زیست شناسی

پایان نامه اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر آستانه تشنج و عملکرد شناختی در موش های صحرایی بالغ

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

عنوان : اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر آستانه تشنج و عملکرد شناختی در موش­های صحرایی بالغ

دانشکده علوم

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی (فیزیولوژی جانوری)

 

اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر آستانه تشنج و عملکرد شناختی در موش­های صحرایی بالغ

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر جعفر وطن پرست

 

اسفند ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر آستانه تشنج و عملکرد شناختی در موش­های صحرایی بالغ

 

استفاده طولانی مدت از داروهای ضد صرع عوارض جانبی متعدد، در بیماران مبتلا به صرع و همچنین در کودکانی که مادرانشان در طول دوران بارداری برای کنترل تشنج داروهای ضد صرع استفاده می­ کنند دارد. اتوسوکسیماید داروی خط اول برای صرع غایب است که که به طور عمده با مهار کانال­های کلسیمی نوع T عمل می­ کند. ما در مطالعه حاضر، اثرات دراز مدت دریافت اتوسوکسیماید در اواخر دوران بارداری و اوایل دوره پس از تولد بر آستانه تشنج القاء شده به وسیله پنتلین تترازول و عملکردهای شناختی را مورد بررسی قرار دادیم. موش­های صحرایی ماده حامله به سه گروه تقسیم شدند. مادران گروه کنترل در کل دوران حاملگی و شیر دهی آب معمولی را دریافت می­کردند. گروه شاهد از شروع روز پانزدهم حاملگی تا پایان روز هفت بعد از زایمان میزان 40 میلی­گرم بر کیلو گرم ساخارین در روز به صورت محلول در آب معمولی دریافت می­کردند. گروه آزمایش از روز پانزدهم حاملگی تا پایان روز هفت بعد از زایمان میزان 20 میلی­گرم بر کیلو گرم در روز داروی اتوسوکسیماید به همراه 40 میلی­گرم بر کیلوگرم ساخارین در روز را به صورت محلول با آب دریافت می­کردند. در روز 60 بعد از تولد از هر مادر یک نر و ماده برای ارزیابی آستانه تشنج و عملکردهای شناختی مورد استفاده قرار می­گرفت. ما دریافتیم که اتوسوکسیماید باعث نقص در یادگیری و حافظه احترازی غیر فعال در زمان بلوغ می­ شود. موش­های صحرایی ماده که اتوسوکسیماید دریافت کرده بودند در فراگیری نقص آشکارتر نشان دادند در حالی که نرهای دریافت کننده اتوسوکسیماید اختلال بیشتر در فراخوانی حافظه نشان دادند. اتوسوکسیماید همچنین باعث اختلال در حافظه فضایی موش­های صحرایی هر دو گروه نر و ماده شد. به نظر می­رسد که تعدیل عملکرد سیستم­های کولینرژیک و آدرنرژیک در اختلال حافظه فضایی ناشی شده از مصرف اتوسوکسیماید در موش­های صحرایی ماده دخیل است. ساخارین به صورت قابل توجه فعالیت حرکتی را در برخی از دوره­ های این مطالعه افزایش داد. این افزایش فعالیت حرکتی ممکن است در تغییرات شناختی مشاهده شده در گروه شاهد دخیل باشد. قرار گرفتن در معرض اتوسوکسیماید در دوره­ تکوین  به صورت قابل توجه آستانه تشنج را درموش­های صحرایی ماده افزایش داد. به نظر می­رسد مکانیسم­های پیش­سیناپسی مسئول این اثرات باشند.

 کلمات کلیدی: اتوسوکسیماید، حافظه، آستانه تشنج، تکوین، موش صحرایی، ساخارین

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان…………………………………………………………………………………………….... صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1)صرع…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-1-2) تقسیم ­بندی تشنج­های صرعی…………………………………………………………………………………… 2

1-2-1) صرع غایب…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1-3) مکانیسم­های ایجادکننده­ تشنج­های صرعی………………………………………………………………….. 4

1-2) اهمیت کانالهای کلسیمی T-Type در صرع غایب……………………………………………………………….4

1-1-4) داروهای ضد صرع………………………………………………………………………………………………………………..6

1-1-4-1) مکانیسم عملکرد داروهای ضد صرع……………………………………………………………………………… 7

1-1-4-2) ترکیبات دارویی با اثر مهاری بر صرع غایب………………………………………………………………….. 9

1-5) اتوسوکسیماید……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-5-1) مکانیسم عملکرد اتوسوکسیماید………………………………………………………………………………………… 12

1-6) فنوباربیتال………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-6-1) مکانیسم عملکرد فنوباربیتال…………………………………………………………………………………………….. 15

1-6-2) عوارض جانبی مصرف فنوباربیتال………………………………………………………………………………………. 15

1-7) صرع مادری…………………………………………………………………………………………………………………………… 16

1-8) مکانیسم­های اساسی عوارض جانبی داروهای ضد صرع در دوران جنینی………………………….. 17

1-9) یادگیری و حافظه…………………………………………………………………………………………………………………….. 18

1-10) اسکاپولامین………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

1-10-1) مکانیسم عملکرد اسکاپولامین…………………………………………………………………………………………..21

1-11).پروپرانولول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

2-1) اثرات دریافت داروهای ضد صرع در دوره­ تکوین……………………………………………………………….27

2-2) هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1) مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………….. 33-34

3-2) وسایل و دستگاه­ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-3) حیوانات و تیمار……………………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-4)آزمون یادگیری حافظه فضایی با ماز شعاعی هشت بازو………………………………………………………………. 37

3-4-1) مراحل انجام آزمون یادگیری فضایی با ماز شعاعی هشت بازو……………………………………………….. 38

3-5) آزمون حرکتی Open field………………………………………………………………….. 39

3-6)آزمون یادگیری احترازی غیر فعال………………………………………………………………………………………………….40

3-6-1) مراحل انجام آزمون یادگیری احترازی غیر فعال………………………………………………………………………40

3-7) تزریق حاد (Acute) پنتلین تترازول…………………………………………………………………………………………..41

3-7-1) مراحل انجام تزریق حاد (Acute) پنتلین تترازول………………………………………………………………..42.

3-8) آنالیز آماری………………………………………………………………………………………………………………………………..43

فصل چهارم: نتایج

4-1) مطالعه فعالیت حرکتی………………………………………………………………………………………………………………….. 45

4-2) یادگیری و حافظه احترازی غیر فعال……………………………………………………………………………………………. 46

4-3) آزمون یادگیری فضایی………………………………………………………………………………………………………………….. 54

4-4) تشنج حاد در دوره­ بلوغ…………………………………………………………………………………………………………… 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره­ تکوین بر یادگیری و حافظه احترازی غیر فعال

در دوره­ بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره­ جنینی بر حافظه فضایی ………………………………………………. 75

تأثیر اتوسوکسیماید بر آستانه تشنج و تشنج حاد……………………………………………………………………………. 79

نتیجه ­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

پیشنهادات برای مطالعات آینده………………………………………………………………………………………………………… 81

فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………. 82-95

 

 

 

فهرست جداول

 

 

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

جدول1-1) مشخصات داروی اتوسوکسیماید………………………………………………………………………………….12

جدول 1-2) مشخصات داروی فنوباربیتال……………………………………………………………………………………….16

جدول 1-3) مشخصات داروی اسکاپولامین…………………………………………………………………………………….22

جدول 1-4) مشخصات داروی پروپرانولول………………………………………………………………………………………24

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 

نمودار4-1) مقایسه میانگین تعداد دفعات عبور از خطوط موش­های نر گروه­ های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل با بهره گرفتن از آزمون Open field………………………………………. 45

نمودار4-2) مقایسه میانگین تعداد دفعات عبور از خطوط موش­های ماده گروه­ های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل با بهره گرفتن از آزمون Open field………………………………………………………………46

نمودار4-3) مقایسه میانگین تعداد شوک لازم جهت انجام یادگیری بین گروه­ های  نردریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل با بهره گرفتن از آزمون یادگیری احترازی غیر فعال…………………………………………..47

نمودار4-4) مقایسه میانگین تعداد شوک لازم جهت انجام یادگیری بین  گروه­ های ماده دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل با بهره گرفتن از آزمون یادگیری احترازی غیر فعال………………………………………. 48

نمودار4-5) مقایسه میانگین مدت زمان تأخیر در ورود به اتاقک تاریک  بین موش­های نر گروه­ های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل با بهره گرفتن ازآزمون یادگیری احترازی غیر فعال……………………. 49

نمودار4-6) مقایسه میانگین مدت زمان تأخیر در ورود به اتاقک تاریک  بین موش­های ماده گروه­ های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل با بهره گرفتن از آزمون یادگیری احترازی غیر فعال………………….. 50

نمودار4-7) مقایسه میانگین مدت زمان حضور در اتاقک تاریک بین موش های نر گروه­ های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل با بهره گرفتن از آزمون یادگیری احترازی غیر فعال…………………… 51

نمودار4-8) مقایسه میانگین مدت زمان حضور در اتاقک تاریک بین موش­های ماده گروه­ های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل با بهره گرفتن از آزمون یادگیری احترازی غیر فعال……………………..52

نمودار4-9) مقایسه میانگین تعداد دفعات حضور در اتاقک تاریک بین موش­های نر گروه­ های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل با بهره گرفتن از آزمون یادگیری احترازی غیر فعال……………………..53

نمودار4-10) مقایسه میانگین تعداد دفعات حضور در اتاقک تاریک بین موش­های ماده گروه­ های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل با بهره گرفتن از آزمون یادگیری احترازی غیر فعال……………………… 54

نمودار 4-11) مقایسه میانگین تعداد خطاهای حافظه کاری موش­های صحرایی نر در روزهای مختلف آزمون ماز شعاعی بین گروه­ های اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل………………………………………………………….55

نمودار 4-12) مقایسه میانگین تعداد خطاهای حافظه کاری موش­های صحرایی ماده در روزهای مختلف آزمون ماز شعاعی بین گروه­ های اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل……………………………………………………………. 56

نمودار 4-13) مقایسه میانگین تعداد خطاهای حافظه مرجع موش­های صحرایی نر در روزهای مختلف آزمون ماز شعاعی بین گروه­ های اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل……………………………………………………………. 57

نمودار 4-14) مقایسه میانگین تعداد خطاهای حافظه مرجع موش­های صحرایی ماده در روزهای مختلف آزمون ماز شعاعی بین گروه­ های اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل………………………………………………………… 58

نمودار 4-15) مقایسه میانگین مدت زمان تأخیر در ورود به هر بازو بر حسب ثانیه موش­های صحرایی نر در روزهای مختلف آزمون ماز شعاعی بین گروه­ های اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل………………………….. 59

نمودار 4-16) مقایسه میانگین مدت زمان تأخیر در ورود به هر بازو بر حسب ثانیه موش­های صحرایی ماده در روزهای مختلف آزمون ماز شعاعی بین گروه­ های اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل…………………………. 60

نمودار 4-17) مقایسه میانگین خطاهای حافظه کاری موش­های صحرایی نر در اثر تزریق غلظت­های مختلف اسکاپولامین و پروپرانولول در گروه­ های کنترل، ساخارین و اتوسوکسیماید……………………………………… 61

نمودار 4-18) مقایسه میانگین خطاهای حافظه کاری موش­های صحرایی ماده در اثر تزریق غلظت­های مختلف اسکاپولامین و پروپرانولول در گروه­ های کنترل، ساخارین و اتوسوکسیماید………………………………………62

نمودار 4-19) مقایسه میانگین خطاهای حافظه مرجع موش­های صحرایی نر در اثر تزریق غلظت های مختلف اسکاپولامین و پروپرانولول در گروه­ های کنترل، ساخارین و اتوسوکسیماید…………………………………….. 63

نمودار 4-20) مقایسه میانگین خطاهای حافظه مرجع موش­های صحرایی ماده در اثر تزریق غلظت­های مختلف اسکاپولامین و پروپرانولول در گروه­ های کنترل، ساخارین و اتوسوکسیماید……………………………………… 64

نمودار 4-21) مقایسه میانگین مدت زمان تأخیر در ورود به بازوها موش­های صحرایی نر در اثر تزریق غلظت­های مختلف اسکاپولامین و پروپرانولول در  گروه­ های کنترل، ساخارین و اتوسوکسیماید……………………….. 65

نمودار 4-22) مقایسه میانگین مدت زمان تأخیر در ورود به بازوها موش­های صحرایی ماده در اثر تزریق غلظت­های مختلف اسکاپولامین و پروپرانولول در گروه­ های کنترل، ساخارین و اتوسوکسیماید………………………. 66

نمودار4-23) مقایسه میانگین غلظت آستانه پنتلین تترازول برای شروع تشنج در روز 60 بعد از تولد درموش­های نر، گروه­ های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل………………………………………………………………67

نمودار4-24) مقایسه میانگین غلظت آستانه پنتلین تترازول برای شروع تشنج در روز 60 بعد از تولد درموش­های ماده، گروه­ های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل………………………………………………………… 68

نمودار4-25) مقایسه میانگین غلظت آستانه پنتلین تترازول برای شروع تشنج در روز 60 بعد از تولد درموش­های نر بعد از دریافت پیش­تیمار فنوباربیتال، گروه های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل…………………….. 69

نمودار4-26) مقایسه میانگین غلظت آستانه پنتلین تترازول برای شروع تشنج در روز 60 بعد از تولد درموش­های ماده بعد از دریافت پیش­تیمار فنوباربیتال، گروه­ های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

نمودار4-27) مقایسه میانگین غلظت آستانه پنتلین تترازول برای شروع تشنج در روز 60 بعد از تولد درموش­های نر بعد از دریافت پیش­تیمار اتوسوکسیماید، در گروه­ های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل…………………………………………………………………………………………….. 71

نمودار4-28) مقایسه میانگین غلظت آستانه پنتلین تترازول برای شروع تشنج در روز 60 بعد از تولد درموش های ماده بعد از دریافت پیش­تیمار اتوسوکسیماید، در گروه­ های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

 

 

فصل اول

 

 

1-مقدمه

 

1-1صرع

 

صرع[1] از شایع­ترین اختلالات عصبی است که در آن یک ناحیه محدود مغزی و یا نواحی گسترده­ از مغز فعالیت­های کنترل نشده خود به خودی نشان می­ دهند (Cavalheiro et al., 1991). صرع با تشنج[2] نمود پیدا می­ کند که نتیجه تغییر موقت رفتار جمعیت های نورونی در سیستم عصبی مركزی و بروز پشت سر هم و غیر عادی پتانسیل­های عمل است (Hauser, 1994; Stafstrom, 2003). تظاهرات بالینی تشنج­های صرعی[3]، به محل ضایعه و طرز انتشار تخلیه نورونی مغز بستگی دارد. در انواع مختلف تشنج نواحی مختلفی از مغزدرگیر هستن(Chang and Lowenstein., 2003). این اختلال عصبی در همه سنین، همه نژادها و درهر دو جنس بروز می­ کند. مسری نیست و باعث عقب ماندگی ذهنی و روانی نمی­ شود اگرچه در افرادی که عقب ماندگی ذهنی دارند حملات صرع به وفور دیده می­ شود (Hopkins et al., 1995). آمارها مؤید این نکته هستند که صرع در بین جوانان به عنوان شایع­ترین بیماری عصبی شناخته شده که، یک تا دو درصد از افراد جامعه به آن مبتلا هستند. بیشترین زمان و میزان بروز صرع در سال اول زندگی است (Hauser, 1994 ; Russ et al., 2012). بروز صرع تقریبا در هر هفت نفر از ده نفر بدون علت شناخته شده است اما عوامل مختلفی از جمله آسیب­ها، ضربات مغزی، استعمال بی­رویه داروها، عفونت، تب شدید و نواقص ژنتیکی می­توانند ایجاد کننده تشنج­های صرعی باشند (Rall and Sheifer, 1991).

[1]Epilepsy

[2]Seizure

[3] Epileptic Seizures

تعداد صفحه : 116

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.