زیست شناسی

پایان نامه بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : میکروبیولوژی

عنوان : بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

گروه زیست شناسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش میکروبیولوژی

عنوان:

بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

استاد راهنما:

دکتر حاجیه قاسمیان صفایی

استاد مشاور:

دکتر عباس دوستی

دکتر حمید توکلی

زمستان 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1-1) جنس هلیکوباکتر. 3

1-1-2) عوامل حدت هلیکوباکتر پیلوری. 5

1-1-3) پروتیین های شوک حرارتی هلیکوباکتر پیلوری. 7

1-1-4) هلیکوباکتر هپاتیکوس.. 8

1-1-5) هلیکوباکتر بیلیس… 10

1-1-6) هلیکوباکتر پولوروم 11

1-2)کیسه صفرا و مجاری صفراوی. 12

1-2-1) فیزیولوژی تشکیل و جریان صفرا 12

1-2-2) ترشح صفرا و ترکیب آن. 13

1-2-3) اسیدهای صفراوی. 14

1-2-5) کیسه صفرا و اعمال اسفتکتری. 16

1-3) بیماری‌های کیسه صفرا 17

1-3-1) سنگ‌های کیسه صفرا 17

1-3-3) سنگهای کلسترولی و لجن صفراوی. 19

1-3-4) ریسک فاکتور ها 23

1-3-4-1) سن و جنسیت.. 23

1-3-4-2) نژادی و جغرافیایی. 23

1-3-4-3) محیط.. 23

1-3-4-4) اختلالات اکتسابی. 24

1-3-4-5) ارث.. 24

1-3-5) لجن صفراوی. 24

1-3-6)سنگ کلسترولی. 26

1-3-6-1) سنگ‌های پیگمانی. 26

تشخیص… 27

1-3-7) علائم بیماری سنگ کیسه صفرا. 28

1-3-7-1) سیر طبیعی. 29

درمان. 30

1-3-7-2) درمان جراحی. 30

1-3-7-3) درمان طبی- حل کردن سنگ کیسه صفرا 31

1-3-8) کله سیستیت حاد 32

1-3-8-1) مورفولوژی. 35

1-3-8-2) خصوصیات بالینی کوله سیستیت حاد 36

1-3-8-3) کله سیستیت بدون سنگ… 36

1-3-9) کله سیستوپاتی بدون سنگ… 37

1-3-10) کله سیستیت آمفیزماتو. 38

1-3-11-1) کله سیستیت مزمن. 38

1-3-11-2) مرفولوژی. 40

1-3-11-3) خصوصیات بالینی کوله سیستیت مزمن. 40

1-3-11-4) خصوصیات بالینی تشخیص کوله سیستیت حاد و مزمن. 40

1-4) اختلالات مجاری صفراوی خارج کبدی. 41

1-4-1) کوله دوکولیتاز و کلانژیت صعودی. 41

1-4-2) آترزی صفراوی خارج کبدی. 42

1-4-2-1) سیر بالینی. 43

1-4-3) تومورها 43

1-4-3-1-1) سرطان کیسه صفرا 43

1-4-3-1-2)مورفولوژی: 44

1-4-3-1-3) خصوصیات بالینی. 44

1-4-3-2) کارسینوم مجاری صفراوی خارج کبدی، از جمله آمپول واتر. 45

1-4-3-2-1) مورفولوژی. 45

1-4-3-2-2) خصوصیات بالینی. 46

فصل دوم: سوابق مربوط.. 49

فصل سوم: مواد و روشها 65

3-1) چکیده روش تحقیق. 66

3-1-2) جامعه مورد مطالعه 67

3-1-3) منطقه مورد پژوهش… 68

3-1-4) روش نمونه گیری. 72

3-2-1) آماده سازی  سنگ صفرا برای استخراج  DNA.. 74

3-2-2) آماده سازی  لایه مخاطی کیسه صفرا برای استخراج  DNA.. 74

3-2-3) آماده سازی مایع صفراوی برای استخراج  DNA.. 74

3-3) روش استخراج DNA  به روش کیت سینا ژن. 75

3-4) واکنش زنجیره ای پلیمرازی. 76

3-4-1)مواد 77

3-4-1-1) میكروتیوب ها و نوك سمپلرها 77

3-4-1-2) محلول بافری PCR  با غلظت 5X.. 77

3-4-1-3) Mgcl 2 77

3-4-1-4) Kcl 78

3-4-1-5) Tris Hcl 78

3-4-1-6) مخلوط نوكلئوزیدها (dNTPs) 78

3-4-1-7) Taq DNA polymerase. 79

3-4-1-7-1) DNA polymerase Smart 79

3-4-1-8) پرایمرها 79

3-4-1-9) سایز ماركر. 80

3-4-1-10) اتیدیوم بروماید. 81

3-4-1-11) Loading Buffer 81

3-4-1-12) ژل آگاروز 81

3-4-2) مواد لازم برای تهیه  TBE 1X.. 82

3-4-2-1) طرز تهیه بافر TBE 1X.. 82

3-4-3) نرم افزارهای مورد استفاده 82

3-9) ژل الكتروفورز محصولات PCR.. 90

3-10) کشت هلیکوباکتر. 91

3-11-1) بررسی میزان IgG هلیکوباکتر پیلوری در سرم خون. 92

3-11-2) شیکر الیزا 95

3-11-3) شوینده الیزا 96

3-11-4) خواننده الیزا 97

3-11-5) مراحل انجام آزمون الیزا که تقریبا در تمام انواع آن مشترک است عبارت است از 98

3-11-6) روش کار با کیت Monobind Anti-H. Pylori IgG.. 99

3-11-7) مراحل انجام آزمایش H. Pylori IgG.. 100

فصل چهارم: نتایج.. 102

4-1 ) نتایج مربوط به افراد مورد مطالعه در این پژوهش… 103

4-2) نتایج مربوط به حضور ژن hsp60 در بیماران کله سیستیت مزمن. 114

4-3) نتایج مربوط به حضور ژن hsp60 در بیماران کله سیستیت حاد 116

4-4) نتایج مربوط به حضور ژن hsp60 در مایع صفرا گروه شاهد. 118

4-5) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی تست IgG هلیکوباکتر. 121

4-6) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی BMI 127

4-7) نتایج مربوط به ژن 16s rRNA هلیکوباکتر بیلیس… 131

4-8)  نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی هلیکوباکتر هپاتیکوس.. 133

4-9) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی هلیکوباکتر پولوروم 133

4-10) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در سنگ کیسه صفرا در بیماران کله سیستیت مزمن. 133

4-11) نتایج مربوط به کشت هلیکوباکتر. 133

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 134

پیشنهادات.. 148

منابع. 149

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1) گزارش سازمان بهداشت جهانی از برآورد بروز، مرگ و میر ، و میزان شیوع انواع سرطان در مردها و زن ها  در طول  5 سال[117] 62

جدول 2-2) گزارش سازمان بهداشت جهانی از برآورد بروز، مرگ و میر ، و میزان شیوع انواع سرطان در زن ها در طول  5 سال[117] 63

جدول 2-3) گزارش سازمان بهداشت جهانی از برآورد بروز، مرگ و میر ، و میزان شیوع انواع سرطان در زن ها در طول  5 سال[117] 64

جدول 3-1) نمونه ای از پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش… 70

جدول 3-2) فرم رضایت اخلاق پزشکی مورد تایید کمیته منطقه ای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای این تحقیق  71

جدول 3-3) مقادیر مواد لازم برای PCR ژن Hsp60 هلیکوباکتر پیلوری. 83

جدول3-4) برنامه دمایی دستگاه ترموسایکلر برای تکثیر ژن Hsp 60 هلیکوباکتر پیلوری. 83

جدول 3-5) مقادیر مواد لازم برای PCR ژن s rRNA16 هلیکوباکتر پولوروم 85

جدول 3-6) برنامه دمایی دستگاه ترموسایکلر برای تکثیر ژن  16s rRNAهلیکوباکتر پولوروم 85

جدول 3-7) مقادیر مواد لازم برای PCR ژن s rRNA 16هلیکوباکتر بیلیس… 87

جدول 3-8) برنامه دمایی دستگاه ترموسایکلر برای تکثیر ژن 16s rRNA هلیکوباکتر بیلیس… 87

جدول 3-9) مقادیر مواد لازم برای PCR ژن s rRNA16 هلیکوباکتر هپاتیکوس.. 89

جدول 3-10) برنامه دمایی دستگاه ترموسایکلر برای تکثیر ژن  s rRNA16هلیکوباکتر هپاتیکوس.. 89

جدول 3-11) مواد مورد نیاز برای ساخت محیط کشت بهینه سازی شده برای رشد فرم کوکوئید هلیکوباکتر پیلوری  92

جدول4-1-1) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس بیماران کله سیستیت حاد در گروه های سنی مختلف.. 105

جدول4-1-2) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن بیماران کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 106

جدول4-1-3) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد بیماران کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 107

جدول 4-1-4) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 108

جدول 4-1-5) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 109

جدول4-1-6) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 110

جدول 4-1-7) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس گروه شاهد در رده های سنی مختلف.. 111

جدول 4-1-8) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن گروه شاهد در ر ده های سنی مختلف.. 112

جدول 4-1-9) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد گروه شاهد در رده های سنی مختلف.. 113

 

 

فهرست تصاویر

تصویر3-1) –A موقعیت جغرافیایی استان اصفهان در ایران. B- نقشه جخرافیایی استان اصفهان. 69

تصویر3-2) ست جراحی کله سیستکتومی لاپراسکوپیک… 72

تصویر 3-3) دو روش کله سیستکتومی باز و لاپراسکوپیک… 73

تصویر3-4)کلانژیوپانکراتوگرافی برگشتی آندوسکوپیک… 73

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1-1) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس بیماران کله سیستیت حاد در گروه های سنی مختلف.. 105

نمودار 4-1-2) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن بیماران کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 106

نمودار 4-1-3) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد بیماران کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 107

نمودار 4-1-4) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 108

نمودار 4-1-5) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 109

نمودار 4-1-6) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 110

نمودار 4-1-7) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس گروه شاهد در رده های سنی مختلف.. 111

نمودار 4-1-8) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن گروه شاهد در ر ده های سنی مختلف.. 112

نمودار 4-1-9) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد گروه شاهد در رده های سنی مختلف.. 113

نمودار 4-2-1) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران زن و مرد کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 114

نمودار 4-2-2) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران زن کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 115

نمودار 4-2-3) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران مرد کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 115

نمودار 4-3-1) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران زن و مرد کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 116

نمودار 4-3-2) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران زن کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 117

نمودار4-3-3) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران مرد کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 117

نمودار 4-4-1) مقایسه میزان فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در هر دو جنس گروه شاهد در رده های سنی مختلف   118

نمودار 4-4-2) مقایسه موارد مثبت hsp60 در مایع صفرا بیماران کله سیتیت مزمن با گروه شاهد در رده های سنی مختلف   119

نمودار 4-4-3) مقایسه موارد مثبت hsp60 در مایع صفرا بیماران کله سیتیت حاد با گروه شاهد در رده های سنی مختلف   119

نمودار 4-4-4) میزان فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در بافت کیسه صفرا زنان کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف.. 120

نمودار 4-5-1) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  در هر دو جنس بیماران کله سیستیت حاد 121

نمودار 4-5-2) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  در زنان بیمار کله سیستیت حاد 122

نمودار 4-5-3) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  درمردان بیمار کله سیستیت حاد 122

نمودار 4-5-4) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  در هر دو جنس بیماران کله سیستیت مزمن  123

نمودار 4-5-5) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری در زنان بیمار کله سیستیت مزمن  123

نمودار 4-5-6) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  در مردان بیمار کله سیستیت مزمن  124

نمودار 4-5-7) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  در هر دو جنس گروه شاهد  125

نمودار 4-5-8) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری در زنان گروه شاهد. 125

نمودار 4-5-9) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری در مردان گروه شاهد. 126

نمودار4-6-1) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI در هر دو جنس بیمار کله سیستیت مزمن ، در رده های سنی مختلف.. 127

نمودار4-6-2) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI زنان بیمار کله سیستیت مزمن ، در رده های سنی مختلف   128

نمودار 4-6-3) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI مردان بیمار کله سیستیت مزمن ، در رده های سنی مختلف   128

نمودار 4-6-4) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI در هر دو جنس بیمار کله سیستیت حاد ، در رده های سنی مختلف.. 129

نمودار 4-6-5) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI زنان بیمار کله سیستیت حاد ، در رده های سنی مختلف   129

نمودار 4-6-6) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI مردان بیمار کله سیستیت حاد، در رده های سنی مختلف   130

نمودار 4-7-1) فراوانی نسبی ژن s rRNA16 هلیکوباکتر  بیلیس در مایع صفرا بیماران مرد کله سیستیت حاد 131

نمودار 4-7-2) بررسی فراوانی نسبی ژن  16 s rRNA هلیکوباکتر بیلیس در مایع صفرا بیماران زن کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف.. 132

 

 

 

فهرست فرمول ها

فرمول 1-1. 48

فرمول 2-1. 67

 

 

چکیده:

زمینه و هدف: سنگ کیسه صفرا یکی از علت های عمده جراحی دستگاه گوارش بوده، علاوه بر این، میزان بیماری های صفراوی و سنگ کیسه صفرا به تدریج رو به افزایش است. اخیرا، نویسندگان متعددی، گزارشاتی مبنی بر حضورDNA  هلیکوباکتر پیلوری و هلیکوباکتر های مقاوم به صفرا در درخت صفراوی انسان و کلونیزاسیون در دستگاه صفراوی حیوانات داشته اند. در حال حاضر هدف از این بررسی، طراحی مطالعه مورد-شاهدی برای برسسی حضور گونه های هلیکوباکتر، به خصوص هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم، در سنگ، مایع و بافت بیماران مبتلا به بیماری های صفراوی و مایع صفرای بیماران غیر مبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا(س) بوده است.

مواد و روش ها: سرم خون و مایع صفرای 25 بیمار غیر مبتلا به بیماری های صفراوی تحت کلانژیوپانکرانوگراف برگشتی، به عنوان گروه شاهد جمع آوری گردید. سرم خون، مایع، سنگ و بافت کیسه صفرای 52 بیمار تحت کله سیستکتومی لاپراسکوپی، به عنوان گروه مورد جمع آوری گردید؛ از این بین 24 مورد کله سیتیت حاد و 28 مورد کله سیستیت مزمن تشخیص داده شد. هر سه گروه از لحاض ترکیب سن و جنس قابل مقایسه می باشند. در این نمونه ها، حضور هلیکوباکتر پیلوری بوسیله پرایمر اختصاصی ژن hsp60 ، و پرایمر اختصاصی 16s rRNA برای DNA هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکو باکتر پولوروم بوسیله واکنش های زنجیره ای پلیمرازی مورد ارزیابی قرار گرفت. مایع صفرا در محیط کشت مایع وجامد R (توصیف شده توسط ریچارد و همکاران) کشت داده شد. سرم های خون برای بررسی کمی ایمونوگلوبولین G هلیکوباکتر پیلوری بوسیله تست الیزا مورد ارزیابی گرفت.

نتایج:

21 از 24 (87.5 ٪) بیماران مبتلا به بیماری های کوله سیستیت حاد و 25 از28 مورد (89.2 ٪) در بیماران مبتلا به بیماری های کوله سیستیت مزمن ، و 20 از 25 (80 ٪) نفر در گروه شاهد، نشان دهنده افزایش سطح ایمونوگلوبولین G خاص هلیکوباکتر پیلوری بوده اند.

به ترتیب DNA هلیکوباکتر پیلوری در 6 از 24 (25 ٪) مایع صفرا کوله سیستیت حاد و 2 از 28(7%) مایع صفرا کوله سیستیت و 1 از 24 (4.2 ٪) مخاط کیسه صفرا کوله سیستیت حاد و 1 از 28 (3.5٪) مخاط کیسه صفرا کوله سیستیت مزمن مزمن تشخیص داده شد. DNA هلیکوباکتر bilis در 1از 24(4.2%)مایع صفرا کوله سیستیت حاد، و 1 از 28 (3.5 ٪) مایع صفرا کوله سیستیت مزمن تشخیص داده شد. هیچ گونه هلیکوباکتر از کشت صفرا بدست نیامد. تمامی نمونه های استخراج شده DNA از لحاظ هلیکوباکتر هپاتیکوس و هلیکوباکتر پولوروم منفی می باشد. تمامی DNA های استخراج شده از مایع صفرای گروه کنترل از لحاظ هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم منفی بوده اند. تمامی DNA استخراج شده از سنگ صفرا از لحاظ حضور ِDNA هلیکوباکتر منفی بوده ند.

نتیجه گیری:

نتایج این مطالعه نشان دهنده حضور DNA هلیکوباکتر پیلوری و هلیکوباکتر بیلیس در کیسه صفرا بیماران مبتلا به کله سیستیت حاد و مزمن بوده، و ارتباط احتمالی بین DNA هلیکوباکتر یافت شده با بیماری های صفراوی وجود دارد.

کلمات کلیدی: هلیکوباکتر پیلوری،  هلیکوباکتر هپاتیکوس،  هلیکوباکتر بیلیس،  هلیکوباکتر پولوروم،  کله سیستیت حاد، کله سیستیت مزمن،  ژن hsp60

تعداد صفحه : 177

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.