رشته مکانیک

پایان نامه بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش : ساخت و تولید

عنوان : بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمهخشک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشكده مهندسی مكانیك

عنوان:

بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمهخشک

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

اساتید راهنما:

دکتر حمید باصری

 دکتر محسن شاکری

شهریور 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی یکی از فرایندهای پیشرفته ماشینکاری است که ماشینکاری قطعات سخت و با استحکام بالا مانند سرامیک‌ها و فولادهای عملیات حرارتی شده از کاربردهای مهم این فرایند است. علیرغم کاربردهای منحصربه‌فرد این روش ماشینکاری، نرخ براده‌برداری پایین، زبری سطح بالا، نرخ سایش ابزار بالا و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از انجام این فرایند، از جمله مشکلات و محدودیت‌های این روش ماشینکاری محسوب می شود.

در این پژوهش عملیات سوراخکاری با فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک، به منظور برطرف کردن محدودیت‌های فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی، معرفی می‌شود و با بهره گرفتن از روش طراحی آزمایش تاگوچی، آزمایش‌هایی برای بررسی تاثیر پارامترهای ورودی مختلف بر مشخصات خروجی این فرایند از قبیل نرخ براده‌برداری، نرخ سایش ابزار و زبری سطح طراحی و انجام شده و مقادیر بهینه نرخ براده‌برداری، نرخ سایش ابزار و زبری سطح به‌همراه شرایط رسیدن به این مقادیر بهینه مشخص می‌شود. آنالیز واریانس نیز برای تعیین مهمترین فاکتورهای موثر بر مشخصات خروجی‌ این فرایند بکار گرفته می‌شود. همچنین تاثیر جنس ابزار (مس و برنج) بر عملکرد ماشینکاری این فرایند مورد بررسی قرار گرفته و این فرایند با فرایندهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی و خشک مقایسه می‌شود تا مزایای این فرایندها در مقایسه با یکدیگر مشخص شود و در نهایت، تاثیر اعمال میدان مغناطیسی به فاصله گپ در این فرایند مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک کمترین زبری سطح را تولید می‌کند و مطلوب‌ترین فرایند برای عملیات پرداخت‌کاری می‌باشد، درحالی‌که فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی بهترین فرایند برای عملیات خشن‌کاری است. همچنین با اعمال میدان مغناطیسی به فاصله گپ در این فرایند، نرخ براده‌برداری افزایش یافته و زبری سطح کمتری به دست می‌آید. میکرو تصاویر نوری سطوح ماشینکاری شده نیز نشان می‌دهند که سلامتی سطح بهتری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک به کمک میدان مغناطیسی در مقایسه با فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک بدون میدان مغناطیسی به دست می‌آید.

کلمات کلیدی: ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک، روش طراحی آزمایش تاگوچی، میدان مغناطیسی، نرخ براده برداری، نرخ سایش ابزار، زبری سطح.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

تشکر و قدردانی ………………………………………………………………………………………………………………..  ت

تقدیم …………………………………………………………………………………………………………………………..  ث

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………….  ج

فهرست مطالب …………………………………………………………………………………………………………………  ح

فهرست شکل‌ها ………………………………………………………………………………………………………………..  ز

فهرست جداول …………………………………………………………………………………………………………………  ص

فصل اول: کلیات ………………………………………………………………………………………………………….  1

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..  2

1-2- تاریخچه فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی …………………………………………………………………………..  4

1-3- مکانیزم براده‌برداری فرایند  ماشینکاری تخلیه الکتریکی ………………………………………………………………  4

1-4- پارامترهای ورودی و خروجی فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی ……………………………………………………..  6

1-4-1- متغیرهای ورودی فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی ………………………………………………………….  6

1-4-2- متغیرهای خروجی فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی ………………………………………………………..  6

1-5- مزایای فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی…………………………………………………………………………….. 7

1-6- دی‌الکتریک واسطه ……………………………………………………………………………………………………..  7

1-6-1- فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی ……………………………………………………………………  9

1-6-2- فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی با دی‌الکتریک حاوی پودر ……………………………………….  9

1-6-3- فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی خشک ……………………………………………………………………..  9

1-6-4- فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک ………………………………………………………………..  10

1-7- ساختمان ماشین EDM …………………………………………………………………………………………………  10

1-7-1- برش‌کاری سیمی با EDM ………………………………………………………………………………………  11

1-7-2- EDM به روش غوطه‌وری ……………………………………………………………………………………….  12

1-7-3- فرزکاری با EDM ……………………………………………………………………………………………….  13

1-8- سایر فرایندهای بر پایه EDM ………………………………………………………………………………………….  13

1-8-1- فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی به همراه میدان مغناطیسی ……………………………………………….  13

1-8-2- فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی به کمک ارتعاشات التراسونیک ……………………………………………  14

1-9- مروری بر پژوهش های انجام شده در ارتباط با فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک ………………………  15

1-10- مروری بر پژوهش های انجام شده در ارتباط با اعمال میدان مغناطیسی در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی…… 21

1-11- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………  25

1-12- ساختار پایان‌نامه ……………………………………………………………………………………………………..  26

فصل دوم: تجهیزات مورد استفاده و روش آزمایش …………………………………………………………..  27

2-1- تجهیزات آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………………………..  28

2-1-1- دستگاه ماشینکاری تخلیه الکتریکی ……………………………………………………………………………  28

2-1-2- مکانیزم‌های اضافه شده به دستگاه ……………………………………………………………………………..  29

2-1-2-1- مکانیزم آماده‌سازی سیال دی‌الکتریک برای فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک ………….  30

2-1-2-1-1- کمپرسور………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-1-2-1-2- پمپ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-1-2-1-3- دبی سنج………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-1-2-1-4- رگلاتور…………………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-1-2-2- مکانیزم تامین حرکت دورانی ابزار ……………………………………………………………………….  34

2-1-2-3- مکانیزم اعمال میدان مغناطیسی ………………………………………………………………………..  35

2-1-3- دورسنج نوری ……………………………………………………………………………………………………  35

2-2- مواد و ترکیبات آزمایش …………………………………………………………………………………………………  36

2-2-1- قطعه كار ………………………………………………………………………………………………………..  36

2-2-2- ابزار ………………………………………………………………………………………………………………  36

2-3- انجام محاسبات لازم …………………………………………………………………………………………………….  38

2-3-1- محاسبه نرخ براده‌برداری و نرخ سایش ابزار …………………………………………………………………….  38

2-3-2- اندازه‌گیری زبری سطح ………………………………………………………………………………………….  39

2-3-3- ضبط شكل موج ولتاژ در حین ماشینكاری ……………………………………………………………………..  40

2-4- انجام آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………  40

فصل سوم: طراحی آزمایش به روش تاگوچی ……………………………………………………………………  45

3-1- تعریف طراحی آزمایش …………………………………………………………………………………………………  46

3-2- هدف از اجرای طراحی آزمایش …………………………………………………………………………………………  46

3-3- مراحل استفاده از تکنیک طراحی آزمایش‎ها ……………………………………………………………………………  48

3-4- انواع روش‌های طراحی آزمایش …………………………………………………………………………………………  48

3-4-1- طراحی آزمایش به روش تاگوچی ……………………………………………………………………………….  48

3-4-1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………..  48

           3-4-1-2- مزایای روش تاگوچی ……………………………………………………………………………………  49

           3-4-1-3- ویژگی‌های آرایه‌های متعامد ……………………………………………………………………………  50

           3-4-1-4- شرایط آرایه‌های متعامد در روش تاگوچی ……………………………………………………………..  51

           3-4-1-5- انتخاب آرایه متعامد متناسب …………………………………………………………………………..  51

           3-4-1-6- مشخص کردن ستون اثرات متقابل ……………………………………………………………………..  52

           3-4-1-7- آنالیز واریانس …………………………………………………………………………………………..  52

           3-4-1-8- جدول آنالیز واریانس ……………………………………………………………………………………  54

3-5- نرم‌افزار Qualitek ……………………………………………………………………………………………………….  56

فصل چهارم: نتایج و بحث ……………………………………………………………………………………………..  57

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..  58

4-2- تحلیل نتایج مرحله اول آزمایش‌ها ……………………………………………………………………………………..  59

4-2-1- نرخ براده‌برداری …………………………………………………………………………………………………  59

4-2-1-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر نرخ براده‌برداری ………………………………………………..  59

4-2-1-2- آنالیز واریانس مربوط به نرخ براده‌برداری و تعیین مقادیر بهینه نرخ براده‌برداری ………………………  61

4-2-2- نرخ سایش ابزار ………………………………………………………………………………………………….  63

4-2-2-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر نرخ سایش ابزار ………………………………………………..  63

4-2-2-2- آنالیز واریانس مربوط به نرخ سایش ابزار و تعیین مقادیر بهینه نرخ سایش ابزار  ………………………  65

4-2-3- زبری سطح ………………………………………………………………………………………………………  66

4-2-3-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر زبری سطح …………………………………………………….  66

4-2-3-2- آنالیز واریانس مربوط به زبری سطح و تعیین مقادیر بهینه زبری سطح  ……………………………….  68

4-3- تحلیل نتایج مرحله دوم آزمایش‌ها …………………………………………………………………………………….  69

4-3-1- نرخ براده‌برداری ………………………………………………………………………………………………….  69

4-3-1-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر نرخ براده‌برداری ………………………………………………..  69

4-3-1-2- آنالیز واریانس مربوط به نرخ براده‌برداری و تعیین مقادیر بهینه نرخ براده‌برداری ………………………  71

4-4-2- نرخ سایش ابزار ………………………………………………………………………………………………….  72

4-3-2-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر نرخ سایش ابزار ………………………………………………..  72

4 -3-2-2- آنالیز واریانس مربوط به نرخ سایش ابزار و تعیین مقادیر بهینه نرخ سایش ابزار ………………………  73

4-3-3- زبری سطح ………………………………………………………………………………………………………  75

4-3-3-1- بررسی تاثیر پارامترهای ورودی موثر بر زبری سطح …………………………………………………….  75

4-3-3-2- آنالیز واریانس مربوط به زبری سطح و تعیین مقادیر بهینه زبری سطح  ……………………………….  77

4-4- بررسی تاثیر جنس ابزار …………………………………………………………………………………………………  78

4-4-1- تاثیر جنس ابزار بر نرخ براده‌برداری………………………………………………………………………………. 78

4-4-2- تاثیر جنس ابزار بر نرخ سایش ابزار ……………………………………………………………………………..  79

4-4-3- تاثیر جنس ابزار بر زبری سطح ………………………………………………………………………………….  80

4-5- مقایسه فرایند‌های ماشینکاری تخلیه الکتریکی معمولی، خشک و نیمه‌ خشک ……………………………………….  81

4-6- تاثیر اعمال میدان مغناطیسی …………………………………………………………………………………………..  84

4-6-1- تاثیر میدان مغناطیسی بر نرخ براده‌برداری ……………………………………………………………………..  84

4-6-2- تاثیر میدان مغناطیسی بر زبری سطح ………………………………………………………………………….  86

4-6-3- تاثیر میدان مغناطیسی بر نرخ سایش ابزار ……………………………………………………………………..  88

4-6-4- آنالیز امواج تخلیه ………………………………………………………………………………………………..  89

4-6-5- آنالیز سلامتی سطوح ماشینکاری شده ………………………………………………………………………….  91

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………  92

5-1- نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………..  93

5-2- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………  96

مراجع ………………………………………………………………………………………………………………………..  97

پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………. 104

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل 1-1- شماتیک فرایند برش‌کاری سیمی با EDM ……………………………………………………………………..  11

شکل 1-2- شماتیک فرایند EDM به روش غوطه‌وری ………………………………………………………………………  12

شکل 1-3- شماتیک فرایند فرزکاری با EDM ……………………………………………………………………………….  13

شکل 1-4- میکرو تصاویر نوری حفرات تخلیه برای سه جنس مختلف الکترود ابزار الف) ابزار گرافیتی ب) ابزار مسی

ج) ابزار گرافیتی نفوذ داده شده با مس ……………………………………………………………………………………….  16

شکل 1-5- زاویه پیشروی ابزار الف) 0= α، ب)100– = α و ج)300– = α ……………………………………………………  18

شکل 1-6- زاویه تمایل ابزار الف) 100= β و ب) 0 30= β …………………………………………………………………..  18

شکل 1-7- میدان مغناطیسی در اطراف ابزار و قطعه‌کار …………………………………………………………………….  21

شکل 2-1- ماشین اسپارک مورد استفاده در این مطالعه …………………………………………………………………….  29

شکل 2-2- مکانیزم استفاده شده برای رساندن دی‌الکتریک به فاصله گپ در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی

نیمه‌ خشک …………………………………………………………………………………………………………………….  30

شکل 2-3- شماتیک مکانیزم استفاده شده برای رساندن دی‌الکتریک به فاصله گپ در فرایند ماشینکاری تخلیه

الکتریکی نیمه‌ خشک ………………………………………………………………………………………………………….  31

شکل 2-4- کمپرسور مورد استفاده در این پژوهش…………………………………………………………………………… 31

شکل 2-5- پمپ مورد استفاده در این پژوهش ……………………………………………………………………………….  32

شکل 2-6- دبی‌سنج استفاده شده در این پژوهش ……………………………………………………………………………  33

شکل 2-7- رگلاتور مورد استفاده در این پژوهش …………………………………………………………………………….  33

شکل 2-8- مکانیزم تأمین حرکت دورانی ابزار ………………………………………………………………………………..  34

شکل2-9- اینورتر مدل  LS600……………………………………………………………………………………………… 34

شکل 2-10- محفظه آهنرباهای مغناطیسی و خطوط میدان مغناطیسی ناشی از آنها در اطراف قطعه‌کار ………………….  35

شکل 2-11- دورسنج نوری مورد استفاده در این مطالعه …………………………………………………………………….  35

شکل 2-12- قطعه‌کار مورد استفاده در این مطالعه ………………………………………………………………………….  36

شکل 2-13- ابزار مورد استفاده در این مطالعه ……………………………………………………………………………….  37

شکل 2-14- ترازوی دیجیتالی Radwag‐WTB ……………………………………………………………………………..  38

شکل 2-15- زبری سنج  Mahr perthometer M2 ………………………………………………………………………….  39

شکل 2-16- اسیلوسكوپ دیجیتالی1052U –GDS ………………………………………………………………………….  40

شکل 3-1- فلوچارت تحلیل نتایج ……………………………………………………………………………………………  53

شکل 4-1- نمودارهای اثر اصلی مربوط به نرخ براده‌برداری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک

در مرحله اول آزمایش‌ها ………………………………………………………………………………………………………  61

شکل 4-2- نمودارهای اثر اصلی مربوط به نرخ سایش ابزار در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک

در مرحله اول آزمایش‌ها……………………………………………………………………………………………………….. 64

شکل 4-3- نمودارهای اثر اصلی مربوط به زبری سطح در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک

در مرحله اول آزمایش‌ها……………………………………………………………………………………………………….. 67

شکل 4-4- نمودارهای اثر اصلی مربوط به نرخ براده‌برداری  در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک

در مرحله دوم آزمایش‌ها……………………………………………………………………………………………………….. 70

شکل 4-5- نمودارهای اثر اصلی مربوط به نرخ سایش ابزار در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک

در مرحله دوم آزمایش‌ها……………………………………………………………………………………………………….. 73

شکل 4-6- نمودارهای اثر اصلی مربوط به زبری سطح در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک

در مرحله دوم آزمایش‌ها………………………………………………………………………………………………………. 76

شکل 4 -7- مقایسه نرخ براده‌برداری به ‌دست ‌آمده با دو ابزار مسی و برنجی در سطوح انرژی تخلیه مختلف ……………..  78

شکل 4-8- مقایسه نرخ سایش ابزار به ‌دست‌ آمده با دو ابزار مسی و برنجی در سطوح انرژی تخلیه مختلف ………………  79

شکل 4-9- مقایسه زبری سطح به ‌دست ‌آمده با دو ابزار مسی و برنجی در سطوح انرژی تخلیه مختلف …………………..  80

شکل 4-10- (الف) نرخ براده‌برداری، (ب) نرخ سایش ابزار و (ج) زبری سطح، به ‌دست ‌آمده با فرایند ماشینکاری

تخلیه الکتریکی معمولی، نیمه‌ خشک  و  خشک در سطوح انرژی تخلیه کم، متوسط و زیاد ………………………………..   82

شکل 4-11- نمودارهای اثر اصلی مربوط به نرخ براده‌برداری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک با

میدان مغناطیسی و در غیاب میدان مغناطیسی ……………………………………………………………………………..  86

شکل 4-12- نمودارهای اثر اصلی مربوط به زبری سطح در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک

با میدان مغناطیسی و در غیاب میدان مغناطیسی ………………………………………………………………………….  87

شکل 4-13- نمودارهای اثر اصلی مربوط به نرخ سایش ابزار در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک

با میدان مغناطیسی و در غیاب میدان مغناطیسی ………………………………………………………………………….  89

شکل 4-14- امواج تخلیه فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک  (الف) در غیاب میدان مغناطیسی و

(ب) با میدان مغناطیسی، پس از 10 دقیقه ماشینکاری …………………………………………………………………….  90

شکل 4-15- میکرو تصاویر نوری سطوح ماشینکاری شده با فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌ خشک،

(الف)

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                       صفحه

جدول 2-1- مشخصات دستگاه EDM ………………………………………………………………………………………..  29

جدول 2-2- ترکیب شیمیایی قطعه‌کار ………………………………………………………………………………………  36

جدول 2-3- مشخصات اصلی ابزار مسی ………………………………………………………………………………………  37

جدول 2-4- مشخصات اصلی ابزار برنجی …………………………………………………………………………………….  38

جدول 2-5- پارامترهای ثابت مرحله اول آزمایش‌ها………………………………………………………………………….. 41

جدول 2-6- شرایط مرحله اول آزمایش‌ها (جدول طراحی آزمایش تاگوچی و سطوح پارامترهای ورودی برای مرحله

اول آزمایش‌ها) ………………………………………………………………………………………………………………..  41

جدول 2-7- پارامترهای ثابت مرحله دوم آزمایش‌ها ………………………………………………………………………….  42

جدول 2-8- شرایط مرحله دوم آزمایش‌ها (جدول طراحی آزمایش تاگوچی و سطوح پارامترهای ورودی برای مرحله دوم

آزمایش‌ها) …………………………………………………………………………………………………………………….  42

جدول 2-9- شرایط انجام آزمایش‌ها در مرحله سوم و چهارم………………………………………………………………… 43

جدول 2-10- پارامترهای ثابت مرحله سوم و چهارم آزمایش‌ها ……………………………………………………………..  44

جدول 2-11- سایر شرایط ماشینکاری برای مرحله پنجم آزمایش‌ها ………………………………………………………..  44

جدول 3-1- آرایه متعامد ……………………………………………………………………………………………  50

جدو ل 3-2- جدول آنالیز واریانس برای یک آرایه متعامد L9 با چهار فاکتور کنترلی ……………………………………..  55

جدول 4-1- آنالیز واریانس برای نرخ براده‌برداری در مرحله اول آزمایش‌ها ………………………………………………….  62

جدول 4-2- مقدار فاکتورهای ورودی برای رسیدن به مقدار بهینه نرخ براده‌برداری در مرحله اول آزمایش‌ها ………………  62

جدول 4-3- آنالیز واریانس برای نرخ سایش ابزار در مرحله اول آزمایش‌ها ………………………………………………….  65

جدول 4-4- مقدار فاکتورهای ورودی برای رسیدن به مقدار بهینه نرخ سایش ابزار در مرحله اول آزمایش‌ها ………………  65

جدول 4-5- آنالیز واریانس برای زبری سطح در مرحله اول آزمایش‌ها ………………………………………………………  68

جدول 4-6- مقدار فاکتورهای ورودی برای رسیدن به مقدار بهینه زبری سطح در مرحله اول آزمایش‌ها …………………..  68

جدول 4-7- آنالیز واریانس برای نرخ براده‌برداری در مرحله دوم آزمایش‌ها …………………………………………………  71

جدول 4-8- مقدار فاکتورهای ورودی برای رسیدن به مقدار بهینه نرخ براده‌برداری در مرحله دوم آزمایش‌ها ………………  71

جدول 4-9- آنالیز واریانس برای نرخ سایش ابزار در مرحله دوم آزمایش‌ها ………………………………………………….  74

جدول 4-10- مقدار فاکتورهای ورودی برای رسیدن به مقدار بهینه نرخ سایش ابزار در مرحله دوم آزمایش‌ها …………….  74

جدول 4-11- آنالیز واریانس برای زبری سطح در مرحله دوم آزمایش‌ها …………………………………………………….  77

جدول 4-12- مقدار فاکتورهای ورودی برای رسیدن به مقدار بهینه زبری سطح در مرحله دوم آزمایش‌ها …………………  77

 

فصل اول

 

کلیات

 

1-1-  مقدمه

فرایندهای ماشینکاری، شکل‌دهی و ریخته‌گری از جمله فرایندهای پرکاربرد مورد استفاده در تولید قطعات صنعتی می‌باشند که هر کدام از این فرایندها دارای ویژگی‌ها، مزایا و معایب خاصی هستند ]1.[ فرایند ماشینکاری، برداشت براده از قطعه‌کار برای تولید هندسه‌ای خاص با درجه‌ی خاصی از دقت و صافی سطح است. یکی از ویژگی‌های فرایند ماشینکاری که آن را از فرایندهای دیگر متمایز می‌کند، کم شدن وزن و حجم قطعه‌کار در اثر براده‌برداری از آن است ]2.[

قدمت روش‌های براده‌برداری به زمان‌های قدیم می‌رسد و زمانی که مردم اولیه قطعات مورد نیازشان را توسط دست یا ابزار تهیه شده از جنس استخوان، چوب یا سنگ بریده و تولید می‌کردند. تا قرن هفدهم، قطعات مورد نیاز مثل واگن‌ها، قایق‌ها و لوازم ابتدایی، توسط همین ابزار‌های ساده و ابتدایی و روش‌های مکانیکی بسیار ساده ساخته می‌شدند. با به عرصه آمدن آب، بخار و سپس برق به عنوان منابع انرژی جدید و با کاربرد فولاد‌‌های آلیاژی بهسازی شده در ساخت ابزارها، در قرن هجدهم و نوزدهم، صنعت ماشین‌ابزار پا به عرصه وجود گذاشت و ماشین ابزار‌های مختلفی مانند ماشین‌تراش، داخل‌تراش، صفحه‌تراش، ماشین‌های مته، ماشین‌های فرز، ماشین‌های سنگ‌زنی، ماشین‌های ابزار هونینگ[1]، بورینگ[2] و ماشین‌های مخصوص، در تولید قطعات مختلف استفاده شدند ]3.[

در همه فرایندهای ماشینکاری سنتی[3] باید ابزاری سخت‌تر از قطعه‌کار حضور داشته باشد و این ابزار باید تا عمق معینی در قطعه‌کار نفوذ کند. در ضمن، ابزار و قطعه‌کار باید نسبت به هم حرکت داشته باشند تا عملیات براده‌برداری انجام گیرد. فرایندهای ماشینکاری سنتی را می توان به دو دسته زیر تقسیم‌بندی کرد ]2:[

  1. ماشینکاری از طریق برش مانند تراشکاری و فرزکاری
  2. ماشینکاری از طریق سایش مانند سنگ‌زنی

با پیشرفت تکنولوژی و صنایع مختلفی مانند خودروسازی، هوا و فضا و ساخت راکتورهای هسته‌ای در قرن نوزدهم و بیستم، نیاز به موادی با استحکام بالا، سخت، دارای چقرمگی و نسبت استحکام به وزن بالا مانند آلیاژهای مقاوم در برابر دماهای بالا، سرامیک‌ها، کاربیدها، استلیت‌ها[4] (آلیاژهای پایه کبالت) و کامپوزیت‌های تقویت شده با الیاف، تبدیل به نیازی اساسی شد. افزایش سختی جنس قطعه‌کار در فرایندهای ماشینکاری سنتی، مشکلاتی را مانند کاهش سرعت برشی و در نتیجه مقرون به صرفه نبودن اقتصادی را به دنبال دارد بطوریکه در برخی موارد، ابزار نمی‌تواند از مواد سخت قطعه‌کار براده‌برداری کند. از طرفی، دستیابی به جنس ابزاری که به اندازه کافی سخت باشد تا بتواند از مواد با استحکام بالا براده‌برداری کند، امکان‌پذیر نیست. همچنین، نیاز‌های دیگری مانند صافی ‌سطح بهتر، دقت هندسی بیشتر، نرخ تولید بالاتر، توانایی ماشینکاری اشکال پیچیده، ماشینکاری در مقیاس‌های خیلی کوچک، ماشینکاری نقاطی از قطعه‌کار که دسترسی به آنها دشوار است و با روش‌های سنتی امکان براده‌برداری از آنها وجود ندارد، ایجاد سوراخ‌های با زاویه‌ی ورودی کم، سوراخ‌های غیر دایروی و منحنی شکل و سوراخ‌های بدون پلیسه در مواد سخت و با استحکام بالا، به رشد و توسعه فرایند‌های براده‌برداری جدیدی بنام فرایند‌های ماشینکاری پیشرفته[5] (مدرن یا غیر سنتی) منجر شد ]4.[

در فرایندهای پیشرفته ماشینکاری، ابزار برشی سطح قطعه‌کار را نمی‌تراشد، بلکه از انرژی بصورت مستقیم، برای برداشت ماده از قطعه‌کار استفاده می‌شود. دامنه کاربرد فرایند‌های پیشرفته ماشینکاری را خواص قطعه‌کار مانند رسانایی الکتریکی، رسانایی حرارتی و دمای ذوب، تعیین می‌کنند ]5.[

فرایندهای پیشرفته ماشینکاری را می توان به دسته‌ های مکانیکی، ترمو‌الکتریکی، الکتروشیمیایی و شیمیایی تقسیم بندی کرد. فرایند ماشینکاری با تخلیه الکتریکی[6]، ماشینکاری التراسونیک[7] و ماشینکاری الکتروشیمیایی[8] نمونه‌هایی از فرایندهای پیشرفته ماشینکاری می‌باشند. در ادامه، فرایند ماشینکاری با تخلیه الکتریکی بطور مختصر بررسی می‌شود .

 

تعداد صفحه :127

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.