عمران

پایان نامه بررسی عملكرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی عمران

گرایش : سازه

عنوان : بررسی عملكرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارومیه

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (Sc..M)

رشته: مهندسی عمران گرایش: سازه

عنوان:

بررسی عملكرد و رفتار قابهای بتن آرمه با جداسازهای لرزه‌ای

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر اشکان خدابنده لو

استاد مشاور:

جناب آقای پروفسور محمد علی لطف الهی یقین

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مفاهیم

1- مقدمه………………………………………………………………………………… 2

1-1- پیشینة تحقیق………………………………………………………………………. 4

1-2- كلیات …………………………………………………………………………….. 4

1-3- مقابله یا همراهی نیروهای زلزله …………………………………………………… 6

1-3-1- میرائی در طبقات ………………………………………………………………. 8

1-3-2- میرائی در پی‌ها ………………………………………………………………… 9

1-4- سیستم ثقلی ……………………………………………………………………… 12

1-5- سیستم جك‌های هیدرولیكی ……………………………………………………… 13

1-6- سیستم فنری ……………………………………………………………………… 16

1-7- سیستم هسته مركزی ……………………………………………………………… 18

1-7-1- معایب سیستم هسته مرکزی  ………………………………………………….. 28

1-7-2- طراحی جداسازها …………………………………………………………….. 31

1-7-3- اهداف جداسازی ……………………………………………………………… 33

1-8- پژوهش ………………………………………………………………………….. 38

1-8-1- طراحی جداگر لرزه‌ای و مقایسه مطالعه رفتارهای ساختمان جداسازی شده…….. 38       

1-8-2- آنالیز طیف پاسخ و آنالیز استاتیكی برای ساختمان جداسازی شده و پایه فیكس . 38

فصل دوم:  كنترل سازه ها

2-1- كنترل سازه‌ها……………………………………………………………………… 41

2-1-1- كنترل غیرفعال ………………………………………………………………… 41

2-1-2- محدودیت‌های جدایشگرها ……………………………………………………. 41

2-1-3- مدل‌سازی جدایشگرها ………………………………………………………… 41

2-1-4- روش تقریبی مدل سازی سازه با جدایشگر ……………………………………. 42

2-2- میراگرها …………………………………………………………………………. 42

2-2-1- انواع میراگرها …………………………………………………………………. 43

2-2-1-1- میراگرویسكوز ……………………………………………………………… 43

2-2-1-2- میراگر پسماند ……………………………………………………………… 43

2-3- مفهوم جداساز ارتعاشی ………………………………………………………….. 44

2-3-1- تغییر در انعطاف پذیری، میرایی و زمان تناوب ………………………………… 44

2-3-2- مقایسه بین روش های متداول و سیستم جداگر ارتعاشی ………………………. 45

2-3-3- هدف اصلی از جداساز ارتعاشی ………………………………………………. 45

2-4- اجرا در یک سیستم جداگر ………………………………………………………. 45

2-5- کاربرد عملی مفهوم جداسازی ارتعاشی ………………………………………….. 46

2-6- مزایای کنترل فعال و نیمه فعال …………………………………………………… 47

2-7- سیستم مدار باز …………………………………………………………………… 47

2-8- سیستم مدار بسته …………………………………………………………………. 47

2-9- سیستم مدار باز- بسته ……………………………………………………………. 47

2-10- میراگر های هیسترسیس فولادی ………………………………………………… 47

2-10-1- خصوصیات میراگر های هیسترسیس فولادی …………………………………. 48

2-10-2- انواع میراگر های فولادی …………………………………………………….. 48

2-11- مفهوم کنترل ارتعاش در سازه ها………………………………………………… 50

2-11-1- طبقه بندی روش های کنترل بر اساس دینامیک سازه ها………………………. 51

2-11-2- طبقه بندی تکنیک کنترل بر اساس نحوه عملکرد سیستم ……………………… 51

2-11-2-1- روش کنترل غیر فعال……………………………………………………… 51

2-11-2-2- روش کنترل فعال………………………………………………………….. 52

2-11-2-3- روش کنترل ترکیبی یا مختلط……………………………………………… 53

2-11-2-4- روش کنترل نیمه فعال…………………………………………………….. 54

2-12- سیستم نوین جرم میراگر متوازن…………………………………………………. 54

2-13- نتیجه گیری کلی………………………………………………………………… 56

2-14- مزایای جرم میراگر متوازن………………………………………………………. 57

 

فصل سوم: طراحی سیستم‌های جداسازلرزه‌ای

3-1- كلیات…………………………………………………………………………….. 59

3-2- تحلیل سازة جداسازی شده ………………………………………………………. 59

3-2-1- عوامل مهم در انتخاب روش تحلیل سازه ……………………………………… 59

3-2-2- طراحی جداسازهای لاستیكی با هسته سربی …………………………………… 59

3-3- میراگرها و توصیه‌های طراحی ……………………………………………………. 68

فصل چهارم: ملاحظات اجرایی در طراحی سازه‌های جداسازی شده

4-1- كلیات ……………………………………………………………………………. 72

4-2- ملاحظات عمومی در زمان طراحی……………………………………………….. 72

4-3- مشخصات بستر…………………………………………………………………… 73

4-4- اثر نوع خاك …………………………………………………………………….. 73

4-5- آثار حوزة نزدیک ………………………………………………………………… 74

4-6- اثر مؤلفه‌ قائم زمین لرزه…………………………………………………………… 74

4-7- توجه به تأثیر مودهای بالاتر ………………………………………………………. 75

4-8- ارتفاع ساختمان ………………………………………………………………….. 75

4-9- رفتار روسازه …………………………………………………………………….. 75

4-10- انتخاب موقعیت تجهیزات جداسازی در ارتفاع …………………………………. 75

4-11- طراحی بر اساس شرایط محیطی ……………………………………………….. 77

4-12- مقاومت در برابر آتش ………………………………………………………….. 77

4-13- سختی جانبی جداسازها ………………………………………………………… 77

4-14- قراردهی جداسازها در پلان …………………………………………………….. 78

4-15- تعویض تجهیزات جداسازی ……………………………………………………. 79

4-16- فاصله آزاد جانبی و قائم ……………………………………………………….. 79

4-17- طراحی اعضای سازه‌ای مجاور واحدهای جداساز……………………………….. 80

4-18- جزییات اجرایی معماری ……………………………………………………….. 81

4-19- جزییات اجرایی تجهیزات مكانیكی …………………………………………….. 86

4-20- آزمایش‌های مورد نیاز برای جداسازهای لرزه‌ای ………………………………… 89

4-21- مطالعه اقتصادی طرح‌های دارای جداساز لرزه‌ای ……………………………….. 90

4-22- كنترل نتایج طراحی …………………………………………………………….. 92

4-23- مدارك فنی طرح ……………………………………………………………….. 92

فصل پنجم: تحلیل قاب بتنی 5طبقه بر روی جداساز لرزه‌ای وپایه ثابت

5-1- مبنای طراحی……………………………………………………………………… 99

5-2- پایداری سامانه جداساز …………………………………………………………… 99

5-3- ضریب اهمیت …………………………………………………………………… 99

5-4- گروه‌بندی ساختمانها بر حسب شكل …………………………………………….. 99

5-5- انتخاب روش تحلیل پاسخ جانبی ……………………………………………….. 99

5-5-1- كلیات …………………………………………………………………………. 99

5-5-2- تحلیل استاتیكی ……………………………………………………………….. 99

5-6- پروژه مورد تحلیل ………………………………………………………………. 100

5-7- طراحی جداساز مورد نظر برای پروژه …………………………………………… 103

5-7-1- مشخصات مقدماتی مسأله ……………………………………………………. 103

5-7-2- تحلیل ………………………………………………………………………… 103

5-7-2-1- تغییر مكان طرح …………………………………………………………… 103

5-7-2-2- نیروی تسلیم اولیه …………………………………………………………. 103

5-7-2-3- سختی ثانویه ………………………………………………………………. 104

5-7-3- طراحی ……………………………………………………………………….. 104

5-7-3-1- طرح اولیه هسته سربی …………………………………………………….. 104

5-7-3-2- ابعاد جداساز ………………………………………………………………. 104

5-7-3-3- خصوصیات لاستیک ……………………………………………………….. 104

5-7-4- نتایج طراحی جداساز ………………………………………………………… 106

5-8- نتایج تحلیل …………………………………………………………………….. 107

5-8-1- مقایسه شتاب، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت ………………………. 107

5-8-2- مقایسه تغییر مکان جانبی، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت …………… 111

5-8-3- مقایسه برش طبقات، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت ………………… 113

5-8-4- مقایسه پریود، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت ……………………….. 114

5-8-5- مقایسه سختی، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت ………………………. 116

5-8-6- مقایسه جرم مشاركتی، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت ………………. 119

5-8-7- بررسی سازه برای طیف پاسخ شتاب از لحاظ نسبت میرایی…………………… 121

5-8-7-1- مقایسه سازه با میرایی 10%ومیرایی4% ……………………………………… 121

5-8-7-2- مقایسه سازه با میرایی 10%ومیرایی 9%……………………………………… 124

5-8-7-3- مقایسه سازه با میرایی 10%ومیرایی 11% ……………………………………. 125

5-8-7-4- مقایسه سازه با میرایی 10%و میرایی 20%……………………………………. 126

5-9- بررسی برش براساس میرایی…………………………………………………….. 127

5-9-1- مقایسه سازه برای برش براساس میرایی 10%ومیرایی 4%………………………. 127

5-9-2- مقایسه سازه برای برش بر اساس میرایی 10%و میرایی 9%…………………….. 128

5-9-3- مقایسه سازه برای برش بر اساس میرایی 10%و میرایی 11%……………………. 129

5-9-4- مقایسه سازه برای برش بر اساس میرایی10% و میرایی 20%……………………. 130

5-10- بررسی تغییر مکان………………………………………………………………. 131

5-10-1- مقایسه سازه برای تغییر مکان بر اساس میرایی 10%و میرایی 9%……………… 131

5-10-2- مقایسه سازه برای تغییر مکان بر اساس میرایی 10% و میرایی 11%………….. 134

5-10-3- مقایسه سازه برای تغییر مکان بر اساس میرایی 10%و میرایی 20%…………….. 135

5-11- بررسی شتاب طبقات…………………………………………………………… 136

5-11-1- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10%و میرایی 20%………….. 136

5-11-2- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10% و میرایی 11%………… 137

5-11-3- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10% ومیرایی 4%……………. 138

5-11-4- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10%و ومیرایی 9%………….. 139

5-12- حالت کلی بررسی براساس میرایی……………………………………………… 140

5-13- شکل شماتیک بررسی رفتار سازه با نصب جداگر………………………………. 141

5-14- حلقه های هیسترسیس برای تکیه گاه سربی – لاستیکی…………………………. 142

5-15- حلقه های هیسترسیس نیرو –تغییر مکان برای تاکیه گاه سربی- لاستیکی ………. 143

6-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………. 144

6-2- پیشنهادها ……………………………………………………………………….. 145

منابع …………………………………………………………………………………… 146

چکیده:

در سال‌های اخیر مبحث جداساز لرزه‌ای به طور خاص در طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها مورد توجه قرار گرفته است هدف اصلی از این كار جداسازی سازه از زمین بجای استفاده از روش‌های مرسوم مقاوم سازی می‌باشد. تجهیزاتی كه در ایزوله كردن پایة ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند دارای دو مشخصه مهم می‌باشند:

انعطاف پذیری افقی و قابلیت جذب انرژی.

انعطاف پذیری سیستم جداگر سبب افزایش زمان تناوب اصلی سازه و خارج شدن آن از محدودة انرژی مخرّب زلزله می‌شود، از سوی دیگر خاصیت جذب انرژی سبب افزایش میرائی و در پی آن سبب كاهش تغییر مكان زیاد ناشی از انعطاف پذیری جانبی سیستم جداگر می‌شود.

در مطالعه اخیر جهت بررسی رفتار سازه‌ها با جداگر و با پایه ثابت پس از بر شمردن انواع جداسازهای لرزه‌ای و طراحی جداساز و تمهیدات آئین نامه در مورد سازه‌های جداسازی شده به تحلیل غیرخطی این نوع سازه‌ها پرداخته شده و رفتار هر كدام از سازه‌ها از لحاظ شتاب- پریود- برش و … مورد بررسی قرار گرفته شده است و در ادامه سازه جداسازی شده بر اساس نسبت میرایی مورد بررسی قرار گرفت و نسبت میرایی 4% و 9%و 10% و 11% و 20% باهم مقایسه گردیده و مورد ارزیابی قرار گرفت ونتایج نشان میدهد با افزایش زمان تناوب شتاب کاهش می یابد و افزایش میرایی باعث کاهش بیشتر شتاب در سازه می شود با افزایش زمان تناوب تغییر مکان کلی سازه افزایش می یابد ولی افزایش میرایی تا حدود زیادی آنرا کنترل میکند در حالت کلی در مقایسه سازه جداسازی شده با سازه بدون جدا ساز نتایج تحلیل حاكی از آن است كه شتاب طبقات و برش طبقات، در سازة جداسازی شده كمتر است و تغییر مكان جانبی در سازه جداسازی شده نسبتاً زیاد است و برای حل این مشكل باید از مستهلك كننده انرژی یا میراگر استفاده شود در سیستم جداساز با افزایش میرایی قابلیت جذب انرژی در سازه افزایش می یابد و كاهش شتاب منجر به كاهش نیروی وارده به سازه می‌گردد.

فصل اول: مفاهیم

1- مقدمه

خسارات وارد بر ساختمان‌های مختلف بر اثر زمین‌لرزه، به صورت كلی ناشی از دو عامل اساسی است كه عبارت‌اند از:

– رانش نسبی طبقات ساختمان نسبت به یكدیگر

– شتاب ایجادشده در کف‌های ساختمان

تغییر شكل طبقات ساختمان، در ارتفاعات مختلف، ایجاد رانش نسبی می‌كند. از آنجائیكه طبقات در یک زمان و با یک سرعت حركت نمی‌كنند، لذا در هنگام وقوع زلزله یک جابجایی نسبی افقی بین آن‌ ها به وجود می‌آید. حتی گاهی بر اثر تغییر جهات نیروی وارده بر ساختمان، به علت همسان نبودن انتقال نیرو به تمامی طبقات، طبقات ساختمان در جهات مختلف حركت می‌كنند كه باعث تخریب دیوارهای جداساز داخلی، شكستن پنجره‌ها و انهدام تأسیسات خدماتی ساختمان شده، امكان بهره‌برداری از آن را سلب نموده، خسارات قابل‌توجهی وارد می‌سازد. همچنین شتاب ناشی از زلزله به کف‌های ساختمان كه محل تمركز جرم سازه می‌باشند منتقل می‌شود و در هر كف، شتابی متناسب با جرم آن به وجود می‌آید.

این شتاب طبقاتی به ساكنین ساختمان و دستگاه‌های حساس نصب‌شده آسیب رسانده و موجب ایجاد خسارت می‌گردد. در ساختمان‌های ویژه كه بهره‌برداری از تجهیزات نصب‌شده داخلی هدف اصلی از احداث آن‌ ها را شامل می‌شود، خسارات وارده به تجهیزات فوق به مراتب بیشتر از خسارات وارده بر سازه اصلی است.

لذا مسئله اصلی به منظور تأمین مقاومت لرزه‌ای بالای یک ساختمان، چگونگی به حداقل رساندن تغییر مكان بین طبقه‌ای و شتاب‌های طبقات است.

تغییر مکان‌های طبقه‌ای زیاد سبب خسارت دیدن اجزای غیر سازه‌ای و تجهیزات متصل‌کننده طبقات می‌شود كه می‌توان آن را با افزایش سختی كاهش داد؛ اما این عمل سبب تقویت و تشدید حركت زمین می‌شود كه به نوبه خود سبب افزایش شتاب طبقات شده و منجر به خسارت دیدن تجهیزات حساس داخلی می‌شود. شتاب‌های طبقات را می‌توان با نرم‌تر كردن سیستم كاهش داد؛ اما انعطاف‌پذیری بیش از حد موجب تغییر مکان‌های قابل‌توجه در تراز طبقات و خرابی‌های وسیع ناشی از آن و عملكرد نامناسب سازه تحت اثر نیروی باد و زلزله‌های كم قدرت شده و از سوی دیگر مستلزم طراحی و هزینه اضافی جهت تعبیه نرمی مورد نظر در اعضاء و اتصالات سازه می‌گردد. محدودیت‌های فوق به خوبی نشان می‌دهد كه شیوه موجود طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، طراحی مطلوب و ایده‌آل سازه‌ها را به دست نخواهد داد. مسئله فوق به خصوص در مورد سازه‌های ویژه كه انتظار بهره‌وری بالایی در شرایط پس از زلزله در مورد آن‌ ها وجود دارد، صادق است. لذا روش دیگری كه از اوایل قرن حاضر مطرح بوده و در دهه‌ های اخیر به علت در دسترس قرار گرفتن امكانات مختلف چه از نظر تكنولوژی ساخت و چه از نظر دانش مهندسی در خصوص تحلیل، طراحی و اجرا برای مقاوم ساختن سازه‌ها در برابر زلزله به عرصه عمل وارد شده است، جداسازی در برابر زلزله یا جداسازی لرزه‌ای است هدف اصلی در این روش جلوگیری از انتقال مستقیم نیروی زلزله از پی به سازه است. استفاده از جداساز، تنها راه عملی كاهش همزمان تغییر مكان بین طبقه‌ای و شتاب‌های طبقات است و با كمتر كردن تغییر مکان‌های حاصله در تراز جداساز، نرمی مورد نیاز سازه را فراهم می‌كند.

به عبارت دیگر جداسازی لرزه‌ای یک روش نوین برای طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله است كه مبنای آن كاهش نیروهای وارد به سازه در اثر زمین‌لرزه، به جای افزایش ظرفیت سازه برای تحمل بارهای جانبی است. اساس این روش كاهش پاسخ‌ها، به وسیله افزایش زمان تناوب و میرایی در سازهاست. همچنین كاربرد این روش موجب می‌شود كه تغییر شکل‌های سازه در محدوده الاستیک باقی بماند كه این مساله به سطح ایمنی سازه خواهد افزود.

در این روش تنها برای ایجاد صلبیت جانبی سازه در برابر بارهای جانبی مانند بار باد و بارهای بهره‌برداری، یكسری عناصر باربر جانبی در حداقل نیاز توصیه می‌شود.

در این روش چون سهم اندكی از نیروی زلزله به سازه وارد می‌شود، نتایج زیر را می‌توان انتظار داشت:

– تغییر مكان طبقات و تغییر مکان‌های نسبی طبقات كاهش می‌یابد.

– كاهش قابل‌ملاحظه‌ای در شتاب طبقات به وجود می‌اید.

– خسارات سازه‌ای و نیز خسارات غیر سازه‌ای به طور محسوسی كاهش می‌یابد.

– از مقاطع با ظرفیت کمتر استفاده می‌شود.

مفهوم جداسازی لرزه‌ای منبعی غنی از تحقیقات نظری را هم در زمینه دینامیک سیستم‌های سازه‌ای جداشده و هم در زمینه مكانیک خود سازه‌ها فراهم ساخته است. این تحقیقات نظری كه به طور وسیعی در مجله‌های مهندسی سازه و زلزله منتشرشده‌اند، سبب پیدایش توصیه‌های طراحی برای سازه‌های جداسازی شده و نیز ضوابط طراحی جداسازها شده است. امروزه كشورهای متعددی آئین نامه‌های طراحی برای سازه‌های جداساز شده ارائه می‌دهند. كشورهایی نظیر آمریكا، ژاپن، ایتالیا و نیوزیلند در این زمینه پیشرو بوده و هر كدام آئین نامه خاص خود را دارا است.

1-1- پیشینه تحقیق

1-1-1- كانكو و همكاران (1990) یک بررسی مقایسه‌ای در رابطه با خصوصیات دینامیكی و مفید بودن چهار نوع سیستم جداسازی ارتعاشی یعنی سیستم تكیه‌گاه لاستیكی لایه‌ای با میر اگر روغنی، سیستم تکیه‌گاه لاستیكی با میرایی بالا، تکیه‌گاه‌های سربی، لاستیكی و تکیه‌گاه‌های لاستیكی لایه‌ای با سیستم میر اگر فولادی را ارائه كرده‌اند.

1-1-2- همچنین تسای و کلی (1989) رفتار یک سازه را بر روی جداساز خطی که به صورت جرم پایه و فنر خطی در پایه ومیراگر مدل شده است، به صورت آشفتگی نسبت به فرکانس‌ها وشکلهای مودی در سیستم با پایه ثابت بررسی کرده‌اند.

1-1-3- تسای و کلی (1988) رفتار غیر کلاسیک مودهای جداسازی شده را مورد بررسی قرار داده‌اند و برای سازه جداسازی نشده دو مود در نظر گرفته‌اند.

1-1-4- آندریانو و کار (1991) اخیراً مطالعه اصولی در ارتباط با توزیع نیروهای جانبی در سازه‌هایی با جداسازی غیرخطی انجام داده‌اند.

2-1- کلیات

همیشه یک سؤال مطرح است و آن این است كه: چرا ما با زلزله مقابله می‌كنیم؟

و جوابی كه داده می‌شود، آن است كه از ضررهای جانی و مالی كه بر اثر زلزله به وجود می‌آید جلوگیری شود. هر روزه مهندسان و طراحان و دانشمندان درصدد به دست آوردن مصالح مقاوم‌تر نسبت به قبل و به وجود آوردن راه‌ها و طراحی‌های جدید برای جلوگیری از این ضررهای مالی و جانی هستند. هر روزه مهندسان برای مقاوم‌سازی سازه‌ها و راه‌ها آئین نامه‌های جدیدی را ارائه می‌دهند تا سازه‌هایی كه قرار است ساخته شوند مقاومت لازم برای مقابله با زلزله و در نهایت آن داشتن كمترین خسارت را داشته باشند؛ اما آیا سازه‌هایی كه انسان بدین صورت می‌سازد (مقابله با زلزله) همیشه و در هر نوع زلزله‌ای می‌تواند در مقابل زلزله‌های گوناگون مقاومت كند یا خیر؟

ما می‌دانیم كه یكی از راه‌های مقاوم‌سازی سازه‌ها، كم كردن بار ساختمان است؛ اما از طرفی هم می‌دانیم كه از بارهای زنده در ساختمان نمی‌توان كم نمود. بنابراین باید از بارهای مرده‌ی ساختمان تا حد امكان كم كرد كه منظور همان بارهای سازه‌ای است. امروزه راه‌های گوناگونی برای كم نمودن و سبک سازی بارهای سازه‌ای ساختمان ارائه شده است این روش یكی از راه‌های مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر زلزله است، اما آیا همیشه می‌توان این راه‌ها را ادامه داد؟ در شکل (1-1)، سیستم سازه‌ای نشان داده شده است که یک‌بار جداسازی در پی صورت گرفته و در ساختمان مشابه سیستم جداسازی بین طبقات قرار داده شده است.

به همین دلیل، دانشمندان و مهندسان در صدد برآمدند كه روش‌های جدیدتری را برای جلوگیری از خسارات زلزله ارائه دهند. یكی از روش‌های ارائه‌شده، جذب انرژی زلزله است. از مفیدترین راه‌های كنترل و كاهش ارتعاشات سازه به‌کارگیری سیستم‌های جداسازی توده‌ای است. در شکل (1-2) سیستم سازه‌ای بر روی جداساز لاستیکی با هسته سربی نشان داده شده است.

در مواقعی كه زلزله به وقوع می‌پیوندد سازه‌ جای این كه مثل یک جسم صلب با نیروهای زلزله مقابله كند. در ارتعاشات با زلزله همراه می‌شود و نیروهای زلزله را جذب می‌كند و سازه میرایی‌هایی كه زلزله به سازه می‌دهد را در درون خود خنثی می‌كند و این همان میرا كردن سازه است.

میرایی در پی‌ها به دو بخش كلی تقسیم می‌شود:

1- میرایی در طبقات

2- میرایی در پی‌ها

3-1- مقابله یا همراهی (جذب) نیروهای زلزله:

مقابله با نیروهای زلزله در سازه‌ها كه پی‌ها و سازه‌ها به صورت یک جسم صلب ساخته‌شده و در برابر نیروهای زلزله و باد مقاومت می‌كنند. این سازه‌ها برای یک زلزله طرح محاسبه می‌شوند و اگر یک زلزله بیشتر و یا همان زلزله طرح به وقوع بپیوندد ممكن است كه خرابی‌های زیادی در سازه نداشته باشیم؛ اما خرابی‌هایی كه در سازه خواهیم داشت، دیگر سازه را قابل‌استفاده نمی‌كند. یعنی با وقوع یک زلزله، دیگر ساختمان جایی برای زندگی كردن نیست و باید به دنبال یک مسكن یا سرپناه جدید باشیم، كه این خود مقرون به صرفه نیست.

اما همراهی یا جذب نیروهای زلزله این امكان را به ما می‌دهد كه اگر زلزله به وجود آید، ما می‌توانیم كمترین خسارت را داشته باشیم و اگر خسارتی دیده باشد می‌توان با تعویض آن قطعه، سازه دوباره مورد استفاده قرار گیرد كه این خود یک مزیت بسیار بزرگ است.

اما باید این نكته را مدنظر داشت كه سازه‌های استاتیكی از نظر قیمت هزینه‌ی كمتری نسبت به سازه‌های دینامیكی دارند؛ اما با وقوع یک زلزله باز هم می‌توان این نتیجه را گرفت؟ آیا با از بین رفتن یک انسان باز هم می‌توان این موضوع را مدنظر داشت؟

همان طور كه چندی پیش بر اثر وقوع یک زلزله در شهر بم ما چندین هزار از هم‌وطن‌هایمان را از دست دادیم و در ژاپن با داشتن یک چنین سازه‌ای حتی ساكنان ساختمان وقوع زلزله را احساس نكردند.

برای افزایش کار آیی جداسازهای لرزه‌ای می‌توان با بهره گرفتن از روش‌های كنترلی مختلف، پارامترهای جداساز لرزه‌ای را تحت كنترل درآورد و با بهینه‌سازی آن‌ ها بهترین پاسخ را برای سیستم به دست آورد. در شکل (1-5) نمونه‌ای از کاربرد سیستم جداسازی در سازه نشان داده شده است.

تعداد صفحه : 173

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.