مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه اثرات رنگدانه های طبیعی (فلفل دلمه، گوجه فرنگی) و مصنوعی (آستاگزانتین و بتاکاروتن) بر شاخص ­های رشد و رنگ ماهی فلاورهورن (.Cichlasoma sp)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیلات

گرایش : شیلات

عنوان : اثرات رنگدانه های طبیعی (فلفل دلمه، گوجه فرنگی) و مصنوعی (آستاگزانتین و بتاکاروتن) بر شاخص ­های رشد و رنگ ماهی فلاورهورن (.Cichlasoma sp)

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشکده شیلات و محیط زیست

 

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی‌ارشد در رشته

شیلات

  

اثرات رنگدانه های طبیعی (فلفل دلمه، گوجه فرنگی) و مصنوعی (آستاگزانتین و بتاکاروتن) بر شاخص ­های رشد و رنگ ماهی فلاورهورن (.Cichlasoma sp)

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 

چکیده

در این تحقیق اثر پنج جیره آزمایشی، شامل جیره شاهد (فاقد مواد رنگدانه ای اضافی)، دو  جیره حاوی رنگدانه طبیعی (فلفل­دلمه قرمز و پودر پوست گوجه­ فرنگی)  و دو جیره حاوی رنگدانه مصنوعی (آستاگزانتین و بتاکاروتن) روی شاخص ­های رشد و رنگی شدن ماهی فلاورهورن (.Cichlasoma sp) مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 75 ماهی فلاورهورن در 15 آکواریوم به تعداد مساوی 5 ماهی در هر آکواریوم و به طور کاملا تصادفی توزیع شدند. بعد از تیماربندی به مدت 8 هفته ماهیان با جیره­ های آزمایشی مورد تغذیه قرار گرفتند. خصوصیات زیست سنجی ماهیان شامل طول کل (سانتی‌متر)، وزن (گرم)، نرخ رشد (گرم)، نرخ رشد ویژه (گرم/ روز) و ضریب تبدیل غذایی هر دو هفته به مدت 8 هفته تعیین شد. در پایان آزمایش از هر تیمار 6 ماهی برای اندازه ­گیری کاروتنوئید کل به طور تصادفی انتخاب شد، و مقدار کاروتنوئید کل از روش اسپکتروفتومتری اندازه ­گیری شد. تیمارهای تغذیه شده با غذای حاوی رنگدانه شیمیایی آستاگزانتین درصد بیشتر تجمع رنگدانه (05/0 میکروگرم بر گرم) را  در بافت خود نشان دادند. دو تیماری که با جیره­ های حاوی بتاکاروتن و فلفل­دلمه تغذیه شدند مقدار تجمع کمتری از رنگدانه (039/0 میکروگرم بر گرم) را نسبت به آستاگزانتین نشان دادند. تیمار تغذیه شده با جیره حاوی گوجه­ فرنگی نیز تفاوت معنی­داری با تیمار شاهد نداشت (05/0<P). همچنین بیشترین مقدار رشد در تیمار آستاگزانتین و کمترین مقدار در در تیمار شاهد مشاهده شد (05/0<P).

واژه‌های کلیدی: آستاگزانتین، اسپکتروفتومتری، بتاکاروتن، رنگدانه، ماهی فلاورهورن


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-1- مشخصات ماهی فلاورهورن و زیستگاه آن ………………………………………………………………… 4

1-2-2- رنگدانه ……………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-2-2-1- کاروتنوئیدها …………………………………………………………………………………………………….. 6

1-2-2-2- ساختار کاروتنوئیدها ………………………………………………………………………………………….. 7

1-2-2-3- هضم و جذب کاروتنوئیدها ………………………………………………………………………………… 8

1-2-2-4- تبدیل متابولیکی کاروتنوئیدها …………………………………………………………………………….. 10

1-2-2-5- آستاگزانتین …………………………………………………………………………………………………….. 10

1-2-2-5-1 منابع آستاگزانتین ……………………………………………………………………………………………. 11

1-2-2-6- بتاکاروتن ……………………………………………………………………………………………………….. 13

1-3- فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………… 15

1-4- اهداف …………………………………………………………………………………………………………………… 15

فصل دوم

2-1- تحقیقات داخل کشور ……………………………………………………………………………………………….. 17

2-2- تحقیقات خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………….18

فصل سوم

3- مواد و روش‌ها …………………………………………………………………………………………………………….. 22

3-1- مواد ……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

3-2- روش‌ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 23

3-2-1- زمان و محل اجرای طرح ………………………………………………………………………………………. 23

3-2-2- تامین بچه ماهی فلاورهورن ……………………………………………………………………………………. 23

3-2-3- آکواریوم­های پرورش ماهی ……………………………………………………………………………………. 24

3-2-4- ساخت جیره غذایی ……………………………………………………………………………………………….. 24

3-2-5- آغاز دوره پرورش ………………………………………………………………………………………………… 24

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

3-2-6- زیست سنجی ………………………………………………………………………………………………………. 25

3-2-7- کنترل عوامل فیزیکی و شیمیایی آب …………………………………………………………………………. 25

3-2-8- تغذیه ماهیان ………………………………………………………………………………………………………… 25

3-2-9- نمونه برداری ……………………………………………………………………………………………………….. 26

3-2-10-  شاخص ­های مورد مطالعه …………………………………………………………………………………….. 26

3-2-10-1-  شاخص ­های رشد …………………………………………………………………………………………… 26

3-2-10-1-1- افزایش وزن بدن …………………………………………………………………………………………………..26

3-2-10-1-2- درصد افزایش وزن بدن …………………………………………………………………………………………26

3-2-10-1-3- ضریب رشد ویژه ………………………………………………………………………………………………….27

3-2-10-1-4- فاکتور وضعیت …………………………………………………………………………………………………….27

3-2-10-2-  شاخص ­های تغذیه ایی …………………………………………………………………………………….. 28

3-2-10-2-1- کارایی غذا …………………………………………………………………………………………………. 28

3-2-10-2-2- ضریب تبدیل غذایی …………………………………………………………………………………….. 28

3-2-11- شاخص ­های رنگی شدن ………………………………………………………………………………………. 28

3-2-12- تجزیه و تحلیل آماری …………………………………………………………………………………………. 29

فصل چهارم

4- نتایج ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

4-1- پارامترهای رشد و شاخص‌های تغذیه‌ای ……………………………………………………………………….. 32

4-1-1- درصد افزایش وزن ……………………………………………………………………………………………….. 32

4-1-2- ضریب رشد ویژه ………………………………………………………………………………………………….. 33

4-1-3- ضریب تبدیل غذایی ……………………………………………………………………………………………… 33

4-1-4- فاکتور وضعیت …………………………………………………………………………………………………….. 34

4-1-5- کارایی غذا ……………………………………………………………………………………………………………………..35

4-2- شاخص ­های رنگی شدن ……………………………………………………………………………………………………..36

 

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل پنجم

5- بحث و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 39

5-1- اثر منابع رنگدانه طبیعی و مصنوعی بر شاخص ­های رشد ماهی فلاورهورن ………………………….. 39

5-2- اثر رنگدانه­ های طبیعی و مصنوعی بر رنگی شدن ماهی فلاورهورن ……………………………………. 41

5-3- نتیجه‌گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………….. 43

1- پیشنهادات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………. 44

2- پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………. 44

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول ‏3-1-  مواد مصرفی مورد استفاده در تغذیه ماهیان ………………………………………………………….. 22

جدول ‏3-2-  مواد مصرفی مورد استفاده در انجام آزمایش­ها …………………………………………………….. 22

جدول ‏3-3- مواد غیر مصرفی مورد استفاده در تحقیق ‌……………………………………………………………… 23

جدول ‏4-1- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب طی دوره پرورش ماهی فلاورهورن ‌……………………. 31

 

فهرست شكل‌ها

عنوان                                                                                                                 صفحه

شکل ‏4-1- داده ­های درصد افزایش وزن ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­ های آزمایشی ………….. 31

شکل ‏4-2- داده ­های نرخ رشد ویژه  ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­ های آزمایشی ……………….. 32

شکل ‏4-3- داده ­های ضریب تبدیل غذایی ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­ های آزمایشی ………… 33

شکل ‏4-4- داده ­های فاکتور وضعیت ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­ های آزمایشی ……………….. 33

شکل ‏4-5- داده ­های کارایی غذا ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­ های آزمایشی ……………………… 35

شکل ‏4-6- داده ­های غلظت کاروتنوئید ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­ های آزمایشی ……………. 43

 

فصل اول

مقدمه­  و  کلیات

1-1- مقدمه

یکی از بیشترین جذابیت­ها در مخلوقات آبزی رنگ­های درخشان آنها است. که منابع این رنگ­ها از محیط طبیعی آنها به دست می­آید. ماهی­های زینتی به ماهی های زیبا و رنگارنگی گفته می­شوند كه ارزش آنها به دلیل زیبایی شكل­ها و رنگ­های خیره­كننده آنها است( کپ[1] و دورماز[2]، 2007).
یکی از مهمترین مشکلات تولید کننده­ های گونه­ های تجاری و پرورش دهندگان، بر روی گونه ­هایی است که رنگشان را طی فرایند تولید از دست می­ دهند. بنابراین تقاضای مصرف کننده­ها برای آن­ها پایین است. غذایی که به این گونه­ ها داده می­ شود باید اجزاء غذایی مورد نیاز را برای به دست آوردن رنگ مطلوب داشته باشد ( کپ و دورماز، 2008). اگرچه بعضی از تولید کنندگان برای جذب مصرف کننده­ها، بالاتر بردن سودشان و تولید ماهیانی با رنگ­های روشن­تر و درخشان­تر از هورمون­ها و رنگ­های مصنوعی استفاده می­ کنند. با این وجود رنگ­هایی که از این روش به دست می­آیند ثابت نیستند و پس از مدتی ماهی رنگ خود را از دست می­دهد و تلفات بالا ناشی از استرس دستکاری قبل و بعد از بیهوشی و ورود ماده رنگی به درون خون ماهی، رخ می­دهد (مقدسی و همکاران، 1389).

رنگ­ها به عنوان یک عامل مهم در زندگی همه موجودات زنده نقش عمده­ایی را ایفا می­ کنند. رنگ بدن موجودات زنده تابع دو عامل ژنتیکی و تغذیه ­ایی می­باشد، اما اطلاعات کافی از این که چه موادی و با چه دوزی روی گونه­ ها استفاده شود وجود ندارد و همین موضوع باعث جذب محققین شده است (کپ و دورماز، 2007). در حال حاضر در پرورش انواع موجودات آبزی از انواع رنگدانه­ها استفاده می­ شود تا به این ترتیب از این افزودنی به عنوان یک عامل خوش­رنگ کننده پوست بدن آبزیان، بهره­های لازم تجاری برده شود. رنگدانه­ها نقش مهمی در جیره غذایی حیوانات و صنعت تولید خوراک دام ایفا می­ کنند.

رنگ ماهیان عمدتاٌ بدلیل حضور کروماتوفور که محتوی رنگدانه است بوده که معمولا بر روی پوست حضور دارند. چهار گروه رنگدانه اصلی مسؤول ایجاد رنگ در بافت و پوست حیوانات و گیاهان می باشند که عبارتند از : ملانین ، پورین ، پریدیوم و کارتنوئید. کارتنوئیدها که به­ راحتی درچربی حل می شوند دامنه رنگی زرد تا قرمز را در پوست ایجاد می نماید. همچنین مسئول رنگ­های نارنجی و سبز در تخم ، پوست و گوشت ماهیان می باشد (فوجی[3]، 1969).

همچنین در صنعت پرورش ماهی، تغذیه مهم­ترین عامل تعیین کننده در رشد و بقا آبزیان است و تهیه غذا یکی از مهم­ترین ارکان در تولید ماهیان زینتی به شمار می­رود. هزینه غذا به طور معمول 60 درصد کل هزینه لازم را برای یک مجموعه تولید ماهیان، تشکیل می­دهد. بنابراین غذاهای مصنوعی باید با توجه به اصول علمی فرموله شوند (افشار مازندران، 1381). استفاده از ترکیبات غذایی گیاهی بعنوان منبع تولید رنگدانه کاربرد دارد و امروزه تحقیقاتی بر روی پتانسیل به کارگیری این مواد در حال انجام است (گوویا[4] و همکاران، 1997؛ ریماندو[5] و همکاران، 2005). منابع رنگدانه مصنوعی رایج­تر بوده که علت در راحتی بدست آوردن آن می­باشد که البته دارای قیمت بالایی در بسیاری از کشورها می­باشند که هزینه بالای آن سبب شده تا آکواریوم داران تمایل چندانی به استفاده نداشته باشند (سالس[6] و جانسس[7]، 2003).

رنگ پوست سیکلیدها از ترکیبات رنگی بسیار متفاوتی تشکیل شده است. سیکلیدهای نر رنگ­های روشن­تر و درخشان­تری دارند در حالیکه ماده­ها تیره­تر هستند. به همین دلیل مصرف کنندگان ماهیان نر را بیشتر ترجیح می دهند و ماده­ها را برای رنگین شدن بیشتر توسط هورمون­ها تغییر جنسیت می­ دهند. در کسب و کار ماهی­های زینتی، توانایی پاسخگویی به نیازهای مشتریان برای تولید ماهی های با کیفیت بالا است که همیشه عامل حیاتی است (چوان لیم[8] و همکاران، 2003).

مطالعات چندانی درباره تأثیر رنگدانه­ های مصنوعی و طبیعی بر روی ماهیان سیکلید صورت نپذیرفته است. بنابراین این تحقیق برای مقایسه میان رنگدانه­ های مصنوعی بتاکارتن وآستاگزانتین با رنگدانه­ های طبیعی موجود در موادی همچون فلفل­دلمه­ای قرمز و پوست گوجه­ فرنگی انجام شد.

 

1-2- کلیات

1-2-1-  مشخصات ماهی فلاورهورن و زیستگاه آن

فلاورهورن یکی از زیباترین ماهی­های آب شیرین است که نسبت به سیکلید­های دیگر قیمت بالایی دارد و دارای گونه­ ها و رنگ­های متنوعی می­باشد. برای هرچه زیباتر شدن رنگ فلاورها می­توان آنها را با غذاهای زنده، غذاهای گیاهی حاوی بتاکاروتن طبیعی و یا رنگدانه های مصنوعی تغذیه کرد. این ماهی از گونه­ های مهم اقتصادی می­باشد و دو­رگه­ایی از ماهیان سیکلید گلد تریماکو[9]، ماهی میداس[10] و سیکلید سر قرمز[11]، که متعلق به آمریکای جنوبی هستند، می­باشد. که به دلیل ویژگی­های جذابش بین مصرف کننده­ها محبوب است.

پرورش متراکم این ماهی رو به رشد است و بخش مهم اقتصاد در بعضی از کشورها مانند تایلند را در بر می­گیرد، که به طور گسترده این ماهی را پرورش می­ دهند ( کوپی­تایانت[12] و کین­کارن[13]، 2011؛ نیکو[14]و همکاران، 2007). از آن­جا که این ماهی ساخته انسان است نام علمی ندارد، نام فلاورهورن از ترجمه­ی نام آسیای شرقی آن “لو هان[15]” گرفته شده است. نام دیگر این ماهی کرین سیکلید است (نیکو و همکاران، 2007). این ماهی در سال­های اخیر از نظر استقبال ماهی دوستان  در رده­ی ماهی­هایی نظیر دیسکاس و آروانا قرار گرفته است. برخی از کارشناسان فکر می­ کنند که این ماهی ساخته شده ناشی از شوک فیزیکی و شیمیایی (حبیبی[16]، 2009) است. نام فلاورهورن برای شکل سر مشخص و رنگ­های واضح آن است، که در دهه گذشته جزء ماهیان محبوب شده است (هردر[17] و همکاران، 2012). شرایط سخت آکواریوم را از لحاظ دما، سختی آب و پ هاش[18] و نیترات رو تحمل می­ کند ولی بهترین پ هاش برای انها 7 تا 8/7 و دمای 27 تا 32 است.

فلاورهورن معمولا تا 30 سانتی­متر رشد می­ کند که نمونه­ های 40 سانتی­متری و بیش از 40 سانتی­متری آن هم دیده شده است. این ماهی زینتی در جنوب شرق آسیا برای صادرات به کشورهای غربی پرورش داده می­ شود (سندفورد[19]، 2007).

لازم به ذکر است که این ماهی بسیار مهاجم و قلمروطلب است وهیچ ماهی را نمی­ توان در کنار این ماهی نگهداری کرد. این ماهی حتی به ماهی لجن­خوار داخل آکواریوم رحم نمی­ کند و ممکن است آن را مورد حمله قرار دهد. این قلمروطلبی حتی در مورد فلاورهای دیگر هم صدق می­ کند. این موضوع باعث شده است که جفت زدن این ماهی تا حدودی مشکل باشد.

[1] kop

[2] Durmaz

[3] Fuji

[4] Gouveia

[5] Raymundo

[6] Sales

[7] Janssens

[8] Chuan Lim

[9] Amphilophus trimacalatus

[10] Amphilophus citrinellles

[11] Vieja synspilum

[12] Kupittaynant

[13] Kinchareon

[14] Nico

[15] Luo Han

[16] Habibi

[17] Herder

[18] pH

[19] Sandford

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 69

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.