عمران

پایان نامه بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :مهندسی آب

عنوان : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

 واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد

گرایش: مهندسی عمران-مهندسی آب

موضوع:

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

 (مطالعه موردی:سد سیمره در دره شهر)

استاد راهنما:

دکتر نجف هدایت

استاد مشاور:

دکتر رسول مهدوی

سال تحصیلی:1390-1392

زمستان92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

1-فصل اول)  کلیات تحقیق(                                                                                                          13

1-1 مقدمه                                                                                                                                        15

1-2- بیان مساله اساسی تحقیق                                                                                          16

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                         .

1-4-مرحله ساخت واجرا                                                                                                                18

1-4-1- مرحله بهره برداری                                                                                                   18

1-5- اهداف مشخص تحقیق                                                                                                             19

1-6- نحوه انجام كار                                                                                                                    19

1-7- سوالات تحقیق                                                                                                                             19

1-8- فرضیه های تحقیق                                                                                                                20

1-9- محدودیت های تحقیق                                                                                                          20

1-9-1-قلمرو زمانی و مكانی تحقیق                                                                             20

1-9- 2-محدودیت های خارج از كنترل                                                                          20

1-10- تعاریف كلیدی                                                                                                                       21

1-11-نوآوری و پژوهش                                                                                                                    22

2-فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)                                                                    23

2-1مقدمه                                                                                                                                                       24

2-2- تعریف انتقال بین حوضه ای                                                                                       25

2-3- معیار های جهانی انتقال آب بین حوضه ای                                          26

2-4- ضوابط سازمان یونسکو برای اجرای طرح انتقال آب                   26

2-5- انتقال آب بین حوضه ای از دیدگاه مدیریت جامع منابع آب 26

2-6- معیارهای انتقال آب بین حوضه ای از دیدگاه توسعه پایدار      27 .

2-7- انتقال آب بین حوضه ای در ایران    27 .

2-8- جایگاه قانونی انتقال آب حوضه به حوضه در ایران                28

2-9- بررسی ادبیات تحقیق                                                                                                      29

2-10- افزایش میزان آسیب پذیری سیستم های تامین آب                       31

2-11- افزایش نیاز در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی                 32

2-12- تغییرات اقلیمی و ضرورت پیش بینی های بلند مدت                 32

2-13- آلودگی منابع آب و طرح های جامع کاهش آلودگی                       33

2-14- عدم بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی 34

2-15- چالش ها و فرصت ها در استفاده از مدل های بهینه سازی در مدیریت منابع آب                         35

2-16- ابزار کار از طریق کاربرد فن آوری های مرتبط  با سیستم های اطلاعات جغرافیایی                                                                                                                                                  35

2-17- شناخت  و کمی کردن  عدم قطعیت ها و نحوه برخورد با آنها                                                    36

2-18- شناخت پویایی ها و مجانب های رشد سیستم                                       38

2-19- مدیریت جامع منابع آب                                                                                             40

2-20- توسعه بهره برداری در ایران                                                                          41

2-20-1- مدل بهره برداری از سدهای تهران                                                       41

2-20- 2- افزایش توانایی بهره برداری از سد بوکان                         41

2-20-3- مدل سدهای کارون و دز                                                                                        42

2-20- 4- مدل بهره برداری از سد پا علم                                                            42

2-20- 5- مدل بهره برداری از رودخانه زاینده رود                              43

2-22- مرور ادبیات و سوابق مربوطه                                                                          45

2-23- آشنایی با نرم افزار MATLAB 3D-2D                                                               46

3-فصل سوم (بررسی روش پژوهش)                                                                                        48

3-1- مقدمه                                                                                                                                                48

3-2- بررسی روش پژوهش                                                                                                                48

3-3- بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد در این تحقیق                          49

3-4- روش جمع آوری داده ها                                                                                                 50

3-5- روش تعیین ظرفیت نصب بهینه                                                                                50

3-6- روش انجام محاسبات انرژی                                                                                    50

3-7- روش انجام محاسبات اقتصادی                                                                             50

3-8- سرمایه گذاری                                                                                                                          51

3-8-1  هزینه های مهندسی و طراحی پروژه                                                           51

3-8-2- هزینه های نظارت و مدیریت                                                                             51

3-8-3- بهره برداری-تعمیرات-نگهداری                                                                 51

3-9- جایگزینی تجهیزات                                                                                                            52

3-10- فواید و درآمدهای حاصل از پروژه                                                             52

3-11-  مشخصات مالی و زمانی و نحوه توزیع سرمایه                              52

3-12- آبگیر رودخانه سیمره                                                                                                54

3-13- مراحل فرایند تصفیه                                                                                                   55

3-14-ایستگاه های پمپاژ                                                                                                            55

3-15- مخازن ذخیره آب                                                                                                                 55

3-16- شبکه  انتقال آب                                                                                                             56

3-17- اندازه گیری دبی جریان انتقال آب رودخانه سیمره        58

3-19- روابط دبی-ارتفاع در فلوم مركب                                                            58

 

4-فصل چهارم (تجزیه و تحلیل پژوهش)                                                                      60

4-1مقدمه                                                                                                                                                      61

4-2- حوزه های اصلی رودخانه سیمره                                                                          61

4-3- موقعیت منطقه مورد مطالعه در مبدا و طول مسیر                       63

4-4- ملاحظات كلی در خطوط انتقال آب ،انتخاب مسیر وگزینه های مختلف انتقال آب                                                                                                                                                                                66

4-5- تجزیه و تحلیل خط انتقال                                                                                       67

4-6- محدودیت های فنی خط انتقال(مسائل هیدرولیكی)                        70

4-7-اجزا و مؤلفه های مهم در خط انتقال آب                                                 71

4-8- عوامل مؤثر در انتخاب لوله سامانه انتقال آب در پژوهش 71

4-9-عوامل مؤثر در انتخاب جنس لوله                                                                      72

4-10- لوله های مد نظر در طرح انتقال                                                                 73

4-11- مخازن در سامانه های انتقال آب                                                                 77

4-12- ملاحظات پیشنهادی پمپ ها در طول مسیر                                                 77

4-13- بررسی محاسبات نوسانات سطح آب در مخزن و دبی ذخیره در هر ایستگاه       78

4-14-پیش بینی مصرف در بخش مقصد                                                                                 81

4-14-1 مصرف آب در بخش كشاورزی،باغی،دامی                                                   81

4-15- برآورد دبی آب مورد نیاز از مبدا                                                           81

4-16-میزان دبی ماهانه و سالانه از سرچشمه رودخانه و دبی ورودی به دهانه آبكیر سد                                                                                                                                                      83

4-17-بررسی  جزییات مسیر انتقال آب                                                                       84

4-17- 1شیب مسیر انتقال آب                                                                                                 84

4-17-2-اختلاف ارتفاع ایستگاه ها از همدیگر                                                  85

4-17-3  ایستگاه های پمپاژ                                                                                                    86

4-17-4  تبیین سرعت حركت آب در طول كانال                                                     86

4-17-5 نوع پمپ های سانتریفیوژی                                                                                86

4-18- بررسی شبیه سازی انتقال از مسیر توصیه شده و محدودیت های مسیر 87

4-19- موقعیت جغرافیایی سد سیمره                                                                             91

4-19-1- اهداف سد سیمره                                                                                                      92

4-19-2- مشخصات مخزن سد سیمره                                                                                    92

4-19-3 مشخصات تونل آب بر و نیروگاهسد سیمره                                          93

5-فصل پنجم                                                                                                                                                94

5-1- بحث و بررسی                                                                                                                              95

5-2- نتیجه گیری                                                                                                                                96

5-3- پیشنهادات                                                                                                                                   97

 

منابع فارسی                                                                                                                                            98

منابع لاتین                                                                                                                                                99

 

 

فهرست جداول

جدول‏2‑1 : وضعیت طرح های انتقال آب در كشور.. 28

جدول‏3-1 :توزیع هزینه ها بر حسب سالهای ساخت.. 53

جدول‏3‑2:بررسی فاصله مسیر به منظور لوله گذاری.. 54

جدول‏3‑3:تصفیه خانه های در دست بهره برداری .. 54

جدول‏4‑1 : محاسبه حجم مورد نیاز حوضچه های فشار شكن.. 68

جدول‏4-2جدول كلاس های متفاوت لوله های چدنی:.. 73

جدول‏ 4-3:مشخصات موتور بكار گرفته شده.. 78

جدول‏4-4:سطوح سرعت موتور، گشتاور و زمان پاشش سوخت.. 78

جدول‏4-5:گستره حداكثر مصرف كشاورزی، باغی،دامی.. 81

جدول‏4-6:دبی اضافی ویژه در لوله های شبكه انتقال آب.. 82

جدول‏4-7: دبی اضافی ویژه مصرف بخش های كشاورزی،باغی،دامی   82

جدول‏4-8: تعداد مصرف در بخش های كشاورزی ،باغی،دامی .. 82

جدول‏4-9: برآورد میزان دبی ماهانه و سالانه درسرچشمه و ورودی دهانه آبگیر سد.. 83

جدول‏4-10: شیب زمین در مسیر ایستگاه ها .. 84

جدول‏4-11: اختلاف ارتفاع ایستگاه ها در طول مسیر.. 85

جدول‏4-12:مشخصات مخزن سد سیمره.. 92

جدول‏4-13: مشخصات تونل آب بر و نیروگاه سد سیمره.. 93

 

فهرست شکل­ها

نمودار2-1:مجانب ها و تغییرات شاخص رشد مناطق مبدا ومقصد قبل و بعد طرح   31

شکل‏2-1 : مهمترین گرادیان های فشار سطح دریا مؤثر بر بارش مدیترانه ای   33

نمودار2-2:نتایج مدل بهینه سازی در مورد تغییرات حجم دهانه آب رودخانه زاینده   35

شکل‏2-3:نحوه ارتباط اجزا مختلف سیستم هشدار سیل   36

نمودار2-4:تغییرات نیاز آبی اراضی كشاورزی حاشیه زاینده رود   37

شکل‏2-5:مدل شبیه سازی سیستم منابع آب جنوب تهران با بهره گرفتن از برنامه ریزی شی گرا   39

شکل‏2-6:ساختار مدیریت جامع منابع آب   40

شکل2-7:شماتیک سه سد كرج لتیان و لار درDSSسدهای تهران   41

نمودار2-4:شماتیک پایین دست سد كرخه در شرایط توسعه كامل   44

شکل2-8:درجه بندی مخزن سد زاینده رود برای تحمل سیلاب ها با دوره بازگشت مختلف   43

شکل‏3-1:تقسیم بندی فلوم گلو بلند با گلویی مركب   59

تصویر4-1:محل اتصال دو سرچشمه اصلی رودخانه سیمره   62

تصویر4-2:موقعیت منطقه مورد مطالعه در مقصد   63

تصویر4-4:مسیر جریان آب فعلی مبدا تا مقصد   64

تصویر4-5:مسیر انتقال آب پیشنهادی   65

تصویر 4-6:توپوگرافی  زمین از مبدا تا مقصد   65

نمودار1-4:محدودیت های طول مسیر با توجه به شرایط موجود   88

نمودار4-2:چگونگی عملكرد پمپ ها با توجه به طول مسیر   89

نمودار4-3:مسیر بهینه و مطلوب در صورت مرتفع شدن نقاط ضعف محدودیت ها   90

نمودار4-4:بررسی پستی و بلندی ها در طول مسیر   90

نمودار4-5:بررسی سه بعدی توپوگرافی از سرچشمه تا سد   91

نمودار 4-6:اختلاف ارتفاع ایستگاه ها در طول مسیر   91

تصویر4-7:موقعیت قرارگیری منطقه مورد مطالعه در مقصد   91

چکیده:

در این تحقیق اثر شیب زمین، اختلاف ارتفاع ایستگاه های تقویت فشار،ارتفاع ازسطح دریا بر ویژگی های طول مسیر سامانه های انتقال آب به منظور امکان سنجی و تسهیل پیش بینی به کارگیری آن وبهره وری بهینه مورد مطالعه قرار گرفته است.هدف از این پژوهش انتخاب بهترین گزینه انتقال آب با در نظر گرفتن مؤلفه های گفته شده از سرچشمه رودخانه سیمره به سد سیمره در جهت افزایش تراز نسبی آب سد در جهت پاسخگویی به پوشش نیازهای موجود در سال های آتی بر اساس بحران های آبی و خشکسالی ودر حال حاضر قرار گیری منطقه مورد مطالعه درشرایط اقلیمی خشک و وجود برخی فعل و انفعالات در طول مسیر معمول رودخانه به دلیل هدر رفت ،تبخیرو انشعابات گرفته شده سد سیمره با کمبود دبی آب تحویلی مواجه شده است که لازم است تمهیداتی در جهت جبران آب در سد سیمره صورت گیرد.مسیر معمول از سرچشمه تا سد 650 کیلومتر بوده و با انتخاب مسیر بهینه به 220کیلومتر تقلیل یافت و تمامی محدودیت های طول مسیر مورد بررسی قرار گرفت.در مسیر انتخابی 22 ایستگاه تقویت جریان آب–توان مؤثر پمپ های بکار گرفته شده  هرکدام 12.3کیلو وات به منظور حجم انتقال آب به میزان 300 مترمکعب بر ثانیه مورد ارزیابی قرار گرفت ودر نرم افزار Matlab شبیه سازی و تجزیه وتحلیل شده است.

نتایج استنتاج شده از نرم افزار نشان داد با توجه به شرایط توپوگرافیکی مسیر محدودیت هایی وجود دارد که در طول نیمی از مسیر بدلیل شرایط مناسب شیب، بازدهی و توان مؤثر پمپ ها روند صعودی داشته ودر بخشی دیگر بدلیل بالا رفت شیب زمین که نتیجه آن تفاوت ارتفاع از سطح ایستگاه ها بوده قدرت انتقال آب افت فزاینده ای را نشان میدهد که می بایست یا از موتور های با توان بالاتر بهره گرفت یا تعداد ایستگاه های تقویت فشار را بیشتر کرد که در صورت برطرف شدن این محدودیت ها مسیر سامانه انتقال به یک مسیر مطلوب وبهینه بدل خواهد شد.

کلمات کلیدی:اختلاف ارتفاع،پمپاژ،سیمره،شیب،انتقال آب

 

 

 

1-           فصل اول

 

(کلیات تحقیق)

(مقدمه هدف ضرورت)

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه:

یکی از مهمترین چالش های پیش روی مدیران و دست اندركاران تأمین منابع پایدار آب آن هم در شرایط حاد وهیدرولوژیكی نظیر بحران های خشكسالی است كه میتواند كم وكیف شرایط زیستی را تحت تأثیرقراردهد.نارسایی در آبرسانی به محصولات كشاورزی از یكسو وضعف سیستم های آبرسانی در صنایع وشیلات از سوی دیگر به یكی از عوامل چالش برانگیز تبدیل شده است.حفظ وصیانت این منابع حیاتی تجدید شونده وبهره وری بهینه اقتصادی وعادلانه ازآب به عنوان یكی از چالش های بشری بوده وكلید توسعه پایدار تلقی میگردد.بدلیل ثابت بودن عرضه این منابع تجدید پذیرودرمقابل،تقاضای فزاینده آن در جهان طی صد سال اخیربیش از شش برابر شده است ونسبت به افزایش جمعیت سه برابری، اهمیت تنظیم نمودن این معادله را بیش از پیش برجسته می نماید.تداوم این روند چالش زا بالاخص در مقرضی كه حجم عرضه نیز بدلیل ورود بخش عمده ای از آلاینده ها شامل پساب های صنعتی،زه آب های كشاورزی ، فاضلاب های شهری و روستایی ،منابع محدود آب را از حیض انتفاع خارج ساخته است[1].

مطالعه پهنه جغرافیایی و اکولوژیکی برخی ازمناطق كشورنشانگر وجود استعداد ذاتی برای تحقق اهداف توسعه در بخش تولیدات كشاورزی ودامپروری می باشد یكی از راهبردهای عملی درهمین زمینه توسعه این مناطق از طریق بكارگیری شیوه انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره در شهرستان دره شهر می باشد كه پایش وارزیابی اولیه این طرح میتواند به ارتقاء جایگاه اقتصادی این طرح بسیارارزشمند منجر گردد.

دراین پژوهش محقق قصد داشته به بررسی و زمینه یابی مطالعات اولیه آن اقدام نموده و با در نظر گرفتن مسیر انتقال آب از یکی از سرچشمه ها، با بازدهی و دبی آب بسیار بالا در منطقه ای در شهرستان کوهدشت در استان لرستان، به ارزیابی شیوه ها و مسیر بهینه انتقال آب پرداخته است.مسیر معمول حرکت جریان آب در طول رودخانه از منبع تا حوزه آبریز سد سیمره به طول 650 کیلومتر بوده که با گذر از مناطق مختلف، میزان پرت آب ویا هدر رفت آب بسیار زیاد می باشد. در مسیر معرفی شده، طول جریان حرکت آب به 220 کیلومتر کاهش یافته و میزان پرت آب با توجه به حرکت آب در لوله های بتنی و فولادی در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است. بنآبر این بازدهی مصرف آب بالا رفته و از سویی با توجه به بالا بودن دبی محل آبگیری، میزان کاهش جریان عبوری آب تا حدودی کم خواهد بود.

این شیوه انتقال بخصوص در سالهای خشکسالی و یا کاهش جریان آب در مسیر رودخانه میتواند بسیار سودمند و مقرون به صرفه باشد. حوزه آبخور زمین های کشاورزی در منطقه دره شهر از جمله مستعد ترین زمین های کشاورزی بوده که با طرح انتقال آب، میزان بازدهی آنها بسیار بالا خواهد رفت. به هر روی، بنا بر اهمیت موضوع انتقال آب در محدوده مورد مطالعه، هدف از

این پژوهش به دنبال مطالعه چگونگی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با بهره گرفتن از نرم افزار متلب می باشد.

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق :

منابع آب تجدید شونده یکی از مؤلفه های مهم در توسعه پایدار کشاورزی وصنعتی در مناطق خشك ونیمه خشك می باشد.روند فزاینده جمعیت ورشد اقتصادی بخش عمده ای از اقشار کشورهای در حال توسعه مانند چین وهند که لكوموتیو حركت مصرف گرایی در دهه های اخیر را تشكیل داده اند باعث اعمال فشار روی عرضه وتقاضای منابع آب تجدید شونده  شده اند.رقابت پذیری در بخش های مهم مصرف مانند کشاورزی با مصرف بیش از 90درصد از آب تجدید شونده در کنار مصارف شرب شهری،صنعتی،شیلات ونیازهای زیست محیطی بهمراه نیازهای بخش تفرجی، مدیریت وبهره برداری بهینه از این امکانات محدود وحیاتی را بیش از پیش در اولویت برنامه ریزی کلان کشورهای در حال توسعه و پیشرفته قرار داده است.درصورتی که تدابیر مدیریتی منظمی همسو با روندروبه رشد مصرف آب اندیشیده نگردد، شرایط را برای بروز بحرانهای حادتر فراهم خواهد نمود.به لحاظ اهمیت این منابع طبیعی تجدید شونده، مطالعات نظام مند در جهت رسیدن به یک مدل كارآمد مدیریتی اجتناب ناپذیر شده است.یکی از ابزارهای کارآمد برای تأمین نیازآب بخش های شرب ،کشاورزی و صنعتی  استحصال آب از سرچشمه ها و انتقال آن به بخش های متقاضی است.بنابر این ایجاد سازوکار های مؤثر برای  مدیریت عرضه وتقاضامیتواند دراین راستا مشكل گشا باشد.[2]

سیستم های انتقال آب معمولاً یابه روش ثقلی ویا پمپاژ بوده که می تواند در کانال های انتقال  وتوزیع از طریق سامانه های لوله کشی به مصارف متفاوت برسد.  عوامل متعددی برمیزان کارایی این سیستم ها ازجمله، شرایط توپوگرافی مسیر انتقال از مبداء تا مکان مصرف، شیب اراضی، كیفیت خاک و موارد دیگر دخالت دارد.

احداث سد سیمره در منطقه دره شهر و وجود استعداد های بالقوه اراضی آبخور آن وانتقال بخشی ازآب این رودخانه به حوزه بالادستی سد سیمره از جمله راهبردهایی است كه در ایجاد توسعه پایدار منطقه می تواند تأثیر گذار باشد. به این منظوربررسی روش های ارتقاء راندمان انتقال یكی از مهمترین مواردی است كه به توسعه پایدار كمك شایانی میتواند داشته باشد.

لازمه انتقال آب در یک محدوده  وسیع(فاصله 220 کیلومتر از انتهای مسیر رودخانه سیمره در شهرستان كوهدشت-عباس خان و ابتدای آبگیری سد سیمره ) و با ترازهایی متفاوت ازسطح دریا( سرچشمه رودخانه سیمره با 1030 متر و دره شهر با2247 متری از سطح دریا) نیازمند بهره گیری از کانال های انتقال آب توسط سامانه تحت فشار برای پمپاژ آب می باشد.این سامانه شرایط را برای آبگیری توسط سیستم های مكش میسر می كند .با توجه به  لزوم افزایش سطح آب سد سیمره  برای تأمین  نیازمصرف كنندگان، چگونگی انتقال آب  به روش پمپاژاز سرشاخه های رودخانه سیمره با بهره گرفتن از نرم افزار بررسی میگردد. در این راستا سوالی که میتواند مطرح باشد این است که ادوات و سیستم های مورد نیاز برای انتقال این حجم از آب شامل چه مواردی بوده و درصد کارایی و راندمان این طرح به چه میزان است.

[1] Hedayat ,2005

[2] Hedayat, 2005

تعداد صفحه : 104

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.