مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : کشاورزی

گرایش : باغبانی 

عنوان : بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

گروه آموزشی كشاورزی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.S)

رشته: كشاورزی      گرایش: باغبانی

عنوان

بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی Strelitzia  reginae) )

 استاد راهنما:

دکتر علی محمدی ترکاشوند

استاد مشاور:

دکتر شهرام صداقت حور

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

موضوع                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق  1

1 –1- وضعیت تجاری گل و گیاه در جهان. 2

1–2- وضعیت تجارت گل­های شاخه بریده در جهان. 2

1–3- وضعیت گل و گیاه در ایران. 2

1-4- موقعیت جغرافیایی ایران از نظر تولید و صادرات.. 3

1– 5- وضعیت کشت و کار گیاه استرلیتزیا در ایران. 4

1–6- صادرات گل و گیاه در ایران. 4

1 – 7- برخی ازخصوصیات مطلوب بسترهای کشت.. 4

1 – 7 -1 – ماده آلی.. 4

1 -7- 2 – اسیدیته های کشت (pH) 4

1 -7 – 3 – نسبت  C/Nبسترهای کشت.. 5

1 -7– 4 – هدایت الکتریکی (EC ) در بسترهای کشت.. 5

1– 7– 5 – هدایت الکتریکی (EC)  و CEC در بستر کشت گیاهان زینتی.. 5

1-7–6- تخلخل بسترهای کشت.. 6

1-7–7- ظرفیت نگهداری آب.. 6

1 -8 – اهمیت گیاه استرلیتزیا رژینا 6

1 -9 – منشاء گیاه استرلیتزیا رژینا 6

1–10- خصوصیات گیاه شناسی استرلیتزیا 7

1–11- مرفولوژی و آناتومی گل پرنده بهشتی.. 7

1 – 12 – پرورش و نگهداری.. 8

1 –12–1- آبیاری.. 8

1-12-2- دما 8

1 –12– 3 – نور. 8

1 – 12 – 4 – بستر کشت.. 8

1 –12– 5- کود دهی و تغذیه. 8

1 – 13 – گلدهی و عوامل آن. 9

1 – 14– ازدیاد و ثکثیر. 9

1 – 15- آفات و بیماری ها 9

فصل دوم : مرور منابع. 10

2– 1 –  وضعیت شوری در ایران. 11

2 -2 – تأثیر شوری برگیاهان. 11

2-3- تأثیر  شوری برروی گیاهان زینتی.. 12

2- 4- دلایل ایجاد شوری در خاک.. 14

2– 4 -1- شوری خاک از نمک جاده 14

2-4-2- شوری خاک در اثر آبیاری.. 14

2-4-3- شوری خاک در اثر استفاده بیش از حد کود. 14

2-4-4- شوری خاک در اثر هوا دیدگی سنگها (شوری ذاتی) 15

2-4-5 – خاک­های سدیمی.. 15

2- 5- مقدار شوری در کودهای دامی.. 15

2-6- وضعیت خاک­های کشور ایران از نظر مواد آلی.. 15

2-7– وضعیت تولید کود دامی در جهان. 16

2-8- وضعیت تولید کودهای دامی و آلی در کشور. 16

2-9- مزایای کمپوست به عنوان بخشی از بستر کشت گیاهان. 16

2-10- ترکیب و مشخصات کود دامی (حیوانی) 17

2-11- عوامل موثر بر ترکیب شیمیایی کود ‎‎ 18

2-12-ارزش تغذیه کود دامی (حیوانی) 18

2-13- روش و زمان مصرف کود دامی (حیوانی) 18

2-14- تأثیر کمپوست کود حیوانی بر گیاهان زینتی.. 19

2-15- وضعیت تولید کود های دامی و آلی در کشور. 20

2-16-  تاثیر استفاده از مواد آلی و کود دامی بر خصوصیات و عملکرد گیاهان. 20

2- 17- بر رسی اثر کودهای شیمیایی بر روی گیاهان و محیط زیست.. 21

2-18- اهمیت بسترهای کشت.. 21

2-19- انواع بسترهای کشت.. 22

2-19-1- بسترهای بدون خاك.. 22

2-19-2- پیت.. 22

2-19-3- پیت اسفاگنوم (خزه پیت) 23

2-19-4- خزه هیپنوم. 24

2-19-5- پیت نی جگنی.. 24

2-19-6- هوموس پیت.. 25

2-19-7- پوست درختان. 35

2-19-8- کوکوپیت.. 26

2-19-9- پرلیت.. 26

2-19-10- ورمیکولیت.. 27

2-19-11-زئولیت.. 28

2-20- کودهای آلی: 28

فصل سوم: مواد و روش­ها 29

3 – 1 – طرح آزمایش… 30

3 – 2 – محل و تاریخ اجرای آزمایش… 30

3 – 3 –1- مواد گیاهی.. 30

3 – 4 – آماده سازی بسترهای کشت.. 31

3-4-1- مواد مورد استفاده 31

3-4-1-1- خاک زراعی.. 31

3-4- 1 – 2- کمپوست کود گاوی.. 31

3-4-1-3- پوست برنج.. 32

3-4-1-4- کود­های شیمیایی.. 32

3-4-1 -4- 1- کود سوپر فسفات.. 32

3-4-1-4-2-  کود اوره 32

3-4-1-4-3-  کود کریستالون. 33

3-5-تعیین EC و PH آب آبیاری و مواد بستر کشت در شروع آزمایش……………………………………………………………….33

3 -6- تهیه­ محلول شوری (آب شور) با بهره گرفتن از  نمک طعام (NA) 33

3-7-  تیمارهای آزمایشی.. 34

3-8- كاشت گیاه استرلیتزیا رژینا در بسترهای اصلی مورد آزمایش… 35

3-9-  روش کار عملی در طول مدت آزمایش… 35

3-10- اندازه ­گیری شاخص‌های رشد گیاه 37

3-11-اندازه ­گیری ارتفاع گیاه، تعداد برگ، پهنک برگ و محیط طوقه‌ی گیاه 37

3-11-1-اندازه ­گیری وزن تر اندام هوایی گیاه 39

3-11-2- اندازه ­گیری وزن تر ریشه. 39

3-11-3- اندازه ­گیری وزن خشک اندام هوایی و ریشه. 40

3-11-4- اندازه گیری   pHو EC در بستر کشت.. 40

3-11-5- محاسبات آماری.. 41

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. 42

4-1- اثر سطوح مختلف شوری آب و كمپوست کود گاوی در بستر كشت و رشد گیاه استرلیتزیا 43

4-1-1- اثر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و رشد گیاه استرلیزیا…………43

4-1-2- تاثیر هدایت الکتریکی (EC) بستر کشت …………………..43

 4-1-3- تاثیر بر PH  بستر کشت ………………43

4-2-اثر بستر كشت (کمپوست کود گاوی) بر شاخص رشد گیاه استرلیتزیا 44

4-2-1- ارتفاع. 44

4-2-2- قطر طوقه. 45

4-2-3- وزن تر اندام هوایی.. 45

4-2-4- وزن خشك اندام هوایی.. 46

4-2-5- وزن تر ریشه. 47

4-2-6- وزن خشك ریشه. 48

4-2-7-  تعداد برگ.. 49

4-2-8- مساحت پهنک برگ.. 50

4-3-  تأثیر شوری آب آبیاری بر روی بستر کشت و گیاه استرلیتزیا 50

4-4- تاثیر شوری بر هدایت الکتریکی (CE) بستر کشت.. 50

4-5- تاثیر شوری بر PH بستر کشت…………………….51

4-6- تاثیر شوری آب آبیاری بر رشد گیاه استرلیتزیا………….51

4-6-1- ارتفاع………………………………..51

2-6-2-قطر طوقه……………………………….52

4-6-3- وزن تر اندام هوایی.. 53

4-6-4- وزن خشک اندام هوایی.. 54

4-6-5- وزن تر ریشه. 55

4-6-6- وزن خشك ریشه. 56

4-6-7-  تعداد برگ.. 57

4-6-8- مساحت پهنک برگ.. 57

4 -7- اثر متقابل بستر کشت و شوری بر شاخص ­های رشد گیاه استرلیتزیا…………………..58

4-8- تاثیرات متقابل کمپوست کود گاوی و شوری آب آبیاری بر EC و PH بستر کشت………………..58

4-8-1- ارتفاع ………………………………………59

4-8-2- محیط طوقه …………………………………….59

4-8-3- وزن خشک اندام هوایی………………………………59

4-8-4- وزن تر اندام هوایی………………………….59

4-6-5- وزن تر ریشه. 59

4-6-6- وزن خشك ریشه. 60

4-6-7-  مساحت پهنک برگ.. 60

فصل پنجم; بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات.. 70

5-1- بحث.. 71

5-1-1-اثر سطوح مختلف شوری آب و كمپوست کود گاوی در بستر كشت و رشد گیاه استرلیتزیا 71

5-1-2- مقایسه کمپوست کود گاوی برEC بستر كشت.. 71

5-1-1-3- تاثیر شوری آب آبیاری EC بستر کشت.. 71

5-1-4- اثر متقابل بستر کشت و شوری آب آبیاری بر EC.. 71

5-2- PH بستر کشت.. 72

5-3- اثر بستر کشت بر رشد گیاه 72

5-4- اثر بستر گشت بر تعداد برگ و مساحت پهنگ برگ گیاه 73

5-5- تاثیر شوری آب آبیاری بر رشد گیاه استرلیتزیا 73

5-6- نتیجه گیری نهایی.. 74

5-7- پیشنهادات.. 75

منابع: 76

چکیده

گیاه زینتی استرلیتزیا رژینا یک گیاه دائمی و با ارزش است. توجه به بستر و محیط کشت آن اهمیت بالایی دارد. از جملة­ مهم­ترین فاکتورهایی که درکشت گیاهان به ویژه گیاهان دائمی باید به آن توجه نمود، تغذیه و سنجش درجة حساسیت، یا مقاومت گیاه مورد نظر به شوری می­باشد، با این وصف، بخشی از خاک­ها و حتی آب­های کشور ایران با شوری مواجه هستند. همچنین میزان مواد آلی و غلظت برخی عناصر غذایی در خاک اندک می­باشد. از طرفی تغذیه با بهره گرفتن ازکودهای شیمیایی، علاوه بر تخریب ساختمان و بافت خاک، آثار زیان­بار زیست محیطی و شوری بیشتر خاک را نیز در دراز مدت به دنبال خواهد داشت. به این جهت، آزمایشی به صورت فاکتوریل برپایة طرح بلوک­های کامل تصادفی با دو فاکتور بستر کشت و شوری آب آبیاری، شامل بستر کشت شاهد (100 درصد خاک زراعی)، 100 درصد خاک زراعی به همراه مصرف کودهای شیمیایی، مقادیر 15، 30 و 45 درصد کمپوست کود گاوی به جای خاک زراعی و تیمارهای شوری آب شامل 1- آب آبیاری منطقه (شاهد)، 2- آب آبیاری با شوری 1، 2، 4 و 6 دسی­زیمنس بر متر طراحی شد. بر این اساس اثرات 25 تیمار و هر تیمار در 3 تکرار بر رشد گیاه استرلیتزیا بررسی شد. پس از 8 ماه وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، قطر ساقه، تعداد برگ، اندازِة پهنک برگ و ارتفاع گیاه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد کلیة شاخص ­های رشد با افزایش کمپوست کود گاوی در بستر کشت، نسبت به شاهد به صورت معنی داری افزایش یافت. هم­چنین در مقایسه با کاربرد کودهای شیمیایی، اکثر شاخص ­های رشد گیاه مانند وزن تر و خشک اندام هوایی، ریشه، مساحت پهنک برگ، تعداد برگ و ارتفاع افزایش نشان داد. در تیمارهای شوری، تفاوت معنی دار اختلال رشد دیده نشد، و حتی در برخی تیمارهای شوری در مقایسه با شاهد افزایش رشد مشاهده شد. در کل نتایج نشان داد که افزودن کمپوست کود گاوی در بستر کشت گیاه استرلیتزیا می ­تواند جایگزین مناسبی برای مصرف کود­های شیمیایی در بستر کشت باشد، و این گیاه تا شوری آب  ds/m 6 توانایی رشد و نمو دارد.

واژگان کلیدی: استرلیتزیا رژینا (پرنده بهشتی)، شوری، کمپوست کود دامی (گاوی)، کود شیمیایی.

 

1 1- وضعیت تجاری گل وگیاه در جهان

تولید تجاری گیاهان زینتی، یک کشت و کار جهانی است. ارزش اقتصادی آن­ در دو دهه گذشته، به طور معنی ­داری افزایش یافته است و استعداد زیادی برای پرورش مداوم آن در آینده هم در بازارهای داخلی و هم بازارهای بین ­المللی وجود دارد (روت[1] و همکاران، 2006).

چهار صادر کننده­ برتر (هلند، کلمبیا، ایتالیا، اسرائیل) حدود 80 درصد بازار جهان را تشکیل می­ دهند. سهم کشور­های در حال توسعه، آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، جهت تأمین مواد کشت مورد نیاز، برای تولید تجاری گیاهان زینتی، باغ­ها و فضای سبز، کمتر از 20 درصد می­باشد. کیفیت بیشتر و بهتر مواد پایه­ای بستر کشت، نیاز پایه­ای و اساسی تولیدکنندگان برای افزایش بهره ­وری و سودمندی می­باشد (روت و همکاران، 2006).

 بر پایه آمار مرکز بین ­المللی آمار گل و گیاهان زینتی (AIPH) در سال 2000، میزان کل سطح گل و گیاه در دنیا 3147000 هکتار گزارش شده است که ارزش آن­­ها بالغ بر 60 میلیارد دلار تخمین زده شده است. همچنین این مرکز اعلام کرد 10 کشور مهم از نظر سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی عبارتند از ژاپن، ایتالیا، هلند، آمریکا، مکزیک، اسپانیا، آلمان، کلمبیا، فرانسه، فلسطین اشغالی و ایران با حدود 4400 هکتار سطح زیرکشت، رتبه دوازدهم را دارا می­باشد. در حال حاضر ارزش تولیدات گل گیاه در جهان به بیش از 100 میلیارد دلار افزایش یافته است (سازمان توسعة تجارت ایران، 1389.www.top.ir ).

12- وضعیت تجارت گل­های شاخه بریده در جهان 

 تنها میزان صادرات جهانی گل­های شاخه بریده در سال 2008 میلادی به ارزش 6 میلیارد و 635 میلیون دلار بوده است، این رقم در سال 2005 بالغ بر 5/9 میلیارد دلار بوده است، رکود اقتصاد جهانی، خصوصا در اروپا در این فراز و فرود­ها تأثیر داشته است (سازمان توسعة تجارت ایران، 1389).

1–3- وضعیت گل و گیاه در ایران

ایران یکی از خواستگاه­ها و زادگاه­های طبیعی گیاهان زینتی از جمله لاله، سنبل، زنبق و برخی از درختچه­ها و تعداد زیادی از درختان میوه به شمار می ­آید و در منابع علمی دنیا اسناد و مدارك مربوط به این موضوع موجود است .ولی از نظر اقتصادی و صادرات گل و گیاه، ایران هنوز موقعیت مناسبی در سطح دنیا ندارد (ویژه نامه باغدار، 1387). ایران در سال­های قبل از 1357 یكی از بزرگ­ترین وارد­ كنندگان گل و گیاهان زینتی بود، اما امروزه در جایگاه یک صادركننده گل ارتقاء یافته، كه نمونه آن را می­توان به صادرات گل­های مریم، گلایل، سوسن و غیره اشاره كرد. اما آنچه مهم است ایران از نظر صادرات در جایگاه 107 جهان قرار دارد. امروزه برای به­دست آوردن جایگاه مناسب در بازارهای دنیا، باید محصولی عالی و قابل رقابت با سایر كشورها تولید نمود (بشیراعظمی، 1375).

1-4- موقعیت جغرافیایی ایران از نظر تولید وصادرات

 موقعیت ایران از نظر جغرافیایی از دو نظر مهم است:                        

الف: از نظر آب و هوایی  ب: موقعیت نسبت به کشورهای همسایه

ایران در منطقه­ای با طول روز بلند و روشنایی کامل آفتاب قرار دارد و از این نظر می­توان در بسیاری از هزینه­ های مربوط به گرم کردن و روشن نگاه داشتن گلخانه­ ها که برای کاشت و تکثیر گیاهان زینتی اهمیت زیادی دارد، صرفه جویی کند. علاوه بر این موقعیت، ایران به دلیل قرار داشتن در کنار کشورهای پر مصرف گل و گیاه از نظر اقتصادی حائز اهمیت است. همسایه­های شمالی و جنوبی ایران از خریداران بسیار خوب گیاهان زینتی هستند. ایران با داشتن یک بازار متعادل و نسبتاً ثابت و دائمی قادر است جایگاه واقعی خود را در این عرصه پیدا کند (ویژه نامه باغدار، 1387).

 امروزه پرورش گل و گیاهان زینتی به یک صنعت اشتغال­زا و ارزآور تبدیل شده است. ایران کشوری در حال توسعه است و در این راستا باید صادرات غیر نفتی آن روز به روز افزایش یابد. تاکنون 14 گونه اقلیم آب و هوایی در جهان شناخته شده که از این تعداد، 12 گونه آن در سرزمین پهناور ما وجود دارد. شاید کمترین کشوری را بتوان یافت که تفاوت درجه هوا در آن بین 25 تا 40 درجه سانتیگراد در طول سال باشد و بتوان انواع گل و گیاهان را در آن سرزمین پرورش داد، اما ایران به لطف و موهبت الهی از چنین شرایط آب و هوایی برخوردار است. امروزه ما شاهد آن هستیم که بسیاری از کشورهای دنیا بدون در اختیار داشتن چنین شرایط آب و هوایی، موفق شده­ اند با بهره گیری از علم و فناوری نوین به پرورش انواع گیاهان در شرایط مصنوعی بپردازند و سهم بالقوه­ای از این  تجارت سودمند را در عرصه ­های  بین ­المللی از آن خود کنند (ویژه نامه باغدار،1387).

 تولید گل و گیاهان زینتی امروزه از اهمیت  خاصی برخوردار بوده و تدوین برنامه­ای جامع در جهت تولید و صادرات این گیاهان، علاوه بر اشتغال زایی، درآمد سرشاری را نصیب کشورمان می­ نماید. کشورمان از نظر شرایط آب و هوایی و نوری برتر­ی­های ویژهای نسبت به تولیدکنندگان عمده جهانی دارد، با این وجود به دلیل عدم رعایت اصول صحیح تغذیه­ای و عدم استفاده از بسترهای مناسب، گیاهانی با کیفیت پایین تولید می­شوند که ارزش صادرات  ندارند (محبوب خمامی، 1385).

 1­­ 5- وضعیت کشت و کار گیاه استرلیتزیا در ایران

درحال حاضر در کشور ما تنها سطح محدودی از شمال کشور در استان­های مازندران و گیلان به کشت و کار آن اقدام می­ شود (پاداشت دهکایی و کافی، 1381) .در بازارهای گل در داخل کشور نیز هر روزی که می­گذرد تقاضا برای گل و برگ گیاه استرلیتزیا بیشتر می­ شود. این افزایش تقاضا علاوه بر زیبایی و شکل منحصر به فرد آن، به دلیل ماندگاری طولانی و طبیعی گل و برگ استرلیتزیا حتی بدون استفاده از مواد نگهدارنده است. در صورتی که پتانسیل بیشتری برای صادرات و ارز آوری نسبت به بسیاری دیگر از گل­ها و گیاهان زینتی دارد.

16- صادرات گل و گیاه در ایران

بر اساس آمار سازمان توسعه و تجارت ایران (1389)، صادرات گل گیاه در سال­های اخیر به شرح زیر بوده است­:

جدول 1-1 : صادرات گل و گیاه در سالهای اخیر

                                      سال ارزش به میلیون دلار
1383 2
1384 24
1385 7
1386 11
1387 20
1389 27

1 – 7- برخی ازخصوصیات مطلوب بسترهای کشت

 1 – 7 -1 – ماده آلی

ماده آلی، حاصل تجزیه کامل و یا نا­تمام بقایای گیاهی و جانوری می­باشد. ماده آلی در بستر کشت باید پایدار بوده و نقش خود را تا پایان مرحله برداشت گیاه حفظ کند (رونالد و دیان[2]، 2006)­.

 1 -7- 2 – اسیدیته های کشت (pH)

در بسترهای کشت، pH تاثیر زیادی بر روی قابلیت دسترسی ریشه به عناصرغذایی دارد. اغلب عناصر ضروری برای رشد گیاه در pH برابر 7- 5/5  در دسترس می­باشند اگر pH  بیش از حد کم و یا بیش از حد زیاد باشد دسترسی گیاه به عناصر غذایی محدود می شود. اغلب گیاهان، بهترین رشد را درpH  محدوده    7 – 6  دارند. مقدار اسیدیته یا قلیایی بودن بستر کشت توسط اندازه ­گیری مقدار یون­های هیدروژن مربوط در محلول بسترتعیین می­ شود. pH معین بستر، قابلیت دسترسی ریشه به عناصر غذایی گیاه را تنظیم می­ کند. میزان pH بستر بدون خاک، باید از 4/5 تا 6 باشد. برای بستر با بیش از 20 درصد خاک، میزان pH باید از 2/6 تا 8/6 باشد. PH بستر می ­تواند در واکنش به کود­ها، قلیاییت آب و تجزیه ماده آلی تغییر کند (وسترولت[3]، 2003).

 1 -7 – 3 – نسبت  C/Nبسترهای کشت

بسترهای آلی در نتیجه فعالیت میکروارگانیسم­ها تجزیه می­شوند. این موجودات در طی فرایند تجزیه نیتروژن را جذب می­ کنند. اگر مقدار زیادی مواد آلی در مدت کمی توسط میکروارگانیسم­ها شکسته شود بستر از نیتروژن تهی می­ شود. بین گیاه و میکرو ارگانیسم­ها برای جذب نیتروژن رقابتی پیش می ­آید و میکرو ارگانیسم­ها به علت سطح ویژه بیشتر برتری می­یابند. بهترین نسبت C/N برای گیاهان زینتی در محدوده کمتر از 1 :30 است (دال و ویلکینز[4]، 1996)­.

1 -7– 4 – هدایت الکتریکی (EC ) در بسترهای کشت

بالا بودن میزان نمک­های محلول در بسترهای کشت گیاهان، رشد را کاهش داده و باعث بروز سوختگی در برگ گیاه می­ شود (چن[5] و همکاران، 1988)­. شوری بالاتر از 4 دسی­زیمنس بر متر به صورت مشابهی رشد را در اکثر گیاهان تحت تاثیر قرار می­دهد و در شوری بالاتر از8 دسی زیمنس بر متر فقط گیاهان متحمل به شوری قادر به رشد هستند (دال و ویلکینز، 1996).

1– 7– 5 – هدایت الکتریکی (EC­­)  و CEC در بستر کشت گیاهان زینتی

پرورش گیاهان زینتی در بسترهای گلدانی با شوری بین 1 – 3 دسی­زیمنس بر متر محقق می­ شود (حسندوخت،1384). دامنه شوری مطلوب در بسترهای کشت گیاهان زینتی بین 63/0 تا 56/1 میلی­موس بر سانتی متر مطلوب گزارش شده است (روبینز[6]،2000). میزان CEC بستر­های كشت همراه با خاك در مقایسه با بستر­های بدون خاك بیشتر است. قابلیت نگهداری عناصر غذایی بستر­های كشت با خاك بیشتر از بدون خاك می­باشد، از این­رو این بستر­ها برای رشد گیاهانی با دوره رشد طولانی و آبیاری زیاد از قبیل گل­های شاخه بریده[7] و داوودی [8]مناسب­تر است. بهترین دامنه pH برای این بستر­ها 2/6 تا 8/6 است (دال و ویلكینز، 1999).

1-7–6- تخلخل بسترهای کشت

در فضای بین ذرات جامد بستر کشت خلل و فرج وجود دارد. درصد بالای خلل و فرج یا تخلخل باعث زهکشی بهتر، وجود آب و هوای لازم و تبادلات گازی نرمال می شود. یک خاك باغی و یا ماده معدنی مطلوب در حدود 50 درصد خلل و فرج دارد. بسترهای آلی مورد استفاده در گلخانه بین 75 تا 80 درصد تخلخل دارند (رونالد و دیان، 2006).

1-7–7- ظرفیت نگهداری آب

بستر کشت مطلوب قاعدتأ باید ذخیره آب قابل دسترس برای استفاده گیاه را داشته باشد. آب قابل دسترس آبی است که می ­تواند به وسیله ریشه گیاه جذب شود که درخلل و فرج بستر یافت می­ شود (رونالد و دیان، 2006).

1-8- اهمیت گیاه استرلیتزیا رژینا

گیاه پرنده بهشتی (استرلیتزیا رژینا)، در بین مردم جهان محبوبیت خاصی داشته و از اهمیت تجاری روز افزون و بالایی هم برخوردار می­باشد و به عنوان یک گیاه گل بریده و زینتی چند منظوره و با ظرفیت­های بالا محسوب شده، ضمن تقاضای روز افزون در ایران و جهان برای گل­های بریده ­­و زیبایش، برگ­های با دوام آن در تزیین و گل آرایی، به عنوان یکی از برگ­های اصلی کاربرد وسیع داشته، و همچنین استفاده از این گیاه درطراحی فضای سبز و یا به عنوان یک گیاه گلدانی گلدار زیبا، ارزش­ ویژه­ای به آن داده است.

1 -9منشاء گیاه استرلیتزیا رژینا

گیاه استرلیتزیا  با نام علمیreginae   Strelitzia بومی آفریقای جنوبی می­باشد. نام­های متداول آن عبارتند از: استرلیتزیا، منقار درنا،  جرثقیل گل و پرنده­ی بهشتی، هر چند این نام­ها نیز در مجموع به گونه­ های دیگرآن نیز گفته می­شوند. نام علمی آن به احترام بزرگداشت ملکه شارلوت همسر جورج سوم پادشاه انگلستان از مکلنبورگ، Strelitza  برگزیده شده است (پاداشت دهکایی، 1382). این گیاه برای اولین بار در سال 1773 به اروپا معرفی شد، هنگامی که آن در باغ گیاهی سلطنتی Kew کاشته شده است. ازآن زمان به بعد به طور گسترده ­ای در سراسر جهان معرفی شده، از جمله در آمریکا و استرالیا، در ایالات متحده، فلوریدا و کالیفرنیا از مناطق عمده کشت آن محسوب می­شوند. این گیاه زینتی در جنوب کالیفرنیا به عنوان گل رسمی و نماد شهر لس­آنجلس انتخاب شده است (پاداشت دهکایی و کافی، 1381).

 1-10- خصوصیات گیاه شناسی استرلیتزیا 

استرلیتزیا (پرنده­ی بهشتی)­­­­­­­­­ گیاهی دائمی، گلدار و تک لپه است. از نظر گیاه شناسی در راسته­ی  Zingiberales ، خانواده­یStrelitziacea ­­، جنس  Strelitzia و دارای 5  گونه­ مهم است. مهم­ترین گونه­ آن با نام علمی Strelitzia reginae  با گلبرگ­های آبی مایل به  بنفش و کاسبرگ­­­های نارنجی که شکل سر پرنده­ی زیبای بهشتی را دارد می­باشد. ارتفاع این گیاه 5/1 تا 2 متر و در محیطی به قطر حدود 1 متر با برگ­های پارویی شکل  و پهنکی به طول 25 تا 70 سانتیمتر و عرض 10 تا 30 سانتی­متر گسترده می­ شود، گل­ها بالاتر از برگ­ها، در نوک ساقه­های بلند (دمگل) از بین اسپات که شکل وظاهر سر و منقار یک پرنده آن را دارد بیرون می­آیند گل و کاسبرگ  در یک زمان از اسپات که شامل سه کاسبرگ نارنجی درخشان پر رنگ و سه گلبرگ بنفش آبی نمایان می­شوند، دو گلبرگ آبی متصل به هم به شکل پیکان یا فلش مانند هستند (پاداشت دهکایی و کافی، 1381. www.floridata.com/ref/s/stre_reg.cfm).

1–11- مرفولوژی و آناتومی گل پرنده بهشتی

گل آذین استرلیتزیا رژینا دارای یک دمگل بلند است که در انتها به یک براکته قایقی شکل منتهی می­ شود که گل­های کامل دارای سه کاسبرگ نارنجی کم بیش مساوی و سه گلبرگ آبی نامساوی هستند. دو گلبرگ در یک ساختمان پیکانی شکل به هم پیوسته­اند در شیار حاصل از پیوستن دو گلبرگ پنج پرچم و خامه قرار گرفته است، سومین گلبرگ کوچک است و کیسه مانند که در پایه­ گلبرگ­های پیکانی شکل قرار گرفته است. پنج پرچم دارای میله­های بلند و بساک طولی هستند و تقریباً طول دو گلبرگ پیوسته شده پیکانی شکل را دنبال می­ کنند. طول بساک ها قبل از شکفتن گل 51-48 میلیمتر است وکاسبرگ­ها نارنجی و گلبرگ­ها آبی هستند انتهای بساک­ها به انتهای غلاف گلبرگ متصل شده­ اند.

تعداد صفحه : 102

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.