رشته حسابداری

پایان نامه اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان :  اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : حسابداری

 

عنوان :

 اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

 

استاد راهنما :

دکتر امیررضا کیقبادی

 

استاد مشاور :

علی نعمتی

 

پائیز    1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق 

مقدمه ………………………………………………… 2

 • بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
 • سؤال تحقیق………………………………………. 4
 • اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق و انگیزه انتخاب آن…. 5
 • اهداف تحقیق…………………………………….. 6
 • فرضیه های تحقیق…………………………………. 8

1-5-1 فرضیه اصلی……………………………….. 8

1-5-1-1 فرضیه های فرعی…………………………. 8

 • چارچوب نظری تحقیق………………………………. 9
 • مؤلفه های تحقیق………………………………… 10

1-7-1 متغیرهای کیفی و کمی……………………… 11

1-7-2 نسبت های مالی……………………………. 11

 • پیشینه تحقیق………………………………….. 12

1-8-1  انواع متغیر ها در پیشینه تحقیق………… 15

 • کاربردهای تحقیق………………………………… 16
 • روش تحقیق………………………………………. 16

1-10-1 مدل تحقیق……………………………….. 18

 • قلمرو تحقیق…………………………………….. 19
 • جامعه آماری و تعیین حجم نمونه…………………. 19
 • ابزار گردآوری اطلاعات…………………………… 20
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………. 20
 • تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های كلیدی ……… 21

1-15-1 نسبت های مالی…………………………… 22

1-15-2  ریسک اعتباری…………………………… 25

1-15-3  داده کاوی………………………………. 26

1-15-4 ماشین بردارپشتیبان……………………… 27

عنوان                                                                                                                 صفحه

1-15-5 درخت تصمیم………………………………. 27

1-15-6 شبکه های عصبی…………………………… 28

فصل دوم :ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………………… 30

 • چارچوب نظری تحقیق………………………………. 31
 • ریسک اعتباری و تاریخچه پیدایش آن……………… 34

2-2-1 ضرورت طراحی سیستمهای سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان 35

– مطالعات انجام شده در داخل کشور………………. 36           

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………… 42

 • امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری و تاریخچه پیدایش آنها 43

2-3-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری………………… 46

2-3-2 ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان………… 47

2-3-3 اهمیت رتبه بندی اعتباری مشتریان ……….. .48

2-3-4 معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان ……. .49

2-3-5 مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتباری. 51

2-3-6 سیستم‌های رتبه بندی اعتباری……………… 52

– مطالعات انجام شده در داخل کشور……………… 53

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………… 55

 • اتکاء به صورتهای مالی جهت پیش بینی ورشکستگی….. 57

– مطالعات انجام شده در داخل کشور ………….. 58

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………… 62

 • داده کاوی و تاریخچه پیدایش آن…………………. 63

2-5-1 گام های داده کاوی……………………….. 64

2-5-2 کاربردهای داده کاوی……………………… 65

 • به کارگیری تکنیک های داده کاوی در حوزه اعتبارسنجی 67

– مطالعات انجام شده در داخل کشور……………… 68

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………… 71

 • جمع بندی و نتیجه گیری………………………….. 72

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل سوم : روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)  

مقدمه………………………………………………… 76

 • روش تحقیق………………………………………. .78
 • جامعه آماری…………………………………….. 80
 • حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………… 81
 • فرضیه های تحقیق………………………………… 82

3-4-1 فرضیه اصلی ………………………………. .82

3-4-1-1 فرضیه های فرعی………………………… 82

 • قلمرو تحقیق…………………………………….. 83
 • ابزار و روش گردآوری داده ها…………………… 83
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………… 84
 • تکنیکهای داده کاوی جهت اعتبارسنجی…………….. 85

3-8-1 شبکه های عصبی ……………………………. 85

3-8-2 ماشین بردارپشتیبان………………………. 96

3-8-3 درخت تصمیم ……………………………… 100

 • مؤلفه های تحقیق……………………………….. 102

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

مقدمه……………………………………………….. 106

 • توصیف داده های گردآوری شده……………………. 107
 • ملاک کارآمدی مدل ها…………………………….. 112
 • تحلیل داده ها و بررسی اعتبار مدل با بهره گرفتن از تکنیکهای داده کاوی (آزمون فرضیه های تحقیق)…………………………. 113

4-3-1 آزمون فرضیه اصلی………………………… 113

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه اصلی…………. 116

4-3-1-1 آزمون فرضیه فرعی اول…………………. 116

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی اول…….. 117

4-3-1-2 آزمون فرضیه فرعی دوم…………………. 118

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی دوم…….. 121

4-3-1-3 آزمون فرضیه فرعی سوم…………………. 123

عنوان                                                                                                                 صفحه

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی سوم…….. 126

 • کارآیی مدل ها در مقایسه با الگوریتمهای مختلف طبقه بندی 129

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات    

مقدمه……………………………………………….. 131

 • نتایج حاصل از یافته های تحقیق (قبول و یا رد فرضیه ها) 131

5-1-1- نتایج حاصل از بررسی آزمون فرضیه اصلی…. 132

5-1-1-1 نتیجه فرضیه فرعی اول…………………. 132

5-1-1-2 نتیجه فرضیه فرعی دوم ………………… .133

5-1-1-3 نتیجه فرضیه فرعی سوم…………………. 134

 • نتیجه گیری كلی تحقیق………………………….. 135
 • مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات ………….. ..138
 • محدودیت ها و مشکلات تحقیق……………………… 138
 • پیشنهادات………………………………………. 139

5-5-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق………………… 139

5-5-2 پیشنهادات کاربردی در نظام بانکی……….. 141

5-5-3 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی………………. 142

منابع و مآخذ

      منابع فارسی……………………………………. 146

منابع انگلیسی………………………………. 148

چکیده انگلیسی

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

 

 • جدول نمونه هایی از پیشینه خارجی مرتبط ……………………………………………………………………………………………….. 13
 • جدول متغیر های مورد استفاده در برخی تحقیقات داخلی و خارجی …………………………………………………… 15
 • جدول میزان نفوذ داده کاوی در صنایع مختلف …………………………………………………………………………………………. 66
 • جدول شرایط به کارگیری هریک از مدل های اندازه گیری اعتبار مشتریان …………………………………………….. 70
 • جدول مهمترین شاخص های مؤثر در اندازه گیری اعتبار مشتریان ………………………………………………………… 73
 • جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی مدیران عامل ……………………………………………………………………………….. 108
 • جدول توزیع فراوانی وضعیت مالیات شرکتها ………………………………………………………………………………………….. 109
 • جدول توزیع فراوانی انواع شرکتها ……………………………………………………………………………………………………………… 110
 • جدول توزیع فراوانی زمینه فعالیت شرکتها ………………………………………………………………………………………………. 111
 • جدول شرح متغیرهای مدل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در مرحله تست ………………………………………………….. 118
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در مرحله تست ……………………………………………………………. 122
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در مرحله تست ……………………………………………………………….. 127
 • جدول مقایسه تطبیقی صحت الگوریتم ها ………………………………………………………………………………………………… 129
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در دوره تست …………………………………………………….. 133
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در دوره تست ………………………………………………………………. 134
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در دوره تست ………………………………………………………………….. 135

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

4-1 نمودار نحوه توزیع مدرک تحصیلی مدیران عامل…….. 107

 • نمودار توزیع فراوانی وضعیت مالیات شرکتها………………. 108
 • نمودار توزیع فراوانی انواع شرکتها………………………. 109
 • نمودار توزیع فراوانی زمینه فعالیت شرکتها………………. 110

 

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

 • شکل مدل مفهومی تحقیق……………………………………… 18
 • شکل مدل مفهومی تحقیق……………………………………… 33
 • شکل نحوه ساخت الگوریتم در نرم افزار SPSS Clementine ………. 114
 • شکل نحوه اجرای الگوریتم در نرم افزار SPSS Clementine ……… 115
 • شکل میزان صحت و قدرت پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان …… 117
 • شکل میزان صحت و قدرت پیش بینی مدل درخت تصمیم …………….. 121
 • شکل متغیرهای با اهمیت مدل درخت تصمیم ……………….. 123
 • شکل پرسپترون چند لایه ………………………………… 125
 • شکل میزان صحت و قدرت پیش بینی مدل شبکه عصبی ………………. 126
 • شکل متغیرهای با اهمیت مدل شبکه عصبی ……………

فهرست رابطه  ها

 

 

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

 

 

 • رابطه محاسبه زیان مورد انتظار………………………….. 47
 • رابطه کوکران با حجم جامعه محدود……………………….. 81
 • رابطه تابع تصمیم گیری در حالت خطی…………………………… 98

3-3 رابطه تابع تصمیم گیری در حالت غیر خطی…………. 98

 • رابطه تابع عملکرد آموزش شبکه………………………………… 125
 • رابطه تابع مدل ریاضی………………………………………… 125

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

مقدمه

جذب سپرده های اشخاص، اعطای تسهیلات مالی ، ارائه انواع خدمات بانکی، مشاوره به شرکت در انواع سرمایه گذاریهای بلند مدت و کوتاه مدت، انجام انواع معاملات در بازارهای پول و سرمایه و…. فعالیتهایی هستند که امروزه در اشکال متعدد و متفاوت توسط بانک ها در سطح دنیا صورت میپذیرد و تنوع آنها همچنان رو به افزایش است.

در سیستم بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد. در بخش تخصیص منابع، توجه به این نکته حائز اهمیت است که نرخ سود تسهیلات اعطایی فراتر از سیاست های پولی به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران شود تا حد زیادی از بانکهای اعطا کننده تسهیلات سلب شده است. لذا هنگام تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات، بررسی همه جانبه درخواست تسهیلات به منظور به حداقل رساندن ریسک عدم بازپرداخت از اهمیت خاصی برخوردار است.

 • بیان مسئله تحقیق

بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی همواره با ریسک های متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمده ترین آنها ریسک اعتباری است. حجم قابل ملاحظه ای از تسهیلات اعطایی سوخت شده یا معوقه بانک ها، گویای فقدان مدل های مناسب اندازه گیری اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه بانکی است. یکی از مهمترین ابزارهایی که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری بدان نیازمند هستند، “سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی مشتریان” است. با بهره گیری از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان بانک با بهره گرفتن از فرایند داده کاوی می توان به اعتبارسنجی متقاضیان وام و طبقه بندی آنها به مشتریان خوش حساب و بدحساب، بدون قضاوت شخصی و براساس سیستم های هوشمند پرداخت. از طرفی با رشد سریع صنعت بانکداری مدل های اعتبارسنجی نیز به طور وسیعی جهت ارزیابی تصمیمات اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. جهت این امر مدیران بانک ها نیاز به تحلیل صحیح از داده های مشتریان دارند تا بر اساس آن تصمیمات مناسبی را برای تخصیص مناسب اعتبارات به متقاضیان اتخاذ نمایند. و بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت کاهش ریسک اعتباری خود ملزم به شناسایی متقاضیان وام میباشند.

بخش قابل توجهی از منابع سیستم بانکی، جهت تأمین نیازهای مالی شركتها تخصیص می یابد که عمدتاً در قالب شرکتهای تجاری، متقاضی استفاده از تسهیلات بانکی هستند. ابعاد فعالیتهای تولیدی، صنعتی و تجاری این دسته از مشتریان بانک ها گسترده تر از اشخاص حقیقی است و به همان نسبت اعطای تسهیلات به آنها بررسی بیشتر و دقیق تری را می طلبد که در قالب تحلیل مالی بر اساس استفاده از اطلاعات در دسترس میسر است.

اطلاعات لازم برای تحلیل مالی یک شرکت یا هر واحد اقتصادی شامل دو گروه اطلاعات است.

گروه اول : مربوط به محیط پیرامونی شامل اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی

گروه دوم : اطلاعات مربوط به شرکت شامل “اطلاعات مربوط به فعالیت” و “اطلاعات مالی”

در واقع بانک ها نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند توانایی واحد تجاری در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی در سررسید معین را مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از منابع اطلاعاتی، صورتهای مالی دریافتی از واحدهای تجاری می­باشد. که در این تحقیق می خواهیم این موضوع را بررسی نماییم که آیا تکنیکهای داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانک از کارآیی مناسبی برخوردار میباشد یا خیر ، زیرا محقق بر این عقیده است که بانک ها در اعطای وام به ریسک مربوطه توجه نمی کنند و براساس سیستم وثیقه محوری و قضاوتی وام به مشتریان می دهند.

تعداد صفحه : 170

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.