مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ” اثر سطوح مختلف دانه کلزای اکسترود شده و آنزیم چند گانه بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پرورش و تولید طیور

عنوان :  اثر سطوح مختلف دانه کلزای اکسترود شده و آنزیم چند گانه بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت پرورش و تولید طیور 

عنوان:

اثر سطوح مختلف دانه کلزای اکسترود شده و آنزیم چند گانه بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

آزمایشی به منظور مطالعه سطوح مختلف دانه پر چرب کلزای اکسترود شده و مکمل آنزیم چند گانه (کمین WP) بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی سویه کاب 500  انجام پذیرفت. در این آزمایش از 468  قطعه جوجه یکروزه از هر دو جنس به صورت فاکتوریل 3×2×2 (سه سطح دانه کلزا: 5، 10 و 15 درصد × دو سطح فرایند اکستروژن و خام × دو سطح استفاده و یا عدم استفاده از آنزیم چندگانه)  و در 3 تکرار 13 قطعه ای جوجه استفاده گردید. صفات تولیدی همچون مصرف خوراک، وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک به صورت هفتگی و همچنین در پایان دوره های پیشدان، میاندان و پسدان اندازه گیری و محاسبه شد و بر اساس اطلاعات عملکردی شاخص تولید، هزینه خوراک به اضافه وزن و بازده ناخالص اقتصادی در فواصل سنی 1-28، 1-35 و 1-42 روزگی محاسبه شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف خوراک در فواصل سنی 1-10، 1-25 و 1-42 روزگی به طور معنی دار تحت تاثیر تیمار های خوراکی قرار نگرفت (05/0 < P) اما وزن بدن جوجه ها در صورت استفاده از 15 درصد کلزا  نسبت به سطوح  5 و 10 به طور معنی دار کاهش یافت (05/0 > P). فرایند اکستروژن  به طور معنی دار باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک در طول دوره پرورش (1-42 روزگی) گردید اما استفاده از سطح 15 درصد کلزای پرچرب منجر به افزایش معنی دار ضزیب تبدیل خوراک گردید. شاخص تولید در سطوح 5 و 10 درصد دانه کلزا اختلاف معنی دار نداشت اما استفاده 15 درصد دانه کلزا در جیره باعث کاهش معنی دار شاخص تولید گردید. فرایند اکستروژن به طور معنی دار شاخص تولید را در 1-28 و 1-35 روزگی بهبود بخشید. استفاده از آنزیم چندگانه فقط در 1-28 روزگی باعث بهبود شاخص تولید شد. هزینه خوراک به اضافه وزن به طور معنی دار تحت تاثیر فرایند اکستروژن قرار نگرفت اما عدم استفاده از آنزیم و سطح 15 درصد دانه کلزا باعث افزایش هزینه خوراک به اضافه وزن گردید.

به طور کلی سطوح مختلف دانه پرچرب کلزا و فرایند اکستروژِن و افزودن آنزیم خوراکی بسته به هدف تولید (وزن بدن ضریب تبدیل و ..) وسن جوجه متفاوت بود. با در نظر گرفتن دوره رشد 42 روزه و بر اساس شاخص تولید استفاده از دانه کلزا تا 10 درصد جیره قابل توصیه می باشد. همچنین استفاده از فرایند اکستروژن نیز می تواند باعث افزایش شاخص تولید شود. اما استفاده از مکمل آنزیمی فقط با در نظر گرفتن دوره رشد 28 روزه و سنین کمتر باعث افزایش شاخص تولید گردید و با افزایش طول دوره پرورش اثر استفاده از آنزیم بر شاخص تولید کاهش یافت. با در نظر گرفتن کمترین هزینه خوراک به اضافه وزن بعنوان یک شاخص اقتصادی باز هم استفاده از 5 و 10 درصد دانه کلزا و استفاده از مکمل آنزیمی باعث کاهش هزینه خوراک به اضافه وزن گردید اما فرایند اکسترود اثر معنی داری بر این صفت اقتصادی نداشت.

  • مقدمه:

به گزارش خوار و بار جهانی1(FAO) 26 درصد از جمعیت کشورهای در حال توسعه دچار فقر غذایی هستند. این موضوع باعث شده که غذا و تأمین آن جزو مهمترین برنامه های دولت ها باشد. بنابراین برای تولید و تأمین مواد غذایی بایستی زمینه های تولید پایدار فراهم باشد یعنی کشورها قادر به تأمین غذای کافی برای جمعیت در حال رشد خود باشند. به گزارش وزارت جهادکشاورزی مصرف سرانه گوشت مرغ کشور در سال 1391 به ازای هر نفر 25 کیلوگرم بوده است که در مقایسه با گوشت قرمز(15 کیلوگرم در سال) در جایگاه بالاتری قرار دارد. بنابراین مرغداران مهمترین تأمین کنندگان پروتئین حیوانی در کشور و همچنین در دیگر کشورهای در حال توسعه هستند.

با توجه به رشد روزافزون جمعیت، افزایش سرانه مرغ و نیاز رو به رشد کشورهای در حال توسعه به تولید گوشت مرغ و محدودیت منابع غذایی مورد استفاده، یافتن منابع جدید غذایی، روش های مختلف فرایند و برنامه های تغذیه ای که موجب افزایش راندمان کمی و کیفی تولیدات طیور می شود، اهمیت بیش از پیش پیدا کرده است.

پرورش طیور در اکثر نقاط دنیا به دلیل سهولت انجام کار ، کارآیی بالا و ارجحیت اقتصادی حائز اهمیّت فوق العاده ای می باشد بطوریکه بیشترین سرمایه گذاری ها را در جهان بعد از صنایع نفت به خود اختصاص داده است (زهری،1365). علیرغم تولید نسبتاً زیاد گوشت مرغ در کشور، از نظر خوراک طیور وابستگی شدیدی به منابع خارجی وجود دارد و برای تأمین خوراک صنعت طیور بطور سالانه ارز قابل توجهی مصرف می گردد. در این راستا برای بخشی از نیازها می توان از دانه کلزا بهمراه سایر منابع مناسب داخلی بعنوان جایگزین بخشی از خوراک طیور وارداتی استفاده نمود .

گیاه کلزا به دلیل اینکه در بیشتر اقلیم ها ودر شرایط مختلف آب و هوایی قادر به رشد می باشد٬ ودر مناطق شمالی تر که جهت کشت سویا مناسب نیستند به راحتی به عمل می آید، گزینه بسیار خوبی برای تامین پروتئین و انرژی می باشد. دانه کلزا به دلیل داشتن چربی و پروتئین بالا می تواند به عنوان یک مکمل انرژی و پروتئین در خوراک طیور مورد استفاده قرار گیرد. میزان اسیدآمینه های گوگرد دار(متیونین و سیستئین) در دانه کلزا نسبتاً بالا و از نظر پروفایل اسیدآمینه ای مناسب می باشد. همچنین دانه کلزا دارای میزان متنابهی از اسیدهای چرب ضروری امگا 3 و امگا 6 می باشد که در صورت استفاده در خوراک طیور امکان تجمع آنها در محصولات نهایی طیور و افزایش کیفیت این محصولات وجود دارد. با این وجود دانه کلزا دارای مواد ضد تغذیه ای همچون پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای2(NSP) گلوکو زینولات ها، اسید اروسیک، سیناپین و اسید فیتیک می باشد. میزان اسید اروسیک در واریته های جدید کلزا، به دلیل اصلاح نژاد به مقدار بسیار پائینی رسیده که قابل اغماض می باشد ولی وجود گلوکوزینولات هنوز به عنوان یک ماده محدود کننده در استفاده از کلزا محسوب می شود (گلیان و همکاران، 1388).

پلی ساكاریدهای غیر نشاسته ای به دلیل افزایش ویسكوزیته مواد هضمی، هضم و جذب مواد مغذی و میزان مصرف خوراك را پایین می آورد. چربیها بواسطه بزرگی ذرات  بیش از سایر مواد مغذی تحت تأثیر قرار می گیرند. علاوه بر اثرات مذكور بتاگلوكان هضم نشده موجب چسبندگی مدفوع در حیوان می شود كه وضعیت بستر را نامطلوب می سازد . استفاده از آنزیم چند گانه و یا فرایند حرارتی می تواند در تخفیف اثرات منفی آنها موثر باشد.

دانه اکسترود شده کلزا از نظر پروتئین و پروفایل اسید های آمینه مناسب بوده و به دلیل اینکه روغن دانه استخراج نمی شود انرژی آن نیز در سطح بالائی قرار دارد. فرایند اکسترود، قابلیت هضم پروتئین، چربی و نشاسته را بالا برده  و همچنین اثرات ضد تغذیه ای آن را تا حد زیادی کاهش می دهد و ارزش تغذیه ای دانه کلزا را بالا می برد.

دانه کلزا در اثر اکسترود تحت دمای زیاد(80 درجه سانتیگراد) و فشار بسیار زیاد مارپیچ فولادی دستگاه اکسترودر قرار گرفته و ساختمان پیچیده گرانول های نشاسته درهم شکسته و از دستگاه خارج می شوند. اکسترودینگ طبیعت شیمیایی نشاسته را توسط تغییر دادن شکل طبیعی تحت تاثیر قرار می دهد وسبب تخریب برگشت ناپذیر در گرانول های نشاسته و باعث ژلاتینه شدن می شود.در نتیجه باعث بهبود قابلیت هضم خوراک و افزایش میزان سرعت شکستگی آنزیمی نشاسته به قندهای ساده می شود(جونز،1995 و ساندرز،1998).

1-2- ضرورت اجرای طرح

استفاده از سطوح مختلف دانه پرچرب کلزا در تغذیه طیور گوشتی و همچنین استفاده از فرایند اکستروژن و مکمل کردن آن با آنزیم چند گانه برای کاهش اثر مواد ضد تغذیه ای آن احتمالاً بر ارزش تغذیه ای این ماده خوراکی و عملکرد جوجه های گوشتی بیافزاید. بیشتر مطالعات داخل متمرکز بر اثر گروه های آزمایشی جیره ای مختلف حاصل از کنجاله کلزا بر عملکرد جوجه های گوشتی بوده است بنابراین تحقیق در زمینه استفاده از دانه پرچرب کلزا در تغذیه طیور و بررسی راهکارهای بهبود تغذیه ای آن ضروری به نظر می رسد.

نتایج این طرح برای پرورش دهندگان جوجه گوشتی و کارخانجات خوراک طیور و همچنین دانشجویان و دانش پژوهان رشته تغذیه طیور حائز اهمیت می باشد. همچنین با مشخص شدن سطح دقیق استفاده دانه کلزای پر چرب اکسترود شده واردات کنجاله سویا به کشور کاهش یافته و بدلیل استخراج نشدن روغن دانه کلزا، در کلزای اکسترود شده، نیازی به استفاده از روغن جهت تأمین انرژی جیره که هزینه زیادی بابت آن پرداخت می شود نمی باشد.

1-3- اهداف مورد بررسی

به طور کلی هدف از اجرای این تحقیق مطالعهء بررسی موارد زیر می باشد:

  1. مطالعه اثر سطوح مختلف دانه کلزا بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی
  2. مطالعه اثر فرایند اکستروژن دانه کلزا بر عملکرد جوجه های گوشتی
  3. مطالعه اثر افزودن آنزیم چند گانه بر عملکرد جوجه های گوشتی

مطالعه اثر متقابل احتمالی سطح دانه کلزا، فرایند اکستروژن و مکمل آنزیم چند گانه بر عملکرد جوجه های گوشتی

تعداد صفحه : 108

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.