زیست شناسی

پایان نامه مطالعه برای به دست آوردن الگوی شناسایی بین بیماران سرطان کولون و افراد سالم با بهره گرفتن از HNMR اسپکتروسکوپی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :بیوشیمی

عنوان : مطالعه برای به دست آوردن الگوی شناسایی بین بیماران سرطان کولون و افراد سالم با بهره گرفتن از HNMR اسپکتروسکوپی

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم پایه

گروه علمی بیوشیمی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته زیست شناسی گرایش بیوشیمی

عنوان پایان نامه :

مطالعه برای به دست آوردن الگوی شناسایی بین بیماران سرطان کولون و افراد سالم با بهره گرفتن از 1HNMR اسپکتروسکوپی

استاد راهنما :

دکتر زهرا زمانی

 

استاد مشاور :

دکتر محمد ارجمند

 

آبان ماه 1388

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1-1- سرطان 2

1-1-1- سرطان و انوع آن 2

1-1-2- ژن‌های مسئول تقسیم سلولی 3

1-1-3- انواع سرطان 3

1-1-4- تشخیص سرطان 4

1-1-5- الگوهای درمان سرطان 9

1-1-6- سرطان کولو رکتال 10

1-1-7- چه عوامل باعث سرطان  روده بزرگ می‌شوند؟ 11

1-1-8- علائم سرطان کولورکتال 13

1-1-9- تشخیص سرطان کولورکتال 13

1-1-10- مرحله بندی سرطان کولورکتال 14

1-1-11- عود سرطان روده بزرگ 16

1-2- متابونومیکس 16

1-2-1-تاریخچه 16

1-2-2-متابونومیکس و کاربردهای آن : 17

1-2-3- روش های طیف سنجی در متابونومیکس 19

1-3- کمومتریکس 21

1-3-1- تعریف کمومتریکس 21

1-3-2- آنالیز اجزای اصلی 23

مقیاس گذاری 24

هم مرکز کردن 24

1-3-3- تصحیح سیگنال عمودی 26

1-3-4- کمترین مربعات جزئی 27

مدل سازی با بهره گرفتن از PLS 28

تفسیر مدل PLS 28

صحت مدل 29

1-4- طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته 30

1-4-1- مروری بر رزونانس مغناطیسی هسته 30

1-4-2- مفهوم اولیه 31

حالات اسپین هسته ای 32

1-4-3- گشتاور مغناطیسی هسته 32

1-4-4- جذب انرژی 34

مکانیسم جذب رزونانس 35

1-4-5- دانسیته جمعیتهای حالات اسپین هسته 35

1-4-6- تغییر مکان شیمیایی و اثر مانع 36

1-4-7- معادل بودن شیمیایی 39

1-4-8- انتگرال گیری 39

1-4-9- محیط شیمیایی و تغییر مکان شیمیایی 40

1-4-10- قاعده (N+1) شکاف اسپین –  اسپین 41

منشاء شکاف اسپین – اسپین : 41

1-4-11- روش CPMG 42

1-4-12- کاربرد CPMG در متابونومیک 43

1-5- اهداف تحقیق 44

2-1- آماده سازی نمونه‌ها 46

2-2- اندازه گیری تست‌های بیوشیمیایی خون 47

2-3-  گرفتن طیف NMR نمونه‌ها 47

2-4- بررسی طیف‌های NMR 47

2-4-1- آشنایی  با نرم افراز Mestrenova 47

2-4-2- استفاده از نرم افزار Mestrenova در بدست آوردت داده‌ها 51

2-4-3- عملیات اولیه بر روی طیف 51

3-1- شناسایی متابولیت‌ها 57

3-2- رسم نمودارها با بهره گرفتن از نرم افزار مطلب 59

3-2-1- رسم نمودارهای اولیهPCA  و PLS 59

3-2-2- رسم نمودارهای PCA  و PLS  بعد از اعمال OSC 60

3-2-3- رسم نمودارهای دیگر PLS 61

3-2-4- رسم نمودار PLS جهت جداسازی مراحل سرطان 63

3-3- نتایج اندازه گیری تست‌های بیوشیمیایی خون 64

3 -4- نتایج بررسی پرسشنامه افراد 64

4-1- بحث و نتیجه گیری 67

نتیجه گیری 74

فهرست منابع 75

 

چکیده

سرطان كولوركتال سومین سرطان در مردها و دومین سرطان در زنان در سراسر دنیا می‌باشد.در ایران میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری 8-6 از هر 000/100 نفر می باشد. روش‌های تشخیص متداول این بیماری بررسی خون مخفی در مدفوع، سنجش تومور مارکر CEA[1] و کولونوسکوپی  می‌باشد. دو روش اول غیر اختصاصی است و كولونوسكوپی نیز یک روش تهاجمی می‌باشد که انجام آن برای بیمار بسیار مشکل است. این بیماری اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود بهبودی بالایی دارد ولی این تومور در مراحل اولیه بدلیل عدم علایم بالینی مشخص قابل شناسایی نمی‌باشد. یکی از روش های تشخیص سریع سرطان‌ها استفاده از علم متابونومیک جهت یافتن الگوی متابولیکی فرد مبتلا می‌باشد لذا برای شناسایی و مقایسه الگوی متابولیکی پلاسما بین بیماران مبتلا به سرطان کولون و افراد سالم با بهره گرفتن از 1HNMR اسپکتروسکوپی این تحقیق انجام شد.

متابونومیکس را می‌توان به عنوان سنجش کمی همکنش‌های متابولیکی وابسته به زمان، در یک سیستم زنده، به پاسخ محرک‌های پاتوفیزیولوژی یا تغییرات ژنتیکی تعریف کرد. روش آنالیز آن استفاده از دستگاه های MS[2] و یا 1HNMR[3] می‌باشد.

این تحقیق بر روی 20 فرد مبتلا به سرطان کولورکتال و 20 فرد سالم انجام شد که تمامی افراد جهت انجام آزمایش کولونوسکوپی به مدت 48 ساعت فقط مایعات مصرف نمودند. جهت جداسازی پلاسمای این افراد 4 میلی لیتر از نمونه خون به لوله‌های حاوی 20 میکرولیتر هپارین               (ماده ضد انعقاد) اضافه شد و سپس نمونه‌ها به مدت 15 دقیقه با دور  RPM3000 سانتریفوژ شدند تا پلاسمای خون آنها جدا شود. در مرحله بعد 800 میکرولیتر از پلاسمای به دست آمده با          10 در صد D2O  رقیق شد و آزمایش 1HNMR  اسپکتروسکوپی با روش spin echo cpmg جهت بدست آوردن طیف بر روی نمونه‌ها انجام شد و متابولیتهای طیف با بهره گرفتن از نرم افزار MestreNova تعیین شدند. سپس نتایج به دست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار مطلب و روش PCA  و PLS در کمومتریکس بررسی شدند. الگوی متابولیکی به دست آمده افراد سالم و بیمار  کاملاً از یکدیگر تفکیک شدند و متابولیتهای گلیسین، β – گلوکز، فوکوز، D – گالاکتوز و کراتینین به عنوان متابولیتهای اولیه جهت جداسازی شناخته شدند.

فصل اول

مقدمه و اهداف

1-1- سرطان

ساختار ژنتیکی هر سلول سرعت رشد، تقسیم و زمان مرگ آن را تعیین می‌کند. در حالت طبیعی، جایگزینی سلولهای فرسوده به سلولهای جوان از یک برنامه منظم تبعیت می‌کنند و فرایند رشد و تجدید سلولی به طور ثابت در بدن اتفاق می‌افتد. در بیماری سرطان، سلول‌ها توانایی تقسیم و رشد عادی خود را از دست می‌دهند، سلول واحد اساسی و ساختمانی حیات است که حاوی پروتئین‌ها، اسیدهای چرب، کربوهیدراتها و ماده حیاتی به نام دی ان ای می‌باشد. سرطان نوعی بیماری است که در آن سلول‌ها توانایی تقسیم و رشد عادی خود را از دست می‌دهند و این موضوع منجر به تسخیر و تخریب بافت‌های سالم می‌شود. از تجمع این سلول‌های سرطانی و تخریب سلول‌های بافت‌های سالم توده ای به نام تومور ایجاد می‌شود. اگر تومور به لایه ای محدود ختم شود و به سایر بافت‌ها و ارگانها سرایت نکند تومور خوش خیم[1] است و اگر تومور گسترده شده یا بالقوه قابلیت پخش شدن و احاطه کردن سایر بافتها و ارگانها را داشته باشد بدخیم یا سرطانی نامیده می‌شود. برخی از سلول‌های سرطان متاستاز[2] می‌یابند به این معنی که خصوصیت تهاجمی پیدا کرده و به سایر بافت‌های بدن، عمدتاً از طریق خون و لنف، سرایت  می‌کنند و تومورهای جدیدی را ایجاد می‌کنند. رشد سرطانی زمانی اتفاق می‌افتد که برخی از سلول‌ها به طور غیر قابل کنترل شروع به تکثیر کنند و سیستم ایمنی بدن قادر به مهار تقسیم بی رویه نباشد و همینطور تعدادی از سلولهای غیر طبیعی از نظر‌اندازه بزرگ و بزرگ تر شوند (Wikipedia 2009 ).

تعداد صفحه : 102

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.