زیست شناسی

پایان نامه کاربرد نشانگر مولکولی میکروستالیت ISSR در تنوع ژنتیکی توده‌های زنبور عسل Apis mellifera L. برخی از نقاط ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :حشره شناسی

عنوان : کاربرد نشانگر مولکولی میکروستالیت ISSR در تنوع ژنتیکی توده‌های زنبور عسل Apis mellifera L.  برخی از نقاط ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد جهرم

گروه حشره شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد  «M.Sc.»

 

عنوان:

کاربرد نشانگر مولکولی میکروستالیت ISSR در تنوع ژنتیکی توده‌های زنبور عسل Apis mellifera L.  برخی از نقاط ایران

استاد راهنما:

دکتر ابوفاضل دوستی

استاد مشاور:

دکتر روح الله رجبی

تابستان  1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده—————– 1

فصل اول

مقدمه—————– 2

فصل دوم

بررسی و مرور منابع— 5

2-1- تاریخچه زنبور عسل و پرورش آن در جهان و ایران———– 6

2-2- ارزش اقتصادی زنبور عسل—– 8

2-3- جایگاه سیستماتیک زنبور عسل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 9

2-4- اصلاح نژاد در زنبور عسل—– 10

2-5- ژنوم زنبور عسل————— 12

2-6- تعریف نشانگر—————– 13

2-6-1- نشانگرهای مرفولوژیک—- 13

2-6-1-1- نشانگرهای مرفولوژیک و زنبور عسل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 14

2-6-2- نشانگرهای مولکولی——- 16

2-7- نشانگرهای مولکولی و حشرات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 17

2-8- کاربرد اصلی نشانگرهای مولکولی در مطالعات اکولوژیکی حشرات———- 18

2-8-1- برهم‌کنش حشرات و گیاهان میزبان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 19

2-8-2- برهم کنش حشرات و پاتوژن‌ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 21

2-8-3- مقاوت به حشره‌کش‌ها—– 22

2-8-4- روابط شکار- شکارگر- پارازیتوئید-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 23

2-8-5- سیستماتیک مولکولی—– 24

2-8-6- حشرات تراریخته———- 25

2-9- میکروستلایت‌ها یا توالی‌های ساده تکرار شونده———— 26

2-10- نشانگر ISSR و کاربرد آن در مطالعات گیاهی و جانوری— 30

2-11- منابع تغییرات و چند شکلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 31

2-11-1- نمونه DNA————— 32

2-11-2- طبیعت آغازگرهای مورد استفاده:-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 32

2-11-3- روش کشف————— 33

2-12- کاربردهای تکنیک ISSR—- 34

2-12-1- انگشت‌نگاری ژنتیکی—- 34

2-12-2- تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 34

2-12-3- نقشه‌یابی ژنتیکی——– 34

2-12-4- تعیین فراوانی توالی‌های ساده تکراری (SSR)———- 35

2-12-5- مطالعه جمعیت‌های طبیعی و گونه‌زایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 35

2-13- چشم انداز کاربرد ISSR در ژنتیک مولکولی————— 36

2-14- کاربرد نشانگر ISSR در حشره شناسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 37

2-15- نشانگرهای DNA مبتنی بر واکنش زنجیره‌ای پلیمراز—– 38

فصل سوم

مواد و روش‌ها——– 40

3-1- جمع آوری نمونه‌ها———— 41

3-2- استخراج DNA زنبور عسل— 43

3-3- تعیین کیفیت DNA استخراج شده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 45

3-3-1- الکتروفورز DNA در ژل آگارز 1 درصد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 45

3-3-2- بررسی غلظت DNA استخراج شده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 46

3-3-3- رقیق سازی DNA استخراجی برای دستیابی به غلظت  ng/µl25—— 47

3-4- واکنش زنجیره‌ای پلیمراز—– 47

3-5- الکتروفورز محصول PCR روی ژل آگارز-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 49

3-6- نمره دهی باندهای مشاهده شده روی آگارز نشانگر غالب ISSR———— 50

3-7- ورود داده‌های حاصل از ژل‌ها به نرم افزار اکسل————- 51

3-8- اندازه گیری فواصل و تشابه‌های ژنتیکی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 54

3-9- روش های گروهبندی داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 55

3-10- تجزیه خوشه ای————- 56

3-11- نیکویی برازش خوشه بندی یا ضریب کوفنتیک———– 56

3-12- تجزیه به مولفه های اصلی— 57

3-13- آنالیز داده‌های مولکولی—– 58

3-14- بررسی‌های مورفولوژیکی—- 58

3-15- تجزیه به مؤلفه اصلی——– 60

3-16- آنالیز داده‌های مورفولوژیکی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 61

فصل چهارم

نتایج—————– 62

بررسی تنوع مرفولوژیکی نژادهای زنبور عسل مورد مطالعه——– 63

4-2- نتایج مربوط به هفت صفت ظاهری اندازه‌گیری شده روی زنبوران عسل پنج استان ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 63

4-3- همبستگی خصوصیات ظاهری زنبور عسل پنج استان ایران—————- 64

4-4- ماتریس‌های شباهت و تفاوت بین زنبورهای پنج استان مختلف ایران—— 65

4-5- تجزیه خوشه‌ای و تجزیه به مولفه‌های اصلی بر اساس داده‌های مرفومتریکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 66

4-6- بررسی تنوع ژنتیکی نژادهای زنبور عسل مورد مطالعه—— 67

4-7- تعداد باندهای تولیدی هر آغازگر برای زنبورهای استان‌های مورد مطالعه– 72

4-8- تعداد باندهای تولیدی در هر نژاد زنبور عسل—————- 72

4-9- تعداد باندهای تولید هر آغازگر و کارایی آنها در تکثیر—— 73

4-10- ماتریس‌های شباهت و تفاوت بین زنبورهای پنج استان مختلف ایران—- 74

4-11- تجزیه خوشه‌ای و تجزیه به مولفه‌های اصلی بر اساس داده‌های مولكولی– 74

4-12- بررسی شاخص نشانگری و قدرت تمایز آغازگرهای مورد مطالعه روی زنبور عسلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 76

4-13- تعداد کل جایگاه‌های ژنی و تعداد جایگاه‌های ژنی  چندشکل در زنبورهای مورد مطالعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 77

4-14- دندوگرام اجماعی حاصل از داده‌های ژنتیکی و مرفومتریک————— 78

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری— 79

چگونگی کاربرد و آنالیز نشانگر ISSR در تنوع ژنتیکی زنبور عسل- 81

بررسی تنوع ژنتیکی نژادهای زنبورعسل مورد مطالعه————- 87

پیشنهادات:———- 90

منابع—————– 91

فهرست جداول

جدول 2-1: نام‌های متفاوت و همنام تکنیک ISSR-PCR- 31

جدول3-1: مکان‌ و آدرس‌های محل نمونه برداری زنبور عسل- 42

جدول 3-2 مواد واكنش، ‌حجم و غلظت نهایی اجزای واكنش زنجیره پلیمراز 48

جدول3-3: صفات مرفولوژیک اندازه‌گیری شده 59

جدول 4-1: میانگین هفت صفت مرفولوژیک زنبوران کارگر مورد مطالعه- 63

جدول4-2: اندازه هفت صفت مرفولوژیک زنبور عسل پنج استان ایران- 64

جدول 4-3: همبستگی بین صفات ظاهری اندازه‌گیری شده در زنبور عسل- 65

جدول 4-4: ضریب فاصله مرفولوژیکی  و تشابه مرفولوژیکی بین پنج جمعیت زنبور عسل- 65

جدول 4-5: لیست آغازگرها، توالی آنها و چند شكلی مشاهده شده در نژادهای زنبور عسل- 68

جدول 4-6: تعداد باندهای تولیدی هر آغازگر برای زنبورهای استان‌های مورد مطالعه- 72

جدول 4-7: ضریب تشابه ژنتیکی و فاصله ژنتیکی بین پنج جمعیت زنبور عسل  بر اساس نشانگر ISSR- 74

جدول 4-8: میزان برخی شاخص‌های آغازگرهای مورد استفاده در مطالعه تنوع ژنتیکی زنبور عسل- 76

فهرست اشکال

شکل 2-1: نقاشی کشف شده از زنبورداری در والنسیای اسپانیا 6

شکل 2-2: طبقه بندی انواع نشانگرهای ژنتیکی- 17

شکل3-1: پنج استان جمع آوری نمونه‌ی زنبور عسل- 41

شکل3-2: نمایی از مکان‌های جمع آوری نمونه‌های زنبور عسل- 42

شکل 3-3: دستگاه حمام آب مورد استفاده در این آزمایشات– 43

شکل 3-4: دستگاه سانتریفیوژ مورد استفاده در این آزمایشات– 44

شکل 3-5: بررسی کیفیت DNA استخراج شده ژنومی روی ژل آگارز 1 درصد- 46

شکل 3-6: دستگاه نانودراپ اسپکتروفوتومتر مورد استفاده در تعیین غلظت DNA- 47

شکل 3-7: برنامه واكنش زنجیره‌ای پلیمراز 49

شکل 3-8: دستگاه‌های PCR مورد استفاده در این آزمایشات– 49

شکل 3-9: تانک‌ الکتروفورز ژل آگارز مورد استفاده در این آزمایشات– 50

شکل 3-10: دستگاه BioDoc Analyzer و سیستم تصویربرداری از ژل آگارز 50

شکل 3-11: باندهای موجود و نمره‌دهی لوکوس‌های موجود حاصل از تصویربرداری ژل‌های آگارز نشانگر ISSR- 51

شکل 3-12: ورود داده‌های حاصل از نمره‌دهی ژل‌های آگارز به نرم افزار اکسل جهت آنالیز- 51

شکل 3-13: نمایی از بال جلویی زنبور عسل و صفات اندازه‌گیری شده 60

شکل 3-14: دستگاه استریومیکروسکوپ مجهز به دوربین مورد استفاده در آزمایشات– 60

شکل 4-1: دندروگرام حاصل از آنالیز خوشه‌ای بر اساس روش UPGMA با ماتریس تشابهCorr   66

شکل 4-2: مقایسه زنبورهای عسل مورد بررسی با بهره گرفتن از روش تجزیه به مولفه‌های اصلی- 67

شکل 4-3: تصاویر ژل آگارز 5/1 درصد آغازگر 1  با بهره گرفتن از مارکر bp 50- 69

شکل 4-4: تصاویر ژل آگارز 5/1 درصد آغازگر 2 با بهره گرفتن از مارکر bp 50- 70

شکل 4-5: تصاویر ژل آگارز 5/1 درصد آغازگر 3 با بهره گرفتن از مارکر bp 50- 70

شکل 4-6: تصاویر ژل آگارز 5/1 درصد آغازگر 4 با بهره گرفتن از مارکر bp 50- 71

شکل 4-7: تصاویر ژل آگارز 5/1 درصد آغازگر 5 با بهره گرفتن از مارکر bp 50- 71

شکل 4-8: تعداد باندهای تولیدی در نژادهای زنبور عسل- 73

شکل 4-9: تعداد باندهای تولیدی آغازگرهای مورد استفاده 73

شکل 4-10: دندروگرام حاصل از آنالیز خوشه ای بر اساس روش UPGMA با ماتریس تشابه Jaccard 75

شکل 4-11: پلات سه بعدی حاصل از تجزیه به مختصات اصلی به‌روش ماتریس تشابه Jaccard 75

شکل 4-12: تعداد کل جایگاه‌های ژنی و تعداد جایگاه‌های ژنی  چندشکل 77

شکل 4-13: دندروگرام اجماعی حاصل از داده‌های ژنتیکی و مرفولوژیکی- 78

فهرست معادلات

معادله 3-1: محتوای اطلاعات چندشکلی نشانگر- 52

معادله 3-2: میزان چندشکلی نشانگر- 52

معادله 3-3: ارزشمندی باندها 53

معادله 3-4: قدرت حل هر آغازگر- 53

معادله 3-5: میانگین قدرت حل هر آغازگر- 53

معادله 3-6: نسبت چندگانه موثر- 53

معادله 3-7: شاخص نشانگری- 54

معادله 3-8: ضریب تشابه جاکارد- 55


چکیده

نشانگر مولکولی ISSR به منظور جداسازی نژادهای زنبور عسل Apis mellifera پنچ استان خوزستان، کردستان، مرکزی، اصفهان و فارس مورد استفاده قرار گرفت. استخراج DNA از زنبورهای كارگر با بهره گرفتن از روش بهینه نمکی صورت گرفت و پس از سنجش کمی و کیفی DNA استخراج شده و رقیق سازی آن، مقادیر حاصل از باندهای بدست آمده بر روی ژل آگارز 5/1 درصد نمره‌دهی و آنالیز صورت گرفت. نتایج نشان داد که باندهای آغازگرهای مورد مطالعه شده در محدوده‌‌ی 150 جفت باز تا 1000 جفت باز قرار دارند و بیشترین تعداد باند مشاهده شده مربوط به آغازگر 1 و کمترین آنها مربوط به آغازگر 3 و 4 بوده است. آنالیز خوشه‌ای نژاد‌های مورد مطالعه آنها را در دو گروه اصلی قرار داد. در گروه اول فارس و در گروه دیگر که به دو زیر گروه تقسیم شده یکی شامل اصفهان و دیگری شامل مرکزی، خوزستان و کردستان، دو استان کردستان و خوزستان دارای بیشترین شباهت بودند. به نظر می‌رسد نشانگر ISSR بتواند به خوبی نژاد‌های زنبور عسل با منشاء مختلف را از هم جدا سازد.

واژه‌های کلیدی: نشانگر مولکولی، زنبور عسل، بهینه نمکی، تنوع ژنتیكی

 فصل اول

مقدمه

براساس آمار سازمان خواربار جهانی بیش از هفتاد میلیون کلنی زنبور عسل در جهان وجود دارد که محصولات تولیدی آنها در راستای تامین نیازهای غذایی، دارویی و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعلاوه زنبور عسل با گرده افشانی گیاهان زراعی و باغی نقش بسیار مهمی در افزایش محصولات کشاورزی و پایداری محیط زیست ایفا می‌کند. در بین حشرات گرده افشان زنبور عسل بدلیل حمایت بشر، جمعیت بیشتر کلنی و جابجایی کلنی‌ها برای تولید محصول بیشتر و دامنه فعالیت وسیع‌تر، خصوصیات بیولوژیکی، رفتاری و مرفولوزیک خاص  بهترین نقش را ایفا می‌کند و از اهمیت بالاتری برخوردار است. منطقه انتشار طبیعی زنبور عسل در جهان محدوده وسیعی است که از شمال به جنوب کشور های اسکاندیناوی، از غرب به داکار، از جنوب به دماغه امیدنیک و از شرق به کوه‌های اورال، مشهد و عمان محدود می‌شود، البته این حشره توسط انسان به سایر نقاط جهان نیز منتقل شده است (طهماسبی و همکاران، 1378). از زمان آشنایی بشر با زنبور عسل تولیدات آن بویژه عسل همواره به عنوان یک ماده غذایی ایده‌آل مورد توجه بوده است. عسل در فرهنگ عامه به عنوان یکی از شفابخش‌ترین فراورده‌های غذایی مطرح است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که محصولات کندو و از جمله عسل علاوه بر مغذی بودن‌، دارای اثرات درمانی نیز می‌باشد (توپچی و علمی، 1388). برای تولید بیشتر عسل نیاز به جمعیت‌های قوی می‌باشد و تولید جمعیت‌های قوی نیز در سایه‌ی مدیریت صحیح بر پایه‌ دانش علمی ممکن می‌باشد. یکی از مسائلی که ممکن است باعث اثرات نامطلوب و در نتیجه تضعیف کلنی‌ها گردد، پدیده‌ی تلاقی‌های خویشاوندی می‌باشد که منجرب به افزایش هم‌خونی یا هموزیگوتی آلل‌های جنسی می‌گردد (Mayer, 1996).

تعیین وضعیت ژنتیکی موجودات زنده زیربنای اصلاح نژاد آنها در هر منطقه است برای تعیین این وضعیت و تفکیک توده‌های مختلف زنبور عسل در یک منطقه از روش های مرفولوژیکی، تنوع پروتئین‌ها و DNA نگاری استفاده می‌شود (طهماسبی و همکاران، 1376). برخی از تفاوت‌های موجود در ردیف  DNAبین دو موجود ممکن است به صورت پروتئین‌هایی با اندازه‌های مختلف تجلی کنند که بروش‌های مختلف بیوشیمیایی قابل ثبت و رویت و مطالعه می‌گردند. این قبیل نشانگرها را نشانگرهای مولکولی در سطح پروتئین می‌نامند‌ که از آن جمله می‌توان به سیستم آیزوزایم/ آللوزیم اشاره کرد. اما دسته دیگر از تفاوت‌های موجود در سطح DNA هیچ تظاهری ندارند، نه صفت خاصی را کنترل می‌کنند و نه در ردیف اسیدهای آمینه پروتئین‌ها تاثیری برجای می‌گذارند. این دسته از تفاوت‌ها را می‌توان با روش‌های مختلف شناسایی، قابل دیدن و ردیابی کرد و به عنوان نشانگر مورد استفاده قرار داد. این نشانگرها که تقریباً تعدادشان نامحدود است فقط از راه تجزیه وتحلیل مستقیم DNA قابل ثبت هستند و بنابراین به آنها نشانگرهای مولکولی در سطح DNA گفته می‌شود. طی سالیان اخیر شناسایی و بررسی تنوع ژنتیک در بین گونه‌های حشرات بر اساس نشانگر‌های مولكولی و روش‌های مبتنی بر واكنش زنجیره‌ای پلیمراز PCR بسیار متداول گشته است. ولی در كشور ما بررسی تنوع مولكولی در زمینه حشره شناسی بسیار كم انجام گرفته است. امروزه میکروساتلیت‌ها نقش مهمی در تعیین تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی جانوران و گیاهان و مخصوصاً حشرات ایفا می‌کنند. استفاده از نشانگر ISSR بیشتر جهت تنوع ژنتیکی گیاهان استفاده شده و در جهان حشرات هم اکنون استفاده از این نشانگر جهت بررسی تنوع ژنتیکی راسته بالپولکداران به ویژه دو خانواده Noctuidae و Bombycidae ، راسته دوبالان و بال غشائیان در کانون توجه مجامع علمی قرار گرفته است(Luque, et al., 2002; Hundsdoerfer, et al., 2005; Radjab, et al., 2012).

تعداد صفحه : 120

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.