مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ‘ریش بابا قرمز’

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: علوم باغبانی

عنوان : اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ‘ریش بابا قرمز’

دانشگاه ارومیه

مرکز آموزش های نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش: علوم باغبانی- میوه کاری

عنوان:

اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ‘ریش بابا قرمز’

اساتید راهنما:

دکتر رسول جلیلی مرندی

دکتر حامد دولتی بانه

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- اهمیت محصولات کشاورزی در تأمین سلامتی انسان………………………………………………………………………….. 1

1-2-  منشا و تاریخچه انگور………………………………………………………………………………………………… 1

1-3- مشخصات گیاه شناسی انگور…………………………………………………………………………………………………… 2

1-4- رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-5- ارزش غذایی و اهمیت اقتصادی انگور…………………………………………………………………………………… 2

1-6- میزان تولید انگور در جهان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-7- سطح زیر کشت انگور در ایران……………………………………………………………………………………………………………. 4

1-8- آناتومی حبه انگور……………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-9- دوره های رشد و رسیدن انگور……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-9-1- مرحله اول: رشد سریع حبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-9-2- مرحله دوم: توقف در رشد حبه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-9-3- مرحله سوم: رسیدن میوه…………………………………………………………………………………………….. 7

1-10- رسیدن انگور و معیار آن…………………………………………………………………………………………………………… 7

1-11- هدف از انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: بررسی منابع

2- 1- اهمیت کاربرد تکنیک حلقه برداری و اتفن………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2- 2- حلقه برداری……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2- 2- 1- نحوه حلقه برداری………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2- 2- اهداف حلقه برداری……………………………………………………………………………………………….. 12

2- 2- 2- 1-  افزایش تشکیل میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2- 2- 2- 2-  افزایش اندازه حبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2- 2- 2- 3-  زودرسی و رنگ گیری حبه ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2- 2- 3- افزایش مواد فتوسنتزی در اثر حلقه برداری…………………………………………………………………………………………………………….. 13

2- 2- 4- حلقه برداری و ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی……………………………………………………………………………………………………… 14

2- 2- 5-  اثرات تضعیف کنندگی حلقه برداری……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2- 2- 6-  بستن قاعده شاخه های سبز سال جاری…………………………………………………………………………………………………………………. 15

2- 3- اسیدهای آلی در حبه انگور…………………………………………………………………………………………………………………… 16

2- 3- 1- متابولیسم تارتاریک اسید………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2- 3- 2- متابولیسم مالیک اسید………………………………………………………………………………………….17

2- 4- اتیلن و تاریخچه اتیلن در زیست شناسی گیاهی……………………………………………………………………………………………………………. 20

2- 4- 1-  اتیلن ……………………………………………………………………………………………………………… 21

2- 4- 2-  اتیلن و کیفیت میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2- 4- 3-  بیوسنتز اتیلن: مکانیسم و تنظیم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2- 4- 4-  مکانیسم سنتز اتیلن………………………………………………………………………………………. 22

2- 4- 5-  اثرات مفید اتیلن…………………………………………………………………………………………………….. 24

2- 4- 6-  اثرات زیان آور اتیلن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2- 4- 7-  اثرات اتیلن روی ظاهر میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2- 4- 8-  اثرات اتیلن روی بافت میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2- 4- 9- تأثیر اتیلن روی عطر و طعم میوه……………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2- 4- 10-  اثرات اتیلن روی فنول کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی…………………………………………………………………………………………… 26

2- 5-  اتفن……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2- 6-  سنتز فلاونوئید در انگور……………………………………………………………………………………………………. 28

2- 6- 1-  تجمع فلاونوئیدها در حبه انگور……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2- 6- 2-  تجمع فلاونوئید در بذر انگور……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2- 6- 3-  مسیر بیوسنتز فلاونوئید در انگور ……………………………………………………………………………………………………………………………. 31

فصل سوم: مواد و روش ها

3- 1- ماده گیاهی و تیمار حلقه برداری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

3- 2- تیمار اتفن……………………………………………………………………………………………………………. 34

3- 3- طرح آزمایشی……………………………………………………………………………………………………………. 34

3- 4- آزمون‌های كیفی میوه……………………………………………………………………………………………… 35

3- 4-1- اندازه‌گیری مواد جامد قابل حل كل عصاره میوه (TSS)…………………………………………………………………………………………. 35

3- 4-2- اندازه‌گیری اسیدهای قابل تیتراسیون (TA)…………………………………………………………………………………………………………….. 35

3- 4-3- اندازه گیری ضریب رسیدگی میوه (TSS/TA)………………………………………………………………………………………………………. 36

3- 4-4- اندازه گیری pH آب میوه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3- 4- 5- تعیین سفتی بافت میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3- 4- 6- اندازه گیری رنگ میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3- 4- 7- اندازه گیری  محتوای فنل كل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3- 4- 7- 1- تهیه محلول كربنات سدیم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

3- 4- 7- 2- رسم منحنی استاندارد اسید گالیك……………………………………………………………………………………………………………………. 38

3- 4- 8- تعیین میزان فعالیت آنتی اکسیدان کل عصاره میوه……………………………………………………………………………………………….. 39

3- 4- 9- اندازه گیری ریزش حبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

3- 4- 10- اندازه گیری طول و عرض خوشه……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

3- 4- 11- اندازه گیری وزن بیست حبه و خوشه……………………………………………………………………………………………………………………. 40

3- 5- تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………… 40

فصل چهارم: نتایج

4- 1- نتایج حلقه برداری و محلول پاشی اتفن و اثر متقابل آنها بر صفات کمی و کیفی اندازه گیری شده میوه انگور ریش بابا قرمز در زمان برداشت…………………………………………………………………………………………………………… 41

4- 2- مواد جامد محلول………………………………………………………………………………………………………….. 43

4- 3- اسیدهای قابل تیتراسیون………………………………………………………………………………………………… 43

4- 4- ضریب رسیدگی میوه………………………………………….44

4- 5- pH آب میوه…………………………………………………………………………………………………………………………… 45

4- 6- طول خوشه…………………………………………………………………………………………………………………….. 45

4- 7- عرض خوشه………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

4- 8- وزن 20 حبه……………………………………………………………………………………………………………………. 46

4- 9- وزن خوشه………………………………………………………………………………………………………………………. 46

4- 10- ریزش حبه………………………………………………………………………………………………………………………… 47

4- 11- سفتی بافت حبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

4- 12- ترکیبات فنولی کل………………………………………………………………………………………………………. 49

4- 13- آنتی اکسیدان کل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

4- 14- تغییرات رنگ میوه……………………………………………………………………………50

فصل پنجم: بحث

5- 1- مواد جامد محلول،اسیدیته کل، pH آب میوه و ضریب رسیدگی…………………………………………………………………………………. 53

5- 2- طول و عرض خوشه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

5- 3- وزن بیست حبه و خوشه………………………………………………………………………………………………………… 55

5- 4- ریزش حبه و سفتی بافت………………………………………………………………………………………………………… 56

5- 5- ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدان کل………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

5- 6- رنگ میوه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

5- 7- نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………. 62

پیشنهادات……………………………………………………………………………….63

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..64

فهرست شکل ها 

شکل 1-1-  توزیع سطح بارور انگور استانها نسبت به کل کشور سال 1387 (وزارت جهاد کشاورزی، 1387)………………………….4

شکل 1- 2- ساختار رسیده حبه انگور، بخش برش زده روی محور طولی و مرکزی برای نشان دادن بخش داخلی………………… 5

شکل 1- 3- دیاگرام یک نمونه الگوی رشد دابل سیگموئید حبه انگور، از گلدهی تا برداشت…………………………………………………… 6

شکل 2- 1-  برداشتن نوار كامل پوست تنه انگور…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

شکل 2- 2-  وسایل مورد استفاده برای حلقه برداری انگور……………………………………………………………………………………………………….11

شکل 2- 3-  مسیر پیشنهادی برای سنتز تارتاریک اسید از آسکوربیک اسید در انگور………………………………………………………….. 17

شکل 2- 4- متابولیسم مالیک اسید در انگور……………………………………………………………………………………………………………………………. 19

شکل 2- 5-  ساختار اتیلن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

شکل 2- 6- مسیر بیوسنتز و تنظیم اتیلن………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

شکل 2- 7-  مسیر بیوسنتز فلاونوئید در انگور…………………………………………………………………………………………………………………………. 32

شکل 3-1- دیاگرام فضای رنگی هانتر (L, a, b)……………………………………………………………………………………………………………………. 37

فهرست نمودار ها

نمودار 3-1-  منحنی جذب استاندارد اسید گالیک…………………………………………………………………………………………………………………… 39

نمودار 3-2- منحنی جذب استاندارد سولفات آهن…………………………………………………………………………………………………………………… 40

نمودار 4- 1- اثر متقابل حلقه برداری و اتفن بر میزان مواد جامد محلول میوه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………. 43

نمودار 4- 2- اثر حلقه برداری  بر محتوای اسیدهای قابل تیتراسیون میوه انگور رقم ریش بابا قرمز……………………………………… 44

نمودار 4-3- اثر غلظت اتفن بر محتوای اسید­های قابل تیتراسیون میوه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………………….. 44

نمودار 4- 4- اثر حلقه برداری  بر ضریب رسیدگی میوه انگور رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………… 45

نمودار 4- 5- اثر غلظت اتفن بر ضریب رسیدگی میوه انگور رقم ریش بابا قرمز……………………………………………………………………… 45

نمودار 4- 6- اثر حلقه برداری  بر وزن 20 حبه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………………………………………………………… 46

نمودار 4- 7- اثر حلقه برداری  بر وزن خوشه انگور رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………………………… 47

نمودار 4- 8- اثر حلقه برداری  بر ریزش حبه انگور رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………………………… 47

نمودار 4- 9- اثر غلظت اتفن بر ریزش حبه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………………………………………………………………. 48

نمودار 4- 10- اثر غلظت اتفن بر سفتی بافت میوه انگور رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………………… 48

نمودار 4- 11- اثر متقابل حلقه برداری و اتفن بر میزان ترکیبات فنولی کل میوه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………….. 49

نمودار 4- 12- اثر متقابل حلقه برداری و اتفن بر میزان آنتی اکسیدان کل میوه انگور رقم ریش بابا قرمز……………………………. 50

نمودار 4- 13-  اثر حلقه برداری  بر شاخص L رنگ میوه انگور رقم ریش بابا قرمز……………………………………………………………….. 51

نمودار 4- 14-  اثر حلقه برداری  بر شاخص a/b رنگ میوه انگور رقم ریش بابا قرمز……………………………………………………………. 51

نمودار 4- 15-  اثر اتفن  بر شاخص L رنگ  میوه انگور رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………………… 52

نمودار 4- 16-  اثر اتفن  بر شاخص a/b رنگ  میوه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………………………………………………… 52

فهرست جداول

جدول 1-1 میزان مواد غذایی در هر 100 گرم انگور اروپایی و آمریکایی…………………………………………………………………………………… 3

جدول 4-1- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار حلقه برداری و اتفن و اثر متقابل آنها بر صفات کمی و کیفی انگور رقم

ریش بابا قرمز………………………………………………………………………………………………………………….. 42

جدول 4-2- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار حلقه برداری و اتفن و اثر متقابل آنها بر صفات کمی و کیفی انگور رقم

ریش بابا قرمز……………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

جدول 4-3- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار حلقه برداری و اتفن و اثر متقابل آنها بر شاخص های رنگ انگور رقم

ریش بابا قرمز………………………………………………………………….50

چکیده

انگور رقم ریش بابا، یکی از محبوب ترین ارقام تازه خوری کشت شده در ایران است، اما بطور معمول حبه ها از رنگ ضعیفی برخوردارند. در این پژوهش اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن روی صفات کمی و کیفی انگور رقم ‘ریش بابا قرمز’ مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. بدین منظور حلقه برداری بر روی شاخه های سال جاری حامل خوشه در دو سطح (حلقه برداری و بدون حلقه برداری ) و محلول پاشی با اتفن در سه سطح ( صفر، 150 و 300 میلی گرم در لیتر ) بر روی خوشه ها در مرحله تغییر رنگ حبه اعمال شد. پارامترهای ارزیابی شده شامل میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، ضریب رسیدگی، pH عصاره میوه، طول و عرض خوشه، وزن 20 حبه و خوشه، ریزش حبه، سفتی بافت، آنتی اکسیدان کل، ترکیبات فنولی کل و رنگ حبه ها بود. نتایج بدست آمده نشان داد کم ترین میزان مواد جامد محلول و ضریب رسیدگی در تیمار شاهد بدست آمد. تیمارهای حلقه برداری و اتفن به طور معنی داری اسیدیته قابل تیتراسیون را کاهش داد. تیمارهای حلقه برداری و اتفن روی pH عصاره میوه، طول و عرض خوشه اثر معنی داری نداشت. بیشترین میزان وزن حبه و خوشه در تیمار حلقه برداری بدست آمد، در صورتی که تیمار اتفن بر وزن حبه وخوشه موثر نبود. تیمار حلقه برداری بطور معنی داری باعث کاهش ریزش حبه شد در حالی که تیمار 150 میلی گرم در لیتر اتفن ریزش حبه را در مقایسه با شاهد افزایش داد. تیمار اتفن سفتی بافت حبه را کاهش داد در صورتی که تیمار حلقه برداری بر این ویژگی اثر معنی داری نداشت. محلول پاشی اتفن و حلقه برداری اثر معنی داری بر  میزان آنتی اکسیدان کل، ترکیبات فنولی کل و میزان رنگ حبه ها داشت. تیمار حلقه برداری بالاترین سطح آنتی اکسیدان کل را بوجود آورد. تیمار حلقه برداری با 300 میلی گرم در لیتر بالاترین مقدار فنول های کل را بوجود آورد. تیمار اتفن 150 میلی گرم در لیتر کمترین مقدار روشنایی و بیشترین نسبت قرمزی به سبزی را بوجود آورد. کاربرد حلقه برداری و اتفن، تجمع رنگدانه را در پوست حبه های انگور افزایش می دهد و رسیدن میوه را تسریع می کند و این امر برای جلوگیری از ترک خوردگی توسط باران نیز مهم است. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از حلقه برداری و اتفن می تواند به عنوان راهبرد موُثری در تکنولوژی قبل از برداشت میوه انگور معرفی گردد. مطابق با نتایج، چنانچه حلقه برداری و  مواد اتیلن زا (اتفن) با غلظت بهینه و در زمان مناسب بر روی انگور رقم ریش بابا قرمز بکار برده شود رنگ و کیفیت مطلوب در میوه حاصل خواهد شد.

مقدمه و کلیات

میوه ها و سبزی ها از مهمترین منابع غذایی بشر و در حقیقت تأمین کننده ویتامین های مورد نیاز بدن بوده و برای حفظ سلامتی انسان ضروری هستند. همچنین محصولات با ارزشی هستند که حتی در زمین های کوچک نیز سود اقتصادی خوبی دارند (Shahi et al., 2003). در تغدیه انسان سه مطلب اساسی مورد توجه است: نخست این که غذا باید از نظر کمی بتواند احتیاجات بدن از نظر کالری (در ارتباط با فعالیت بدنی) را برطرف نموده و موجب رفع گرسنگی شود. دوم، غذا باید از نظر کیفی متعادل باشد؛ بدین معنی که مقادیر کافی از پروتئین ها، ویتامین ها، مواد معدنی و غیره را، که بدن ممکن است در اثر کمبود هر یک از آنها مبتلا به سوء تغذیه شود، تأمین کند. سوم، دارای اثرات سوء نباشد. میوه ها و سبزی ها به عنوان گروه مهمی از مواد غذایی، می توانند برای رسیدن به هر سه هدف فوق کمک کنند، ولی روشن است که اهمیت یک سبزی یا میوه خاص بستگی به ترکیبات ویژه موجود در آن دارد. میوه ها و سبزی ها به عنوان بخش مهمی از منابع غذایی انسان از اهمیت ویژه ای برخوردارند و بشر از همان ابتدای پیدایش جهت تأمین قسمتی از غذای خود از این محصولات استفاده می کرده است. امروزه، استفاده از فرآورده های باغبانی در رژیم غذایی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش های علم نوین تغذیه ثابت کرده است که مصرف میوه و سبزی سبب پیشگیری از ابتلاء به بسیاری از بیماری های رایج می شود. بنابراین، در کشورهای توسعه یافته مردم در رژیم غذایی خود از میوه و سبزی بیش از فرآورده های دامی استفاده می کنند (اثنی عشری و زکایی خسروشاهی، 1387).

تعداد صفحه : 95

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.