مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه اثرات اقتصادی و اجتماعی پروژه بین المللی منارید بر شاخص زیست محیطی بیابان زدایی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

عنوان : اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین­ المللی منارید بر شاخص زیست ­محیطی بیابان­ زدایی

دانشگاه زابل

مدیریت تحصیلات تکمیلی

دانشکده آب و خاک

گروه مرتع و آبخیزداری

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته بیابان­زدایی

عنوان:

اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین ­المللی منارید بر شاخص زیست ­محیطی بیابان­زدایی

 (مطالعه موردی: هامون­شهر- سیستان)

استاد راهنما:

 دکتر بهزاد صاحب­زاده

استاد مشاور:

مهندس حسین سرگزی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدّمه و کلیّات

1-1- مقدّمه…………………………………….. 2

2-1- بیان مسئله……………………………………… 3

3-1- اهمیّت وضرورت انجام پژوهش………………………………………… 7

4-1- اهداف پژوهش………………………………………… 10

5-1- سؤالات پژوهش………………………………………… 10

6-1- فرضیات پژوهش………………………………………… 11

7-1- معرفی پروژه بین ­المللی منارید……………………………………… 11

8-1- چارچوب نظری پژوهش………………………………………… 13

1-8-1- مفاهیم مشارکت……………………………………….. 13

2-8-1- تاریخچه مشارکت……………………………………….. 14

3-8-1- ارزشیابی مشاركتی روستایی (PRA)…………………………….. 14

1-3-8-1- توانمندسازی………………………………………. 15

2-3-8-1- تغییر جهت……………………………………….. 15

3-3-8-1- محلّی کردن………………………………………. 15

4-3-8-1- احساس لذت و شادمانی از ارزشیابی………………………. 15

5-3-8-1- جامعیت……………………………………….. 16

4-8-1- انواع مشارکت……………………………………….. 23

1-4-8-1- مشارکت تحمیل شده…………………………………….. 16

2-4-8-1- مشارکت ابزاری………………………………………. 16

3-4-8-1- مشارکت توسعه­ ای………………………………………. 16

5-8-1- نظریه ­های مشارکت……………………………………….. 17

1-5-8-1- نظریه مهاتما گاندی………………………………………. 17

2-5-8-1- نظریه ژلیوس نیرره…………………………………….. 17

3-5-8-1- نظریه عبید الله خان………………………………………. 17

4-5-8-1- نظریه ویتز……………………………………… 18

5-5-8-1- نظریه فریدمن و ویوور…………………………………….. 18

6-5-8-1- نظریه کاردل انگیز (شارل فوریه)…………………………………….. 18

9-1- مدیریت مشارکتی………………………………………. 18

10-1- ضرورت مشارکت در توسعه پایدار روستایی………………………….. 19

11-1- نقش مشارکت مردمی در توسعه پایدار روستایی………………….. 20

12-1- مشارکت جوامع محلّی در مدیریت پایدار منابع طبیعی و کشاورزی………….20

13-1- تعاریف واژه ­ها و متغیرها…………………………………….. 21

1-13-1- مفهوم توسعه……………………………………… 21

2-13-1- توسعه اقتصادی………………………………………. 21

3-13-1- توسعه اجتماعی………………………………………. 22

4-13-1- مفهوم پروژه…………………………………….. 22

5-13-1- مسائل زیست­ محیطی………………………………………. 22

6-13-1- شاخص ­های زیست­ محیطی………………………………………. 22

7-13-1- بیابان­زایی………………………………………. 23

8-13-1- بیابان­زدایی………………………………………. 23

9-13-1- مدیریت مشارکتی در منابع طبیعی……………………………… 23

10-13-1- طرح­های مدیریت منابع طبیعی………………………………………. 24

11-13-1- مفهوم انسجام سازمانی………………………………………. 24

12-13-1- صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF)………………….. 24

13-13-1- برنامه عمران سازمان ملل متحد(UNDP) …………………………25

فصل دوم:  مروری بر تحقیقات انجام شده

1-2- پژوهش­های انجام گرفته در داخل کشور…………………………………….. 27

2-2- پژوهش­های انجام گرفته در خارج از کشور…………………………………….. 31

فصل سوم: مواد و روش­ها

پیش درآمد……………………………………… 35

1-3- مروری بر جغرافیای منطقه مورد مطالعه……………………………………… 35

1-1-3- روستای کیخا…………………………………….. 37

1-1-1-3- وضعیت اقتصادی روستای كیخا…………………………………….. 37

2-1-1-3- وضعیت اجتماعی روستای كیخا…………………………………….. 37

2-1-3- روستای بلند……………………………………… 38

1-2-1-3- وضعیت اقتصادی روستای بلند……………………………………… 38

2-2-1-3- وضعیت اجتماعی روستای بلند……………………………………… 38

3-1-3- روستای پودینه……………………………………… 38

1-3-1-3- وضعیت اقتصادی روستای پودینه……………………………………… 38

2-3-1-3- وضعیت اجتماعی روستای پودینه……………………………………… 39

4-1-3- روستای سنچولی………………………………………. 39

1-4-1-3- وضعیت اقتصادی روستای سنچولی………………………………………. 39

2-4-1-3- وضعیت اجتماعی روستای سنچولی………………………………………. 40

2-3- روش تحقیق………………………………………. 40

1-2-3- نوع مطالعه و روش اجرا…………………………………….. 40

2-2-3- جامعه آماری………………………………………. 40

3-2-3- شیوه­ نمونه ­گیری………………………………………. 41

4-2-3- ابزار تحقیق و روش تجزیه و تحلیل………………………………………. 42

5-2-3- بررسی متغیّرها و شاخص ­های مورد پژوهش……………………………. 43

6-2-3- تعیین روایی و پایایی پژوهش………………………………………… 45

فصل چهارم: نتایج وبحث

پیش درآمد……………………………………… 48

1-4- آمارتوصیفی………………………………………. 49

1-1-4- جنسیت پاسخگویان ساکن روستاهای پایلوت…………………. 49

2-1-4- روستای محل سکونت پاسخگویان………………………………… 50

3-1-4-  تحصیلات پاسخگویان………………………………………. 51

4-1-4-  وضعیت شغلی………………………………………. 52

5-1-4-  سابقه سکونت……………………………………….. 53

6-1-4-  زمین زراعی………………………………………. 54

7-1-4-  اراضی زیر کشت……………………………………….. 55

8-1-4-  اراضی زیرکشت به کمک پروژه…………………………………….. 56

9-1-4-  درآمد کشاورزی………………………………………. 57

10-1-4-  وضعیت مسکن………………………………………. 58

11-1-4-  فعالیت­های اقتصادی موردعلاقه……………………….. 59

12-1-4-  فعالیت­های زیست­محیطی موردعلاقه………………….. 60

2-4- تحلیل استنباطی………………………………………. 61

1-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس جنسیت………….61

2-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس روستا………….. 62

3-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس سطح تحصیلات ساکنان…….63

4-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس شغل سرپرست……………. 64

5-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس سابقه سکونت…………….. 65

6-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس میزان اراضی……………….. 66

7-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس میزان اراضی زیرکشت……. 67

8-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس درآمد کشاورزی……………. 68

9-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس وضعیت مسکن…………… 69

3-4- تأثیر اجرای پروژه بر متغیّرهای اقتصادی و اجتماعی………………….. 70

1-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص اشتغال………………………………………. 70

2-3-4- تأثیراجرای پروژه بر شاخص سرمایه ­گذاری………………………… 72

3-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص معیشت و درآمد……………………… 73

4-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص سواد و آموزش……………………….. 75

5-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص مهاجرت……………………………… 76

6-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص بهداشت و امکانات رفاهی…………….. 78

7-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص مشارکت………………………………….. 80

8-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص بیابان­زایی………………………………….. 83

4-4- آزمون­های همبستگی………………………………………. 84

1-4-4- رابطه اشتغال با آثار زیست­محیطی پروژه منارید…………………….. 84

2-4-4- رابطه سرمایه­ گذاری با آثار زیست­محیطی پروژه منارید………………. 84

3-4-4- رابطه معیشت و درآمد با آثار زیست­محیطی پروژه منارید……………. 85

4-4-4- رابطه سواد و آموزش با آثار زیست­محیطی پروژه منارید………………. 86

5-4-4- رابطه مهاجرت با آثار زیست محیطی پروژه منارید…………………… 86

6-4-4- رابطه بهداشت و امکانات رفاهی با آثار زیست­محیطی پروژه منارید…….. 87

7-4-4- رابطه مشارکت با آثار زیست­محیطی پروژه منارید…………………… 88

5-4- تحلیل رگرسیون عوامل اقتصادی و اجتماعی پروژه منارید بر شاخص بیابان­زدایی……89

6-4- نتیجه ­گیری کلی………………………………………. 91

7-4- محدویت­های پژوهش………………………………………… 92

8-4- پیشنهادات………………………………………. 93

منابع و مآخذ……………………………………… 96

ضمائم……………………………………… 103

Abstract……………………………………..

چکیده:

پروژه بین ­المللی منارید، اولین پروژه چند زمینه­ای است که بدنبال استقرار مشارکت و انسجام سازمانی در سه سطح مردم، سازمان­ های دولتی و سازمان­ های غیر دولتی به منظور مدیریت پایدار سرزمین با تأکید بر مدیریت پایدار منابع طبیعی آغاز به فعالیت نموده است و علی­رغم مشکلات عدیده­ای که بر سرِ اجرای آن وجود دارد، با مؤفقیت در منطقه در حال اجرا است. با توجه به لزوم آگاهی دقیق از بازده و تطابق پروژه با شرایط منطقه­ای، ارزیابی عملکرد پروژه و آثار زیست محیطی آن و نگرش اهالی منطقه در زمینه آثار این پروژه، این تحقیق با هدف بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین ­المللی منارید بر شاخص زیست­محیطی بیابان­زدایی، از دیدگاه ساکنان روستاهای پایلوت در سایت هامون­شهر سیستان انجام شد. چهار روستای پایلوت در پروژه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول Best survey software، 147 ( و برای دقت بیشتر 150) خانوار به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات بدست آمده از طریق نرم افزار آماری SPSS ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آثار زیست­محیطی پروژه از طریق آزمون­های تفاوت میانگین T و Anova در سطح آزمون 5%، برای تمامی پارامترها به جز وضعیت مسکن، مثبت و معنی­دار بدست آمد. تأثیر اجرای پروژه از طریق آزمون معنی­دار chi- square در سطح اطمینان 99% برای شاخص ­معیشت و درآمد تحت متغیّر اقتصادی در سطح کم و شاخص ­های اشتغال و سرمایه­ گذاری در سطح متوسط، شاخص بهداشت و امکانات رفاهی تحت متغیّر اجتماعی در سطح زیاد، سواد و آموزش، مهاجرت و مشارکت در سطح متوسط، معنی­دار شد. همچنین شاخص بیابان­زدایی تحت متغیّر زیست­محیطی در سطح متوسط معنی­دار بدست آمد.  اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بر شاخص بیابان­زدایی منطقه  به روش آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت و نتایج ماتریس همبستگی برای  شاخص ­های اشتغال، سرمایه­ گذاری، معیشت و درآمد، سواد و آموزش و مشارکت رابطه مثبت و معنی­دار در سطح آزمون 1%، مثبت و معنی­دار برای شاخص بهداشت و امکانات رفاهی در سطح آزمون 5% و معکوس و معنی­دار برای شاخص مهاجرت در سطح آزمون 1% را نشان داد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان می­دهد شاخص ­های سرمایه­ گذاری، سواد و آموزش و معیشت و درآمد  به ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیّر وابسته یعنی بیابان­زدایی در منطقه داشته است. نتایج این تحقیق مؤثر بودن عوامل اقتصادی و اجتماعی را بر میزان مشارکت ساکنان و مؤفقیت طرح­های زیست­محیطی کاملاً روشن می­سازد، لذا مطالعه و توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی ساکنان در جهت احیاء و توسعه منابع طبیعی منطقه کاملاً ضروری می­باشد.

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

در ارتباط با مسائل اجتماعی و اقتصادی بیابان­زایی باید این واقعیت را قبول كرد كه مسائل و مشكلات فعلی بیابان و بیابان­زایی در ایران صرفا مشكلات فنی و تكنیكی نیست بلكه مسا­ئل ساختاری و اجتماعی و چه بسا سیاسی است. در حوزه وسیع و گسترده بیابان بیشترین ارتباط با جوامع روستایی است، بنابراین شناخت ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه روستایی از جمله توفیقات كاری مطالعات و پروژه­ ها محسوب می­ شود. وضع جوامع روستایی در زمینه­ های اجتماعی و اقتصادی ویژگی­های خاص خود را دارد. ارتباط این جامعه با محیط اطراف خود در طول زمان باعث بوجود آمدن روابط و عرف خاصی در سطح روستا گردیده كه بسته به شرایط محیط در مناطق مختلف متفاوت است، بنابراین در هر برنامه­ای كه در ارتباط با جامعه­ روستایی باشد، شناخت ساختار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی روستا و عملكرد آن ضرورت دارد و بدون توجه به آن هر گونه طرحی نه تنها با مؤفقیت همراه نخواهد بود بلكه باعث بروز ناهماهنگی و به هم زدن ساختار سنتی اجتماعی و اقتصادی روستا نیز خواهد شد. فعالیت­های چند دهه اخیر بیابان­زدایی تا حدودی گویای این واقعیت است، زیرا در اغلب طرح­هایی كه تاكنون به مرحله اجرا درآمده به وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم كمتر توجه شده است به طوری كه مردم در مقام معارضه با منابع طبیعی بوده ­اند. در این زمینه بایستی خلاء ناشی از ضعف فرهنگی به ویژه فرهنگ منابع طبیعی به طریقی پر شود. ضمن آنكه اقدامات قانونی در برابر متجاوزین به منابع طبیعی برای هر قشری از جامعه با قاطعیت اجرا گردد.

   به نظر کارشناسان از دیدگاه شرایط زیست­محیطی، جهان امروز با چهار مشکل جدی و عمده شامل افزایش میزان آلودگی هوا، آلودگی آب­ها، تخریب لایه اوزون و تخریب سرزمین یا بیابان­زایی مواجه است که از میان چهار مشکل فوق مسئله بیابان­زایی اهمیت بیشتری دارد، زیرا از یک سو کشور ما به دلایل شرایط خاص اقلیمی و موقعیت جغرافیایی در معرض این پدیده است و از سوی دیگر این مسئله درد مشترک کشورهای جهان سوم است (سلطانیه 1383). بیابان­زایی به مفهوم تخریب سرزمین یا کاهش توان بیولوژیکی در مناطق خشک و نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب تحت تأثیر دو دسته عوامل طبیعی و انسانی است (عبدی­نژاد 1386). Logo (2000) نیز بیابان­زایی را فقر اکوسیستم در نواحی خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب معرفی نموده و این فقر را نتیجه­ فعالیت­های بی رویه­ انسان و خشکسالی می­داند. این پدیده­، فعّالانه در حال تکوین است و تأثیر جدّی بر روند زندگی بسیاری از انسان­ها به ویژه روستائیان گذاشته است. این وضعیت به دلایل گوناگون از جمله عدم بهره ­برداری صحیح از منابع طبیعی مناطق خشک و نیمه­خشک، افزایش روزافزون جمعیت، مسائل اجرایی، عدم شناخت فرهنگ منابع طبیعی و … پدید آمده است. سالیان طولانی نیز دستگاه­های ذیربط برای حل این مشکل کوشیده­اند ولی متأسفانه کمتر با مؤفقیت همراه بوده است. در این زمینه اگر به جلب مشارکت مردم در احیاء سرزمین توجه نشود مسلماً صرف بودجه­ های اختصاص داده شده چندان با مؤفقیت همراه نخواهد بود. نتایج مطالعات مختلف نشان می­دهد که مهار رشد بیابان از عهده دولت بر نمی ­آید مگر اینکه سرمایه­ گذاری شایسته در مورد جلب مشارکت روستائیان در زمینه بیابان­زدایی سرلوحه طرح­ها و فعالیت­ها قرار گیرد. بدیهی است که جلب این مشارکت هم کار آسانی نیست و باید از جهات مختلف درباره آن به تحقیق پرداخت و عوامل مؤثر در جلب مشارکت در این زمینه بررسی شود، چرا که شناسایی این عوامل مقدم بر اجرای هرنوع کار برای کنترل بیابان می­باشد.

امروزه تمام تلاش­ها در جهت توسعه انسانی در راستای کاهش تهدیدها و افزایش فرصت­ها است. در کشورهای توسعه یافته، شکل­ گیری  NGO[1]ها (سازمان­ های غیر دولتی) از واجبات است و در هر کار و پروژه­ای بایستی سهم سازمان­ های دولتی، مردم و NGO، مشخص باشد. در نتیجه در امر حفظ منابع­طبیعی امکان مشارکت وجود دارد اما مشارکتی پیچیده و همه­جانبه که در این خصوص نمی­ توان ساده­اندیشی کرد. ساختار جمعی، شرایط قبل و حال مردم و لایه ­های روان­شناختی بایستی صورت بگیرد و الگوی در نظر گرفته شده بایستی انعطاف­پذیر بوده و با شرایط حال مطابقت کند، تک­بخشی نباشد و بدون شناخت با محیط پژوهشی طراحی نگردد و آسیب­شناسی هر کدام از اضلاع مثلث ( دولت، مردم و NGO ) به خوبی صورت گرفته باشد (گزارش 1 توسعه یاران مهر، 1392).

2-1- بیان مسئله

   یکی از عوامل محدودیت مدیریت جامع منابع­ طبیعی، منابع علمی ا­ست. منابع اطلاعاتی در رابطه با ماهیّت، گستره و شدت تخریب منابع طبیعی در مناطق مختلف کشور محدود می­باشد و گرایش به سمت تمرکز بر علائم مشهود تخریب سرزمین، نسبت به پرداختن به علت­های اصلی آن، بیشتر است. جمع ­آوری و هماهنگ­سازی اطلاعات از منابع و بخش­های مختلف به علّت پیچیدگی و وسعت مطالب، محدودیت بزرگی به شمار می­رود. علاوه بر این، تلفیق موضوعات اقتصادی- اجتماعی و زیست­محیطی، پرداختن به توسعه­ پایدار را کاری دشوار می­ کند. در رابطه با مدیریت پایدار منابع­ طبیعی در ایران و مقابله با بیابان­زایی ابتکارات و اقداماتی انجام گرفته شده است، اما این ابتکارات عمدتاَ در سطح محلّی بوده و مستندسازی فرایندهای کاری و آموزه­ ها انجام نگرفته و یا خیلی کمرنگ بوده است. در نتیجه، دسترسی به اطلاعات و تجارب مؤفق که می­توانست مورد بهره ­برداری پروژه­ ها و ابتکارات جدید قرار بگیرد، به­راحتی میسّر نیست. از طرفی عدم یکپارچگی و جامعیت مدل­های متعارف توسعه، باعث بروز بحران در پایداری سرزمین، تهدید و تخریب منابع طبیعی، عدم عدالت و ناپایداری در بهره ­وری اقتصادی، مشکلات زیست­محیطی، چالش­های بهداشت سلامت، فرسایش، مرگ بیولوژیکی، بحران آب، بحران نیترات، افزایش گازهای گلخانه­ای و بهم خوردن تعادل­های بوم­شناختی در سرزمین می­گردد. به همین دلیل در راهبردهای نوین برای تحقق توسعه پایدار به جای تأکید بر انتقال خدمات، اقدامات فیزیکی و سخت افزاری و انتقال تکنولوژی­های جدیدتر، ارتقاء مهارت ­ها در اعمال مدیریت مشارکتی مبتنی بر چرخه اطلاعات، نقش اصلی را بر عهده دارند که با هدف توانمندسازی و دخالت آگاهانه جوامع محلی به­ ویژه در بخش روستایی و کشاورزان کوچک در چارچوب عملیات تحقیق- توسعه محقق می­ شود.

توجه به سه سرمایه­ بزرگ اجتماعی1، فیزیکی2و انسانی3در برنامه­ ریزی محلّی بسیار مؤثر است. یکی از ابزار برنامه­ ریزی محلّی، توجه به مشارکت فعال و همه جانبه­ی افراد جامعه در تمام ابعاد مختلف توسعه و دیگری توجه کافی به دانش بومی افراد جامعه است. سازمان­ های مردم نهاد با آگاه­سازی و جلب اعتماد و بالا بردن سطح مشارکت، سرمایه­ اجتماعی را تقویت کرده و راه را برای توسعه­ اجتماعی هموار می­سازند (سواری و همکاران، 1391).

بررسی مسائل اجتماعی مشارکت و رابطه­ آن با پدیده­ بیابان­زایی نشانگر اهمیت فوق­العاده­ی آن در حل مسائل بیابان­زایی است. اگر بیابان­زایی انسان­ساخت (در مقابل بیابان­زایی طبیعی) را نتیجه­ روابط نامناسب انسان با طبیعت و محیط­زیست بدانیم، كه در دهه­های اخیر با شدت بیشتری رو به افزایش نهاده، ابعاد كمّی عنصر انسان در قالب عوامل جمعیتی و ابعاد كیفی عنصر انسان در قالب رفتارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی او تأثیر به­سزایی در بروز این پدیده دارد (فیروزنیا، 1383). بنابراین تعداد جمعیت (سرمایه انسانی) و ابعاد كیفی عوامل انسانی نقش به­سزایی در زمینه بیابان­زایی و مقابله با آن ایفا می­كند (احمدی و همکاران، 1391) و نیاز به مشارکت، استفاده از دانش بومی را اجتناب ناپذیر می­ کند.

   در توسعه اجتماعی، اعضاء جامعه نقش اصلی را در فرایند توسعه دارند و به عنوان عوامل فعّال، درگیر مسائل پیرامون خود شده و به فعالیت وا داشته می­شوند. در مورد عواملی که زندگی­شان را تحت تأثیر قرار می­دهد مانند تدوین و اجرای سیاست­ها، برنامه­ ریزی، توسعه و ارائه خدمات و تغییرات آنها مشارکت خواهند کرد (sahebzadeh and nobaya، 2011).

زیرساخت­های روستایی را می­توان سرمایه ­های عمومی و اجتماعی روستاها دانست که توسعه آن باعث بهبود شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقای کارایی زندگی اجتماعی و اقتصادی آنها خواهد شد. مثلاً توسعه زیرساخت­های خدمات بهداشتی و آموزشی، باعث بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش توانایی­ های آنها (در جایگاه­های فردی و اجتماعی) خواهد شد. این فعالیت­ها جزء سرمایه ­های فیزیکی قرار می­ گیرند (رضویان و همکاران، 1388).

   دردیدگاه‌های سنتی مدیریت توسعه، سرمایه‌های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهم­ترین نقش را ایفا می‌کردند اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه به سرمایه‌اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم زیرا بدون این سرمایه، استفاده از دیگر سرمایه‌ها به طور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعه‌ای که فاقد سرمایه­ ‌اجتماعی است، سایر سرمایه‌ها تلف می‌شوند. از این‌رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی برای نیل به توسعه پایدار محسوب می­ شود.

   از نقطه نظر مدیریتی، اتخاذ یک استراتژی مبتنی بر ملاحظات بیوفیزیکی، می ­تواند علاوه ­بر تأمین منافع معیشتی، سرمایه­ گذاری بیشتر در زمینه مدیریت پایدار سرزمین را به ارمغان آورد. فعالیت­هایی نظیر مدیریت جامع محصولات کشاورزی در سطح مزرعه، ایجاد انگیزه برای کشاورزی پایداردر جوامع روستایی، انتقال دانش و فناوری و به­ کارگیری سیاست­های تأثیرگذار در سطح ملی و منطقه­ای در راستای افزایش امنیت شغلی، برای رسیدن به راهکارهای پایدار در زمینه چالش­های زیست­محیطی، بسیار ضروری است.

   در 22 اسفندماه سال1351، توافق­نامه­ای میان دولت­های ایران و افغانستان مبنی بر اجازه­ی ورود 26 m3/s آب (850 میلیون مترمکعب در سال) از رودخانه هیرمند به ایران امضاء شد ولی متأسفانه در زمان رژیم طالبان (1996) اجرای توافق­نامه متوقف و منجر به وقوع فاجعه­ای زیست­محیطی و اقتصادی- اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان شد، به طوری که به شدت موجب روند نزولی شاخص ­های اکولوژیکی و انسانی گردید (افشاری،1391).

در سپتامبر 2010 ( شهریور 1389)، به منظور ظرفیت­سازی ملی برای مدیریت پایدار محیط زیست و حمایت از منابع طبیعی به ویژه آب و خاک در چارچوب برنامه­ های توسعه ملی و همچنین اجرایی نمودن برنامه­ های توسعه زیست­محور با تأکید بر بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی و ذینفعان خرد در راستای آرمان­های هزاره سوم سازمان ملل متحد، پروژه­ای تحت عنوان “تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی”، تدوین و به تصویب رسیده و سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از طرف دولت، به عنوان مجری پروژه انتخاب شد و در چهار سایت الگویی سمنان و تهران، حوزه آبخیز رزین در کرمانشاه، بهاباد در استان یزد و هامون­شهر در استان سیستان و بلوچستان به اجرا در آمد. منارید، اولین پروژه چند زمینه­ای است که بدنبال استقرار مشارکت و انسجام سازمانی در سه سطح مردم، سازمان­ های دولتی و سازمان­ های غیردولتی به منظور مدیریت پایدار سرزمین با تأکید بر مدیریت پایدار کشاورزی و مراتع همچون برقراری تعادل در بهره ­برداری از منابع آب­های سطحی و زیرزمینی در حوزه­ های آبخیز، تغییر اقلیم با تأکید بر مدیریت کاربری اراضی و پیشگیری از تغییر آن و ترسیب کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای، حفاظت از تنوع زیستی می­باشد (گزارش 2 توسعه یاران مهر، 1392).

1- Social Capital

2- Physical Capital

3- Human Capital

1- Non- Governmental Organization

تعداد صفحه : 125

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.