زیست شناسی

پایان نامه بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان

 دانلود متن کامل پایان نامه  بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد همدان

دانشكده­ی علوم پایه ، گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه­ كارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی جانوری

گرایش : سلولی تکوینی

عنوان :

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی

استاد راهنما :

دکتر رحیم احمدی

استادان مشاور:

دکتر مینو محمودی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

زمینه و هدف: مطالعات نشان می­دهد که عصاره­های گیاهان دارویی بر سلول­های سرطانی تاثیر گذار است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی است.

روش بررسی: لاین سلولی Vero اپی­تلیالی کلیه و لاین سلولی MCF7 سرطان پستان انسانی در هفت گروه کنترل که تنها حاوی محیط کشت است، گروه تحت تاثیر با دوز پایین عصاره هیدروالکلی عصاره گیاه افتیمون، گروه تحت تاثیر با دوز متوسط عصاره هیدروالکلی عصاره گیاه افتیمون، گروه تحت تاثیر با دوز بالای عصاره هیدروالکلی عصاره گیاه افتیمون، گروه تحت تاثیر بادوز پایین عصاره هیدروالکلی عصاره قارچ گانودرما، گروه تحت تاثیر با دوز متوسط عصاره هیدروالکلی عصاره قارچ گانودرما، گروه تحت تاثیر با دوز بالای عصاره هیدروالکلی عصاره قارچ گانودرما گروه تقسیم شدند سپس جهت اندازه ­گیری مقدار اثر سمیت عصاره با بهره گرفتن از سنجش MTT باکمک دستگاه الایزاریدر مورد سنجش قرار گرفت. در نهایت داده ­ها با بهره گرفتن از روش آماری آزمون واریانس یک­طرفه بین گروه­ ها مقایسه شدند.

نتایج: در لاین­های سلولی MCF7 و Vero تحت تاثیر دوز 10 میکروگرم/ میلی­لیتر، 100 میکروگرم/ میلی­لیتر، 1 میلی­گرم/ میلی­لیتر، 10 میلی­گرم/ میلی­لیتر عصاره افتیمون سبب کاهش زنده­مانی لاین­های سلولی را نشان داد که دارای تفاوت معناداری (به ترتیب P<0.001، P<0.001، P<0.001 و P<0.001) نسبت به گروه کنترل دارد. لاین­های سلولی MCF7 و Vero تحت تاثیر دوز 10 میکروگرم/ میلی­لیتر، 100 میکروگرم/ میلی­لیتر و 10 میلی­گرم/ میلی­لیتر عصاره قارچ گانودرما سبب کاهش زنده­مانی لاین­های سلولی را نشان داد که دارای تفاوت معناداری (به ترتیب P<0.001، P<0.001 و P<0.001) نسبت به گروه کنترل دارد اما در غلظت 1میلی­گرم/ میلی­لیتر عصاره قارچ گانودرما افزایش تکثیر لاین­های سلولی را نشان می­دهد MCF7 و Vero که دارای تفاوت معناداری (به ترتیب P<0.001) نسبت به گروه کنترل دارد.

نتیجه ­گیری: این مطالعه نشان می­دهد که عصاره­های هیدروالکی افتیمون و قارچ گانودرما سبب کاهش تکثیر لاین­های سلولی MCF7 سرطان پستان و Vero اپی­تلیال کلیه می­ شود لذا در استفاده از عصاره قارچ گانودرما در غلظت 1 میلی­گرم/ میلی­لیتر باید مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی: لاین سلولی MCF7 سرطان پستان، لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه، افتیمون، قارچ گانودرما

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه و تعریف…………………………………………………………………………………………………………………..1

1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-1 گیاه افتیمون………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2-2- قارچ گانودرما…………………………………………………………………………………………………………………3

1-3- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4- پرسش­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5

1-5- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5-1- هدف کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….5

1-5-2- اهداف جزئی طرح…………………………………………………………………………………………………………..5

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- سرطان پستان………………………………………………………………………………………………………………………8

2-1-1- تعریف، شیوع در جهان و شیوع در ایران…………………………………………………………………………….8

2-1-2- مکانیسم سلولی و مولکولی ایجاد سرطان پستان………………………………………………………………..11

2-1-2-1- پروتوانکوژن­ها و انکوژن­ها…………………………………………………………………………………………11

2-1-2-2- ژن­های سرکوب کننده تومور………………………………………………………………………………………12

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-1-3- علل و عوامل موثر در ایجاد سرطان پستان………………………………………………………………………..13

2-1-3-1- علل و عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………13

2-1-3-1-1- ارتباط سن با زیست شناسی سرطان…………………………………………………………………………14

2-1-3-1-2- بافت چربی…………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-3-1-3- استروژن و پروژسترون…………………………………………………………………………………………..15

2-1-3-1-4- گیرنده­های استروژنی و پروژسترونی………………………………………………………………………..15

2-1-3-1-5- هورمون پرولاکتین…………………………………………………………………………………………………16

2-1-3-1-6- هورمون رشد شبه انسولین (Insulin Like Growgh Factor)……………………………………..16

2-1-3-1-7- هورمون Vascular Endothelial Growgh Factor (VEGF)……………………………………..17

2-1-3-1-8- ارتباط نژادهای مختلف با سرطان پستان……………………………………………………………………17

2-1-3-2- علل و عوامل ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………18

2-1-4- روش­های درمانی سرطان پستان………………………………………………………………………………………22

2-1-4-1- پرتو درمانی………………………………………………………………………………………………………………22

2-1-4-2- درمان­های دارویی……………………………………………………………………………………………………..22

2-1-5- استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان پستان………………………………………………………………22

2-2- سرطان سلول کلیه (Renal Cell Carcinoma RCC)……………………………………………………………..2

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-2-1- تعریف، شیوع در جهان و شیوع در ایران………………………………………………………………………….23

2-2-2- مکانیسم سلولی و مولکولی ایجاد سرطان کلیه…………………………………………………………………..25

2-2-2-1- انکوژن­ها………………………………………………………………………………………………………………….25

2-2-2-2- ژن­های ترمیم کننده……………………………………………………………………………………………………27

2-2-2-3- ژن­های مهارکننده تومور……………………………………………………………………………………………..28

2-2-2-4- مرگ برنامه­ ریزی شده (آپوپتوزیس)……………………………………………………………………………..29

2-2-3- علل و عوامل موثر در ایجاد سرطان کلیه…………………………………………………………………………..30

2-2-3-1- علل و عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………30

2-2-3-1-1- هورمون Vascular Endothelial Growgh Factor (VEGF)……………………………………..30

2-2-3-2- علل و عوامل ژنتیکی…………………………………………………………………………………………………30

2-2-4- روش­های درمانی سرطان کلیه…………………………………………………………………………………………31

2-2-5- استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان کلیه…………………………………………………………………31

2-2-5-1- ارتباط مصرف میوه و سبزی با سرطان کلیه…………………………………………………………………..31

2-2-5-2- ارتباط عصاره الکلی سیاهدانه با لاین سلولی ACHN سرطان کلیه…………………………………..32

2-3- لاین سلولی MCF7…………………………………………………………………………………………………………..32

2-4- لاین سلولی Vero……………………………………………………………………………………………………………..33

2-1-3- افتیمون Cuscuta Pentagona………………………………………………………………………………………………………..35

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

2-1-3- قارچ گانودرماGanoderma Lucidum …………………………………………………………………………….36

2-2- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….38

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- برنامه­ های پیش بینی شده مطالعاتی…………………………………………………………………………………………42

3-2- ابزارها و مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………43

3-2-1- ابزارها………………………………………………………………………………………………………………………….43

3-2-2-لاین سلولی و مواد مصرفی………………………………………………………………………………………………43

3-3- گروه بندی………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-4- برنامه اجرایی و سنجش……………………………………………………………………………………………………..50

3-4-1- طریقه تهیه عصاره گیاه افتیمون و قارچ گانودرما………………………………………………………………..50

3-4-2- برنامه اجرایی و سنجش­ها………………………………………………………………………………………………51

3-4-2-1- پاساژ لاین سلولی………………………………………………………………………………………………………51

3-4-2-2- انجماد لاین سلولی…………………………………………………………………………………………………….52

3-4-2-2-1- روش کار……………………………………………………………………………………………………………..53

3-4-2-2-2- ذوب لاین سلولی منجمد……………………………………………………………………………………….54

3-4-2-3- شمارش سلولی…………………………………………………………………………………………………………55

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

3-4-2-4- تست MTT……………………………………………………………………………………………………………..56

3-4-2-4-1- مراحل انجام MTT………………………………………………………………………………………………..58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان…………………………………………………………62

4-2- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه…………………………………………………………..64

4-3- اثر عصاره قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان……………………………………………….66

4-4- اثر عصاره قارچ گانودرما بر لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه………………………………………………….68

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

5-1- بحث………………………………………………………………………………………………71

5-1-1- اثر عصاره افتیمون بر لاین سلول­های MCF7 و Vero………………………………………………………..71

5-1-1-1- شواهد موافق با این یافته­ ها…………………………………………………………………………………………71

5-1-1-2- مکانیسم پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………..71

5-1-1-3- اثر غلظت­های مختلف افتیمون بر لاین سلول­های MCF7 و Vero………………………………….72

5-1-1-3-1- شواهد موافق با این یافته­ ها……………………………………………………………………………………..72

5-1-2- اثر قارچ گانودرما بر لاین سلول­های MCF7 و Vero…………………………………………………………73

5-1-2-1- شواهد موافق با این یافته­ ها…………………………………………………………………………………………73

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

5-1-2-2- مکانیسم پیشنهادی……………………………………………………………………………….74

5-1-2-3- اثر غلظت­های مختلف قارچ گانودرما بر لاین سلول­های MCF7 و Vero……………………………..75

5-1-2-3-1- شواهد موافق با این یافته­ ها……………………………………………………………………………………..75

5-1-2-3-2- مکانیسم پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………75

5-2- نتیجه ­گیری………………………………………………………………………………………………………………………..77

5-3- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..77

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….78

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………81

چکیده انگلیسی

مقدمه و تعریف

    سرطان پستان یکی از شایع­ترین انواع سرطان است که هر ساله باعث مرگ و میر فراوانی در بین زنان و مردان می­ شود و علیرغم پیشرفت­های بسیاری که در مورد تشخیص زودهنگام و درمان مناسب این بیماری صورت گرفته است کماکان سردسته علل مرگ به علت سرطان در بین زنان است (هوول و همکاران[1]، 2005). با اینکه هرروز راهکارهای جدیدتری در برخورد با سرطان پستان معرفی می­ شود ولی هنوز هم این بیماری جان عده­ی زیادی را در معرض خطر قرار داده است، شاید توجه بیشتر به ساختار ریز مولکولی و اساس زیست شناسی این بیماری باعث شود تا بلکه بتوان با دانسته ­های بیشتری در مورد چگونگی پیدایش این بیماری از سطح سلول­ها اطلاعات گسترده ­تری در مورد ایجاد رشد و بیماری­زائی این بیماری مهلک بدست آورد (مورفی و همکاران[2]، 2005). امروزه لزوم دانستن زیست شناسی سرطان پستان دیگر بر کسی پوشیده نیست و با توجه به اینکه جراحان در صف اول مبارزه با این بیماری قرار دارند، دانش بیشتر در این ضمینه بینش عمیق­تر و دیدگاه وسیع­تری را در اختیار جراح قرار می­دهد تا در پیشگیری، تشخیص زود هنگام و درمان به موقع این بیماران گام موثر­تری بردارد. سرطان بیماری سلول­ها­ست بدن انسان مجموعه ­ای از سلول­ها است که هرکدام وظیفه خاصی بر عهده دارند تا بتواند عملکرد صحیح و سلامتی یک فرد را تضمین نماید، سلول­های بدن شهروندان خوبی هستند و علاوه بر انجام وظایف محوله به فضایی که توسط سلول­های اطرافیانشان اشغال می­ شود احترام می­گذارند و درحفظ سلامتی یکدیگر کوشا و فعالند. اگر سلولی به صورت غیر قابل کنترل رشد و تکثیر یابد ایجاد مشکلات زیادی برای خود و سایرین خواهد کرد. سرطان در واقع رشد غیر قابل کنترل است، سلول­های سرطانی دیگر شهروندان خوبی نخواهند بود و نه تنها وظایفشان را انجام نمی­ دهند بلکه به همسایگان خود نیز احترام نمی­گذارند و سلول­های طبیعی را تحت فشار قرار می دهند به حدود آنها تعدی می­ کنند و مواد مغزی آنها را جهت سوخت ساز لازم برای رشد تسریع یافته خود استفاده می­ کنند. تجمع یک گروه از سلول­ها در بدن را توده یا تومور می­نامند. البته همه توده­ها سرطان نیستند. توده­ها به دو دسته خوش­خیم و بدخیم تقسیم می­شوند (میرمالک و الهام کنی، 1388). توده­های خوش­خیم اغلب تهدید کننده حیات نیستند، مگر در شرایط خاص مثل توده­های مغزی که حتی اگر از نظر بافتی خوش­خیم باشند خطرناک و بلکه کشنده خواهند بود. توده­های بدخیم یا سرطانی همیشه خطرناک هستند و تهدیدی برای حیات فرد مبتلا به حساب می­آیند و قادرند به سایر اعضای بدن نیز دست اندازی کنند، پدیده­ای که به آن متاستاز گفته می­ شود (استیل و اسمیت[3]، 1999). تومور ویلمز شایع­ترین تومور کلیوی دوران کودکی می­باشد که 6 درصد بدخیمی­های اطفال را به خود اختصاص می­دهد (برسلوو وهمکاران[4]، 1993). تقریبا 2/1 کودکان مبتلا به تومور ویلمز می ­تواند با ناهنجاری­های ارثی مانند انیدریا، ناهنجاری­های مجاری ادراری-تناسلی و عقب ماندگی ذهنی همراه باشد که از آن­ها به عنوان سندرم واگر (WAGR) نام برده می­ شود (فیلیپ[5]، 2011). بیماران مبتلا به سندرم واگر در دوران کودکی اغلب با انیدریا یکطرفه مراجعه می­ کنند اگرچه ناهنجاری­های ژنیتالی همیشه در این بیماران وجود ندارند اما همراهی این ناهنجاری­ها با انیدریا به خصوص در دختران می ­تواند شک پزشک را به وجود سندرم واگر برانگیزد (میلر و منینگ[6]، 1994). تومور ویلمز همچنان که ذکر شد شایع­تری تومور در دوران شیرخوارگی و کودکی است که خود را با توده شکمی، هماتوری و به ندرت علائم متاستاز دور دست به خصوص به ریه را نشان می­دهد روش­های درمانی برای این تومور شامل جراحی، شیمی­درمانی و رادیوتراپی به بستر تومور اولیه می­باشد. با تشخیص سریع و درمان مناسب بیماران مبتلا به تومور ویلمز از طول عمر بالایی برخوردار خواهند بود (ارجمندی رفسنجانی و همکاران، 1383). همچنین یکی دیگر از شایع­ترین تومور کلیه آدنوکارسینوم سلول­های کلیه است که حدود 85 درصد کل تومورهای کلیوی را به خود اختصاص می­دهد این تومورها به طور اولیه به استخوان­ها، کبد، مغز متاستاز می­ دهند (خواجوی راد و همکاران، 1389). لذا از دیر باز تاثیر عصاره­های مختلف گیاهی در درمان بیماری­ها شناخته شده بود (سامی و تان[7]، 2000). این مطالعه به منظور بررسی اثرات عصاره­های هیدرو الکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولی Vero اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی طراحی گردیده است تا امکان بررسی اثرات مهاری افتیمون و قارچ گانودرما بر تکثیر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولی­ Vero اپی­تلیالی کلیه مورد بررسی قرار گیرد.

1-2- بیان مساله

1-2-1 گیاه افتیمون

    گیاه افتیمون (Cuscutapentagona) یکی از معروفترین گیاهان پارازیتی از خانواده پیچک صحرایی است. این گیاه یکساله که در بهار می­روید، به گیاهان میزبان خود حمله می­ کند. گیاه افتیمون با رگبرگ­های زرد مایل به نارنجی فاقد ریشه بوده و برگ­های خود را گسترش می­دهد و برای دوام وتکثیر خود نیاز به اتصال به سایر گیاهان دارد. اخیرا نشان داده شده که برگ­های آن مواد معطر گیاه میزبان را درک می­ کند. زمانی که روی میزبان مستقر شد تنه مو مانند آن دوبار دور ساقه میزبان می­پیچد و ساقه­های ریشه مانند مکنده را تولید می­ کند و به بافت میزبان نفوذ می­ کند و از ریشه آوندی گیاه برای جذب مواد غذایی و آب استفاده می­ کند. بررسی مولکولی اخیر نشان می­دهد دو ژن آکواپورین LeAqp2) ،(TRAMP و آنزیم تغییر­دهنده دیوار­ سلولی ­(LeXTH1) در گوجه فرنگی در حمله ناموفق افتیمون بیان شده، اما نقش آنها در مکانیسم دفاعی مشخص نیست (جاستین وهمکاران[8]،2010). همچنین گیاه افتیمون از نظر طبیعت نسبتا گرم و خشک است و از نظر دارویی برای بیماری­های عصبی، جنون، مالیخولیا، سردرد، دردهای مفصل و سرطان نتایج خوبی نشان داده است، همچنین عصاره متانولی افتیمون عملکرد آنتی­اکسیدانی دارد که بدن انسان را از آسیب­های اکسیداتیوی که به­ رادیکال­های آزاد نسبت داده می­ شود محافظت می­ نماید ­(حاج حسینی بابایی و همکاران، 2012). علیرغم پیشرفت­های مهم در تشخیص و درمان هنوز هم سرطان پستان از معضلات شایع زنان است. گرچه وجود داروهای مؤثری مانند تاموکسیفن 1 و رالوکسیفن 2 مدولاتورهای گیرنده استروژنی یا آنتی­استروژ­ن­ها) و­­یا داروهای داخل توموری و لتروزول (ممانعت کننده­ های (Armidex) آناسترازول آروماتازی که به همراه اشعه درمانی و یا ادجوانت درمانی در طی ­30 سال گذشته جان بسیاری از زنان مبتلا را نجات داده است، ولی معایب مختلفی از جمله عود موارد بیماری ناشی از متاستاز در چند ماه پس از درمان، اثرات ناشی از مصرف داروها بر روی متابولیسم گلوکوکورتیکوییدها و خطرات سرطان بعد از شیمی درمانی سرطان سینه سبب محدودیت استفاده از این سیستم­های درمانی شده است ­(لاورنس[9]، 2002). از سوی دیگر در سرطان کلیه هر چند که درمان از طریق جراحی، شیمی درمانی، هورمون درمانی یا اشعه درمانی میسر است که به کمک بیماران آمده است اما معایب مختلفی از جمله عود موارد بیماری ازجمله متاستاز در چند ماه پس از درمان اثرات ناشی از آن­ها سبب محدودیت استفاده از این سیستم­های درمانی شده است لذا از دیر باز تاثیر عصاره­های مختلف گیاهی در درمان بیماری­ها شناخته شده بود (سامی و تان[10]، 2000).

تعداد صفحه :۱۰۶

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.