه استقرار سیستم……………………………………97
جدول شماره 4-8: توزیع فراوانی هر یک از ابعاد مدل سیستم………………………………………………………………..98
جدول شماره4-9: آمار توصیفی سوالات 1تا 8 پرسشنامه رضایت کارمندان………………………………………….99
جدول شماره4-10: آمار توصیفی سوالات 9تا 16 پرسشنامه رضایت کارمندان…………………………………99
جدول شماره4-11: آمار توصیفی سوالات 17تا 23پرسشنامه رضایت کارمندان…………………………………..100
جدول شماره4-12: توزیع فراوانی وضعیت همکاری مشتریان………………………………………………………………….101
جدول شماره 4-13: آمار توصیفی سوالات 16تا 22 پرسشنامه رضایت مشتریان قبل از استقرار………102
جدول شماره4-14: آمار توصیفی سوالات 23تا 29 پرسشنامه رضایت مشتریان قبل از استقرار………..103
جدول شماره4-15: آمار توصیفی سوالات 16تا 22 پرسشنامه رضایت مشتریان بعد از استقرار………..103
جدول شماره4-16 آمار توصیفی سوالات 23تا 29 پرسشنامه رضایت مشتریان بعد از استقرار………….104
جدول شماره4-17: توزیع فراوانی هزینه مواد اولیه قبل و بعد از استقرار سیستم………………………………..105
جدول شماره4-18: توزیع فراوانی سایر هزینه ها قبل و بعد از استقرار سیستم…………………………………..106

جدول شماره4-19: توزیع فراوانی رضایت مشتریان قبل و بعد از استقرارسیستم……………………………….108
جدول شماره4-20: آزمون تی تست دو نمونه ای میانگین نظرات مشتریان قبل و بعد از استقرار……109
جدول شماره4-21: توزیع فراوانی رضایت شغلی کارکنان………………………………………………………………….110
جدول شماره4-22: آزمون تی تست یک نمونه ای میانگین نظرات کارکنان………………………………………111
جدول شماره4-23: توزیع فراوانی ابعاد استقرار سیستم………………………………………………………………………….112
جدول شماره4-24: آزمون تی تست یک نمونه ای تأیید استقرار سیستم……………………………………………113
جدول شماره4-25: توزیع فراوانی تایید استقرار سیستم و رضایت شغلی کارکنان………………………….114
جدول شماره4-26: آزمون همبستگی پیرسون بین رضایت شغلی کارکنان و تایید استقرار…………..115
جدول شماره4-27: آزمون همبستگی پیرسون بین رضایت مشتریان و تایید استقرار………………………116
جدول شماره4-28: جدول ضرایب ثابت و متغیر رگرسیون خطی تایید استقرار و رضایت مشتریان…117
جدول شماره4-29: آمار توصیفی ابعاد مدل استقرار سیستم و رضایت مشتریان بعد از استقرار……….119
جدول شماره4-30: نتایج همبستگی (پیرسون) بین ابعاد مدل و رضایت مشتریان…………………………….120
جدول شماره4-31: جدول تحلیل رگرسیون ابعاد استقرار سیستم و رضایت مشتریان………………………123
جدول شماره4-32: توزیع فراوانی ابعاد استقرار سیستم رضایت کارکنان……………………………………………..125
جدول شماره4-33: نتایج همبستگی(پیرسون) ابعاد استقرار سیستم و رضایت کارکنان…………………..127
جدول شماره4-34: جدول تحلیل رگرسیون ابعاد مدل استقرار سیستم و رضایت کارکنان………………131
جدول شماره4-35: توزیع فراوانی رتبه بندی ابعاد مدل سیستم HACCP…………………………………..133
جدول شماره4-36: آزمون توصیفی میانگین رتبه ها……………………………………………………………………………….134
جدول شماره4-37: آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………………..134
جدول شماره4-38: آزمون تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان بر استقرار……………………………..136
فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
دنیای رقابتی امروز راه برگشت به گذشته را برای همه ی شرکت ها بسته است و به هیچ شرکتی مجال برگشت به گذشته را نمی دهد لذا شرکتها درهر لحظه باید هوشیار باشند، دراین راستا استفاده ازتجربه های گذشته برای هرشرکتی امری مهم مینماید، یکی ازراه های سنجش میزان هوشیاری هرشرکت ارزیابی عملکرد مداوم شرکت می باشد(حسین بر،1385 :4).از طرفی درصنایع غذایی بی تردید باید بیشترین اولویت به ایمنی محصولات داده شود، اینکه محصولات غذای باید سالم باشد، خواسته ای است که بسیاری از مشتریان بدون اینکه درجایی ذکر شده باشد خواهان آن هستند، تردیدی نیست که برخلاف بسیاری از خصوصیت ها ی محصول(ازجمله شکل ظاهری مزه وهزینه)، دراین مورد جای هیچ بحثی باقی نمی ماند که مصرف کنندگان انتظار داشته باشند غذای سالم دریافت کنند وما درصنایع غذای مسئوولیم تاانتظارات آنها را برآورده کنیم) موتیمور و والاس ،1378 :16). مدیریت عملکرد یکی از ابزارهای است که برای کسب نتایج بهتر از کل سازمان یا گروه وافراد درون آن، از طریق فهم ومدیریت نمودن عملکرد دریک چارچوب تواقفی از اهداف برنامه ریزی شده، استانداردها ونیازمندی های شایستگی، مورد استفاده قرار می گیرند (آرمسترانگ،1385 :7).
این تحقیق با معرفی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (که یک سیستم ایمنی می باشد) و مراحل اجرایی استقرار آن سعی دارد رابطه آن را با مدیریت عملکرد در سازمان مورد بررسی قرار دهد.الگوی استفاده شده در این تحقیق استفاده از الگوی اثربخشی و کارایی است، شاخص های الگوی اثر بخشی شامل رضایت شغلی و ارزیابی توسط موجودیتهای خارجی(رضایت مشتریان) و شاخص کارایی، کاهش هزینه های تولید می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان شرکت شیر بیستون استان کرمانشاه و مشتریان شامل نمایندگان تعاونی ها ، بیمارستانها ، فروشگاه های زنجیره ای و سوپرمارکتهای شهر کرمانشاه که از محصولات این شرکت استفاده و فروش دارند می باشد. باتوجه به اینكه تحقیق جامعی درخصوص بررسی رابطه استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی با مدیریت عملکرد در ایران انجام نشده است و باعنایت به اهمیت وجود استقرار این سیستم در شرکتهای تولیدی، به عنوان یک سیستم ایمنی،این تحقیق به دنبال شناخت عوامل موثر استقرار این سیستم بر مدیریت عملکرد می باشد. اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در كنار مطالعات كتابخانه ای و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی (اینترنت) گردآوری شده است.
همچنین روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی وپیمایشی است. به منظور بررسی رابطه استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی با مدیریت عملکرد از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس استفاده شده است. برای انجام این تحلیل ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردیده است.
1-2- بیان مساله
دردنیای متلاطم پرشتاب وپیچیده تجارت امروز سازمان ها درپی تحقق اهداف عمده ای چون افزایش بهره وری ،کاهش هزینه ، ارضای نیازهای مشتریان، کاهش ضایعات وکیفیت بالای محصولات می باشد. این پژوهش به بررسی ومطالعه سیستم اچ ای سی سی پی برمدیریت عملکرد شرکت شیر ولبنیات پاستوریزه بیستون می پردازد، اچ ای سی سی پی بیان اختصاری هزارد آنالیسیس کریتیکال کنترل پوینت (تجزیه وتحلیل خطرونقطه کنترل بحرانی ) یک سیستم ایمنی است که برای محافظت غذاها هنگامی که درون تسهیلات خدمات غذای جریان دارند طراحی شده است ویک رویکرد پیشگیرانه وپیشگویانه برای مدیرت ایمنی غذاهاست (احمدی،1385 :1). باتوجـه به اینکه سیستم تجزیه وتحلیل خطرونقطه کنترل بحرانی یک روش کارآمد وشناختـه شده است، مصرف کنندگان راازایمنی عملیات شما مطمئن ساخته ونشان می دهد که شما یک شرکت مجرب هستید که مسـئولیت های خود را به طـور جدی انجـام می دهید) موتیمور و والاس،1383 :3).
دراین پژوهش سعی شده است که رابطه استقرار سیستم تجزیه وتحلیل خطرونقطه کنترل بحرانی با مدیریت عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گیرد درواقع این سیستم و مدیریت عملکرد دارای اجزاء ویا ابعاد مختلفی می باشد که در فصول بعد به اختصار توضیح داده می شوند. مدل استفاده شده دراین پژوهش استفاده از مدل تجزیه وتحلیل خطرونقطه کنترل بحرانی و الگوی اثربخشی و کارایی سازمان می باشد.مدل تجزیه وتحلیل خطرونقطه کنترل بحرانی بیان کننده ابعاد7 گانه تجزیه وتحلیل خطر ونقاط کنترل بحرانی، بعد هزینه های تولید از مدل کارایی سارنتیکتون امرسون و ابعاد ارزیابی توسط موجودیتهای خارجی و رضایت شغلی از مدل اثربخشی رابینز می باشد.
بطور کلی مسأله اصلی این تحقیق این است كه آیا سیستم تجزیه وتحلیل خطرونقطه کنترل بحرانی با مدیریت عملکرد (رضایت مشتریان، رضایت کارکنان وکاهش هزینه های تولید) ارتباط دارد یا خیر و اگر چنین رابطه ای وجود دارد جهت این رابطه به چه صورت است

تعداد صفحه :187

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.