رشته مکانیک

پایان نامه ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان بر اساس تئوری های تنش کوپل و تغییرات کرنش

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش : طراحی کاربردی

عنوان : ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله ­های حاوی جریان بر اساس تئوری­های تنش کوپل و تغییرات کرنش

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشكده مهندسی مکانیک و هوافضا

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

عنوان:

ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله ­های حاوی جریان بر اساس تئوری­های تنش کوپل و تغییرات کرنش

استاد راهنما:

دکتر علیرضا ستوده

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ‌ز

فصل1. 1

مقدمهای بر نانوتکنولوژی و مروری بر پژوهش­های گذشته. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. تاریخچه­ی نانوتکنولوژی.. 2

1-1. اهمیت نانوتکنولوژی.. 3

1-2. کاربردهای نانوتکنولوژی.. 4

1-2-1. صنایع هوانوردی و اتوماسیون: 5

1-2-2. الكترونیک وارتباطات : 5

1-2-3. مواد شیمیایی و مواد: 5

1-2-4. درمان، بهداشت و علوم زیستی: 5

1-2-5. ساخت وتولید : 5

1-2-6. فناوریهای انرژی: 6

1-2-7. كاوش درفضا : 6

1-2-8. محیط زیست : 6

1-2-9. امنیت ملی : 6

1-1. روش ساخت میکرولوله­ها 6

1-2. پیشینه­ی تحقیق.. 8

فصل2. 12

تحلیل ارتعاشات آزاد غیرخطی و رفتار پس  از کمانش میکرولوله­های حاوی جریان.. 12

2-1. مقدمه. 13

2-2. تئوری تنش کوپل.. 13

2-3. تئوری گرادیان کرنش…. 14

2-4. روابط سینماتیک…. 16

2-5. استخراج معادلات حاکم به روش انرژی.. 19

2-6. روش حل تحلیل هموتوپی.. 27

2-7. اعمال روش تحلیل هموتوپی.. 28

2-8. روش حل ماکزیمم – مینیمم.. 32

2-9. تحلیل رفتار پس از کمانش…. 34

فصل3. 40

اعتبارسازی و نتایج.. 40

3-1. مقدمه. 41

3-2. اعتبار سنجی.. 41

3-3. ارتعاش غیرخطی میکرولوله­های حاوی جریان.. 43

3-4. رفتار پس از کمانش میکرولوله­های حاوی جریان.. 52

4-1. مقدمه. 57

4-2. ارتعاشات آزاد میکرولوله­ی هدفمند حاوی جریان.. 58

4-3. رفتار پس از کمانش میکرولوله­های هدفمند. 65

4-4. نتایج.. 66

4-4-1. ارتعاشات غیرخطی میکرولوله­های هدفمند حاوی جریان.. 67

4-4-2. رفتار پس از کمانش میکرولوله­های هدفمند. 71

فصل5. 73

نتیجه ­گیری و پیشنهادات.. 73

5-1. نتیجه ­گیری.. 74

5-2. پیشنهادات… 75

مراجع. 76

مراجع: 77

Abstract 82
فهرست شکل‌ها

شکل1-1. مراحل ساخت میکرولوله­ها 7

شکل1-2. رسوب فلز در روش الکترو-شیمیایی.. 8

شکل2-1. شماتیکی از میکرولوله حاوی جریان بر روی دو تکیه­گاه ساده 16

شکل3-1. فرکانس طبیعی خطی میکرولوله­ی حاوی جریان بر حسب سرعت جریان.. 42

شکل3-2. فرکانس طبیعی بی­بعد شده میکرولوله­ی حاوی جریان بر حسب سرعت بیبعد جریان سیال بر اساس تئوری­های گرادیان کرنش، تنش کوپل و مکانیک کلاسیک در ­حالت    برای الف:  ب: ج:   و  د: … 46

شکل3-3. نمودار تغییرات سرعت بحرانی بر حسب تغییرات قطر خارجی میکرولوله بر اساس تئوریهای غیرخطی گرادیان کرنش، تنش کوپل و مکانیک کلاسیک…. 47

شکل3-4. نسبت فرکانس غیرخطی به فرکانس خطی بر حسب ماکزیمم دامنه­ ارتعاشی میکرولولهی حاوی جریان برای  و … 48

شکل3-5. فرکانس طبیعی بیبعد میکرولوله حاوی جریان بر حسب سرعت بی­بعد جریان سیال در اختلاف دماهای مختلف برای  و   . 49

شکل3-6. نمودار تغییرات سرعت بحرانی بر حسب تغییرات قطر خارجی میکرولوله با در نظر گرفتن اثر اختلاف دما برای . 50

شکل3-7. تاثیر اختلاف دما بر نسبت فرکانس غیرخطی به فرکانس خطی بر حسب ماکزیمم دامنه­ ارتعاشی میکرولوله­ی حاوی جریان برای . 50

شکل3-8. رفتار ارتعاشی میکرولوله­ی حاوی جریان در دو حالت غیرخطی و خطی برای  و الف: ،  ب: . 52

شکل3-9. دامنه­ پس از کمانش بی بعد شده بر حسب سرعت بی­بعد جریان سیال بر اساس تئوری­های گرادیان کرنش، تنش کوپل و کلاسیک در حالت    برای  الف: ب:  ج:   و د:    54

شکل3-10. تأثیر دما بر دامنه­ پس از کمانش بی­بعد بر حسب سرعت بی­بعد جریان سیال بر اساس تئوری گرادیان کرنش در حالت   و . 55

شکل4-1. شماتیکی از میکرولوله­ی هدفمند حامل جریان.. 59

شکل4-2. فرکانس طببیعی غیرخطی میکرولوله بر حسب سرعت جریان سیال برای مقادیر مختلف اندیس قانون توانی در حالت  و با قطرهای خارجی  الف:  ب: و  ج: … 68

شکل4-3. تأثیر اندیس قانون توانی بر سرعت بحرانی میکرولوله­ی هدفمند حاوی جریان در قطرهای مختلف میکرولوله  69

شکل4-4. فرکانس طبیعی میکرولوله­ی هدفمند تابعی از سرعت جریان بر اساس تئوری­های مختلف با ،  و با قطرهای خارجی الف:   ب: … 70

شکل4-5. دامنه­ پس از کمانش میکرولوله بر حسب سرعت جریان سیال برای مقادیر مختلف اندیس قانون توانی و با قطرهای خارجی الف:  ب: و   ج: … 72
فهرست جدول‌ها

جدول1-1. تاریخ رویدادهای مهم نانوفناوری.. 3

جدول3-1. مقایسه­ دو روش تحلیل هموتوپی و ماکزیمم – مینیمم برای حل معادلات غیرخطی میکرولوله­های حاوی جریان

چکیده

در این تحقیق یک حل تحلیلی برای نمایش وابستگی به اندازه و تأثیر اختلاف دما بر ارتعاشات آزاد غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله­های حاوی جریان ارائه شده است. بر اساس مدل اولر برنولی، تئوری گرادیان کرنش، تئوری تنش کوپل و هندسه­­ی غیرخطی وون-کارمن، معادلات ریاضی بر حسب سه پارامتر طولی بسط داده شد. همچنین، از اصل همیلتون برای به­دست آمدن معادله­ حاکم و شرایط مرزی مربوط­ به آن استفاده شده است. با بهره گرفتن از روش گالرکین معادله­ حاکم به فرم معادله­ دافین نوشته می­ شود. پس از آن، از یک روش حل قدرتمند به نام روش تحلیل هموتوپی کمک گرفته شده است تا روابطی تحلیلی برای فرکانس طبیعی غیرخطی در سرعت­های مختلف جریان به­دست آید. به منظور بررسی رفتار پس از کمانش میکرولوله­های حاوی جریان، از روش گالرکین برای حل معادله­ حاکم استاتیک استفاده شده است. برای تکمیل پژوهش، ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله­های هدفمند حاوی جریان نیز مورد بحث قرار ­گرفته است. در این نوع میکرولوله­ها، خواص ماده در راستای ضخامت به­ طور پیوسته، طبق قانون توزیع توانی تغییر می­ کند. برای یک مقایسه­ جامع و فراگیر بین تئوری­های مختلف، تحلیل خطی و غیرخطی با بهره گرفتن از تئوری­های گرادیان کرنش، تنش کوپل و مکانیک کلاسیک، انجام شده است. نتایج نشان می­دهد که پارامترهای طولی غیرکلاسیک، اختلاف دما و اندیس قانون توانی تأثیر قابل توجهی بر ارتعاشات غیرخطی­، سرعت بحرانی و دامنه­ کمانش میکرولوله­های حاوی جریان دارد.

1-1. مقدمه

علم و فناوری نانو ( نانو­علم و نانوتکنولوژی) توانایی به­دست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانومتری (ملکولی) و بهره­ برداری از خواص و پدیده­های این بعد در مواد، ابزارها و سیستم­های نوین است. در واقع نانوتکنولوژی فناوری تغییر در خواص ملکول­های تشکیل دهنده مواد است و به همین دلیل تغییر در مقیاس نانو بهترین تعریف برای این تکنولوژی است. از این تعریف آن چنان بر می ­آید که نانو تکنولوژی یک رشته نیست بلکه رویکردی جدید برای تمام رشته­ها است. هدف اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه شکل دهی ترکیبات جدید با ایجاد تغییر در مواد موجود و همچنین تحلیل رفتار آنهاست.

تعداد صفحه : 98

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.