مهندسی صنایع

پایان نامه استفاده از روش تجزیه بندرز در طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین دو سطحی با تابع تقاضای تصادفی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان : استفاده از روش تجزیه بندرز در طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین دو سطحی با تابع تقاضای تصادفی

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان:

استفاده از روش تجزیه بندرز در طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین دو سطحی با تابع تقاضای تصادفی

استاد راهنما :

دکتر رضا توکلی مقدم

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل 1- مقدمه و کلیات تحقیق.. 1

1- 1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله. 3

1-3 مفروضات تحقیق. 4

1-4 اهداف تحقیق. 4

1-5 جمع بندی. 5

فصل 2- مرور ادبیات و پیشینه تحقیق.. 6

2-1 مقدمه. 7

2-2 طراحی شبکه زنجیره تامین : پیش زمینه و تعاریف.. 7

2-2-1 مدیریت زنجیره تامین. 7

2-2-2 طراحی شبکه زنجیره تامین در موضوع مدیریت زنجیره تامین. 9

2-2-3 برنامه ریزی تصادفی  12

2-2-4 کمینه کردن ارزش در ریسک شرطی. 14

2-3 مدل­های برنامه ریزی ریاضی در طراحی شبکه زنجیره تامین. 15

2-4 مدل­های طراحی شبکه زنجیره تامین. 17

2-4-1 مدل­های قطعی طراحی شبکه زنجیره تامین. 17

2-4-2 مدل­های تصادفی طراحی شبکه زنجیره تامین. 21

2-4-3 مدل­های زنجیره تامین عملیاتی و تاکتیکی. 28

2-5 جمع بندی. 31

فصل 3- مدل ریاضی پیشنهادی.. 32

3-1 مقدمه. 33

3-2 تعریف مسأله. 33

3-3 مدلسازی ریاضی. 34

3-4 طراحی شبکه در شرایط عدم قطعیت.. 36

3-4-1 مجموعه­ها…….. 39

3-4-2 پارامترها…………………………………………………………………39

3-4-3 متغیرها………………    40

3-4-4 مدل برنامه ریزی تصادفی. 40

3-5 جمع بندی. 41

فصل 4- روش حل پیشنهادی و نتایج محاسباتی.. 42

4-1 مقدمه. 43

4-2 مثال عددی. 43

4-3 روش تجزیه بندرز 45

4-3-1 زیرمسأله بندرز……………… 47

4-3-2 زیر مسأله دوگان .. 47

4-3-3 مسأله اصلی بندرز………………………………………….………………48

4-3-4 روند کلی الگوریتم تجزیه بندرز 50

4-4 نتایج عددی. 52

4-4-1 حالت تک محصولی  53

4-4-2 حالت چند محصولی. 58

4-5 جمع بندی. 66

فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 68

5-1 جمع بندی. 69

5-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 70

مراجع. 72

 

فهرست جداول
جدول‏3‑1 پارامترها ومتغیرهای به­کارگرفته شده برای مدل ریاضی. 34

جدول4‑1 نتایج محاسبه شده برای مدل قطعی. 45

جدول4‑2 نتایج محاسبه شده برای مدل احتمالی. 45

جدول‏4‑3 نتایج حاصل از حل مثال عددی توسط روش تجزیه بندرز 51

جدول‏4‑4 سناریوهای ممکنه برای تقاضای خرده­فروش­ها 53

جدول‏4‑5 هزینه­ های حمل ونقل بین انبارهای توزیع وخرده­فروش­ها 54

جدول‏4‑6 هزینه­ های حمل ونقل بین کارخانه ­ها و انبارهای توزیع. 54

جدول‏4‑7 سناریوهای ممکنه برای تقاضای خرده­فروش­ها برای محصول اول. 58

جدول‏4‑8 سناریوهای ممکنه برای تقاضای خرده­فروش­ها برای محصول دوم. 59

جدول‏4‑9 هزینه­ های حمل ونقل بین انبارهای توزیع وخرده­فروش­ها برای محصول اول. 59

جدول‏4‑10 هزینه­ های حمل ونقل بین انبارهای توزیع وخرده­فروش­ها برای محصول دوم. 60

جدول‏4‑11 هزینه­ های حمل ونقل بین کارخانه ­ها و انبارهای توزیع. 60

جدول‏4‑12 هزینه­ های حمل ونقل بین کارخانه ­ها و انبارهای توزیع. 61

 

فهرست تصاویر و نمودار
شکل ‏2‑1 یک زنجیره تامین معمولی (Shapiro, 2007) 8

شکل ‏4‑1 موقعیت نسبی خرده فروش­ها و مکان­های بالقوه برای انبارها و کارخانه ­ها 44

شکل ‏4‑2 همگرایی روش تجزیه بندرز 52

شکل ‏4‑3 مکان نسبی خرده فروش­ها و مکان­های کاندید برای انبارهای توزیع و کارخانه ­ها 53

شکل ‏4‑4 نحوه همگرایی روش تجزیه بندرز برای مثال مورد بررسی. 55

شکل ‏4‑5 شبکه توزیع طراحی شده 55

شکل ‏4‑6 نحوه برآورده شدن تقاضای خرده فروش­ها برای سناریوی اول. 56

شکل ‏4‑7 نحوه برآورده شدن تقاضای خرده فروش­ها برای سناریوی دوم. 56

شکل ‏4‑8 نحوه برآورده شدن تقاضای خرده فروش­ها برای سناریوی سوم. 57

شکل ‏4‑9 نحوه برآورده شدن تقاضای خرده فروش­ها برای سناریوی چهارم. 57

شکل ‏4‑10 نحوه همگرایی روش تجزیه بندرز برای مثال مورد بررسی. 61

شکل ‏4‑11 شبکه توزیع طراحی شده 62

شکل ‏4‑12 نحوه برآورده شدن تقاضای محصول اول خرده فروش­ها برای سناریوی اول. 62

شکل ‏4‑13 نحوه برآورده شدن تقاضای محصول اول خرده فروش­ها برای سناریوی دوم. 63

شکل ‏4‑14 نحوه برآورده شدن تقاضای محصول اول خرده فروش­ها برای سناریوی سوم. 63

شکل ‏4‑15 نحوه برآورده شدن تقاضای محصول اول خرده فروش­ها برای سناریوی چهارم. 64

شکل ‏4‑16 نحوه برآورده شدن تقاضای محصول دوم خرده فروش­ها برای سناریوی اول. 64

شکل ‏4‑17 نحوه برآورده شدن تقاضای محصول دوم خرده فروش­ها برای سناریوی دوم. 65

شکل ‏4‑18 نحوه برآورده شدن تقاضای محصول دوم خرده فروش­ها برای سناریوی سوم. 65

شکل ‏4‑19 نحوه برآورده شدن تقاضای محصول دوم خرده فروش­ها برای سناریوی چهارم. 66

1-1- مقدمه
برای پاسخ دادن به شرایط در حال تغییر در عرصه اقتصاد و تجارت، و نیز تاثیر مسایل مربوط به جغرافیای سیاسی[1] و فناوری ­های مخرب، شرکت­های تولیدکننده محصولات صنعتی مجبور شدند تا مبادرت به انجام برنامه­ ریزی استراتژیک، که شامل طراحی شبکه زنجیر تامین[2] (SCND) می­ شود، نمایند. بویژه در صنعت خودروسازی، عوامل فراوانی چون بازارهای آسیایی، معرفی فرآورده ­های جدید مثل خودروهای هیبریدی[3] و برقی، ادغام شرکت­ها در یکدیگر و به تملک درآمدن شرکت­ها توسط شرکت­های دیگر، نرخ برابری ارزهای در حال نوسان، هزینه­ های مربوط به سوخت که به طور فزاینده بر نوسانات آن افزوده می­ شود، شرکت­ها را بر آن داشت تا اقدام به تجزیه و تحلیل و بهبود استراتژی­ های مربوط به زنجیره تامین خود نمایند. بعلاوه، زنجیره­ های عرضه تولید صنعتی مدرن با مشتریانی روبه­رو است که خواهان افزایش در تنوع فرآورده ­ها، چرخه حیات محصول کوتاه مدت­تر، هزینه پایین­تر، کیفیت بهتر و واکنش سریع­تر هستند. برای موفقیت در بازارهایی که به شکل فزاینده­ای جهانی گردیده و رقابتی است، شرکت­ها باید پیوسته تلاش کنند تا در حالی که برای رویارویی با این شرایط غیره منتظره برنامه­ ریزی می­ کنند، از هزینه­ های زنجیره تامین بکاهند و خدمات مشتریان را بهبود دهند] 1[.

طراحی شبکه زنجیره تامین، عبارت است از برنامه­ ریزی استراتژیک زنجیره­ های تامین، که به تعداد، موقعیت مکانی، و ظرفیت تاسیسات و مراکز توزیع، فناوری تولیدی که در هر یک از تاسیسات بکار گرفته می­ شود، انتخاب عرضه­کننده، تصمیمات در خصوص مسأله ساختن یا خریدن[4]، و طراحی شبکه حمل و نقل مربوط می­ شود] 2[. طراحی شبکه زنجیره تامین، فناوری، فرایند و دارایی­ های تولیدی یک شرکت ظرف سال­های آینده را مشخص می­ کند، سال­هایی که طی آن شرکت باید دارای توان رقابت با شرکت­های دیگر را داشته باشد و همچنین بتواند تقاضاهای مشتریان را به بهترین نحو برآورده نماید.

علاوه بر این، معمولا تصمیمات استراتژیک مستلزم هزینه­ های سرمایه­ گذاری بالا هستند، هزینه­ هایی که به راحتی قابل بازگشت نیستند. بنابراین، برای موفقیت بلند مدت هر شرکت تولیدی، طراحی شبکه زنجیره تامین بسیار ضروری است. چهار جنبه اصلی این مساله عبارتند از (1) توپولوژی یا مکان­شناسی[5] زنجیره تامین، (2) زمان­بندی تصمیمات، (3) لحاظ کردن عدم قطعیت به دلیل تصادفی بودن[6] داده ­های ورودی، و (4) هدف حداکثر کردن سود] 3[. برای پشتیبانی از مدیران هنگام اتخاذ تصمیمات در مورد این مسأله به شدت پیچیده، به مدل­های کمی، مبتنی بر داده[7] نیاز است] 2[. در این پایان نامه، سعی می­ شود در راستای مدل­کردن واقعی­تر شبکه توزیع در سیستم­های زنجیره تامین، این شبکه با در نظر گرفتن تقاضاهای تصادفی و با بهره گرفتن از روش برنامه­ ریزی تصادفی دو مرحله­ ای فرموله ­شود.

1-2- بیان مسأله
در این پایان نامه، یک مسأله طراحی شبکه توزیع در یک سیستم زنجیره تامین مورد مطالعه قرار می­گیرد. این مسأله شامل مکان­ یابی کارخانه ­ها و انبارهای توزیع و تعیین بهترین استراتژی برای توزیع محصول از کارخانه ­ها به انبارهای توزیع و از انبارهای توزیع به خرده­فروش­ها است. هدف این مسأله عبارت است از پیدا کردن تعداد، مکان و ظرفیت بهینه برای کارخانه ­ها و انبارهای توزیع طوری که تقاضای خرده فروش­ها برآورده شده و هزینه کل طراحی شبکه کمینه شود. برخلاف اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی شبکه توزیع زنجیره تامین، در این تحقیق فرض می­ شود که گزینه­ های مختلف برای ظرفیت کارخانه ­ها و انبارهای توزیع وجود دارد. همچنین در این تحقیق یک شبکه توزیع چند محصولی در نظر گرفته می­ شود، یعنی توزیع بیش از یک محصول مدنظر است. در نهایت، تقاضا به صورت احتمالی در نظر گرفته شده، سعی در مدل­سازی این مسأله با بهره گرفتن از رویکرد برنامه­ ریزی احتمالی دو مرحله­ ای می­ شود. در برنامه­ ریزی احتمالی دو مرحله­ ای متغیرهای تصمیم به دو دسته تقسیم می­شوند: متغیرهای مرحله اول که شامل تصمیم­های استراتژیک بلند مدت هستند و متغیرهای مرحله دوم که شامل تصمیم­های عملیاتی و کوتاه مدت هستند. در مدل مورد مطالعه تصمیم­های مرحله اول عبارتند از: تعیین تعداد، مکان و ظرفیت کارخانه ­ها و انبارهای توزیع و تصمیم­های مرحله دوم عبارتند از نحوه انتقال محصولات از کارخانه ­ها به انبارهای توزیع و از انبارهای توزیع به خرده فروش­ها.

 

تعداد صفحه : 85

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.