مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ارزیابی برخی شاخص ­های زیستی عروس ­ماهی زاینده­ رود “Petroleuciscus esfahani” در پاسخ به ترکیبات مخرب سیستم اندوکراینی در رودخانه زاینده ­رود

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته بوم شناسی آبزیان شیلاتی

عنوان : ارزیابی برخی شاخص ­های زیستی عروس ­ماهی زاینده­ رود Petroleuciscus esfahani در پاسخ به ترکیبات مخرب سیستم اندوکراینی در رودخانه زاینده ­رود

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده منابع طبیعی

ارزیابی برخی شاخص ­های زیستی عروس ­ماهی زاینده­ رود Petroleuciscus esfahani در پاسخ به ترکیبات مخرب سیستم اندوکراینی در رودخانه زاینده­ رود

پایان نامه کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان شیلاتی

اساتید راهنما

دکتر سالار درافشان

دکتر فاطمه پیکان­حیرتی

1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………….. هشت
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
فصل دوم: کلیات و مرور منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 5
2-1- کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
2-1-1-  ترکیبات شبه آندروژنی………………………………………………………………………………………………………………. 10
2-1-2-  ترکیبات شبه استروژنی……………………………………………………………………………………………………………….. 10
2-1-3-  اثرات زیستی ترکیبات مخرب سیستم درون­ریز (ترکیبات شبه استروژنی)…………………………………………….. 11
2-1-3- الف-  ویتلوژنین و سایر پروتئین­های تولیدمثلی مخصوص جنس ماده…………………………………………………… 11
2-1-3- ب-  مطالعات فیزیولوژیک و رفتاری…………………………………………………………………………………………….. 13
2-1-3- ج-  شاخص ­های وضعیت……………………………………………………………………………………………………………. 14
2-2-  مرور منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-2-1-  فراسنجه­های خونی……………………………………………………………………………………………………………………. 14
2-2-2- بافت­شناسی گناد، GSI و نسبت جنسی………………………………………………………………………………………….. 15
2-2-3- تولید ویتلوژنین و ارزیابی بیان نسبی آن­…………………………………………………………………………………………… 16
فصل سوم: مواد و روش­ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
3-1-  معرفی گونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………. 18
3-2- ایستگاه­های نمونه برداری………………………………………………………………………………………………………………… 19
3-3- زیست­سنجی…………………………………………… …………………………………………………………………………………… 20
3-4- فراسنجه­های خونی………………………………………………………………………………………………………………………… 20
3-4-1- اندازه ­گیری هموگلوبین………………………………………………………………………………………………………………. 20
3-4-2- اندازه ­گیری هماتوکریت………………………………………………………………………………………………………………. 21
3-4-3- شمارش گلبول­های قرمز……………………………………………………………………………………………………………… 21
3-4-4- شمارش گلبول­های سفید……………………………………………………………………………………………………………… 22
3-4-5- شمارش افتراقی گلبول­های سفید…………………………………………………………………………………………………… 23
3-4-6- شاخص ­های ثانویه خون­شناسی……………………………………………………………………………………………………… 23
3-4-6- الف- حجم متوسط گویچه قرمز (MCV)……………………………………………………………………………………… 23
3-4-6- ب- میانگین غلظت هموگلوبین ذره­ای (MCHC)…………………………………………………………………………… 23
3-4-6- ج- میانگین هموگلوبین ذره­ای (MCH)………………………………………………………………………………………… 23
هشت

3-5- تعیین سن………………………………………………………………………………………………………………………………………

24
3-6- محاسبه شاخص توسعه گنادی (GSI)………………………………………………………………………………………………… 24
3-7- تهیه بافت گناد……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
3-8- آماده ­سازی نمونه­ ها جهت مطالعات مولکولی و اندازه ­گیری بیان ژن ویتلوژنین……………………………………………. 24
3-8-1- نمونه­برداری و تیمار…………………………………………………………………………………………………………………… 25
3-8-2- استخراج و تعیین کمیت و کیفیت RNA………………………………………………………………………………………… 25
3-8-3- سنتز cDNA……………………………………………………………………………………………………………………………. 26
3-8-4- همسانه­سازی cDNA نسبی ویتلوژنین در Petroleuciscus esfahani……………………………………………… 26
3-8-5- همسانه­سازی cDNA نسبی بتا-اکتین در P. esfahani……………………………………………………………………. 27
3-8-6- بسط ویتلوژنین به سمت انتهای َ3 …………………………………………………………………………………………………… 27
3-8-7- تکثیر سریع دوانتهای cDNA (RACE) در ویتلوژنین………………………………………………………………………. 28
3-8-8- تکثیر سریع دوانتهای cDNA در بتا-اکتین……………………………………………………………………………………… 28
3-8-9- آنالیز توالی­ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
3-8-10- ترسیم درخت فیلوژنی برای پروتئین ویتلوژنین در عروس­ماهی زاینده­رود……………………………………………. 29
3-8-11- اندازه ­گیری بیان ژن از طریق PCR کمی (QPCR) رونوشت معکوس………………………………………………. 29
3-9- مقایسات آماری……………………………………………………………………………………………………………………………. 32
فصل چهارم: نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………………………… 33
4-1- شاخص ­های زیستی ماهیان صید شده………………………………………………………………………………………………….. 33
4-2- ویژگی­های فیزیکوشیمیایی آب در ایستگاه­های نمونه­برداری………………………………………………………………….. 34
4-3- فراسنجه­های خونی………………………………………………………………………………………………………………………… 35
4-4- شاخص توسعه گنادی، بافت­شناسی گناد و نسبت جنسی………………………………………………………………………… 39
4-4-1- شاخص توسعه گنادی…………………………………………………………………………………………………………………. 39
4-4-2- مطالعه میکروسکوپی توسعه گنادی……………………………………………………………………………………………….. 41
4-4-3- نسبت­جنسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 43
4-5- مطالعات مولکولی………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
4-5-1- تعیین کمیت و کیفیت RNA……………………………………………………………………………………………………….. 45
4-5-2- توالی کامل cDNA ویتلوژنین در Petroleuciscus esfahani……………………………………………………….. 49
4-5-3- توالی کامل cDNA بتا-اکتین در P. esfahani……………………………………………………………………………… 52
4-5-4- ترسیم درخت فیلوژنی برای پروتئین ویتلوژنین در عروس­ماهی زاینده­رود……………………………………………… 54
4-5-5- اندازه ­گیری بیان ژن ویتلوژنین………………………………………………………………………………………………………. 56
نه

فصل پنجم: نتیجه ­گیری کلی و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………

60
5-1- نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
5-2- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
ده
ده
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1- ساختار شیمیایی برخی از ترکیبات مخرب سیستم درون­ریز……………………………………………………………. 7
شکل 2-2- نمودار شماتیک از محور HPG در ماهیان………………………………………………………………………………….. 9
شکل 2-3- مسیرهای اصلی عملکرد ترکیبات شبه­استروژنی موجود در محیط……………………………………………………. 12
شکل 2-4- مکانیسم اثر هورمون استرادیول در تولید VTG و Zrp در ماهیان……………………………………………………. 13
شکل 3-1- عروس­ماهی زاینده­رود صید شده از رودخانه زاینده رود…………………….. ………………………………………… 18
شکل 3-2- موقیعت جغرافیای ایستگاه­های نمونه­برداری………………………………………………………………………………… 19
شکل 3-3- ایستگاه چمگردان………………………………………………………………………………………………………………….. 20
شکل3-4- خون­گیری از ساقه دمی عروس­ماهی زاینده­رود…………………………………………………………………………….. 21
شکل 3-5- لام هماسیتومتر………………………………………………………………………………………………………………………. 22
شکل 4-1- ساختار ماکروسکوپی بیضه و تخمدان در عروس­ماهی زاینده­رود…………………………………………………….. 39
شکل 4-2- مقایسه میانگین GSI جنس نر عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف……………………………………. 40
شکل 4-3- مقایسه میانگین GSI جنس ماده عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف………………………………… 40
شکل 4-4- تصویر گناد جنس ماده در ایستگاه خرسونک و چمگردان…………………………………………………………….. 43
شکل 4-5- نمودار ترسیم شده توسط دستگاه بیوآنالیزور برای نمونه RNA شماره 5 متعلق به ایستگاه چشمه­دیمه…….. 48
شکل4-6- توالی نوکلئوتید و آمینواسید ویتلوژنین در P. esfahani……………………………………………………………….. 51
شکل4-7- توالی نوکلئوتید و آمینواسید بتا-اکتین در  P. esfahani………………………………………………………………. 53
شکل 4-8- آنالیز فیلوژنیکی توالی­های پروتئین ویتلوژنین در P. esfahani و سایر مهره­داران……………………………… 55
شکل 4-9- منحنی استاندارد غلظت­های مختلف cDNA ویتلوژنین در QPCR………………………………………………… 56
شکل 4-10- منحنی استاندارد غلظت­های مختلف cDNA بتا-اکتین در QPCR……………………………………………….. 56
شکل 4-11- مقایسه میانگین بیان ژن VTG در جنس ماده عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف……………… 57
شکل 4-12- مقایسه میانگین بیان ژن VTG در جنس نر عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف…………………. 58
یازده
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- معرفی برخی از EDCها به همراه برخی منابع تولیدکننده و اثرات احتمالی آن­ها بر زیستمندان……………… 6
جدول 3-1- محل و موقعیت جغرافیایی صید عروس­ماهی زاینده­رود…………………………………………………………………. 20
جدول 3-2- اولیگونوکلئوتیدهای طراحی شده برای حصول قطعات مورد نظر در ویتلوژنین و بتا-اکتین…………………… 31
جدول 4-1-  ویژگی­های زیستی ماهیان صید شده در ایستگاه­های نمونه­برداری رودخانه زاینده­رود…………………………. 34
جدول 4-2- ویژگی­های فیزیکوشیمیایی آب در ایستگاه­های نمونه­برداری………………………………………………………….. 35
جدول 4-3- میانگین برخی از فاکتورهای خونی در عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف………………………… 36
جدول 4-4- میانگین شاخص ­های محاسبه­ای گلبول­های قرمز در عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف……….. 37
جدول 4-5- میانگین درصد گلبول­های سفید مشاهد شده در عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف ……………. 38
جدول 4-6- قطر تخمک در ماهیان صید شده در ایستگاه­های مختلف نمونه­برداری……………………………………………… 42
جدول 4-7- نسبت جنسی ماهیان صید شده در ایستگاه­های مختلف نمونه­برداری…………………………………………………. 44
جدول 4-8-کمیت و کیفیت نمونه­ های RNA………………………………………………………………………………………………. 46
جدول 4-9- میزان شباهت توالی کامل نوکلئوتید ویتلوژنین در P. esfahani با برخی دیگر از گونه­ ها……………………. 49
جدول 4-10- میزان شباهت توالی کامل آمینواسید ویتلوژنین در P. esfahani با برخی دیگر از گونه­ ها………………….. 49
جدول 4-11- میزان شباهت توالی کامل نوکلئوتید بتا-اکتین در P. esfahani با برخی دیگر از گونه­ ها………………….. 52
جدول 4-12- میزان شباهت توالی کامل آمینواسید بتا-اکتین در P. esfahani با برخی دیگر از گونه­ ها………………….. 52
دوازده

 


                                                                                                                            فصل اول

مقدمه

طی دو دهه اخیر، موضوع حفاظت از محیط زیست در مقابل آلاینده­های طبیعی یا مصنوعی حاصل از فعالیت­های انسان، توجه و نگرانی­های زیادی را با خود به همراه داشته است [18]. این نگرانی­ها موجب ایجاد علاقه در بسیاری از دولت­ها، سازمان­ های بین ­المللی، جوامع علمی، صنایع شیمیایی و عموم مردم برای تشکیل برنامه­ ها، کنفراس­ها و کارگاه ­های تحقیقاتی در مورد موضوعات مربوط به ترکیبات مخرب سیستم درون­ریز (EDCها­)[1] گردیده است. ترکیبات مخرب سیستم درون­ریز ماده یا ترکیبی از مواد هستند که عملکرد (های) سیستم درون­ریز را تغییر می­ دهند و در نتیجه موجب اثرات متعدد بر سلامت یک جاندار سالم، دودمان و یا (زیر) جمعیتی از آن می­شوند [32]. به عبارت دیگر هر ترکیبی که در تولید، ترشح، انتقال، اتصال، عملکرد و یا حذف هورمون­های طبیعی بدن مداخله کند و باعث تغییر وظایف طبیعی آن­ها همچون نمو، رفتار، باروری، بقا و همئوستازی شود را ترکیب مخرب سیستم درون­ریز می­نامند. این ترکیبات می­توانند باعث ایجاد تومورهای سرطانی، نقایص مادرزادی و سایر ناهنجاری­های توسعه­ای شوند. از جمله این ناهنجاری­ها می­توان به ناتوانی در یادگیری، مشکلات حاد در توجه و شناخت، توسعه مغزی،  بدشکلی در بدن، توسعه اندام­های تولیدمثلی، ماده­سازی در جنس نر یا اثرات مردانه بر جنس ماده اشاره کرد [23].

EDCها ممکن است به صورت طبیعی و یا در اثر فعالیت­های انسانی تولید شوند و شامل گروه­ های مختلفی از مواد شیمیایی از قبیل هورمون­های طبیعی و ساختگی، اجزاء گیاهی، آفت­کش­ها، ترکیبات مورد استفاده در صنعت پلاستیک سازی و محصولات مربوط به بهداشت فردی و سایر محصولات و آلاینده­های جانبی حاصل از صنایع هستند. برخی از

 

این ترکیبات چربی­­دوست و بنابراین پایا هستند و می­توانند مسافت­های طولانی بین مرزهای طبیعی جابجا شوند اما برخی دیگر آب­دوست هستند و به سرعت در محیط یا در بدن انسان تجزیه می­شوند و ممکن است تنها در دوره­ای کوتاه اما بحرانی از توسعه­ سیستم­های بدنی حضور داشته باشند [26].

 

تنوع بسیار زیاد ویژگی­های فیزیکوشیمیایی EDC­ها به این معنی است که ممکن است این ترکیبات تجزیه شوند و اثرات آن­ها به ­اشکال مختلف بروز نماید. به علاوه، گستره­ پراکنش این ترکیبات در محیط بسیار وسیع است و شامل هوا، آب، خاک، رسوبات، غذا و محصولات مصرفی می­ شود. جذب EDC­ها از طریق غذا، اصلی­ترین مسیر در معرض قرارگیری انسان و بیش­تر جانوران است که می ­تواند به تجمع و بزرگ­نمایی زیستی[2] منجر شود [26، 52].

از آنجایی­که مقصد نهایی بیش­تر آلاینده­ها، محیط­های آبی هستند، موجودات آبزی به ویژه ماهیان بیش­تر از سایر زیستمندان در معرض این ترکیبات قرار دارند. روزانه حجم زیادی از پساب­های شهری و صنعتی به رودخانه­ها و آب­های نزدیک سواحل دریاها می­ریزند. البته بسیاری از مواد شیمیایی نیز به­ طور تصادفی از زمین­های اطراف شسته و وارد این محیط­ها می­گردند [99]. به علاوه بیش­تر EDC­ها به ندرت به ذرات موجود در آب متصل می­شوند و بنابراین به آسانی در دسترس آبزیان قرار می­ گیرند [55].

از میان EDCها، گروهی از هورمون­ها که به نظر می­رسد بیش­ترین قابلیت عملکرد به عنوان ترکیبات فعال درون­ریز را داشته باشند، استروئیدهای جنسی هستند و بیش­تر تحقیقات انجام شده در این رابطه بر ترکیبات استروژنی متمرکز بوده است. آنالیز شیمیایی آب و رسوبات به علت گران بودن و طیف گسترده این ترکیبات­، روش کارآمدی برای شناسایی آن­ها نیستند. بنابراین شاخص ­های زیستی حساس بسیاری به منظور پایش این ترکیبات ایجاد شده­ اند. یکی از مهم­ترین شاخص ­های ترکیبات استروژنی در محیط، القاء سنتز ویتلوژنین (VTG)[3] در جنس نر یا افراد نابالغ است [18]. از دیگر شاخص ­های زیستی مورد استفاده در تعیین اثرات EDC­ها می­توان به مطالعات رفتاری و فیزیولوژیک از قبیل بررسی بافت­شناسی و برخی از شاخص ­های گنادی درماهیان اشاره کرد [49].

رودخانه زاینده­رود به عنوان بزرگ­ترین و مهم­ترین رودخانه مرکزی ایران از ارتفاعات زردکوه بختیاری سرچشمه می­گیرد و با ورود به استان اصفهان در جهت شرق جریان یافته و به تالاب گاوخونی واقع در جنوب شرقی استان منتهی می­ شود. در حدود 65 درصد از واحدهای صنعتی بزرگ استان در حاشیه رودخانه زاینده­رود قرار گرفته ­اند و علیرغم تلاش­ های به عمل آمده در جهت استقرار سیستم­های تصفیه پساب در این صنایع، فعالیت آن­ها توأم با آلودگی های زیست محیطی است [5]. به علاوه با توجه به نحوه­ کاربری اراضی در حاشیه این رودخانه (زمین­های کشاورزی، واحدهای دامداری و دام­پروری، صنایع کوچک تا صنایع مادر از قبیل کارخانه ­های فولاد و ذوب­آهن و همچنین حضور چندین کارخانه تصفیه فاضلاب) به نظر می­رسد این اکوسیستم در معرض انواع مختلف از ترکیبات مخرب سیستم درون­ریز قرار داشته باشد اما تاکنون هیچ مطالعه­ ای در رابطه با اثر این ترکیبات بر سلامت این اکوسیستم مهم آبی صورت نگرفته است.

 

اهداف  این مطالعه:

تعیین حضور و اثرات ترکیبات مخرب سیستم درون­ریز در اکوسیستم رودخانه زاینده­رود با بهره گرفتن از بررسی سه ویژگی­ زیستی زیر در عروس­ماهی زاینده­رود Petroleuciscus esfahani:

1- فراسنجه­های خونی

2- شاخص توسعه گنادی (GSI)[4]، بافت­شناسی گناد و نسبت جنسی

3- بیان ویتلوژنین در کبد دو جنس نر و ماده

[1] Endocrine Disruptor Compounds (EDCs)

[2] Biomagnification

[3] Vitellogenin (VTG)

[4] Gonado-Somatic Index (GSI)

تعداد صفحه :88

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.