مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه اثر چند شکلی های ژن GH بر صفات رشد در ماهی سفید دریای خزر -Rutilus kutum- و کپور معمولی -Cyprinus carpio- به روش PCR-SSCP

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیلات

گرایش : تکثیر و پرورش آبزیان

عنوان : اثر چند شکلی های ژن GH بر صفات رشد در ماهی سفید دریای خزر –Rutilus kutum– و کپور معمولی –Cyprinus carpio- به روش PCR-SSCP

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته شیلات

گرایش تکثیر و پرورش آبزیان

عنوان:

اثر چند شکلی های ژن GH بر صفات رشد در ماهی سفید دریای خزر –Rutilus kutum– و کپور معمولی –Cyprinus carpio- به روش PCR-SSCP

اساتید راهنما:

دکتر محمد کاظم خالصی

 پروفسور قدرت الله رحیمی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول.. 1

مقدمه و کلیات.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 ژن‌های کاندیدا و اهمیت آن‌ ها 4

فصل دوم. 5

بررسی منابع. 5

2-1 مروری کوتاه بر خصوصیات بیولوژیکی و زیستگاهی ماهیان مورد مطالعه. 6

2-1 کپور شکلان.. 6

2-1-1 خانواده کپور ماهیان.. 6

2-1-1-1 ماهی سفید. 7

2-1-1-2 کپور معمولی.. 8

2-2 زیستگاه 9

2-3 تغذیه. 10

2-4 سن بلوغ. 10

2-5 رشد و عوامل موثر بر آن.. 10

2-5-1 تنظیم رشد. 11

2-5-2 هورمون رشد. 11

2-5-3 کنترل ترشح هورمون رشد. 12

2-5-4 اثرات متابولیکی هورمون رشد. 12

2-5-4-1 افزایش سرعت پروتئین سازی در بیشتر سلول‌های بدن.. 12

2-5-4-2 افزایش رونویسی هسته‌ای DNA برای ساخت RNA… 13

2-5-4-3 افزایش میزان چربی‌ها برای تولید انرژی.. 13

2-5-4-4 کاهش مصرف کربوهیدرات‌ها 13

2-6 ژن هورمون رشد. 13

2-7 نشانگرهای ژنتیکی.. 14

2-7-1 نشانگرهای ریخت شناسی.. 15

2-7-2 نشانگرهای فیزیولوژیکی.. 15

2-7-3 نشانگرهای سیتوژنتیکی.. 15

2-7-4 نشانگرهای پروتئینی.. 15

2-7-5 نشانگرهای DNA یا نشانگرهای مولکولی.. 16

2-8 نشانگرهای DNA مبتنی بر واکنش زنجیره‌ای پلیمراز 16

2-9 واکنش رنجیره ای پلیمراز (PCR) 17

2-9-1 بافر RCR.. 18

2-9-2 کلرید منیزیم (Mgcl2) 18

2-9-3 دی اکسی نوکلئوتیدها (dNTPs) 18

2-9-4 آنزیم تک پلیمراز 19

2-9-5 آغازگرها 19

2-10 چند شکلی فضایی رشته‌های منفردSSCP) ) 19

2-11 مروری بر برخی پژوهش‌های انجام شده: 20

فصل سوم. 22

مواد و روش‌ها 22

3-1 نمونه برداری.. 23

3-2 بررسی فاکتور وضعیت… 23

3-3 استخراج DNA به روش نمکی بهینه یافته. 23

3-3-1 طرز تهیه بافرهای استخراج DNA… 23

3-4 تعیین ویژگی‌های کمی و کیفی DNA استخراج شده: 24

3-4-1 ژل آگارز 24

3-4-2 رنگ آمیزی ژل آگارز 25

3-5 تعیین غلظت DNA استخراج شده با بهره گرفتن از اسپکتوفتومتر. 26

3-6 واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) 26

3-6-1 پروتکل و مواد استفاده شده در PCR.. 26

3-6-2 مراحل PCR.. 27

3-6-3 تنظیم سیکل‌های حرارتی PCR.. 28

3-6-3-1 واسرشته سازی قطعه الگو. 28

3-6-3-2 اتصال آغازگرها: 28

3-6-3-3 بسط (طویل سازی) آغازگرها: 28

3-7 چندشکلی فضایی در تک رشته DNA (SSCP) 29

3-8 الکتروفورز محصولات SSCP روی ژل اکریل آمید. 30

3-8-1 تهیه ژل پلی اکریل آمید. 30

3-8-2 آماده سازی دستگاه الکتروفورز عمودی.. 31

3-8-3 رنگ آمیزی با نیترات نقره 32

3-8-3-1 مراحل انجام رنگ آمیزی نیترات نقره: 32

3-9 مراحل انجام کار 33

3-10 تعیین توالی الگوهای باندی مشاهده شده در جمعیت مورد مطالعه. 34

3-11 تجزیه تحلیل داده‌ها 34

3-11-1 تجزیه و تحلیل آماری ژنتیک جمعیت و ارتباط نشانگر- صفت… 34

3-11-2 تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک توالی‌های به دست آمده 35

فصل چهارم. 36

نتایج.. 36

4-1 بررسی کمیت و کیفیت DNA استخراج شده 37

4-2 تکثیر قطعات مورد نظر. 37

4-2-1 ژن GH-2 ماهی سفید. 37

4-2-2 ژن GH-1 ماهی کپور معمولی.. 38

4-3 الگوهای باندی مشاهده شده جایگاه GH… 38

4-3-1 ژن GH-2 ماهی سفید. 38

4-3-1-1 بررسی فاکتور وضعیت ماهی سفید. 39

4-3-1-2 بررسی ارتباط بین نشانگر- صفت در جایگاه GH-2 ماهی سفید. 39

4-3-2 ژن GH-1 ماهی کپور معمولی.. 40

4-3-2-1 بررسی فاکتور وضعیت کپور معمولی.. 41

4-3-2-2 بررسی ارتباط بین نشانگر- صفت در جایگاه GH-1 ماهی کپور معمولی.. 41

4-5 تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک… 42

4-5-1 توالی یابی.. 42

4-5-2 مقایسه توالی GH-2 ماهی سفید و ماهی کپور معمولی.. 43

4-6 تعیین ژنوتیپ الگوهای باندی جایگاه GH-2 ماهی سفید پس از توالی‌یابی.. 47

4-7 برآورد مقدار وفور ژنی و ژنوتیپی جایگاه GH-2 ماهی سفید. 48

فصل پنجم. 50

بحث و نتیجه گیری.. 50

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 51

5-2 پیشنهادات.. 53

منابع. 54

پیوست‌ها: 60

 

فهرست اشکال و جداول و نمودارها

شکل 2-1 ماهی سفید. 8

شکل 2-2 کپور معمولی.. 9

شکل 3-1 دستگاه الکتروفورز افقی.. 25

جدول 3-1 اجزای تشکیل دهنده بافر بارگذاری.. 26

جدول 3-2 مواد استفاده شده در واکنش زنجیره‌ای پلیمراز 27

شکل 3-2 دستگاه ترموسایکلر. 27

جدول 3-3 توالی آغازگر اختصاصی برای جایگاه GH… 28

جدول 3-4 دماهای استفاده شده در سیکل‌های PCR (درجه سانتی‌گراد) 29

جدول 3-5 زمان‌ها و تعداد سیکل‌های استفاده شده در PCR.. 29

جدول 3-6 مواد لازم جهت تهیه بافر بارگیری SSCP.. 30

جدول 3-7 مواد لازم برای تهیه 65 میلی لیتر ژل اکریل آمید. 31

جدول 3- 8 مواد لازم جهت تهیه محلول ثابت کننده 32

جدول 3-9 مواد لازم جهت تهیه محلول رنگ‌آمیزی.. 32

جدول 3-10 مواد لازم جهت تهیه محلول ظاهرسازی.. 33

شکل 4-1 نمونه‌های از DNA استخراج شده به روش نمکی بهینه یافته. 37

شکل 4-2 محصولات PCR یک قطعه از ناحیه اگزون 4، اینترون 4 و اگزون 5 برای ژن GH-2 در ماهی سفید. 37

شکل 4-3 محصولات PCR یک قطعه از ناحیه اگزون 4، اینترون 4 و اگزون 5 برای ژن GH-2 در ماهی کپور معمولی   38

شکل 4-4 نمونه‌ای از باندهای SSCP ژن GH-2 ماهی سفید. 38

جدول 4-1 فراوانی الگوهای باندی مشاهده شده در نمونه‌های مطالعه شده 39

جدول 4-2 بررسی فاکتور وضعیت ژنوتیپ های مشاهده شده در ماهی سفید. 39

جدول 4-3 جدول ANOVA و آنالیز آماری GLM برای ماهی سفید. 39

جدول 4-4 نتایج مقایسه میانگین حداقل مربعات الگوهای باندی مختلف برای صفت فاکتور وضعیت ماهی سفید. 40

شکل 4-5 هشت الگوی باندی مشاهده شده در جایگاه ژن GH-1 ماهی کپور معمولی.. 40

جدول 4-5. فراوانی‌های ژنوتیپی جایگاه ژنی GH-1 مشاهده در 150 نمونه ماهی کپور مطالعه شده 40

جدول 4-6 بررسی فاکتور وضعیت ژنوتیپ های مشاهده شده در ماهی کپور معمولی.. 41

جدول 4-7 جدول ANOVA و آنالیز آماری GLM برای ماهی کپور معمولی.. 41

جدول 4-8 نتایج مقایسه میانگین حداقل مربعات الگوهای باندی مختلف ژن GH-1 برای صفت وزن ماهی کپور معمولی   42

شکل 4-6 مقابسه توالی‌ها بین نمونه‌های ماهی سفید با ژنوتیپ دارای الگوهای باندی A، B و C.. 43

شکل 4-7 هم ترازی سه نمونه ارسال شده ماهی سفید برای توالی یابی. 44

نمودار 4-1 نتایج حاصل از توالی‌یابی ماهی سفید. 47

نمودار 4-2 هتروزیگوتی الگوی باندی A و C. 48

جدول 4-9 فراوانی ژنوتیپ‌های مشاهده شده و مورد انتظار در جایگاه GH-2 ماهی سفید. 48

جدول 4-10 فراوانی ژنوتیپی و آللی جایگاه GH-2 ماهی سفید. 49

چکیده

هورمون رشد (GH) مهم‌ترین هورمون کنترل کننده رشد سلول‌های سوماتیک و موثر در سنتز پروتئین، چربی و کربوهیدرات‌ها می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی چند شکلی‌های ژن GH-1‌در ماهی کپور معمولی و GH-2 در ماهی سفید با بهره گرفتن از تکنیک PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات مرتبط به رشد (فاکتور وضعیت، طول و وزن بدن) بوده است. تعداد 150 قطعه ماهی کپور در 4 گروه سنی 4، 6، 12و 24 ماهه و 150 قطعه ماهی سفید در سن 3 ماهگی به طور تصادفی انتخاب  و از باله دمی برای استخراج DNA استفاده شد. پس از استخراج DNA به روش نمکی بهینه یافته، دو قطعه به اندازه 373 و 410 جفت باز به ترتیب برای جایگاه‌های ژنی  GH-1در ماهی کپور معمولی و GH-2 در ماهی سفید تکثیر و تعیین ژنوتیپ افراد به روش SSCPانجام گرفت. در نمونه‌های مورد مطالعه 8 الگوی باندی متفاوت A، B، C، D، E، F، G و H در جمعیت کپور ماهیان بهترتیببافراوانی‌های 33/31، 67/10، 67/20، 67/22، 4، 2، 67/2 و 6 درصد و 3 الگوی باندی متفاوت A، B و C به ترتیب با فراوانی 67/24، 67/58 و 67/16 درصد در جمعیت ماهی سفید مشاهده شد. تجزیه و تحلیل نشانگر- صفت ارتباط معنی دار آماری بین ژنوتیپ های مختلف ژن GH-2 ماهی سفید با صفات وزن، طول بدن و فاکتور وضعیت وجود ندارد. همچنین بین ژن GH-1 ماهی کپور در سه گروه سنی 4 ماه، 6 ماه و 12 ماه با صفت وزن ارتباط معنی دار آماری (05/0>P) وجود دارد در حالی که با صفات طول و فاکتور وضعیت ارتباط معنی داری مشاهده نشد. آزمون چند دامنه‌ای دانکن برای جمعیت ماهیان کپور معمولی در سه گروه سنی 4 ماه، 6 ماه و 12 ماه نشان داد که ماهیان با ژنوتیپ دارای الگوی باندی D به طور معنی داری (05/0>P) دارای وزن بیشتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها بودند. همچنین آزمون چند دامنه‌ای دانکن برای ماهی سفید نشان داد که افراد با ژنوتیپ C،CF بالاتری (05/0>P)  نسبت به افراد با ژنوتیپ A داشتند. از نظر صفات وزن و طول در داخل جمعیت ماهیان سفید، هیچ کدام از ژنوتیپ ها با یکدیگر اختلاف معنی دار نداشتند. نتایج تعیین توالی قطعه تکثیری در ماهی سفید نشان داد که در الگوی باندیC، نه SNP به صورت تغییرنوکلوتیدیT به G در موقعیت 82 جفت بازی، A به C در موقعیت 113 جفت بازی، G به A در موقعیت 207 جفت بازی، G به A در موقعیت 254 جفت بازی، G به A در موقعیت 269 جفت بازی، G به A در موقعیت 296 جفت بازی، A به G در موقعیت 307 جفت بازی، C به A در موقعیت 308 جفت بازی و G به A در موقعیت 346 جفت بازی رخ داده است. همچنین در موقعیت 366 جفت بازی در الگوی باندی B یک جهش از نوع حذف مشاهده شد. مشاهده هشت الگوی باندی مختلف در جایگاه مورد مطالعه در این پژوهش نشان دهنده تنوع زیاد در جایگاه ژنی GH-1 در جمعیت ماهیان کپور معمولی می‌باشد. بنابراین با توجه به اهمیت اقتصادی ماهی کپور معمولی و ماهی سفید در صنعت پرورش و  وجود همبستگی بین چندشکلی‌های مشاهده شده و صفات رشد احتمالا بتوان از این جایگاه نشانگری در برنامه‌های اصلاح ن‌ژادی در جمعیت‌های مورد مطالعه بهره برد. به هر حال جهت دست یابی به نتایج مطمئن نیاز به تکرار آزمون با تعداد نشانگر بیشتر از این جایگاه‌های ژنی و اندازه نمونه‌های بزرگ‌تر از این جمعیت‌ها می‌باشد.

1-1 مقدمه

روند رو به رشد جمعیت جهان و متعاقب آن افزایش نیازهای پروتئینی باعث شده است که بشر به مصرف آبزیان ازجمله ماهیان رو آورد. همچنین کاهش ذخایر آبزیان بشر را بر آن داشته تا برای پرورش گسترده آبزیان در محیط‌های آبی کوچک و محدود نیز اقدام کند. امروزه تقاضا برای مصرف ماهی در کلیه نقاط دنیا در حال افزایش است. به همین دلیل پیشرفت سریع در برنامه‌های تحقیقاتی به خصوص در زمینه تکثیر، پرورش، تغذیه، ژنتیک و مدیریت سیستم‌های پرورشی مورد نیاز خواهد بود. تقاضای جهانی برای مصرف ماهی و فرآورده‌های دریایی تحت تاثیر سه عامل افزایش جمعیت، میزان درآمد و قیمت آن است. پیش بینی شده است که تا چند سال آینده تقاضای جهانی برای مصرف ماهی و فرآورده‌های دریایی به بیش از 100 میلیون تن برسد (فائو، 2008). برای بهره برداری بیشتر از سیستم‌های تولید باید به دنبال راهکارهایی از قبیل اصلاح نژاد، بهبود تغذیه و یا مدیریت صحیح پرورش باشیم. در این بین اصلاح نژاد که به منظور تغییر ظرفیت ژنتیکی برای صفات اقتصادی مورد نظر انجام می‌گیرد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. صفات مختلف یک حیوان را می‌توان از نظر تعداد ژن‌های کنترل کننده و میزان تاثیر عوامل محیطی به دو دسته صفات کمی و کیفی تقسیم بندی کرد. صفات کیفی توسط یک یا تعداد کمی ژن بیان می‌شوند و عوامل محیطی در بروز این صفات اهمیت چندانی ندارند، ولی صفات کمی اغلب توسط تعداد زیادی ژن کنترل می‌شوند و در بروز آن‌ ها عوامل محیطی موثر هستند. اغلب صفات کیفی وراثت پذیری بالایی دارند، در نتیجه انتخاب و اصلاح این صفات نسبتا آسان است و غالبا نیازی به انتخاب غیر مستقیم وجود ندارد. ولی صفات کمی که عوامل محیطی بر آن‌ ها موثر است، فنوتیپ موجود ممکن است گویای ژنوتیپ صفات نباشد. برای رفع این مشکل تکنیک‌های پیشرفته اصلاح نژاد با بهره گرفتن از علم آمار تدوین شده است. این روش‌ها در چندین سال اخیر مفید بوده و پیشرفت‌های قابل توجه ای را موجب شده است (هرندی،1377). امروزه تکنیک ژنتیک مولکولی انقلابی در تجزیه ژنتیکی گونه‌های اهلی ایجاد کرده است. به طوری که بر اساس آن می‌توان چند شکلی را در سطح DNA [1] شناسایی و از آن به عنوان نشانگرهای مولکولی استفاده کرد و به مطالعه افراد و موجودات مختلف پرداخت (ولر و همکاران،1990).

ماهی سفید[2] دریای خزر در بین ماهیان استخوانی یکی از گونه‌های با ارزش و اقتصادی در حوزه جنوبی این دریا می‌باشد که با توجه به لذیذ بودن، ارزش غذایی بالا و کیفیت عالی گوشت بیش از 50% کل صید این ماهیان را به خود اختصاص می‌دهد، به طوری که میزان صید آن در سال 1386 بالغ بر 17 هزار تن بود (قاسمی و همکاران 1386). در سه استان همجوار دریای خزر میزان صید ماهی سفید 63/59% از کل صید ماهیان این دریا را در سال 1390 به خود اختصاص داده است (معاونت صید استان‌های گلستان، مازندران، گیلان). دو نژاد بهاره و پاییزه ماهی سفید در دریای خزر وجود دارند که نژاد بهاره آن بیش از 98% ذخایر ماهی سفید دریای خزر را تشکیل می‌دهد. در سال‌های اخیر، ذخایر نژاد پاییزه ماهی سفید به علت از بین رفتن بسترهای طبیعی تخم ریزی، صید بی رویه و دیگر عوامل تاثیر گذار کاهش یافته است (قاسمی و همکاران 1386).

ماهی کپور معمولی[3] از خانواده کپور ماهیان[4]، بومی آسیای مرکزی است که طی قرن‌های متمادی در نواحی مختلف جهان گسترش پیدا کرده است. دریای خزر زیستگاه مهمی برای کپور معمولی وحشی است که یکی از ماهیان اقتصادی و منبع غذایی مهمی محسوب می‌شود لذا سهم بزرگی در تقویت منبع این ماهی در دریا دارد (یوسفیان، 2011). هر چند این گونه به صورت بومی و طبیعی در تمام سواحل دریای خزر وجود دارد و برای تولید مثل وارد مصب رودخانه‌ها می‌شود، اما در سال‌های اخیر به دلیل صید بیش از حد و از بین رفتن محل‌های تولید مثل، نسل آن‌ ها کاهش پیدا کرده است به طوری که جزو گونه‌های نیازمند به حفاظت در منطقه به شمار می‌رود (قلیچ پور و همکاران 1389).

در حال حاضر، کاهش ذخایر آبزیان در اکثر نقاط دنیا توجه متخصصین را به اعمال روش‌های دقیق ازجمله روش‌های مولکولی جهت مدیریت ذخایر آبزیان جلب نموده است و شناسایی گونه‌ها و اصلاح نژاد آن‌ ها در برنامه‌های بهره برداری از ذخایر آبزیان دریایی و آبزی پروری از اهمیت زیادی برخوردار است. علی رغم اهمیت این گونه با ارزش که در بین ساکنین حوضه جنوبی دریای خزر از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است، مطالعات اندکی در زمینه ساختار ژنتیکی و جمعیت شناختی آن صورت گرفته است (قاسمی و همکاران 1386).

هورمون رشد[5] (GH) نقش ضروری در تنظیم رشد، تقسیم سلولی، تمایز سلولی و بزرگ شدن اندازه سلول‌ها بازی می‌کند. اهمیت GH به عنوان یک عامل موثر در افزایش رشد از مدت‌ها پیش مشخص شده است. نشان داده شد که به کارگیری GH باعث افزایش میزان رشد در بیشتر حیوانات به خصوص ماهی می‌شود (سانسانسن و همکاران، 2009 و ژانگ و همکاران، 2014). همچنین نشان داده شد که GH رشد را به طور مستقیم از طریق افزایش سنتز DNA، پروتئین و لیپولیز در ماهیچه تحریک می‌کند. هورمون رشد از طریق تاثیر بر تولید و رها سازی یک میتوژن به نام I-IGF[6] که هم توسط کبد و هم بیشتر بافت‌های پیرامونی تولید می‌شود، به طور غیر مستقیم فرایند رشد را کنترل می‌کند (کلنگی میاندر و همکاران، 2013).

جهش‌های موجود در نواحی مختلف ژن‌ها همواره مورد توجه بسیاری از متخصصان علم اصلاح نژاد می‌باشد. ارتباط چند شکلی این ژن‌ها با خصوصیات فنوتیپی به عنوان مثال رشد به طور وسیعی در دیگر حیوانات مورد بررسی قرار گرفته و مطالعات محدودی نیز در مورد ماهی انجام شده است (گروس و نیلسون، 1999 و تائو و بولدینگ، 2003). آنالیز قطعاتی از ساختار ژن هورمون رشد و گیرنده هورمون رشد[7] (GHR) در سطح سلول (چه کروموزوم و یا cDNA) اهمیت بنیادی و کاربردی دارد. ژن هورمون رشد و گیرنده آن را که از DNA هسته‌ای به دست آمده‌اند می‌توان برای مطالعه تکامل و ارتباط بین گونه‌ای و داخل گونه‌ای استفاده نمود. شناسایی تنوع آلل های ژن هورمون رشد در داخل گونه می‌تواند به انتخاب صفات رشد مطلوب در ماهی کمک شایانی نماید (کوخر و کهلمن، 2011).

[8]SSCP روشی بر اساس رابطه بین تحرک الکتروفورزی تک رشته DNA و فرایند تاخوردن آن است که به نوبه خود، نشان دهنده توالی نوکلئوتیدها است. این روش، سریع و انجام آن آسان است. علاوه بر این، از آن‌جا که حتی تغییرات تک بازی در یک توالی به احتمال زیاد به رونوشت‌های مختلف می‌ انجامد، گونه‌های بسیار نزدیک را حتی با بهره گرفتن از قطعات بسیار کوتاه می‌توان با دقت از هم جدا کرد (تلچا، 2009). نرخ شناسایی جهش‌های نقطه‌ای SSCP در سیستم‌های مختلف 90-80% است که برای شناسایی جهش‌ها روشی کارامد، مناسب و اقتصادی است (اکسین و جینگو، 2011). این روش تا به حال بر روی این ماهی‌ها انجام نشده است. به علاوه هنوز اساس مکانیزم ژنتیکی صفات مختلف در این گونه مشخص نشده است (اکسو و همکاران، 2012).

تعداد صفحه : 73

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.