زیست شناسی

پایان نامه بررسی تأثیر بربرین بر روی آسیب­های عملکردی و بافتی بیضه ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی ری­پرفیوژن در رت­های نر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری

عنوان:بررسی تأثیر بربرین بر روی آسیب­های عملکردی و بافتی بیضه ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی ری­پرفیوژن در رت­های نر

 

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری

 عنوان:

بررسی تأثیر بربرین بر روی آسیب­های عملکردی و بافتی بیضه ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی ری­پرفیوژن در رت­های نر

 

استادراهنما:

دکتر فیروزه غلام پور 

شهریور92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بررسی تأثیر بربرین بر روی آسیب­های عملکردی و بافتی بیضه ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی ری­پرفیوژن در رت­های نر

آسیب اندام دوردست نوعی استرس اکسیداتیو است كه ممكن است در اندام­های مختلف دور از بافت در معرض قرار گرفته با آسیب ایسکمی/ ری­پرفیوژن (I/R) دیده شود. درجه آسیب به مدت ایسکمی بستگی دارد .لیكن در طی دوره ری­پرفیوژن كه با آغاز كردن واكنش التهابی با دخالت رادیكال­های آزاد اکسیژن آسیب را تشدید می­نماید، آشكار می­ شود بربرین، یک آلکالوئید ایزوکوئینولین مهم، مهارکننده قوی التهاب است. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات عملکرد تولید­مثلی ناشی از نارسایی حاد کلیوی ایسکمیک و اثر بربرین بر آسیب­های القاء شده در بیضه رت بود. رت­های نر نژاد ویستار (300-260 گرم) به چهار گروه (7n=) تقسیم شدند، كه در آن رت­ها به مدت 7 روز قبل از القاء ایسكمی، بربرین را به میزان mg/kg/day15 در گروه I/R+Ber و آب مقطر در گروهI/R ، به صورت خوراكی دریافت می­كردند. در گروه­های Sham و Sham+Ber شریان­های كلیوی مسدود نمی­شدند و به مدت 7 روز قبل از جراحی به ترتیب آب مقطر و بربرین دریافت می­كردند. ایسکمی کلیوی با انسداد هر دو شریان کلیوی به مدت 45 دقیقه ایجاد گردید كه به دنبال آن 24 ساعت ری­پرفیوژن صورت گرفت. نمونه­های خونی جهت اندازه ­گیری غلظت پلاسمایی کراتینین، نیتروژن اوره، تستوسترون، هورمون لوتئینی (LH) و هورمون محرک فولیکول (FSH) جمع­آوری گردید. سپس هردو بیضه جدا و جهت بررسی­های بعدی هیستولوژیک (رنگ امیزی هماتوكسیلین و ائوزین) حفظ شدند. ایسکمی/­ ری­پرفیوژن باعث کاهش معنی دار عملکرد کلیه که با افزایش غلظت کراتینین و نیتروژن اوره پلاسما مشخص شد، کاهش غلظت تستوسترون و افزایش غلظت LH و FSH پلاسما و نیز آسیب­های بافت بیضه گردید. تیمار با بربرین افزایش سطح پلاسمایی کراتینین و نیتروژن اوره، کاهش غلظت تستوسترون و نیز افزایش LH و FSH پلاسما را معکوس نمود. همچنین، آسیب های هیستولوژیک بیضه را تا حدودی کاهش داد. این نتایج نشان می­ دهند كه نارسایی حاد کلیوی ایسکمیک اختلالات عملکردی و آسیب­های بافتی را در بیضه رت القاء می­ کند، که با بهره گرفتن از بربرین این آسیب­ها کاهش می­یابند.

 

      لغات کلیدی: نارسایی حاد کلیوی ایسکمیک ، بربرین، بیضه، هورمون لوتئینی، هورمون محرک فولیکول

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه واهداف… 2

1-2- نارسایی حادکلیوی.. 5

1-2-1-تعریف… 5

1-2-2-اتیولوژی.. 5

1-3- پاتوفیزیولوژی نارسایی حاد کلیوی.. 5

1-4- سیستم تولید مثلی در جنس نر. 6

1-4-1- هیستولوژی بیضه. 6

1-4-2- محور هیپوتالاموس_هیپوفیز_بیضه. 7

1-4-3- تنظیم عمل سلول­های لایدیگ…. 8

1-4-4- تنظیم عمل سلول سرتولی.. 8

1-5- اثرات نارسایی کلیوی بر تولیدمثل جنس نر. 9

1-6- بربرین.. 10

1-6-1- اثرات درمانی بربرین.. 11

1-6-2- اثرات بربرین بر روی بیضه. 11

1-6-3- اثرات بربرین بر روی کلیه. 12

1-7-هدف… 13

فصل دوم: مواد وروش­ها

2– 1- مواد مورد نیاز 15

2–2- وسایل مورد نیاز 16

2-3- گروه­های آزمایشی.. 16

2-4- روش آماده سازی حیوانات… 17

2-5- پروتکل آزمایش…. 18

2-6– اندازه ­گیری غلظت­های کراتینین و اوره پلاسما 19

2-7- اندازه ­گیری غلظت هورمون­های جنسی و بررسی هیستوپاتولوژی بیضه. 19

2-8- روش آماده سازی جهت رنگ آمیزی با هماتوكسیلین-ائوزین.. 20

2-9- روش های آماری.. 20

نتایج.. 22

3-1- مقایسه یافته های پلاسمایی.. 22

3-1-1- کراتینین پلاسما (بر حسب میلی­گرم در دسی­لیتر) 22

3-1-2- نیتروژن اوره پلاسما (بر حسب میلی­گرم در دسی­لیتر) 24

3-1-3-تستوسترون پلاسما (بر حسب نانوگرم در میلی­لیتر) 25

3-1-4- هورمون لوتئینی ( (LHپلاسما (بر حسب نانوگرم در میلی­لیتر) 27

3-1-5- هورمون محرک فولیکولی (FSH) پلاسما (بر حسب نانوگرم درمیلی­لیتر) 28

3-2- مقایسه یافته­ های هیستوپاتولوژی.. 30

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری.. 36

4-1- بحث… 36

4-2- نتیجه گیری.. 39

4-3- پیشنهادات برای مطالعات آینده 39

منابع.. 40

فهرست جدول

 

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول 3-1 مقادیر کراتینین پلاسما در گروه­های مختلف… 23

جدول 3-2 مقادیر نیتروژن اوره پلاسما در گروه­های مختلف… 24

جدول 3-3 مقادیر تستوسترون پلاسما در گروه­های مختلف… 26

جدول 3-4 مقادیر LHپلاسما در گروه­های مختلف… 27

جدول 3-5 مقادیر FSHپلاسما در گروه­های مختلف… 29

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                                      صفحه

شکل 1-1 ساختار بیضه. 7

شکل 1-2 محور هیپوتالاموس_هیپوفیز_بیضه. 9

شکل 1-3 ساختار شیمیایی بربرین.. 11

شکل 2-1 جداسازی شریان و ورید کلیه جهت کلامپ کردن شریان.. 18

شکل 3-1- مقایسه وضعیت توبول ها و سلول های لایدیگ و فضای بینابینی توبول­های سمینیفر بیضه در گروه­هایI/R+BBR(D, I/R(C , Sham+BBR(B , Sham(A… 32

شکل 3-2- مقایسه ضخامت غشای پایه توبول­های سمینیفر بیضه در گروه­های.. 33

I/R+BBR(D , I/R(C , Sham+BBR(B , Sham(A… 33

شکل 3-3 مقایسه درصد اسپرماتوژنز توبول­های سمینیفر بیضه در گروه­های.. 34

I/R+BBR(D , I/R(C , Sham+BBR(B , Sham(A… 34

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                      صفحه

نمودار 3-1 مقایسه مقادیر کراتینین پلاسما 23

نمودار 3-2 مقایسه مقادیر نیتروژن اوره پلاسما 25

نمودار 3-3 مقایسه مقادیر تستوسترون پلاسما 26

نمودار 3-4 مقایسه مقادیر LHپلاسما 28

نمودار 3-5 مقایسه مقادیرFSH پلاسما 29

جدول 3-6 درصدحجمی لومن توبول سمینیفر(درصد اسپرماتوژنز) در گروه­های مختلف… 31

 

فصل اول

مقدمه

1-1- مقدمه واهداف

یکی از علل شایع نارسایی حاد کلیوی [1]((ARF ایسکمی است که اگر به مدت کافی باقی بماند باعث ایجاد آسیب در توبول­های کلیوی می­ شود و در نهایت اختلال در عملکرد جذبی و ترشحی توبول­ها و توانایی تغلیظ کنندگی ادراری کلیه، ایجاد التهاب و آسیب سلول­های اندوتلیالی عروق اطراف توبول­های ناحیه مدولای خارجی که خود موجب کاهش جریان خون و احتقان عروق این ناحیه می­ شود. همچنین کاهش در فیلتراسیون گلومرولی از اختلالات همودینامیکی کلیه می­باشد ]1 .[

شواهد بالینی اخیر نشان می­دهد که آسیب حاد کلیوی تنها شاخصی برای شدت بیماری نیست بلکه از طریق مکانیزم­ های التهابی شامل مهاجرت نوتروفیل­ها، بیان سایتوکاین­ها و افزایش استرس اکسیداتیو باعث ایجاد اختلال عملکرد در چند اندام دیگر از جمله کبد، مغز، قلب، ریه ها و روده­ها نیز می­ شود ]2[.

آسیب ایسکمی باعث افزایش بیان مولکول­های چسبندگی و تولید واسطه­های التهابی مثل سایتوکاین­ها و کموکاین­ها توسط اندوتلیوم عروق و توبول­ها شده که منجر به جذب لوکوسیت ها به کلیه می­شوند. مولکول­های چسبندگی سلولی [2](CAMs) مولکول­هایی هستند که بافت های بدن را در کنار هم نگه می­دارد و در اتصال لوکوسیت­ها به سلول­های اندوتلیال نقش دارند. مولکول­های چسبندگی مثل اینتگرین و سلکتین در امتداد سایتوکاین­های پیش التهابی آسیب سلولی را افزایش می­ دهند ]6،4،3 .[

سایتوکاین­ها گروهی از پروتئین­ها که توسط گلبول­های سفید و یا دیگر سلول­ها در پاسخ به برخی محرک­ها ترشح می­شوند و در یک پاسخ ایمنی موثر برهم کنش پیچیده بین سلول­های لنفاوی و التهابی و خون­ساز را بر عهده دارند. شامل چند زیر گروه اینترلوکین­ها، کموکاین­ها، اینترفرون­ها وTNF[3] هستند. مولدین اصلی سایتوکاین­ها سلول­های لنفوسیت  Tکمکی (Th )، سلول­های دندرتیک و ماکروفاژها هستند ]5 [.

کموکاین­ها، پلی پپتیدهای کوچک اند که به طور انتخابی چسبندگی کموتاکسی و فعال سازی بسیاری از جمعیت­های لکوسیتی را کنترل می­ کنند. در واقع تنظیم کننده­ های اصلی عبور و مرور لکوسیتی­اند. با فعالیت­های سایتوکاین­های التهابی مثل TNF-α عرضه کموکاین­های التهابی افزایش یافته و از طریق القای چسبندگی لوکوسیت­ها به اندوتلیوم عروق موجب حرکت آنها به داخل بافت می­شوند. برخی سایتوکاین­ها نظیر TNF_α و اینترلوکین-1 (IL_1)  که در پاسخ التهابی حاد و مزمن شرکت می­ کنند باعث افزایش القاء عرضه مولکول­های چسبندگی اندوتلیوم عروق می­شوند. به عنوان مثال TNF-α عرضه سلکتین E، IL_1 و بیان ICAM_1 و VCAM_1 را تحریک می­ کنند. حال لوکوسیت­های در گردش این مولکول­ها را روی دیواره عروق شناسایی و به آنها متصل می­شوند و از خلال دیواره عروق به سمت فضاهای بافتی مهاجرت می­ کنند. در مراحل اولیه پاسخ التهابی اکثریت سلول­های نفوذ یافته به بافت آسیب دیده نوتروفیل­ها می­باشند ] 5.[

از مهمترین فاکتورهایی که در توسعه آسیب ایسکمی ری پرفیوژن کلیوی نقش دارد می­توان به گونه­ های واکنشگر اکسیژن [4](ROS) اشاره کرد. رادیکال­های آزاد اکسیژن یکپارچگی بافت را از طریق لیپیدپراکسیداسیون که ساختار­های سلولی، پروتئین ها، لیپید ها و اسید­های نوکلئیک را تخریب کرده و با آسیب رساندن به غشا­های سلولی باعث آزادشدن اجزای سلولی شده و در نتیجه آسیب بافتی ناشی از ایسکمی را تشدید می­ کند ]4[.

لوکوسیت­ها با کموکاین­ها (که با  ROSافزایش می­یابند) و با سایتوکاین­های پیش التهابی نظیر TNF-α و اینترلوکین -1 (IL-1) و … فعال می­شوند ]5.[

در ایسکمی ری­پرفیوژن کلیوی بیان لیپواکسیژنازها (LOXs) و سیکلواکسیژنازها (COXs) به ویژهCOX2  بر سلول­های اندوتلیال تشدید می­یابد. همچنین مالونیل­دی­آلدهید (MDA) محصول آخر لیپیدپراکسیداسیون افزایش و سوپراکسید دسموتاز (SOD) جاروب کننده رادیکال­های اکسیژن که در واقع محافظ سلول­ها بر علیه آسیب هستند کاهش می­یابد ]21 .[

از دیگر حوادثی که طی ایسکمی و استرس اکسیداتیو رخ می­دهد استرس میتوکندریایی و استرس شبکه اندوپلاسمی است که هر دو مسیر باعث فعال کردن کاسپاز3[5](مارکر آپوپتوزی ) و در نتیجه افزایش calpain و در نهایت آپوپتوز سلول­ها می­ شود] 5[.

در ایسکمی کلیوی آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز قابل القاء (iNOS) در برقراری و پیشبرد اختلالات در عملکرد­های همودینامیک و دفعی کلیه در ساعات اولیه بعد از ایسکمی نقش مهمی دارد. شرایط ایسکمی ری­پرفیوژن موجب القاء ایزوفرم iNOS شده و به دنبال آن سنتز نیتریک اکساید (NO) افزایش می­یابد. NO با آنیون­های سوپراکسید واکنش و تشکیل پروکسی نیتریت می­دهد که به بافت کلیه آسیب می­رساند به علاوه با مهار ایزوفرم نیتریک اکساید سنتتاز اندوتلیالی ((eNOS در جهت افزایش انقباض آرتریول­ها و در نتیجه کاهش جریان خون کلیوی و میزان فیلتراسیون گلومرولی هم نقش دارد ]4 .[

 پس بطور خلاصه در روند ری­پرفیوژن، سایتوکاین­های التهابی نظیرTNF_α  وIL_1  باعث ظهور مولکول­های اتصالی در سطح اندوتلیوم عروق می­شوند و سبب ورود سلول­های التهابی به ویژه نوتروفیل­ها به بافت ایسکمیک شده و با تولید میلوپراکسیداز و واکنش بین NO و رادیکال­های سوپراکسید، فرایند استرس اکسیداتیو را ایجاد می­ کند که باعث وخیم تر شدن آسیب ایسکمیک می­شوند.

تعداد صفحه : 59

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.