زیست شناسی

پایان نامه مطالعه ­ی اثر بخشی عصاره­ ی هیدروالکلی گیاه درمنه کوهی (Artemisia herba- alba)بر روند اووژنز و مقایسه ی آن با متفورمین در موش های صحرایی دیابتی شده (مطالعات هیستوپاتولوژیک و استریولوژیک)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :علوم جانوری گرایش تکوینی

عنوان : مطالعه ­ی اثر بخشی عصاره­ ی هیدروالکلی گیاه درمنه کوهی   (Artemisia herba- alba)بر روند اووژنز و مقایسه ی آن با متفورمین در موش های صحرایی دیابتی شده (مطالعات هیستوپاتولوژیک و استریولوژیک)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحـد جهرم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته علوم جانوری گرایش تکوینی

 

عنوان :

مطالعه­ اثر بخشی عصاره­ی هیدروالکلی گیاه درمنه کوهی   (Artemisia herba- alba)بر روند اووژنز و مقایسه ی آن با متفورمین در موش های صحرایی دیابتی شده (مطالعات هیستوپاتولوژیک و استریولوژیک)

استاد راهنما :

 سرکار خانم دکتر شهلا ظهیری

 استاد مشاور :

جناب آقای دکتر حمید صادقی

 

 زمستان89

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

چکیده : 1

فصل اول: کلیات

مقدمه: 3

1-1- دیابت شیرین.. 4

1-1-1- طبقه بندی دیابت شیرین: 5

1-1-2- دیابت نوعI : 6

1-1-3- دیابت نوع II 7

1-1-4- انواع دیگر دیابت: 8

1-2- اپیدمیولوژی، ژنتیک و پاتوژنز. 10

1-2-1- اپیدمیولوژی.. 10

1-2-2- پاتوژنز و ژنتیک: 11

1-3- تحمل گلوکز: 14

1-4- دیابت ماه عسل: 15

1-5- تشخیص بیماری: 15

1-6- عوارض حاد دیابت کنترل نشده و سندرم مختلط.. 17

1-7- عوارض مزمن دیابت: 17

1-8- بیوسنتز، ترشح و عملکرد انسولین: 18

1-9- اهداف درمان. 20

1-10- فواید کنترل دقیق قندخون، ورزش و رژیم غذایی.. 21

1-10-1- فواید کنترل دقیق قندخون در دیابت نوع II, I 21

1-10-2- فواید رژیم غذایی: 23

1-10-3- ورزش و نظارت شخصی بیمار بر گلوکز خون(SMBG): 24

1-10-4- درمان با انسولین و عوارض آن: 25

1-10-5- داروهای خوراکی ضد دیابت: 26

1- 11- اثرات انسولین: 28

1-12- معرفی گیاه درمنه کوهی و اثرات و ترکیبات موجود در آن: 28

1-12-1- معرفی  گیاه درمنه کوهی.. 28

1-12-2- نامهای گیاه: 29

1-12-3- مورفولوژی گیاه درمنه کوهی: 29

1-12-4- دامنه انتشار جغرافیایی: 30

1-12-5- تاکسونومی: 31

1-12-6- ساختارهای شیمیایی و ترکیبات گیاه درمنه کوهی: 32

1-13- متفورمین Metformin. 38

1-13-1- چگونگی اثر متفورمین بر روی قندخون: 39

1-13-2- عوارض جانبی متفورمین: 40

1-14- استرپتوزوسین و مکانیسم آن. 42

1-15-دستگاه تولید مثلی در موش صحرایی ماده 43

1-15-1- تخمدان: 44

1-15-2- لوله های رحمی: 45

1-15-3- رحم: 45

1-15-4-واژن: 46

1-15-5-اعضای تناسلی خارجی: 47

1-15-6-غدد ضمیمه: 47

1ـ16ـ تولید مثل فصلی پستانداران و سیكل های استروس در موش صحرایی ماده 47

1-16-1- پرواستروس… 49

1ـ16ـ2ـ استروس… 50

1ـ16ـ3ـ مت استروس: 51

1ـ16ـ4ـ دی استروس: 52

1-17- اووژنز در پستاندارن. 52

1-18-اووژنز در موش صحرایی.. 56

1-19-انواع فولیكول های تخمدانی.. 57

1-19-1- فولیكول های بدوی.. 57

1-19-2- فولیكول های در حال رشد. 57

1-19-3- فولیكول های رسیده 58

1-20-مراحل مختلف سیکل تخمدانی در موش صحرایی: 59

1-20-1- چرخه تخمدانی.. 59

1-20-2-مرحله فولیکولی.. 60

1-20-3-تخمک گذاری.. 62

1-20-4-فاز لوتئال(جسم زرد) 63

1-21-اعمال هورمون های تخمدانی-استرادیول و پروژسترون. 65

1-22- کنترل هورمونی اووژنز. 67

1-23- استریولوژی.. 70

1-23-1-روش کاوالیه. 70

فصل دوم: مروری بر تحقیقات  پیشین

2-1- اثرات گیاهان دارویی بر دیابت و سیستم تولید مثلی: 74

2-2- اثر برخی ترکیبات شیمیایی بر دیابت و سیستم تولید مثل: 74

2-3- تأثیرات زیستی گیاه درمنه کوهی: 76

2-4- فعالیت ضد سمی: 77

2-5- فعالیت ضد کرمی: 77

2-6- فعالیت ضد لیشمانیایی عصاره ی درمنه کوهی در شرایط Invitro: 77

2-7- فعالیت ضد باکتریایی: 78

2-8- فعالیت آنتی اسپاسمودیک گیاه درمنه ی کوهی: 78

2-9- فعالیت ضد کرمی گیاه درمنه کوهی: 79

2-10- اسانس های روغنی: 79

2-11- فعالیت هیپوگلسیمی: 79

2-12- اثرات حفاظت سلولی درمنه كوهی: 81

2-13- اثر متفورمین بر روی چربی ها: 82

2-14- تأثیر متفورمین بر روی وزن بدن: 82

2-15- مقایسه اثرات آندوکرینی و متابولیکی متفورمین و دیان در خانم های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک(8): 84

2-16- تأثیر متفورمین برتخمدان پلی كیستیک در دختران مجرد: 84

2-17- اثر متفورمین بر بیان ژن Pdx-1 طی تکامل پانکراس موش: 87

فصل سوم: مواد، وسایل و روش های اجرایی تحقیق

3-1- مواد و و وسایل و تركیبات شیمیائی مصرفی.. 89

3-2- دستگاه ها، لوازم و تجهیزات غیر مصرفی.. 90

3-3- شناسایی گیاه و به دست آوردن عصاره ی هیدرو الکلی گیاه درمنه کوهی: 91

3-3-1- تهیه گیاه درمنه کوهی: 91

3-3-2- تهیه عصاره درمنه کوهی: 91

3-3-3- تعیین دوز و روش حل کردن  عصاره هیدروالکلی درمنه کوهی در حامل عصاره: 92

3-4- روشها و مراحل اجرای آزمایش… 92

3-4-1- نحوه انتخاب و شرایط نگهداری حیوانات مورد آزمایش… 92

3-4-2- دیابتی کردن رت ها: 93

3-4-3- نحوه تهیه متفورمین: 94

3-4-4- روش تعیین قند خون: 94

3-4-5- طریقه گاواژ كردن حیوان. 94

3-5- گروه بندی حیوانات… 95

3-6- هم سیكل كردن موشهای صحرایی ماده بالغ. 97

3-6-1-روش تهیه اسمیر واژنی از موش صحرایی ماده 97

3-7- تشریح و خارج كردن تخمدانها 98

3-7-1- تشریح.. 98

3-7-2- خارج کردن تخمدان ها 99

3-8-روش آماده سازی و تهیه اسلاید میکروسکوپی از نمونه های بافتی.. 99

3-8-1-پاساژ بافتی.. 99

3-8-2- قالب گیری(Embedding) 101

3-8-3- مقطع گیری (Sectioning) 102

3-8-4-رنگ آمیزی (Staining) 102

3-8-4-1- رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین.. 102

3-8-4-2- رنگ آمیزی تری کروم ماسون. 103

3-8-4-3- رنگ آمیزی پریودیک اسیدشیفت  (PAS techniques aqous staining) 104

3-8-5- آبگیری شفاف کردن و لامل گذاری.. 104

3-8-6-چسباندن (Mounting) 104

3-9- روش مطالعه مقاطع بافتی.. 105

3-9-1- مطالعه هیستوپاتولوژیکی.. 105

3-9-2- مطالعه استریولوژیکی و روش کاوالیه. 105

3-10- روش های تجزیه وتحلیل ومحاسبه آماری.. 107

فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش

4-1- نتایج مربوط به وزن رت ها: 109

4-2- نتایج مربوط به قند خون رت ها: 111

4-3- نتایج مربوط به وزن تخمدان ها: 113

4-4- نتایج مربوط به میانگین فولیکولهای پره آنترال : 115

4-5- نتایج مربوط به میانگین فولیکولهای ثانویه (آنترال): 117

4-6- نتایج مربوط به میانگین فولیکولهای گراف: 119

4-7- نتایج مربوط به میانگین تعداد جسم زرد: 121

4-8- نتایج مربوط به میانگین فولیکولهای آترتیک: 123

4-9- نتایج مربوط به حجم تخمدان: 125

4-10- نتایج مربوط به قطر فولیکول های پره آنترال: 127

4-11- نتایج مربوط به قطر فولیکول های ثانویه (آنترال): 129

4-12- نتایج مربوط به قطر اووسیت: 131

4-13- نتایج مربوط به قطر جسم زرد: 133

4-14- نتایج مربوط به قطر ژرمینال اپی تلیوم: 135

4-15- تغییرات هیستوپاتولوژیک: 137

فصل  پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه وزن  موش ها در آغاز و پایان آزمایش: 147

5-2- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه قند خون موش ها در آغاز و پایان آزمایش: 147

5-3- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه وزن تخمدان: 149

5-4- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکول های اولیه: 150

5-5- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکولهای ثانویه (آنترال): 151

5-6- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکول های گراف: 153

5-7- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد جسم زرد: 153

5-8- تفسیر نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد فولیکولهای آترتیک: 154

5-9- تفسیر نتایج مربوط به قطر فولیکول های پره آنترال: 155

5-10- تفسیر نتایج مربوط به قطر فولیکول های ثانویه (آنترال): 155

5-11- تفسیر نتایج مربوط به قطر جسم زرد. 155

5-12- تفسیر نتایج مربوط به قطر اووسیت… 156

5-13- تفسیر نتایج مربوط به قطر ژرمینال اپی تلیوم: 157

5-14- تفسیرنتایج مربوط به حجم تخمدان: 158

پیشنهاد : 160

منابع و ماخذ: 161

Abstract: 178

فهرست جدول ها

عنوان                                                                     صفحه

جدول (1-1) عوامل خطر دیابت شیرین نوعII 8

جدول (1-2) افتراق میان دیابت قندی (DM) نوع I و نوع II 16

جدول (1-3) انواع انسولین و ویژگی های آن. 19

جدول (1-4) مشخصات داروهای خوراکی ضد دیابت… 27

جدول (4-1) مقایسه وزن بدن در گروه های مورد بررسی.. 109

جدول (4-2) مقایسه قند خون قبل و بعد از تیمار. 111

جدول (4-3) تجزیه واریانس و مقایسه میانگین وزن تخمدان در گروه های مورد بررسی.. 113

جدول (4-4) تجزیه واریانس و مقایسه میانگین فولیکولهای پره آنترال در گروه های مورد بررسی.. 115

جدول (4-5) مقایسه ی تعداد فولیکولهای آنترال مربوط به گروه های مورد بررسی.. 117

جدول (4-6 ) مقایسه ی میانگین فولیکول های گراف در گروه های مورد بررسی.. 119

جدول (4-7) مقایسه تعداد جسم زرد گروه های مورد بررسی.. 121

جدول (4-8) مقایسه تعداد فولیکول های آترتیک در گروه های مورد بررسی.. 123

جدول (4-9) مقایسه حجم تخمدان در گروه های مورد بررسی.. 125

جدول (4-10) مقایسه قطر فولیکول های پره آنترال در گروه های مورد بررسی.. 127

جدول (4-11) مقایسه قطر فولیکول آنترال در گروه های مورد بررسی.. 129

جدول (4-12) مقایسه قطر اووسیت در گروه های مورد بررسی.. 131

جدول (4-13) مقایسه نتایج مربوط به میانگین قطر جسم زرد در گروه های مورد بررسی.. 133

جدول (4-14) نتایج مربوط به قطر ژرمینال اپیتلیوم در گروه های مورد بررسی.. 135

جدول (4-15)  تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت تخمدان در گروه های مورد بررسی.. 137

فهرست نمودارها

عنوان                                                                        صفحه

نمودار (1-1) آزاد سازی هورمون در مراحل مختلف تخمک گذاری.. 55

نمودار (4-1) مقایسه ی تغییرات مربوط به وزن موش ها در گروه های مختلف… 110

نمودار (4-2) مقایسه میانگین تغییرات قند خون قبل و پس از تیمار در گروه های مورد بررسی.. 112

نمودار (4-3) مقایسه میانگین وزن تخمدان در گروه های مورد بررسی.. 114

نمودار (4-4) مقایسه میانگین فولیکول پره آنترال در گروه های مورد بررسی.. 116

نمودار (4-5) مقایسه میانگین فولیکول آنترال در گروه های مورد بررسی.. 118

نمودار (4-6) مقایسه میانگین درصد فولیکول گراف در گروه های مورد بررسی.. 120

نمودار (4-7) مقایسه میانگین جسم زرد در گروه های مورد بررسی.. 122

نمودار (4-8) مقایسه میانگین فولیکول های آترتیک در گروه های مورد بررسی.. 124

نمودار (4-9) مقایسه حجم تخمدان در گروه های مورد بررسی.. 126

نمودار ( 4-10) مقایسه میانگین قطر فولیکول های پره آنترال در گروه های مورد بررسی.. 128

نمودار (4-11) مقایسه میانگین قطر فولیکول آنترال در گروه های مورد بررسی.. 130

نمودار (4-12) مقایسه میانگین قطر اووسیت در گروه های مورد بررسی.. 132

نمودار (4-13) مقایسه میانگین قطر جسم زرد در گروه های مورد بررسی.. 134

نمودار (4-14) مقایسه میانگین قطر ژرمینال اپیتلیوم در گروه های مورد بررسی.. 136

فهرست شکل ها

عنوان                                             صفحه

شکل (1-1) الگوی زمانی تکامل دیابت نوعI 14

شکل (1-2) گیاه درمنه. 29

شکل(1-3) دامنه انتشار گیاه درمنه کوهی.. 31

شکل (1-4) سیستم تولید مثلی ماده 44

شکل (1-5) تصویر لام مرحله پرو استروس… 50

شکل (1-6) تصویر لام مرحله استروس… 51

شکل (1-7) تصویر لام مرحله مت استروس… 51

شکل (1-8) تصویر لام مرحله دی استروس… 52

شکل (1-9) تکامل فولیکول تخمدانی پستانداران(54) 59

شکل (1-10) گرید جهت تعیین حجم تخمدان. 72

شکل (3-1) دستگاه روتاری.. 92

شکل (3-2)محل نگهداری حیوانات… 93

شکل (3-3) روش تجویز عصاره به صورت گاواژ. 95

شکل(3-4) روش وزن کردن موش… 96

شکل (3-5) روش تهیه اسمیر واژنی.. 98

شکل (3-6) آماده نمودن تخمدان برای جداسازی.. 99

شکل (3-7) الف) تصویر نقاط تلاقی کرده با سطح نمونه. 107

ب) میکروسکوپ پروژکتور. 107

شکل (4-1) فتومیکروگراف نوری از تخمدان برای نمایش فولیکول پری آنترال (بدوی)  رنگ آمیزی  H&E بزرگنمائی ×400. 138

شکل (4-2) فتومیکروگراف نوری از تخمدان برای نمایش فولیکول پری آنترال رنگ آمیزی  H&E بزرگنمائی ×400  138

شکل (4-3) فتومیکروگراف نوری از تخمدان برای نمایش فولیکول آنترال- رنگ آمیزی  H&Eبزرگنمائی ×400  139

شکل (4-4) فتومیکروگراف نوری از تخمدان برای نمایش فولیکول گراف – رنگ آمیزی  H&Eبزگنمائی ×40  139

شکل (4-5) فتومیکروگراف نوری از تخمدان برای نمایش جسم زرد رنگ آمیزی  H&Eبزگنمائی ×40. 140

شکل (4-6) فتومیکروگراف نوری از تخمدان برای نمایش فولیکول آترتیک – رنگ آمیزی  H&Eبزرگنمائی ×100  141

شکل (4-7): فتومیکروگراف نوری از تخمدان گروه کنترل 142

شکل (4-8) فتومیکروگراف نوری از تخمدان گروه دیابتی100× 143

شکل  (4-9) فتومیکروگراف نوری از ژرمینال اپی تلیوم تخمدان گروه دیابتی400×. 144

چکیده :

مقدمه: دیابت یکی از اختلالات  متابولیک غدد درون ریز بدن است که اثرات گوناگونی بر ساختار وعملکرد بسیاری از سیستم های بدنی بر جای می گذارد. سیستم تولید مثلی نیز از این قاعده مستثنی نیست. مطالعات نشان می دهد که  عصاره گیاه درمنه کوهی موجب کاهش معنی داری در سطح گلوکز در حیوانات دیابتی می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره ی گیاه درمنه کوهی در بهبود عوارض ناشی از دیابت بر بافت تخمدان می باشد.

مواد و روشها: تعداد 64 سر موش صحرایی ماده  بالغ به ظاهر سالم با سن تقریبی 10 هفته از نژاد ویستار  به طور تصادفی در 8 گروه کنترل، شم، دیابتی (استرپتوزوسینmg/kg 50)، دیابتی + عصاره گیاه (200 و300 mg/kg) وکنترل عصاره ی گیاه درمنه و دیابتی+ متفورمین mg/kg.250 قرار گرفتند.  استرپتوزوسین به شکل درون صفاقی و بقیه مواد به شکل گاواژ تجویز گردیدند. تیمار موش ها به مدت 8 هفته ادامه داشت. و در این مدت حیوانات در شرایط استاندارد دما، رطوبت و غذای مخصوص حیوانات آزمایشگاهی قرار داشتند. در ابتدا و انتهای آزمایش وزن و قند خون موشها اندازه گرفته شد، سپس موش ها تشریح و تخمدان راست آنها پس از توزین و  شستشو با نرمالین سالین در فرمالین 3% تثبیت و مراحل تهیه برش جهت انجام مطالعات به ترتیب خاصی انجام شد. اسلایدها با سه روش تری کروم ماسون، هماتوکسیلین ائوزین و پریودیک اسید شیف رنگ آمیزی شدند. مطالعات کمی شامل تخمین حجم تخمدان و تعیین درصد فولیکولها و هیستوپاتولوژیک به شکل کیفی انجام گردید. داده ها با نرم افزار spss  ویرایش 15 و تست آماری دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشانگر افزایش قند خون، حجم تخمدان، درصد فولیکول های آترتیک به لحاظ کمی و بروزاحتقان، پرخونی، افزایش ضخامت ژرمینال اپی تلیوم و فیبروز به لحاظ کیفی در گروه دیابتی بود در سایر گروه ها این پارامترها روند رو به کاهشی را نشان می دادند (p≤0.05).

بحث و نتیجه گیری: از آنجا که بنظر میرسد عوارض ناشی از دیابت بر بافت تخمدانی یکی از علل کاهش توان باروری در جنس مونث باشد لذا با کنترل این بیماری می توان بر توانائی تولید مثلی زن افزود. همانگونه که نتایج این تحقیق نشان می دهد عصاره هیدروالکلی گیاه درمنه می تواند کاهش قابل توجهی در عوارض ناشی از دیابت در دستگاه تولید مثلی ماده پدید آورده و میتوان از آن  به عنوان یک داروی سنتی با لطبع با عوارض کمتر در بهبود بیماران دیابتی بهره جست.

واژه های کلیدی: دیابت، تخمدان، موش صحرایی، درمنه کوهی، استریولوژی، هیستوپاتولوژی

فصل اول

کلیات

مقدمه:

امروزه گرایش مردم به طب سنتی افزایش یافته است مردم ترجیح میدهند که برای درمان بیماریها از عصاره ی گیاهان، جوشانده و دم کرده گیاهان دارویی استفاده کنند. هر چند طب جدید دارای امتیاز های ظاهری بیشتری نسبت به طب سنتی می باشد و مواد شیمیایی روز به روز شکل گسترده ای به خود میگیرد، اما عوارضی مثل پدیده ی خود ایمنی و مقاومت که بر اثر مصرف مداوم، بی رویه و خودسرانه ی داروها ایجاد شده است و مصرف طولانی مدت داروها و در برخی موارد قطع مصرف آنها، باعث ایجاد عوارض جانبی دیگری گردیده که از خود بیماری می تواند خطرناک تر باشد.

هر چند امروزه به دلیل اثرات موفقیت آمیز دارو های سنتزی مصرف این داروها توسعه پیدا کرده است اما مشکلات سنتز، هزینه بالا و عوارض جانبی باعث شده است که گیاهان دارویی و استفاده از طب سنتی در میان مردم رواج بیشتری پیدا کند و مردم به استفاده از این روش، تمایل بیشتری داشته باشند (38). از سویی دیگر کشور ما دارای تنوع آب و هوایی وگیاهان غنی به خصوص گیاهان دارویی می باشد که رسیدن به این مهم را امکان پذیر می سازد (16). همچنین مواد موثره موجود در داروهای گیاهی به دلیل همراه بودن آنها با مواد دیگر، پیوسته از یک حالت تعادل بر خوردار است، لذا در بدن انباشته نشده و اثرات جانبی به بار نمی آورد (38). همچنین بیشتر داروهای موجود و سنتزی به کمک گیاهان دارویی شناخته شده اند که نشان می دهند نقش این گیاهان در داروسازی و پزشکی اساسی می باشد. در این میان استفاده از کتب قدیمی طب، سهم به سزایی در دستیابی به داروهای امروزی داشته، به موازات پیشرفت طب و داروسازی داروهای زیادی از طریق گیاهان دارویی شناخته شده اند نمونه ی آن کشف آتروپین و کلشی سین توسط پی.ال.ژیژر[1] بود. بیماری دیابت یکی از مهمترین بیماری های متابولیک بدن می باشد که می تواند در آینده یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان می باشد (99) همچنین علت اصلی کوری و قطع اندام های تحتانی در آمریکا، بیماری دیابت شناخته شده است (56). امروزه دیابت یکی از شایع ترین بیماری های سیستم غدد درون ریز بدن است که با افزایش گلوکز خون باعث اختلال در عملکرد سیستم تولید مثلی و همچنین اختلال در باروری می گردد. گیاهان دارویی زیادی وجود دارند که در پایین آوردن قند خون موثر می باشند اما بر روی تعداد کمی از آنها بررسی و تحقیق صورت گرفته است. مثلا عصاره ی گیاه دارچین با مکانیسم افزایش حساسیت بافتی به گلوکز،اثر ضد دیابتی دارد، یا گیاه هندوانه ابوجهل در رتهای دیابتی باعث کاهش سطح گلوکز خون گردید. یا گیاه کاسنی با نام علمی Cichorium intybus  با محتوای اینولینی خود اثر پایین آورندگی قند خون از خود نشان می دهد (38). همچنین عصاره پیاز باعث کاهش سطح گلوکز خون و بهبود در عملکرد سیستم تولید مثلی می گردد. در این پایان نامه اثر عصاره هیدروالکلی گیاه درمنه کوهی در رتهای دیابتی شده با استرپتوزوسین  بر بافت تخمدان و مقایسه آن با داروی شیمیایی متفورمین مورد بررسی قرار گرفته است.

تعداد صفحه : 143

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.