روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :تربیتی

عنوان : نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.)

گرایش: تربیتی

عنوان:

نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس

 

استاد راهنما :

دکتر اقبال زارعی

 

سال تحصیلی 1393-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده :………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1مقدمه :………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 بیان مسأله :…………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :…………………………………………………………………………………………………7

1-4  اهداف پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………………………8

1-4-1 هدف کلی :………………………………………………………………………………………………………………….8

1-4-2اهداف جزئی:…………………………………………………………………………………………………………………9

1-5 سؤال های تحقیق :………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6 فرضیه های پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………………10

1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات :…………………………………………………………………………………………………….10

1-7-1  تعاریف مفهومی :……………………………………………………………………………………………………..10

1-7-2 تعاریف عملیاتی :………………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1 مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :………………………………………………………………………………………………13

2- 2-1  باورهای خودکارآمدی :……………………………………………………………………………………………..13

2-2-1-1 مفهوم باورهای خودکارآمدی :………………………………………………………………………………….13

2-2-1-2 مبانی نظری خودکارآمدی :………………………………………………………………………………………16

2-2-1-3 انتظارات کارآمدی :…………………………………………………………………………………………………17

2-2-1-3-1 انتظارات پیامد :………………………………………………………………………………………….17

2-2-1-3-2 انتظارات کارآمد :………………………………………………………………………………………..17

2-2- 1-4 مراحل رشد خودکارآمدی :……………………………………………………………………………………..18

2-2-1-5 نظریه های خودکارآمدی :………………………………………………………………………………………..19

2-2-1-6 ابعاد خودکارآمدی :…………………………………………………………………………………………………22

2-2-1-6-1 خودکارآمدی برای عملکرد :……………………………………………………………………………22

2-2-1-6-2 خودكارآمدی برای یادگیری :…………………………………………………………………………..23

2-2-1-7 منابع خودکارآمدی :………………………………………………………………………………………………..23

2-2-1-7-1 تجربه مستقیم :…………………………………………………………………………………………..24

2-2-1-7-2 تجربه جانشینی :…………………………………………………………………………………………24

2-2-1-7-3 قانع سازی کلامی :……………………………………………………………………………………..25

2-2-1-7-4 حالت فیزیولوژیکی(برانگیختگی هیجانی) :……………………………………………………..25

2-2-1-8 تاثیر خودكارآمدی بر رفتار :……………………………………………………………………………………..25

2-2-1-8-1 انتخاب فعالیت‌ها و موقعیت‌ها :……………………………………………………………………….25

2-2-1-8-2 تفكر و تصمیم گیری :…………………………………………………………………………………….26

2-2-1-8-3 هیجان‌پذیری :……………………………………………………………………………………………….26

2-2-1-8-4  قدرتمندی :………………………………………………………………………………………………….26

2-2-1-9 خودکارآمدی و سبک های تفکر :……………………………………………………………………………..26

2-2-1-10 خودکارآمدی تحصیلی :……………………………………………………………………………………….28

2-2-1-11 خودكارآمدی و پیشرفت تحصیلی :………………………………………………………………………..30

2-2-1-12 خودکارآمدی و جنسیت :……………………………………………………………………………………..35

2-2-2 دورنمای تکاملی شادکامی در روان شناسی:……………………………………………………………………………….36

2-2-2-1 شادکامی و مفهوم آن :……………………………………………………………………………………………36

2-2-2-2 تعاریف  نظری شادکامی :………………………………………………………………………………………40

2-2-2-3 شادکامی، ساختار و  مؤلفه ها :………………………………………………………………………………..42

2-2-2-4 شادکامی و رویدادهای زندگی :……………………………………………………………………………….43

2-2-2-5 شادکامی، اهداف و فرهنگ :……………………………………………………………………………………44

2-2-2-6 شادکامی و تفاوت های وابسته به سن :…………………………………………………………………….45

2-2-2-7 شادکامی و مذهب :……………………………………………………………………………………………….47

2-2-3 درگیری والدین در امور تحصیلی :…………………………………………………………………………………………..49

2-2-3-1 نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان :………………………………………………………………………49

2-2-3-2 پیشرفت تحصیلی دغدغه خانواده ها :……………………………………………………………………………….49

2-2-3-3 درگیری خانواده در امور تحصیلی :………………………………………………………………………………………50

2-2-3-4 نقش والدین در راهنمایی تحصیلی فرزندان :…………………………………………………………………………51

2-2-3-5 غنی کردن محیط خانواده توسط والدین :………………………………………………………………………………52

2-2-3-6 الگوی روابط والد و فرزند :………………………………………………………………………………………………..53

2-2-3-7 سبک های والدین :……………………………………………………………………………………………………………54

2-2-3-8 تحصیلات والدین :…………………………………………………………………………………………………………….54

2-2-4  پیشرفت تحصیلی :……………………………………………………………………………………………………………….55

2-2-4-1 مفهوم عملکرد تحصیلی :…………………………………………………………………………………………55

2-2-4-2 عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :…………………………………………………………………………….57

2-2-4-2-1 عوامل فردی :…………………………………………………………………………………………………57

2-2-4-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :…………………………………………………………………………..57

2-2-4-2-3 عوامل آموزشگاهی :………………………………………………………………………………………..57

2-2-4-2-4 جنس :…………………………………………………………………………………………………………..57

2-2-4-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :………………………………………………………………………. 58

2-2-4-4 عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت تحصیلی :…………………………………………………………………..60

2-2-4-5 اهمیت پیشرفت تحصیلی :……………………………………………………………………………………….60

2-2-4-6 پیشرفت تحصیلی و مفهوم خود :………………………………………………………………………………61

2-2-4-7 نقش والدین در موفقیت‌های تحصیلی و رفتاری فرزندان :……………………………………………65

2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی :…………………………………………………………………………………………………………….66

2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور :…………………………………………………………………………….66

2-3-2 پژوهش های انجام شده در ایران :……………………………………………………………………………………….68

فصل سوم : روش  اجرای تحقیق

3-1 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-2 نوع پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………………………70

3-3 جامعه آماری :……………………………………………………………………………………………………………………………70

3-4 نمونه و روش نمونه گیری :………………………………………………………………………………………………………..70

3-4-1 تعیین حجم نمونه :……………………………………………………………………………………………………………70

3-4-2 روش نمونه گیری :……………………………………………………………………………………………………………71

3-5 ابزارهای پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………………..71

3-5-1 معرفی پرسشنامه خودکارآمدی :………………………………………………………………………………………….71

3-5-1-1 روایی پرسشنامه خودکارآمدی :……………………………………………………………………………….72

3-5-1-2 پایایی پرسشنامه خودکارآمدی :………………………………………………………………………………72

3-5-1-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه  خودکارآمدی :…………………………………………………………….73

3-6  پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :……………………………………………………………………………………….73

3-6-1 معرفی پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :……………………………………………………………………….73

3-6-2 روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :…………………………………………………………………………74

3-6-3 پایایی شادکامی آکسفورد(OHQ) :……………………………………………………………………………………..75

3-6-4  شیوه نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :……………………………………………………..76

3-7 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی :…………………………………………………………………………………76

3-7-1 معرفی کلی آزمون :……………………………………………………………………………………………………………76

3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :………………………………………………………………………………………………….77

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1 مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………..79

4-2 یافته های توصیفی پژوهش :……………………………………………………………………………………………………….79

4-2-1 وضعیت اقتصادی خانواده ها :…………………………………………………………………………………………….79

4-2-2 نوع مدرسه :……………………………………………………………………………………………………………………..80

4-2-3 تحصیلات پدر دانش آموزان :…………………………………………………………………………………………….82

4-2-4 شغل پدر :………………………………………………………………………………………………………………………..83

4-3 یافته های استنباطی پژوهش :………………………………………………………………………………………………………85

4-3-1 فرضیه اول :…………………………………………………………………………………………………………………….85

4-3-2 فرضیه دوم :…………………………………………………………………………………………………………………….85

4-3-3 فرضیه سوم :……………………………………………………………………………………………………………………86

4-3-4 فرضیه چهارم :…………………………………………………………………………………………………………………86

4-3-5 فرضیه پنجم :…………………………………………………………………………………………………………………..87

فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی                                                                         

5-1 مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………..91

5-2 یافته های اصلی :……………………………………………………………………………………………………………………….91

5-3 محدودیت های تحقیق :……………………………………………………………………………………………………………..96

5-4 پیشنهادهای کاربردی :………………………………………………………………………………………………………………..96

5-5 پیشنهادهای اجرایی :…………………………………………………………………………………………………………………..97

  منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..99

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………103

 پیوست

پیوست الف …………………………………………………………………………………………………………………113

پیوست ب :………………………………………………………………………………………………………………….115

پیوست ج :…………………………………………………………………………………………………………………..122

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….124

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                صفحه

جدول 2-1 مؤلفه های شادکامی(دینر،سو، لوکاس و اسمیت،1999) :………………………………………………………42

جدول4-1. توزیع فراوانی درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت اقتصادی :…………………………………………………………………………………………………………………………………………79

جدول4-2. جدول توافقی فراوانی و درصد نوع مدارس در پژوهش حاضر:……………………………………………..80

جدول 4-3. جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی تحصیلات پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش :..82

جدول 4-4. جدول فراوانی، درصد و درصد شغل پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش :…………………..83

جدول4-5. ضرایب همبستگی ساده بین خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان :………………………….85

جدول 4-6. ضرایب همبستگی ساده بین شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان :………………………………85

جدول 4-7. ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی  و پیشرفت تحصیلی :………………86

جدول 4-8.. ضرایب همبستگی ساده بین خود کارآمدی ، درگیری والدین در امور تحصیلی با شادکامی دانش آموزان :……………………………………………………………………………………………………………………………………………86

جدول 4-9. جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی :………………………………………………………………….87

جدول 4-10. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎ راهه برای پیش بینی متغیر پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای خودکارامدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی :……………………………………………………88

جدول4-11. جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، خودکارامدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی :…………………………………………………………………………………………………………………………………………88

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                صفحه

نمودار 2-1. شرکت در مراسم مذهبی و شادکامی :………………………………………………………………………………..48

نمودار 4-1. نمودار ستونی توزیع درصد درآمد خانواده در پژوهش حاضر :……………………………………………..80

نمودار 4-2. نمودار ستونی توزیع درصد مدارس در پژوهش حاضر :………………………………………………………81

نمودار4-3. نمودار ستونی توزیع درصد تحصیلات پدر دانش‎آموزان در پژوهش حاضر :……………………………83

نمودار 4-4. نمودار ستونی توزیع درصد شغل پدر دانش‎آموزان در پژوهش حاضر :………………………………….84

نمودار 4-5. نمودار مقادیر بتای متغیرهای پیش بین :……………………………………………………………………………..89

 

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تعیین نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس بوده است. در این تحقیق، ابتدا به بررسی همبستگی ساده بین متغیرهای ذکر شده پرداخته شد و در ادامه همبستگی چندگانه جهت تعیین سهم هریک از متغیر ها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی انجام گرفت. به همین منظور 270 نفر از دانش آموزان دختر پایه ی اول دبیرستان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین جامعه دختران پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودکارآمدی، شادکامی، درگیری والدین در امور تحصیلی استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از رگرسیون خطی به روش همزمان و گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. هم چنین از نرم افزار آماری spss18 برای تجزیه و تحلیل داده استفاده گردید.

نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش مشخص کرد که بین خودکارآمدی (20/.=r،001/.P<)، شادکامی(14/.=r،01/.P<) و درگیری والدین در امور تحصیلی(29/.=r، 001/.P<) با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که متغیر خودکارآمدی با مقدار بتای 31/. و متغیر درگیری والدین در امور تحصیلی با مقدار بتای 29/. پیش بینی کنندگان مثبت برای پیشرفت تحصیلی بودند(001/.P<) اما متغیر شادکامی نتوانست از لحاظ آماری پیشرفت تحصیلی را در بین جامعه دانش آموزان دختر پیش بینی نماید.

واژگان کلیدی: خودکارآمدی، شادکامی، درگیری والدین در امور تحصیلی، پیشرفت تحصیلی.

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه:

رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است. براین اساس همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش می کنند. اما بعضی از عوامل وجود دارند که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها می شود. در بررسی علل این پدیده، تحقیقات نشان داده که برای شناخت این مشکل علاوه بر عوامل آموزشی، مدیریتی و ساختاری، باید به بعد روانی و اجتماعی دانش آموزان نیز توجه شود؛ لذا نیازها، انگیزه ها، نگرش ها، تمایلات و استعدادهای خاص دانش اموزان که مبین بعد روانی آن ها است، در مطالعه آسیب شناسی نظام آموزشی باید مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد(شکرکن، پولادی و حقیقی،1379).

امروزه آموزش و پرورش نه تنها به عنوان یک حق برای انسان تلقی می شود، بلکه نوعی سرمایه گذاری برای توسعه همه جانبه محسوب می گردد. بسیاری از متخصصان معتقدند برای غنی تر کردن برنامه های آموزش و پرورش و بهبود عملکرد تحصیلی باید دوره های مختلف آموزشی در سطوح مختلف در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی برگزار گردد تا از این رهگذر سرمایه گذاری بیشتر در نظام های تعلیم و تربیت حاصل گردد. در این راستا مؤسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی[1](IIEP) یکی از مؤسسات فعال در طراحی و برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای نظام های تعلیم و تربیت می باشد که همه ساله با برگزاری دوره های آموزشی مختلف دانش تخصصی معلمان را افزایش می دهد تا آن ها بتوانند با آگاهی بیشتر در جهت افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزانشان گام بردارند(واسنیاداو[2]،2001).

بنابراین، در جهان كنونی عملكرد تحصیلی از اهمیت ی ویژه ای برخوردار است . جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت تاكید زیادی بر روی عملكرد، رقابت و پیروزی دارند . عملكرد تحصیلی به تمامی درگیری های دانش آموز در محیط مدرسه اشاره دارد كه دربرگیرنده ی تاثیرات هیجانی می باشد(نورمحمدیان،1385).

پس باید گفت، بی تردید یکی از هدف های مهم آموزش و پرورش پرداختن به جنبه ی شناختی شخصیت فراگیران و کمک به آن ها جهت پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف است. بر این اساس، در پژوهش های انجام شده در حوزه ی روانشناسی تربیتی، متغیرهای شناختی مرتبط با پیشرفت تحصیلی، مثل هوش و توانایی، به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است(دیری ، استرند ، اسمیت و فرناندز[3] ، 2007). اما، در تقابل با باورهای معمول، هوش و توانایی تنها تعیین کننده های موفقیت تحصیلی نیستند )دوک  و مستر[4]، 2009). بلکه پژوهش ها نشان داده اند که متغیرهای عاطفی و اجتماعی نظیر خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی نیز بر ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذارند.

               

1-2 بیان مسأله:

نیاز به پیشرفت یکی از انگیزه‎های اولیه بشر است. افرادی که نیاز به پیشرفت در آن‎ها قوی‎تر است، تمایل بیشتری به کامل شدن و بهبود عملکرد خود دارند. آنان ترجیح می‎دهند با وظیفه‎شناسی کارهایی انجام دهند که چالش برانگیز بوده به طوری که ارزیابی پیشرفت آنان در مقایسه با پیشرفت سایر مردم بر حسب ملاک هایی امکان پذیر باشد. به بیان دیگر پیشرفت، رفتاری است مبتنی بر وظیفه که اجازه می‎دهد عملکرد فرد بر طبق ملاک های فرض شده درونی یا بیرونی مورد ارزیابی قرار گیرد(کوری[5] ،2006 ، کاموراجا،کارو و اسمک[6]، 2009).

پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان یکی از شاخص‎های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و سطوح بالای آن می‎تواند پیش‎بینی کننده آینده روشن برای فرد و جامعه باشد و تمام کوشش‎ها و سرمایه‎گذاری‎های هر نظامی، تحقق این هدف می‎باشد. بر این اساس روان‎شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت به بررسی  عوامل انگیزشی در یادگیری و عملکرد دانش‎آموزان در حوزه های گوناگون درسی توجه داشتند. از دهه 1980 میلادی اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه پیشرفت تحصیلی بر عوامل روانی که بر یادگیری دانش‎آموزان تأثیر دارند تأکید کرده‎اند( لینن برینک[7] و پنتریچ[8]، 2002).

روان شناسان علاقه مند به حیطه روان شناسی مثبت نگر توجه خود را بر منابع بالقوه احساس های مثبت نظیر احساس شادکامی معطوف کرده اند(سیلگمن و چیکنست میهالی[9]،2000، کوهن و پرسمن[10]،2005).که امید و شادکامی یکی ار سازه های شناختی-انگیزشی است که در این زمینه مورد تأیید قرار گرفته است(اسنایدرو لوپز[11]،2007). پاسخ های هیجانی بخش بزرگی از تعاملات فیزیولوژیک انسان است که توانایی وی را برای بقاء و حفظ سلامت با بیماری های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. شادی یکی از این هیجان هاست که دامنه وسیعی از کنش های عاطفی از احساس آرامش گرفته تا احساس لذت و خلسه را شامل می شود(خدایاری فرد، عابدینی،1386).

برخی از روان‎شناسان هم سلامت روان شناختی را مترادف با شادی و خشنودی از زندگی در نظر گرفته‌اند. به نظر این افراد، سلامت روان‌شناختی یعنی تعادل بین هیجان مثبت و منفی زندگی است. در ارتباط بین هیجان مثبت و منفی با شادی دو عامل فراوانی و شدت شادی مورد توجه قرار می‎گیرد که از بین این دو عامل فراوانی شادی نشانگر مناسبی برای بررسی و اندازه‌گیری سلامت روان‌شناختی  در نظر گرفته شده است. زیرا به راحتی می‎توان آن را اندازه گرفت. این عامل قویاً با سلامت هیجانی طولانی مدت در ارتباط است( دینر و لارسن[12]، 1993، رایف و کی یس[13]، 1995).

یکی دیگر از مفاهیم مرتبط با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان درگیری اعضای خانواده در امور تحصیلی فرزندان است. خانواده یک نظام طبیعی و اجتماعی است که افراد خواسته یا ناخواسته به آن وابسته اند و اولین کانونی است که فرد در آن احساس امنیت می کند و مورد پذیرش و حمایت قرار می گیرد. مطمئناً ساخت و فضای خانواده، نقش مهمی در عملکرد و رفتار فرد ایفا می کند. كیفیت تعامل والدین و فرزندان، وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده و تحصیلات والدین همواره به عنوان تعیین‌کننده‌های مهم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان شناخته شده است(آکسوی[14] ، لینک[15]؛ 2000).

از آن‌جا که خانواده، خود یک واحد اجتماعی است و ارزش‌ها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می شود، به عنوان یک واسطه از لحاظ تأثیر محیط اجتماعی بر کودک، اهمیت فراوانی دارد. به سخن دیگر، چون خانواده کانون تولد و زایش فرزند است و پیش از وی شکل گرفته است، تا مرحله‌ای که فرزند به آگاهی و« شعور» کافی برسد، خواه ناخواه در تعیین سرنوشت، ساختمان روحی و نوع جهان بینی و طرز تفکر وی که خود برگرفته از محیط اجتماعی است، تأثیر فراوان دارد. بنابراین، مشارکت و درگیری والدین در امور تحصیلی بر کلیه جوانب تحصیلی دانش آموزان مؤثر است(احدی و محسنی، 1387).

متغیر دیگر مرتبط با پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی دانش آموزان است. سازه ی خودكارآمدی در حوزه های شناختی و انگیزشی مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر آن بر متغیرهای تحصیلی و انگیزشی تأیید شده است. سازه ی خودكارآمدی اولین بار به وسیله ی بندورا[16] (1977)،  معرفی شده است. خودكارآمدی به باورهای فرد در باره ی توانایی های خود برای یادگیری یا انجام رفتار، در سطحی قابل قبول، اطلاق می شود. این سازه در چارچوب وسیع تری به نام نظریه ی شناختی اجتماعی ریشه دارد كه فرض می كند پیشرفت آدمی وابسته به تعامل میان رفتارهای فرد، -عوامل شخصی )باورها، افكار و…( و شرایط محیطی است. نوید[17]( 2009)، بیان می كند كه نظریه ی شناختی اجتماعی تبیین می كند كه افراد صرفاً به محیط پاسخ نمی دهند بلكه به طور فعال در جستجو و تفسیر اطلاعات هستند. نظریه ی شناختی اجتماعی بر این نكته تاكید دارد كه چگونه عوامل شناختی، رفتاری، شخصی و محیطی با هم تعامل می كنند تا انگیزش و رفتار را تعیین كنند. از نظر بندورا، كاركرد انسان نتیجه ی تعامل این عوامل است )كرودرز[18] ، هیوز و موراین،[19] 2008).

بندورا (1995)، به خودكارآمدی به عنوان باورهای فرد در باره ی توانایی های خود جهت سازمان دهی و اجرای دوره های عمل مورد نیاز در اداره ی موقعیت های آینده اشاره می كند.  به طور ساده تر، خودكارآمدی باوری است كه یک فرد بر اساس آن می تواند با به كار گیری مهارت های خود، كاری را در شرایط خاص انجام دهد )اسنایدر و لوپز، 2007).  اصل زیربنایی نظریه ی خودكارآمدی این است كه افراد احتمالاً بیشتر در فعالیت هایی درگیر می شوند كه نسبت به آن فعالیت ها خودكارآمدی بالایی دارند و از درگیر شدن در فعالیت هایی كه خودكارآمدی پایینی نسبت به آن دارند پرهیز می كنند )واندر بیل و شورتریج بگت[20]، 2002).

لازمه اصلی پیشرفت جامعه و تمدن، پیشرفت فرزندان آن جامعه در امور تحصیلی و آموزشی می باشد. لذا با توجه به مطالب ارائه شده می توان بیان کرد که بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان جهت تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن دارای اهمیت فراوان می باشد.  بنابراین، در این تحقیق سعی شد مهمترین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی بر اساس تحقیقات گذشته تعیین شود (که عبارت بودند از درگیری والدین در امور تحصیلی، شادکامی و خودکارآمدی) و سپس تعیین شود که کدام یک از متغیرهای عنوان شده نقش بیشتری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند؟  پس محقق در این پژوهش به دنبال دستیابی به این سوال کلی می باشد: آیا متغیر های خودکارآمدی، شادکامی ودرگیری والدین در امور تحصیلی می تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان را پیش بینی کنند؟ در صورت پیش بینی، کدام یک از متغیرها توان پیش بینی بالاتری دارند؟

[1] – International Institute For Eductional Planning

[2] – Vosniadov

[3]– Deary, Estrend, Smith and Fernandz

[4] – Dooc and Mester

[5] -Curry,F.

[6] – Komarraja, M., Karau, S. J., Schmeck

[7]-Linen Brink, E. A

[8] -Pintrich, P.R

[9]-Selligman & Mihally

[10]-Cohen S.,& Pressman, D.S

[11]-Snyder, C. R., & Lopez, J

6- Diener, E. & Larsen, R., J.

[13]– Ryfff & kiyess

[14] -Aksoy

[15] -Link

[16]-Bandura

[17]– Nevid

[18] -Crothers

[19]-Hughes& Morine

[20] – Van der Bijl, J. J., & Shortridge-Baggett, L

تعداد صفحه : 135

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.