عمران

پایان نامه بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :سازه های دریائی

عنوان : بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین در بخشی از بندر شهید رجائی

دانشگاه هرمزگان 

پردیس دانشگاهی قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته  مهندسی عمران- سازه های دریائی

عنوان:

بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین در بخشی از بندر شهید رجائی

استاد راهنما:

دکتر مسعود دهقانی

 

استاد مشاور:

…………………….

شهریور ماه  1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این تحقیق ضمن به کاربردن نتایج آزمایشات SPTو CPTانجام شده در 4نقطه مختلف از سایت پروژه طرح توسعه بندر شهید رجائی و استفاده از روش های سید ادریس و رابرتسون راید  به ارزیابی پتانسیل روانگرائی منطقه پرداخته می شود.در این ارزیابی  مقادیر بزرگی و شتاب زلزله را به ترتیب 7و  0/37g در نظر گرفتیم .با مقایسه نتایج حاصل از این ارزیابی در می یابیم که به ازای چنین عامل تحریکی خاک منطقه روانگرا خواهد شد ، بنابراین ضروریست جهت جلوگیری از روانگرائی یک روش مناسب جهت بهبود خاک منطقه ساختگاه پروژه ارائه شود.با توجه به اینکه در فازهای قبلی،جهت بهبود خاک  از عملیات تراکم دینامیکی استفاده شده است و تجهیزات لازمه در کارگاه موجود است پیشنهاد میگردد از تراکم دینامیکی استفاده شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: کلیات  
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………….. 4
1-3- هدف از تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 4
1-4- قلمرو تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………… 4
1-5- روش تحقیق:………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-6-جنبه جدید و نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………. 5
1-7- روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 5
1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :…………………………………………………………………………………. 5
فصل دوم: بررسی تئوری روانگرائی با توجه به عامل محرک زلزله و روش های بهسازی زمین جهت ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی  
2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 6
2-2- بررسی شکل گیری پدیده روانگرائی در اثر عامل محرک زلزله……………………………………….. 7
2-3- تحلیل علل کاربرد روانگرائی به عنوان یک پدیده مهم در ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی……….. 9
2-3-1-زلزله آلاسکا 1347……………………………………………………………………………………………….. 11
2-3-2-زلزله کوبه[1](1374)……………………………………………………………………………………………….. 12
2-4-پیامدهای  پدیده  روانگرائی در  اثر عوامل محرکی همچون زلزله…………………………………………. 13
2-4-1-بررسی کلی شواهد مربوط به نمود پدیده روانگرائی جهت  ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی……… 14
2-4-1-1-جوشش ماسه……………………………………………………………………………………………………… 14
2-4-1-2-گسیختگی جریانی………………………………………………………………………………………………. 14
2-4-1-3-گسیختگی جانبی………………………………………………………………………………………………… 15
2-4-1-4-نوسان زمین……………………………………………………………………………………………………….. 16
2-4-1-5-از دست رفتن ظرفیت باربری…………………………………………………………………………………. 17
2-4-1-6-نشست زمین………………………………………………………………………………………………………. 18
2-5-بهسازی زمین به عنوان یکی از راهکارهای کاهش پتانسیل روانگرائی در منطقه……………………… 19
2-5-1-روش های بهسازی ساختگاه پروژه از دید ون  ایمپ و همکاران……………………………………….. 20
2-5-2-عوامل موثر در انتخاب روش مناسب جهت بهسازی خاک……………………………………………. 21
2-5-3- روش های مختلف بهسازی زمین با بهره گرفتن از تراکم عمیق به روش دینامیکی…………………….. 21
2-5-3-1-تراکم انفجاری…………………………………………………………………………………………………. 21
2-5-3-2-تراکم ارتعاشی…………………………………………………………………………………………………. 23
2-5-4-تراکم دینامیکی…………………………………………………………………………………………………… 24
2-6-آزمایشهای مورد نیاز جهت کنترل بهسازی خاک………………………………………………………….. 24
فصل سوم: مروری بر کارهای گذشته  
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 26
3-2-موثرترین عوامل در روانگرائی خاکها…………………………………………………………………………. 26
3-2-1-شناخت  عوامل قید شده در بخش 3-1 به صورت اجمالی…………………………………………… 27
3-3-بررسی استعداد روانگرائی خاکهای ریزدانه(رس و سیلت)………………………………………………. 32
3-3-1-معیار چینی……………………………………………………………………………………………………….. 32
3-3-2-معیار اندرو و مارتین(2000)…………………………………………………………………………………. 33
3-3-3-معیار سید وهمکاران 2003………………………………………………………………………………….. 34
3-4-روش های بررسی ارزیابی پتانسیل روانگرائی…………………………………………………………………. 35
3-4-1-روش تنش دوره ای…………………………………………………………………………………………… 36
3-4-2-روش کرنش دوره ای………………………………………………………………………………………… 38
3-4-2-1-تعیین کرنش برشی دوره ای ایجاد شده در اثر زلزله………………………………………………. 38
3-4-2-2تعیین ظرفیت خاک………………………………………………………………………………………… 40
3-4-3-روش انرژی………………………………………………………………………………………………………. 40
3-4-3-1-روش ………………………………………………………………………. 43
3-4-3-1-1 –عامل تحریک…………………………………………………………………………………………… 44
3-4-3-1-2–عامل ظرفیت……………………………………………………………………………………………… 44
3-4-3-1-3- ضریب اطمینان…………………………………………………………………………………………… 45
3-5- بررسی کلی روش های ارائه شده ………………………………………………………………………………… 45
فصل چهارم: انتخاب روش ساده شده تنش جهت ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی ودستیابی به معیار لازم جهت  طراحی دیواره دیافراگمی  
4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 46
4-2-ضریب تنش دوره ای…………………………………………………………………………………………….. 47
4-3-ضریب مقاومت دوره ای………………………………………………………………………………………… 49
4-3-1-محاسبه عامل مقاومت با بهره گرفتن از نتایج آزمایشات  عدد نفوذ استاندارد (روش سید و ادریس) 51
4-3-2-محاسبهCRRبا بهره گرفتن از نتایج تست نفوذ مخروط(روش روبرتسون و راید)2………………. 57
4-3-2-1-روند نمائی تعیین مقاومت دوره ای  براساس روش یود و همکاران………………………….. 62
4-4-تصحیح مربوط به تنش سربار برای CRR7.5 به دست آمده بر مبنای تستهای  نفوذ استاندارد و نفوذ مخروط 63
4-5-ضریب اطمینان……………………………………………………………………………………………………… 64
4-6-آنالیز نشست مربوط به روانگرائی………………………………………………………………………………

 

65
4-7-تراکم دینامیکی به عنوان یکی از راه های بهبود در صورت وقوع روانگرائی……………………… 65
4-7-1-  ارزیابی اولیه…………………………………………………………………………………………………… 65
4-7-1-1-مطالعات ژئوتکنیکی……………………………………………………………………………………… 65
4-7-2-برآوردی از نیازمندی های طراحی………………………………………………………………………. 66
4-7-2-1-طراحی مورد نیاز بر مبنای تست نفوذ استاندارد…………………………………………………… 66
4-7-2-2-طراحی مورد نیاز بر مبنای تست نفوذ مخروط……………………………………………………. 67
فصل پنجم: ارزیابی ساختگاه پروژه اسکله شهید رجائی و سیستم سازه ای آن از دیدگاه ژئوتکنیکی  
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 69
5-2-سایت مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………. 70
5-3-بارگذاری و تغییر شکل………………………………………………………………………………………… 73
5-4-نشست……………………………………………………………………………………………………………. 74
5-4-1 جرثقیل کشتی به ساحل…………………………………………………………………………………… 74
5-4-2- مسیرهای دسترسی………………………………………………………………………………………….. 74
5-4-3- محوطه ذخیره سازی کانتینر……………………………………………………………………………… 74
5-4-4-جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی………………………………………………………………………. 78
5-4-5-ساختمان:………………………………………………………………………………………………………. 78
5-5-بارهای طراحی…………………………………………………………………………………………………… 78
5-5-1-جرثقیل کانتینربر از دریا  به ساحل……………………………………………………………………… 78
5-5-2-جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی………………………………………………………………………. 78
5-5-3- بارهای خارج از اسکله منطقه محموله………………………………………………………………… 79
5-5-4- محوطه بار اندازی کانتینرها……………………………………………………………………………… 79
5-5-5- ساختمان……………………………………………………………………………………………………… 80
5-5-6- بارهای دیگر………………………………………………………………………………………………… 80
5-6- اطلاعات ژئوتکنیکی…………………………………………………………………………………………. 80
5-7- ضرورت تقویت زمین………………………………………………………………………………………… 84
5-8- ارزیابی روانگرایی…………………………………………………………………………………………….. 85
5-9- تعیین  نوع خاک مشکوک به روانگرایی……………………………………………………………….. 85
5-10-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 86
5-10-1-ارزیابی پتانسیل روانگرائی با بهره گرفتن از روش سید و ادریس…………………………………… 86
5-10-1-1- حفر گمانه و انجام تست نفوذ استاندارد………………………………………………………….. 86
5-10-2- ارزیابی پتانسیل روانگرائی با بهره گرفتن از روش روبرتسون و راید……………………………….. 87
5-10-2-1- انجام تست نفوذ مخروط……………………………………………………………………………… 87
5-10-3-آنالیز نشست در سایت مورد بررسی……………………………………………………………………. 87
5-10-4-عمق نهائی لازم جهت بهبود زمین……………………………………………………………………… 88
5-10-5-انتخاب کوبش دینامیکی جهت بهبود زمین…………………………………………………………. 90
5-10-6- رقوم سطح محوطه قبل از کوبش دینامیکی………………………………………………………… 93
5-10-7-تاثیر سقوط وزنه بر روی زمین………………………………………………………………………….. 94
5-10-8-پهنه بندی محوطه جهت کوبش………………………………………………………………………… 94
5-10-9- کوبش دینامیکی در مجاورت سازه در حال احداث……………………………………………… 95
5-10-10- به دست آوردن مبنای مقایسه ای با توجه به آزمایشات ژئوتکنیکی………………………… 95
5-11-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 97
5-11-1-تمهیدات لازم جهت تراکم بخش بالائی…………………………………………………………….. 97
5-11-2-سطح آزمایشی ابتدائی قبل از کوبش پهنه……………………………………………………………. 98
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. 99
پیوست الف……………………………………………………………………………………………………………….. 104
پیوست ب…………………………………………………………………………………………………………………. 129
پیوست پ………………………………………………………………………………………………………………….. 154
پیوست ت………………………………………………………………………………………………………………….. 176

 

 

 

مقدمه

با توجه به اینکه ساختگاه بعضی سازه ها زمینهای سست با مقاومت و ظرفیت باربری پایین می باشد لذا مقوله کنترل ساختگاه سازه به لحاظ پدیده هائی همچون روانگرائی و در نتیجه مقاوم سازی سازه با شرایط محل، جابجایی مصالح سست و جایگزین کردن مصالح مناسب بجای آن و یا اصلاح خاک در محل مطرح می شود.

اولین مرحله در اجرای هر پروژه ای مخصوصا پروژه های ساحلی شناخت کامل لایه های خاک زیرین می باشد. جهت رسیدن به این مهم مطالعات ژئوتکنیکی وسیعی با حفر گمانه های تا 45 متر بیشتر و اخذ نمونه های مختلفی جهت مطالعات آزمایشگاهی انجام می گیرد. با توجه به اینکه در پروژه های ساحلی خاک منطقه اشباع بوده بنابراین اخذ نمونه های دست نخورده جهت به دست آوردن مقاومت برشی خاک با بهره گرفتن از آزمایشهای برش سه محوری و برش مستقیم عملا غیر ممکن می باشد، بنابراین در این زمینه روشهائی ارائه گردید که طی آزمایشاتی که به صورت درجا یا صحرائی انجام میگیرد، میتوان مقاومت خاک را به دست آورد. از مهمترین این روشها میتوان به  آزمایش نفوذ استاندارد و نفوذ مخروط اشاره کرد که در آن طی اصلاحاتی که به صورت کامل توضیح داده شده است مقاومت  خاک در عمق های مختلف به دست می آید. در ابتدا ضمن شناخت لایه های خاک، استعداد روانگرائی منطقه بررسی می شود. در صورتیکه خاک منطقه به لحاظ روانگرائی مستعد باشد، محل ساختگاه سازه به لحاظ وقوع پدیده روانگرائی در اثر عامل محرکی همچون زلزله با شتاب و بزرگی  و 7 ریشتر  بررسی و کنترل میگردد. در صورت رخداد پدیده روانگرائی روش های لازم جهت بهسازی ساختگاه ارائه میگردد. ضمن بهسازی ساختگاه ضروریست با ارائه روش های آزمایشگاهی لازم نسبت به تقویت بستر سازه و اجرای عملیات اجرائی آن اطمینان حاصل کرد.

در این تحقیق ساختگاه یک پروژه عملی بنام اسکله بندر شهید رجائی بندرعباس بررسی و به صورت علمی و با اعمال عامل محرک زلزله به لحاظ روانگرائی به عنوان یکی از مهمترین پدیده های لرزه ای ارزیابی شده است. در فصل اول به کلیاتی در مورد تحقیق و روش آن و ضرورت موضوع پرداخته میشود، در فصل دوم علل بررسی این پدیده روانگرائی در اثر عامل محرک زلزله با توجه به تاریخچه آن بیان میگردد، در ادامه این فصل، انواع روش های بهسازی خاک ارائه میگردد. در فصل سوم به صورت کلی به نظریه ها و روش های  مختلف ارائه شده در این زمینه پرداخته می شود و با ارائه دلایل و توضیحاتی از میان روش های ارائه شده، روش لازم جهت ارزیابی پتانسیل روانگرائی به منظور تفسیر کاملتر در فصل چهارم انتخاب میگردد. در فصل چهارم ضمن ارائه کامل دو روش ذکر شده در فصل سوم جهت ارزیابی پتانسیل روانگرائی، به تفسیر کامل آنها پرداخته شده است. در نهایت روش های لازم جهت کنترل بهبود ساختگاه پروژه ارائه میگردد. در فصل پنجم ساختگاه بندر شهید رجائی با بهره گرفتن از دو روش توضیح داده شده در فصل چهارم و با بهره گرفتن از آزمایشات در جای نفوذ مخروط و نفوذ استاندارد و سایر آزمایشات آزمایشگاهی به لحاظ پتانسیل روانگرائی ارزیابی میگردد. و نشست در اثر روانگرائی در  عمق های مشخص به دست می آید. با توجه به شرایط کارگاهی پروژه طرح توسعه شهید رجائی و امکانات موجود، بهترین روش جهت بهبود یا تقویت زمین، تراکم دینامیکی میباشد که با  عنایت به ارائه طرح الگوهای کوبش مختلف در فازهای قبلی کار، طی آن انرژی لازم به زمین منتقل و لایه های سست زیرین متراکم میگردند و در ادامه  روش های لازم جهت کنترل سطح بهبود یافته ارائه میگردد.

 

 

 

فصل اول

 

 

 

کلیات

  • مقدمه

با توجه باینکه ساختگاه بعضی سازه ها زمینهای سست با مقاومت و ظرفیت باربری پائین می باشد لذا مقوله کنترل ساختگاه سازه به لحاظ پدیده هائی همچون روانگرائی و در نتیجه مقاوم سازی سازه با شرایط محل،    جابجائی مصالح سست و جایگزین کردن مصالح مناسب به جای آن و یا اصلاح خاک در محل مطرح می شود.

این تحقیق  بررسی وضعیت ژئوتکنیکی تحت اثر عامل محرک زلزله (با بزرگی 7 ریشتر و ماکزیمم شتاب  و چگونگی بهبود خاک در محدوده ساحلی خلیج فارس جهت ساخت اسکله دیافراگمی صورت گرفته است، در این تحقیق سطوح مختلف سایت و کاربردهایشان و نیز موارد مورد نیاز بهبود زمین جهت دستیابی به معیارهای طراحی برآورد شده است ، مبنای طراحی محدوده مورد بحث بر اساس بررسی ژئوتکنیکی خاک منطقه با  ارزیابی پتانسیل روانگرائی تحت اثر عامل محرک زلزله و راهکار لازم جهت کاهش آن می باشد.

در فازهای قبلی سایت مورد نظر  عملیات مختلفی جهت بررسی  سایت صورت گرفته است که در نتیجه  اطلاعات خوب و ارزشمندی برای قضاوت بر روی شرایط خاک پشت دیوارهای اسکله و محوطه سایت موجوداست . هرچند از اطلاعات فازهای قبلی استفاده کردیم لیکن ضروریست یکسری اطلاعات ژئوتکنیکی جهت مشخص کردن عمق بهبود انجام گردد، بنابراین این تحقیق   بر مبنای اطلاعات فازهای قبلی و حال می باشد. در نهایت یکسری الگوهای کوبش جهت بهبود خاک محل ساختگاه پروژه در راستای جلوگیری از خرابی و نشست ناشی از  زلزله ارائه شده است.

[1]– Kobe

تعداد صفحه : 203

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.