مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: زراعت

عنوان : بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم وتحقیقات ایلام

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی كشاورزی

گرایش: زراعت

عنوان:

بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران

استاد راهنما:

دکتر عباس ملکی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكیده 1

 

فصل اول: كلیات

1-1- مقدمه. 3

1-2- تاریخچه و مبدأ ذرت… 4

1-3- اهمیت اقتصادی ذرت… 7

1-3-1- موارد مصرف و ارزش غذایی ذرت… 8

1-4- سطح زیر کشت و تولید ذرت… 10

1-4-1- وضعیت تولید ذرت در جهان. 10

1-4-2- سطح، میزان تولید و عملكرد ذرت دانهای كشور. 11

1-4-2-1- سطح.. 11

1-4-2-2- میزان تولید. 11

1-4-2-3- عملكرد در هكتار. 11

1-4-3- وضعیت تولید ذرت در استان ایلام. 14

1-5- خصوصیات گیاه شناسی.. 14

1-6- مشخصات مرفولوژیك… 17

1-6-1- ریشه. 17

1-6-2- ساقه. 18

1-6-3- برگ… 18

1-6-4- اندام‌های زایشی(گل آذین) 20

1-6-5- دانه. 21

1-5-6- مراحل رشد. 21

1-6- هیبریدهای ذرت… 22

1-7- اكولوژی ذرت… 22

1-8- كاشت… 24

1-9- داشت… 25

1-10- تأثیر میزان تشعشع خورشید بر تولید. 25

1-11- تولید ماده خشك… 26

1-12- عملکرد. 26

1-13- عملیات برداشت… 26

1-13-1- تعیین زمان برداشت… 28

1-14- نگهداری ذرت… 28

1-15- نیازهای غذایی ذرت… 28

1-16- جمع بندی.. 29

 

فصل دوم: بررسی منابع

2-1- نقش تغذیه بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ذرت دانه‌ای.. 31

2-1-1- نیتروژن. 31

2-1-2- كارآیی مصرف كود. 33

2-1-3- مدیریت صحیح مصرف كودهای نیتروژنی.. 34

2-2- تاثیر نیتروژن بر میزان پروتئین.. 36

2-3- تأثیر کاربرد بار ور 2 بر افزایش عملکرد و اجزای عملکرد. 37

2-4- تأثیر کاربرد کودهای آلی بر افزایش عملکرد و اجزای عملکرد. 38

 

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- موقعیت جغرافیایی محل اجرای تحقیق.. 42

3-2- خصوصیات خاك محل اجرای تحقیق.. 42

3-3- روش اجرای آزمایش… 43

3-4- کاشت آزمایش و اجرای طرح.. 43

3-4-1- شروع عملیات آبیاری و وجین.. 44

3-5- مراحل و روش نمونه برداری.. 44

3-5-1- سطح برگ پرچم. 44

3-5-2- تعداد برگ در بوته. 45

3-5-3- ارتفاع بوته. 45

3-5-4- عملکرد بیولوژیک… 45

3-5-5- عملکرد دانه. 45

3-5-6- تعداد ردیف در بلال. 45

3-5-7- تعداد دانه در ردیف… 45

3-5-8- وزن کل بلال. 46

3-5-9- وزن چوب بلال. 46

3-5-10- قطر بلال. 46

3-5-11- قطر چوب بلال. 46

3-5-12- وزن هزار دانه. 46

3-5-13- شاخص برداشت… 46

3-5-14- وزن کاه و کلش… 47

3-6- روش تجزیه و تحلیل آماری طرح.. 47

 

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1 تعداد ردیف در بلال. 49

4-2- تعداد دانه در ردیف… 50

4-3- وزن هزار دانه. 52

4-4- عملکرد دانه. 53

4-5- عملکرد بیولوژیک… 56

4-6- شاخص برداشت… 57

4-7- سطح برگ پرچم. 57

4-8- ارتفاع بوته. 58

4-9- تعداد برگ… 59

4-10- وزن کاه و کلش… 61

4-11- وزن بلال. 62

4-12- وزن چوب بلال. 64

4-13- قطر بلال. 65

4-14- قطر چوب بلال. 66

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری.. 68

5-2- پیشنهادات… 68

منابع و مآخذ. 69

فهرست جدول‌ها

جدول 1-1: مواد موجود در صدگرم دانه ذرت خام. 8

جدول 1-2: سطح، تولید و عملکرد ذرت در شش کشور برتر تولید کننده ذرت در سال 2009. 10

جدول 1-3: برآورد سطح، تولید و عملکرد در هکتار ذرت دانهای به تفکیک استان در سال زراعی 90- 1389. 12

جدول 1-4 : تركیب بذر ذرت… 21

جدول 3-1: خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک محل آزمایش… 42

جدول 3-2: تجزیه آنیون و کاتیون‌های خاک محل آزمایش… 42

جدول 3-3: خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آب چاه محل آزمایش… 43

جدول 4-1: خلاصه نتایج تجزیه واریانس برخی از صفات مورد بررسی.. 49

جدول 4-2: مقایسه میانگین برخی از صفات مورد بررسی.. 50

جدول 4-3: خلاصه نتایج تجزیه واریانس برخی از صفات مورد بررسی.. 56

جدول 4-4: خلاصه نتایج تجزیه واریانس برخی از صفات مورد بررسی.. 61

جدول4-5: مقایسه میانگین برخی از صفات مورد بررسی.. 62

فهرست نمودارها

نمودار 1-1: توزیع‌ ‌سطح ذرت دانهای استان‌ها نسبت به كل كشور در سال زراعی 90-1389. 13

نمودار 1-2: توزیع‌ ‌میزان تولید ذرت دانهای استان‌ها نسبت به كل كشور در  سال زراعی 90-1389. 13

فهرست شكل‌ها

شکل 4-1: اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر تعداد دانه در ردیف… 51

شکل 4-2:اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر وزن هزار دانه. 53

شکل 4-3:تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر عملکرد دانه. 55

شکل 4-4:تأثیر کاربرد بارور 2 بر عملکرد دانه. 55

شکل 4-5: اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر عملکرد بیولوژیک… 57

شکل 4-6: تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر سطح پرچم. 58

شکل 4-7 : اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر ارتفاع بوته. 59

شکل 4-8 : تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر تعداد برگ… 60

شکل 4-9: تأثیر کاربرد بارور 2 بر تعداد برگ… 61

شکل 4-10:تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر وزن بلال. 63

شکل 4-11:تأثیر کاربرد بارور 2 بر وزن بلال. 63

شکل 4-12:تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر وزن چوب بلال. 64

شکل 4-13: تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر قطر بلال. 65

شکل 4-14:تأثیر کاربرد بارور 2 بر قطر بلال. 66

شکل 4-15: اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر قطر چوب بلال. 66

چکیده
به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 به صورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 (100%کمپوست)، A2 (25% کود نیتروژن + 75% کمپوست)، A3 (50% کود نیتروژنه و 50% کمپوست)، A4 ( 75% کود نیتروژنه و 25 کمپوست)، A5 (100% کود نیتروژنه) و عامل فرعی در دو سطح شامل (B1) تلقیح با کود بیولوژیک بارور2 و عدم تلقیح با کود بیولوژیک بارور2 (B2) است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تلقیح بذور ذرت با بارور 2 باعث افزایش اجزای عملکرد از قبیل تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف و وزن هزار دانه و در نهایت تأثیر مثبتی در افزایش عملکرد دانه داشته است. همچنین نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد کودهای آلی به تنهایی قادر به رفع نیازهای غذایی ذرت نبوده و در نهایت منجر به کاهش عملکرد دانه و اجزای عملکرد می‌گردد. لذا می‌بایست در استفاده از این کودها، مقادیر مناسبی از کودهای شیمیایی از قبیل کود نیتروژن، فسفر و پتاس نیز مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این بررسی مشاهده گردید که بیشترین عملکرد ذرت در تیمار تلقیح بذور با بارور 2 و همچنین تیمار کودی 25% کمپوست + 75% کود نیتروژن به‌ترتیب با مقادیر 57/19 و 68/20 تن در هکتار به‌دست آمد.
1-1– مقدمه
رشد و عملکرد گیاهان زراعی در بسیاری از مناطق دنیا توسط تنش‌های محیطی زنده و غیر زنده متعدد محدود می‌گردد. به‌همین علت اختلاف قابل توجهی بین عملکرد واقعی و عملکرد بالقوه محصولات زراعی دیده می‌شود. در دهه‌ های آینده با افزایش جمعیت این محدودیت‌ها به‌صورت جدی‌تری بر کشاورزی و منابع طبیعی دنیا اثر خواهد گذاشت. در گذشته اولین رهیافت برای کاهش اثرات تنش محیطی عموما بر استفاده از کودها، اصلاح خاک، آبیاری و استفاده از آفت‌کش‌ها معطوف می‌شد. در برخی مناطق کشاورزی، کاربرد گسترده مواد شیمیایی کشاورزی منجر به شکنندگی اکوسیستم، کاهش ثبات کیفیت فراورده‌ها و حفاظت محیطی شده است. افزایش شوری آب و خاک، خصوصا در مناطقی که شدت بهره‌برداری از اراضی زراعی زیاد است، امری اجتناب ناپذیر و یک مشکل فزاینده است.چنین رهیافت‌هایی اکنون به‌عنوان عوامل بی‌ثباتی اکوسیستم تلقی شده و حداقل در کوتاه مدت گزینه‌ای برای رفع این مشکلات وجود ندارد.

ذرت هم اینک در سطحی قریب به 400 هزار هکتار در کشور کشت می‌شود. از سطح مذکور قریب 2500 هزار تن دانه برداشت می‌شود. البته به‌جز دانه، این محصول برای دستیابی به فراورده‌های متنوع دیگر از جمله تولیدات صنعتی، نشاسته‌ای، صنایع تبدیلی انواع مواد غذایی و استفاده به‌صورت علوفه سبز و سیلو شده نیز کشت می‌گردد. در حال حاضر سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای در کشور حدود 100 هزار هکتار می‌باشد.

این مطالعه با اهداف ارزیابی کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای در استان ایلام اجرا گردید. امید است با استعانت خداوند متعال با شناخت پتانسیل‌های ژنتیکی برخی از این هیبریدها و با بررسی میزان تأثیر کاربرد عناصر غذایی مختلف و کودهای بیولوژیک از قبیل ورمی کپوست بر افزایش عملکرد کمی و کیفی ذرت و با معرفی و اقدام برای تولید بذر و ترویج کشت آنها در هزاران هكتار اراضی مستعد تولید ذرت در استان ایلامو سایر مناطق کشور گامی هرچند اندك در افزایش عملكرد و تولید محصولات كشاورزی وخود کفایی کشورمان برداریم.

تعداد صفحه : 92

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.