مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كیفی گیاه چای ترش

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : گیاهان دارویی و ادویه ای و نوشابه ای

عنوان : بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كیفی گیاه چای ترش

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد جیرفت

دانشکده کشاورزی

گروه باغبانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته گیاهان دارویی و ادویه ای و نوشابه ای

عنوان:

بررسی تأثیر محلول  پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كیفی گیاه چای ترش

استاد راهنما:

دكتر ناصر برومند

استاد مشاور:

دکتر یعقوب حاتمی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و كیفی و فیزیولوژیک گیاه چای ترش در منطقه جیرفت اجرا گردید. آزمایش به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در 3 تکرار، در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد جیرفت انجام شد. فاکتور اول محلولپاشی نیتروژن در 4 سطح شامل(0-1%-2%-3%) و فاکتور دوم محلولپاشی روی در2 سطح شامل (0-1%) بود. صفات کمی اندازه گیری شده شامل: قطر ساقه ، ارتفاع بوته ، وزن تر و خشک کاسبرگ ، وزن تر و خشک بوته ، وزن تر و خشک برگ، درصد موسیلاژ و عملکرد موسیلاژ بودند. همچنین رطوبت نسبی برگ،  شاخص کلروفیل برگ، درصد پروتئین دانه و میزان عناصر پتاسیم ، منیزیم ، سدیم ، فسفر و کلسیم اندازه گیری شدند.

نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر محلولپاشی نیتروژن بر صفات وزن خشک برگ، وزن تر و خشک کاسبرگ ، وزن تر و خشک بوته، قطر ساقه، ارتفاع بوته، درصد موسیلاژ، عملکرد موسیلاژ، رطوبت نسبی برگ،  شاخص کلروفیل برگ، درصد پروتئین دانه و میزان عناصر سدیم و فسفر معنی دار بود. تاثیر محلولپاشی روی بر  وزن تر و خشک برگ، وزن تر کاسبرگ، وزن تر و خشک بوته، درصد موسیلاژ، عملکرد موسیلاژ، شاخص کلروفیل برگ، درصد پروتئین دانه و میزان عناصر پتاسیم، سدیم و فسفر معنی دار بود.  اثر متقابل کود نیتروژن و روی بر وزن خشک برگ، وزن تر و خشک بوته، شاخص کلروفیل برگ، درصد پروتئین دانه و میزان عناصر پتاسیم وسدیم معنی دار شد. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نشان داد که با افزایش میزان مصرف کود نیتروژن تا سطح N2  قطر ساقه، ارتفاع بوته، وزن خشک برگ،  وزن خشک کاسبرگ، درصد موسیلاژ و عملکرد موسیلاژ افزایش یافت اما بین سطوح N2 و N3 تفاوت معنی داری وجود نداشت. وزن تر و خشک بوته  با افزایش میزان کود نیتروژن تا سطح N3 افزایش نشان داد. هم چنین محلولپاشی نیتروژن سبب افزایش رطوبت نسبی برگ، شاخص کلروفیل و درصد پروتئین دانه شد. کاربرد کود روی باعث افزایش معنی دار وزن تر و خشک بوته، درصد موسیلاژ و عملکرد موسیلاژ شد. اثر متقابل نیتروژن و روی سبب افزایش وزن خشک کاسبرگ، برگ و وزن خشک بوته شد و بیشترین وزن خشک کاسبرگ از تیمار N2 Zn1 و  N3 Zn1 بدست آمد.

مقدمه:

خداوند متعال هیچ چیز را بدون فایده نیافریده و در هر مخلوقی حکمتی نهفته است از جمله نعمات خدادادی ، گیاهان دارویی می باشند که از قدیم الایام بشر با آنها آشنا گشته و جهت معالجات بیماران خود مورد استفاده قرار داده است (امیدبیگی 1376). پیشرفت های علمی طی دو دهه اخیر، اهمیت و نقش گیاهان دارویی را در تامین نیازهای بشر به ویژه در حیطه درمان دوچندان ساخته است . امروزه با بهره گیری از روشها و فنون تخصصی ، مهمترین مواد و ترکیبهای شفا بخش بکار گرفته می شود . اثرات جانبی داروهای شیمیایی و الزامات زیست محیطی و روند تدریجی گرایش به سوی فرآورده های طبیعی سبب شده اند تا به گیاهان دارویی توجه بیشتری شود . بررسی ها نشان داده اند که جایگزینی داروهای شیمیایی در سطح دنیا به سرعت رو به توسعه و گسترش است .

کشورهای مختلف با بهره گیری از توانهای بالقوه خود از جمله تنوع پوشش گیاهی ، تنوع اقلیمی و ارزان بودن انرژی و نیروی کارگری و وجود تکنولوژی های برتر و … سهم خود را از تجارت جهانی گیاهان دارویی می گیرند به طوری که کشوری مانند کانادا خود را غول خفته گیاهان دارویی می داند .

همچنین به دلیل اثبات عوارض جانبی داروهای شیمیایی و تمایل بشر به استفاده هرچه بیشتر محصولات طبیعی به منظور حفظ سلامت خویش ، مشکلات سیستم دارویی مدرن مانند هزینه های بالا ، استفاده از منابع غیر تجدید شونده مانند منابع فسیلی و آلودگی محیط توسط صنایع دارویی و ناتوانی بشر برای ساخت برخی از مواد دارویی که به طور طبیعی در گیاهان وجود دارد باعث توجه بیشتر به گیاهان دارویی گردیده است .

افزایش جمعیت ایران و نیاز مبرم صنایع داروسازی به گیاهان دارویی به عنوان مواد اولیه تولید دارو ، ناتوانی در تولید مصنوعی پاره ای از داروهای حیاتی توسط صنایع داروسازی و همچنین اهمیت مواد موثره گیاهان دارویی در صنایع غذایی ، آرایشی و بهداشتی باعث شده که توجه و تحقیق پیرامون این دسته گیاهان از نقطه نظر کشت ، تولید و مصرف از اهمیت خاصی برخوردار باشد .

با توجه به اینکه کیفیت و کمیت ماده موثره گیاه داروئی تحت تاثیر مدیریت زراعی اعمال شده قرار می گیرد ، لازم است این شرایط مورد توجه واقع شود. نظر به اینکه سازگاری گیاه چای مکی با شرایط آب و هوای منطقه جیرفت این تحقیق در جهت حصول به اهداف زیر در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت انجام خواهد شد.

1-تعیین بهترین سطح محلول پاشی کود نیتروژن جهت دستیابی به بالاترین عملکرد کمی و کیفی گیاه چای ترش.

2-تعیین تأثیر محلول پاشی روی و تأثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه چای ترش .

3-تعیین اثرات متقابل محلول پاشی کود نیتروژن و روی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه چای ترش.

4-تعیین تأثیر محلول پاشی عنصر روی بر میزان جذب دیگر عناصر در گیاه چای ترش.

روند رو به افزایش مصرف گیاهان داروئی به عنوان مواد اولیه تولید داروهای گیاهی بدون توسعه روش های مناسب کاشت و مدیریت برنامه ریزی صحیح پیامدی نگران کننده یعنی تخریب طبیعت را در خواهد دانست.

تولید زراعی وکشت گیاهان داروئی باید در سطوح زراعی و امثال آن و همچنین فرآوری صنعتی آنها توسط متخصصان مربوط صورت گیرد واز منابع طبیعی به عنوان الگو و مدل به منظور تولید انبوه مواد داروئی در کشت و صنعت بهره برداری گردد. در صورت فقدان استانداردهای کنترل کیفیت و عدم رعایت دستورالعمل های بین المللی استاندارد و جنبه های قانونی تجارت گیاهان داروئی قادر به راه یابی به بازار پرسود تجارت این گیاهان نخواهیم بود . بدین منظور ، تولید گیاهان – چه به صورت خام و یا به شکل فرآوری شده –با حفظ کیفیت و استاندارد بالا ،امری ضروری به نظر می رسد . در این راستا ، بررسی عملیات زراعی مانند زمان کشت ،نحوه تکثیر ،تغذیه و مدیریت آن ،زمان برداشت و مراقبتهای پس از برداشت در خصوص گیاهان داروئی ،نقش مهمی را در افزایش محصول وکیفیت آن خواهد داشت ،به طوری که ،توجه نکردن به هر یک از موارد فوق خسارتهای جبران ناپذیری را متوجه تولید کنندگان گیاهان داروئی وداروهای گیاهان خواهد نمود.

با توجه به اینکه نیتروژن عنصری ضروری و اساسی برای گیاهان محسوب میگرددو باعناصری نظیر کربن ،اکسیژن ،هیدروژن و حتی گوگرد ترکیب شده و مواد بسیار ارزشمندی نظیر آمینو اسید،نوکلوئیک اسیدها و آلکالوئیدها و بازهای را تولید می نماید.وجود کلروفیل به عنوان مکانی برای جذب نور و سنتز مواد لازم برای رشد و نمو گیاهان وابسته به این عنصر ،حیاتی می باشد.تقسیط كود مصرفی و اسپری كردن ، علاوه بر افزایش كیفیت محصول، بهترین راه برای جلوگیری از اتلاف كودها و آلودگیهای ناشی از مصرف زیاد آن ها می باشد. اسپری كردن كود اوره عملكرد اسانس بادرنجبویه را نسبت به شاهد افزایش داد.در تحقیقاتی كه (مردانی نژاد و همكاران 1380) برروی گیاه اسطوخودوس انجام دادند نتیجه گرفتند كه اثرمقادیر مختلف نیتروژن بر تعداد ساقه های فرعی اسطوخودوس معنی دار می باشد.از آنجایی که مدیریت کشاورزی گیاه چای ترش به دلیل خواص داروئی متعدد و منحصر به فرد آن لازم بوده و علی رغم داشتن شرایط آب و هوایی مناسب و سازگار با نیازهای رشدی این گیاه در جنوب ایران .تحقیقات مناسبی در رابطه با اثرات تغذیه ایی با محلول پاشی عناصر بر روی آن صورت نگرفته است.با توجه به اهمیت بالای داروئی این گیاه و سازگاری با اقلیم جنوبی کشور این تحقیق به منظور مطالعه بررسی تأثیرات سطوح مختلف محلول پاشی نیتروژن و روی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه چای ترش ( Hibiscus Sabdariffa) صورت می گیرد. لذا ضرورت انجام چنین تحقیقی کاملاً احساس می شود.

فصل اول: کلیات

1-1- خاستگاه و اهمیت چای ترش

چای ترش با نام علمی( Hibiscus Sabdariffa) از خانواده مالواسه  ، در نقاط مختلف دنیا با نام های متفاوتی خوانده می شود. در ایران به نام‌های چای مکی یا چای مکه، چای قرمز و چای ترش شناخته می شود. یکی از مهمترین خواص چای قرمز، شباهت ترکیبات آن با انسولین است و به همین جهت این گیاه خواص ضد دیابتی هم دارد.  چای ترش گیاهی دو منظوره است که اجزای مختلف آن میوه، فیبر، چوب مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی در بسیاری از کشورها، کاسبرگ این گیاه به خاطر خواص دارویی و همچنین در صنایع غذایی استفاده می شود و الیاف و چوب آن در تولید خمیر کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد. بیش از 300 گونه از این گیاه در سراسر جهان در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر یافت می شود. موطن اصلی این گیاه غرب آفریقا است و امروزه در سطح وسیعی در غرب آفریقا، آسیا، استرالیا از هند تا مالزی، اتریش، آمریکای مرکزی و بسیاری از کشور‍ های گرمسیر کشت می شود. دانه ها ی آن توسط برده های آفریقایی به دنیای جدید آورده شده است.

نام های محلی علاوه بر روسل (Roselle )در نواحی انگلیسی زبان ،روزل (rozelle )سورل (sorrel) ، سورل قرمز(red sorrel) ،سورل جاما یکایی (Jamaica sorrel) ، سورل هندی(India sorrel) ، سورل گینه ای  (Guninea sorrel) ، سورسور (sour- sour) ،گیاه ژله ای سلطنتی (plant Queensland jelly)) ،اکرای ژله ای (jelly okra) ، بوته لیمویی lemon dush)) و کارنبری فلوریدایی  (cranberry Florida) نیز می باشد.

2-1- آمار سطح زیرکشت ، میزان تولید و عملکرد چای ترش

این گیاه در نواحی تولید كننده به نام روسل در ساوانا نیجریه از بیشترین محبوبیت و پذیرش برخوردار است و در این منطقه به صورت گیاه زراعی كشت می شود .(مورتن[1]،1987)(ابراهیم،1998) خوراكی بودن كاسبرگها در جاوا در سال 1687 ثبت شده است. روسل در برزیل در قرن 17 و در جامائیكا در سال 1707 و در گواتمالا در سال 1840 كشت می شده است .(مورتن،1987)در سال 1909 حدود 6/1 هكتار در كوئیزلند كشت می شده است. در ایسلند شخصی به نام مایو و گیاه شناسان دیگر تخمین زدند كه در ایسلند و هاوایی سطح زیر كشت روسل 81 هكتارمی باشد. چای مكی بومی ایران نمی باشد و كشت این گیاه در ایران در سیستان و بلوچستان گزارش شده است (خورسندی ، سید هادی 1380).

3-1- مشخصات گیاهشناسی چای ترش

در منابع علمی از دو واریته چای مکیHibiscus sabdariffa)) بنام های واریته آلتیزیما (altissima) و واریته سابداریفا ( sabdariffa) بیش از بقیه نامبرده می شود . واریته آلتیزیما گیاهی کم شاخه و یکساله با ارتفاعی تا 8/4 متر می باشد که جهت فیبر ، در هند ، هند شرقی ، نیجریه و تا حدودی در آمریکای مرکزی کشت می شود. ساقه های این واریته سبز یا قرمز و برگهای آن سبز ، گاهی با رگبرگهای قرمز می باشند . گلهای آن زرد و کاسبرگهایش قرمز یا سبز ، غیر گوشتی و دارای خار زیاد می باشند و استفاده غذایی ندارند ( ابید[1] و همکاران ، 1995 ).

این تیپ از گیاه با کنف ،H. canna binus اشتباه شده است که تا حدودی به آن شبیه است ولی منبع فیبری پر بازده تری می باشد.در یک مقایسه بین دو گونه گیاه فیبری H. Canna binus وH. sabdariffa در هندوستان ، عنوان گردید که انواع چای فیبری با خصوصیات زیر مشخص می شوند . سرعت رشد کند ، نیاز به دوره رویشی طولانی 180 تا 237 روز و وقتی که در بنگال غربی در تاریخهای مناسب اواسط مارچ ( اسفند) تا اواسط می ( اردیبهشت ) کشت می شود ، صرفنظر از تاریخ کاشت ، قبل از دومین هفته نوامبر بالغ نمی شوند و انواع H. cannna binas سریع الرشد هستند و 135 تا 165 روز به حداکثر رشد رویشی می رسند و تغییر قابل توجهی در رفتاربلوغ نشان می دهند  .

در مجموع علی رغم سرعت رشد کند و دیر بالغ شدن ، ارقامH. Sabdariffa  مرجع هستند چون آنها فوق العاده به خشکی مقاومند و نیز می توانند بارندگی های پیوسته را که ماندابی ایجاد نمی کنند تحمل کنند . واریته سابداریفا گیاهی کوتاهتر و انبوه تر است دارای کاسبرگهای خوراکی و نیز محصول فیبر می باشد . بطور کلی واریته سابداریفا بفرم درختچه ای تا ارتفاع m 4/2 با ساقه های صاف یا نسبتاً صاف ، استوانه ای و نوعاً قرمز می باشد . گیاهی پایا ، دارای ساقه ای قوی و برگهای بزرگ و منفرد با رگبرگهای پنجه ای است . برگها متناوب و از 5/12- 5/7 سانتی متر طول ، سبز رنگ با رگبرگهای قرمز و دمبرگهای کوتاه یا بلند هستند . برگهای جوانه های نوشکفته و برگهای بالایی گیاهان مسن تر ساده هستند . برگهای پایین تر 3 تا 5 حتی 7 لوبی عمیق می باشند ، کناره های برگها ….. می باشند . سطح تحتانی پهنک آن که 3 لوب مشخص دارد، کاملاً بی کرک ولی سطح فوقانی آن پوشیده از تار است . دمبرگ درازی نیز پهنک برگ را به ساقه متصل می سازد  .(لچامو،1980) گلها که به صورت منفرد در زوایای برگ ایجاد می شوند تا cm5/2 طول دارند و به رنگ زرد یا نخودی رنگ با یک خال مرکزی (چشم) خرمایی رنگ یا سرخ می باشند . گلبرگها سفید با مرکز قرمز رنگ در پایه میله پرچم واقع شده اند . و زمانیکه در انتهای روز پژمرده می شوند رنگ آنها بنفش می گردد.

کاسبرگ به رنگ قرمز می باشد و از 5 سپال با یک اپی کالیکس 8 تا 12 اسلیمی (حلقه ای مرکب از قطعات کاسبرگ مانند در خارج حلقه کاسبرگ بعضی از گیاهان تشکیل یافته و پیرامون پایه می باشد که شروع به بزرگ شدن ، گوشتی شدن ، انحنا یافتن همراه با آبدار شدن می نمایند و 2/3 تا 7/5 سانتی متر طول داشته و کپسولهای مخملی بسته با طول 25/1 تا 2 سانتی متر را در بر می گیرند ).

کپسولهای 5 برچه ای بوده و در هر برچه 2 ردیف دانه وجود دارد که در هر ردیف 3 تا 4 دانه قهوه ای روشن کلیوی شکل با 3 تا 5 سانتی متر طول و کاملاً کرک دار وجود دارد. زمانی که کپسول بالغ شده و خشک شده قهوه ای رنگ می شود و دانه ها می افتند . کاسبرگ ، ساقه ها و برگ ها ترش میباشند و از لحاظ مزه و بو به کرامبری   Vaccinium   spp) ) شباهت دارند.

چای مکی دارای ساقه ای عمودی است که دو نوع شاخه بر روی آن قرار دارند :

1- شاخه های رویشی (Monopodia ) که شبیه ساقه اصلی بوده و در آن مریستمهای انتهایی اولیه تولید شاخه فرعی می کنند .

2- شاخه های میوه ده (Sympodia ) که در هر گره با یک جوانه گل محدود می شود و رشد شاخه با یک شاخه فرعی ادامه می یابد .

جوانه زنی بذر گیاه چای مکی به صورت آپی ژیل ( برون زمینی ) می باشد و در هنگام استقرار ریشه محور زیر لپه ( هیپوکوتیل ) به صورت یک خمیدگی شروع به رشد کرده خاک را شکافته جوانه انتهایی را حین عبور از خاک که توسط لپه ها احاطه شده به سطح خاک می آورد .

دارای یک ریشه راست و عمیق و قابل نفوذ است ( دوک ، 1983 ).

[1] Abid Askari. Solangi,MS

[1] Morton, J.F

تعداد صفحه : 136

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.