مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بررسی اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر خصوصیات رشدی و عملکرد لوبیا معمولی در منطقه لنگرود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: زراعت

عنوان : بررسی اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر خصوصیات رشدی و عملکرد لوبیا معمولی در منطقه لنگرود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه درجه كارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

 گرایش: زراعت

عنوان:

بررسی اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر خصوصیات رشدی و عملکرد لوبیا معمولی در منطقه لنگرود

استاد راهنما:

دکتر محمد نقی صفر زاده ویشکائی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………… 1

فصل اول : مقدمه……………………….. 2

1-1 مقدمه…………………………….. 3

فصل دوم : بررسی منابع………………….. 5

2-1 پیشینه و تاریخچه لوبیا……………… 6

2-2 اهمیت اقتصادی لوبیا………………… 6

2-3 سطح زیر کشت لوبیا در ایران و جهان……. 7

2-4 مشخصات عمومی لوبیا…………………. 7

2-5 خصوصیات گیاهشناسی لوبیا…………….. 8

2-6 نیازهای اقلیمی لوبیا……………….. 11

2-7 نقش کلسیم در تغذیه گیاهان…………… 12

2-7-1 کلسیم در خاک…………………….. 14

2-7-2 اثر کلسیم برخواص و ویژگیهای خاک……. 14

2-7-3 اثر متقابل کلسیم با سایر عناصر…….. 15

2-8 فیزیولوژی کلسیم در گیاه…………….. 15

2-9 نقشهای کلسیم در گیاه……………….. 16

2-9-1 پایداری دیواره سلول………………. 16

2-9-2 رشد سلول………………………… 16

2-9-3 پایداری غشا و تنظیم آنزیم…………. 17

2-9-4 تنظیم توزیع کلسیم درون سلول……….. 17

2-9-5 موازنه کاتیون- آنیون و تنظیم اسمز….. 17

2-10 استفاده از گچ در تغذیه گیاهان………. 18

2-11 نقش گوگرددر تغذیه گیاهان…………… 19

2-12 نقش گوگرد در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی 22

2-13 اثر گوگرد بر مقدار پروتئین دانه لوبیا.. 23

2-14 اثرگوگرد بر مقدار کلروفیل برگها…….. 23

2-15 اثر کلسیم بر تثبیت نیتروژن…………. 24

2-16 نقش کلسیم و pH  درتثبیت نیتروژن……… 25

2-17 نقش گوگرد بر تثبیت نیتروژن…………. 25

 

فصل سوم : مواد و روش ها ………………..  27

3-1 مشخصات جغرافیایی و آب و هوایی منطقه….. 28

3-2 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل انجام آزمایش   30

3-3 ویژگی های آماری طرح آزمایشی…………. 30

3-4 آماده سازی زمین، اجرای نقشه طرح و کاشت لوبیا    31

3-5 خصوصیات مورد بررسی…………………. 31

3-5-1 ارتفاع بوته……………………… 31

3-5-2 تعداد ساقه فرعی………………….. 32

3-5-3 طول غلاف…………………………. 32

3-5-4 تعداد غلاف در بوته………………… 32

3-5-5 تعداد دانه در غلاف………………… 32

3-5-6 تعداد دانه در بوته……………….. 32

3-5-7 وزن صد دانه خشک………………….. 32

3-5-8 عملکرد غلاف تر……………………. 33

3-5-9 عملکرد غلاف خشک…………………… 33

3-5-10 عملکرد دانه…………………….. 33

3-5-11 عملکرد بیولوژیک…………………. 33

3-6 محاسبات آماری……………………… 33

فصل چهارم: نتایج………………………. 34

4-1 اثر زمان و مقدار مصرف گچ برارتفاع بوته.. 35

4-2 اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر تعداد ساقه فرعی 37

4-3 اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر طول غلاف….. 39

4-4 اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر تعداد غلاف در بوته   41

4-5 اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر تعداد دانه در غلاف   43

4-6 اثر زمان و مقدار مصرف گچ برتعداد دانه در بوته   45

4-7 اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر وزن صد دانه. 47

4-8 اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر عملکرد غلاف تر 48

4-9 اثر زمان و مقدار مصرف گچ عملکرد غلاف خشک. 49

4-10 اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر عملکرد دانه 50

4-11 اثر زمان و مقدار مصرف گچ برعملکرد بیولوژیک 51

فصل پنجم : نتیجه گیری………………….. 54

5-1- نتیجه گیری……………………….. 55

5-2- پیشنهادات………………………… 55

منابع………………………………… 56

فهرست جدول ها

جدول 3-1 خصوصیات  شیمیایی خاک محل آزمایش.. 30

جدول 3-2 خصوصیات  فیزیکی خاک محل آزمایش… 30

جدول 4-1 تجزیه واریانس داده ها………… 53                                                                                       

فهرست شکل ها

شکل 3-1 نقشه استان گیلان و تقسیم بندی شهرها و نقشه بخشهای شهرستان لنگرود………………………… 28

شکل 3-2 میزان بارندگی………………….. 29

شکل 3-3 میانگین دما……………………. 29

شکل 4-1 اثر مقدار مصرف گچ بر ارتفاع بوته لوبیا 36

شکل 4-2 اثر زمان مقدار مصرف گچ بر ارتفاع بوته لوبیا 36

شکل 4-3 اثر مقدار مصرف گچ بر تعداد ساقه فرعی 38

شکل 4-4 اثر زمان مقدار مصرف گچ بر تعداد ساقه فرعی   38

شکل 4-5 اثر مقدار مصرف گچ بر طول غلاف لوبیا.. 40

شکل 4-6 اثر زمان مقدار مصرف گچ بر طول غلاف لوبیا 40

شکل 4-7 اثر مقدار مصرف گچ بر تعداد غلاف لوبیا 42

شکل 4-8 اثر زمان مقدار مصرف گچ بر تعداد غلاف لوبیا   42

شکل 4-9 اثر مقدار مصرف گچ بر تعداد دانه در غلاف 44

شکل 4-10 اثر زمان مقدار مصرف گچ بر تعداد دانه در غلاف   44

شکل 4-11 اثر مقدار مصرف گچ بر تعداد دانه در بوته لوبیا 46

شکل 4-12 اثر زمان مقدار مصرف گچ بر تعداد دانه در بوته لوبیا………………………………… 46

شکل 4-13 اثر متقابل مقداروزمان مصرف گچ بر تعداد دانه در بوته لوبیا……………………………. 46

شکل 4-14 اثر متقابل مقداروزمان مصرف گچ بر وزن صد دانه لوبیا………………………………… 47

شکل 4-15 اثر متقابل مقداروزمان مصرف گچ بر عملکرد غلاف تر لوبیا………………………………… 48

شکل 4-16 اثر متقابل مقداروزمان مصرف گچ بر عملکرد غلاف خشک لوبیا………………………………… 49

شکل 4-17 اثر متقابل مقداروزمان مصرف گچ بر عملکرد دانه لوبیا………………………………… 50

شکل 4-18 اثر مقدار مصرف گچ بر عملکرد بیولوژیک لوبیا 52

شکل 4-19 اثر زمان مقدار مصرف گچ بر عملکرد بیولوژیک لوبیا…………………………………….. 52

شکل 4-20 اثر متقابل مقداروزمان مصرف گچ بر عملکرد بیولوژیک لوبیا………………………………… 52


چکیده

به منظور بررسی اثر گچ بر رشد و عملکرد لوبیا در منطقه لنگرود، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه  بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1392 به اجرا در آمد. فاکتور اول، زمان مصرف گچ در 2 سطح (مصرف کامل در ابتدای کاشت و مصرف به صورت تقسیط شده در 2 مرحله کاشت و گلدهی) و فاکتور دوم مقدار مصرف گچ در 5 سطح (120،90،60،30،0 کیلوگرم در هکتار) بود. صفات مورد بررسی در این تحقیق عبارت بودند از: ارتفاع ساقه، تعداد ساقه فرعی، طول غلاف، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، عملکرد غلاف تر، وزن صد دانه، عملکرد غلاف خشک و عملکرد بیولوژیک. تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که زمان مصرف گچ اثر معنی داری بر ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعی، طول غلاف، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته و عملکرد بیولوژیک داشت. مقدار مصرف نیز اثر معنی داری بر این صفات داشت. مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد که مصرف 60 کیلوگرم در هکتار گچ، بیشترین اثر را بر صفات مورد بررسی داشت. همچنین مصرف کامل در زمان کاشت اثر بیشتری نسبت به مصرف گچ به صورت تقسیط شده داشت. بر اساس نتایج به دست آمده، مصرف 60 کیلوگرم در هکتار گچ به صورت مصرف کامل در زمان کاشت به عنوان بهترین ترکیب تیماری برای افزایش رشد و عملکرد لوبیا در منطقه پیشنهاد می گردد

 

1-1 مقدمه

     حبوبات دانه های خشک و خوراکی بوده که به خانواده بقولات تعلق دارند و پس از غلات، مهمترین منبع غذایی بشر محسوب می شوند. لوبیا از مهمترین حبوبات جهان بوده و با دارا بودن 20 تا 25 درصد پروتئین، 56 تا 58 درصد کربوهیدرات در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از منابع مهم پروتئین گیاهی محسوب می شود. این گیاه در بین حبوبات جهان دارای بیشترین سطح زیر کشت است .افزایش عملکرد در واحد سطح یکی از مهمترین مواردی است که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. نیاز انسان به انرژی به طور متوسط روزانه معادل 2800 کالری است. در کشورهای توسعه یافته مصرف روزانه کالری 3500 و در کشورهای جهان سوم این میزان به 200 کالری برای هر فرد کاهش می یابد. کمبود پروتئین نیز در تغذیه میلیون ها نفر انسان در کشورهای توسعه نیافته امروزه یکی از مشکلات حاد تغذیه ای محسوب می شود (مجنون حسینی،1372). در حال حاضر، سطح زیر کشت این گیاه در جهان رو به فزونی است (هانکری و همکاران، 2000) مصرف عناصر غذایی بر اساس آزمون خاک و آب یکی از راه های افزایش عملکرد گیاهان است (کیخا و فنایی، 1384). از آنجاییكه آبهای قلیایی عمدتاً از طریق تخریب خاك و فروپاشی ساختمان خاك بر رشد گیاه تاثیر       می گذارد، لذا استفاده از مواد اصلاح كننده در آب یا خاك می تواند سبب افزایش بهره وری استفاده از آب شود. از بین مواد بهساز، گچ ارزانترین و در دسترس ترین ماده اصلاح كننده محسوب می شود. ایران با دارا بودن بیش از 450 معدن گچ از صادر کننده های این ماده است.گچ با فرمول شیمیایی CaSo4.2H2O نمكی است كه از لحاظ فیزیولوژیكی برای گیاه مضر نیست و این موضوع مربوط به حلالیت نسبتا كم آن و ضروری بودن عناصر سازنده این تركیب در واكنشهای فیزیولوژیكی گیاه است. اطلاعاتی در رابطه با میزان گچ مورد نیاز اراضی، روش كاربرد گچ و مشخصات فیزیكی آن نظیر اندازه مناسب ذرات گچ، در دسترس نیست. گچ(CaSO4) برخلاف کلسیت یا دولومیت، آسانتر در خاک حرکت می کند، زیرا توسط آب باران به سادگی شسته می شود. گوگرد در گیاهان از جمله لوبیا به همراه ازت ،فسفر، پتاسیم وكلسیم به مقدار زیاد جذب می شود، برداشت مداوم محصول، خارج كردن بقایای گیاهی، شرایط اقلیمی گیلان با بارندگی بیش از 1000 میلیمتر در سال و عدم عرضه گوگرد زمینه كاهش این عنصر را فراهم نموده است از طرف دیگر مصرف كودهایی نظیر اوره و سوپر فسفات تریپل نیز كه از نظر ازت و فسفر غنی هستند جایی برای عنصری چون گوگرد باقی نمی گذارند . گوگرد مورد نیاز محصولات زراعی بسته به گونه گیاهی و مقدار ماده خشك تولید شده متفاوت بوده و در این میان بیشترین مقدار مصرف گوگرد برای دانه های روغنی وكمترین مقدار مصرف آن برای غلات گزارش شده است (مجنون حسینی،1372). از گچ در زراعت لوبیا به عنوان یک منبع دارای گوگرد استفاده می شود و بررسی های انجام شده در این زمینه نیز نشان از مطلوب بودن این ماده برای تامین گوگرد مورد نیاز گیاه لوبیا دارد با مصرف گچ، pH خاك كاهش یافته و این امر اثر مثبت بر شاخص های فیزیولوژیكی رشد خصوصاً سرعت رشد گیاه و سرعت رشد غلاف خواهد داشت كه این امر بیشتر در ارتباط با اثر گچ بر pH و خصوصیات شیمیایی خاك است. افزایش عملكرد غلاف، افزایش جذب عناصر غذایی نظیر فسفر، آهن و روی، افزایش تثبیت نیتروژن و افزایش مقدار پروتئین دانه نیز از اثرات مثبت دیگری است كه پس از مصرف گچ می توان در گیاه لوبیا مشاهده نمود. بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی اثر زمان و مصرف گچ بر خصوصیات رشدی و عملکرد لوبیا در منطقه لنگرود می باشد.

تعداد صفحه : 79

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.