پزشکی

پایان نامه شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال و غرب تهران در سال 1392

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

عنوان : شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال و غرب تهران در سال 1392

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده بهداشت

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

عنوان

شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال و غرب تهران در سال 1392

استاد راهنما

دکتر رزا زاوشی

اساتید مشاور

دکتر بهرام رشیدخانی

دکتر رضا رستمی

دی ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 فصل اول: مقدمه و بیان مسآله
2 1-    مقدمه
2 1-2- بیان مسآله و اهمیت پژوهش
5 1-3- اهداف و فرضیات
5 1-3-1- هدف اصلی
5 1-3-2- اهداف فرعی
5 1-3-3- سوالات پژوهش
6 1-3-4- فرضیات پژوهش
7 فصل دوم: بررسی متون
8 1-    مقدمه
8 2-2- روش های شناسایی الگوهای غذایی
8 2-2-1- تحلیل عاملی
8 2-2-2- تحلیل خوشه ای
9 2-2-3- شاخص های تغذیه ای
9 2-3- مروری بر مطالعات انجام یافته
9 2-3-1- مطالعات انجام شده در زمینه افسردگی در ایران
11 2-3-2- مطالعات انجام شده در زمینه افسردگی در سایر کشورها
12 2-3-3- مطالعات انجام شده در زمینه الگوهای غذایی و افسردگی در ایران
12 2-3-4- مطالعات انجام شده در زمینه الگوهای غذایی و افسردگی در سایر کشورها
20 فصل سوم: روش پژوهش
21 3-1- مقدمه
21 3-2- نوع پژوهش
21 3-3- جامعه پژوهش
21 3-3-1- معیارهای ورود به مطالعه
22 3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه
22 3-5- روش گردآوری داده ها
23 3-6- ابزار گردآوری داده ها
23 3-6-1- ارزیابی متغیرهای جمعیتی، اقتصادی- اجتماعی، شیوه زندگی و وضعیت سلامتی
23 3-6-2- ارزیابی شدت افسردگی
23 3-6-3- ارزیابی دریافت های غذایی
24 3-6-4- ارزیابی فعالیت بدنی
25 3-6-5- ارزیابی وضعیت تن سنجی
25 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
28 3-8- مکان و زمان مطالعه
28 3-9- محدودیت های پژوهش
28 3-10- ملاحظات اخلاقی
29 3-11- تعریف واژه ها
31 فصل چهارم: یافته ها                 
32 4-1- تعیین شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه
33 4-2- الگوهای غذایی شناسایی شده
35 4-3- توزیع متغیرهای جمعیتی و اقتصادی – اجتماعی  در دسته های مختلف شدت افسردگی
37 4-4- توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، نمایه توده بدن و انرژی دریافتی در دسته های مختلف شدت افسردگی
39 4-5- توزیع متغیرهای جمعیتی در دسته های مختلف الگوهای غذایی
40 4-6- توزیع متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در دسته های مختلف الگوهای غذایی
42 4-7- توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، نمایه توده بدن و انرژی دریافتی در دسته های مختلف الگوهای غذایی
45 4-8- نسبت شانس و فاصله اطمینان 95% برای ابتلا به افسردگی در بین دسته های الگوهای غذایی
46 فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
47 5-1- بحث در مورد یافته های مربوط به افسردگی
47 5-1-1- بحث در مورد یافته های مربوط به شیوع افسردگی
48 5-1-2- بحث در مورد عوامل مرتبط با افسردگی
48 5-1-2-1- سن
48 5-1-2-2- بعد خانوار و تعداد فرزندان
48 5-1-2-3- تحصیلات
49 5-1-2-4- درآمد
49 5-1-2-5- وضعیت مالکیت منزل مسکونی
49 5-1-2-6- وضعیت شغلی
50 5-1-2-7- وضعیت تاهل
50 5-1-2-8- اندازه های تن سنجی
51 5-1-2-9- انرژی دریافتی
52 5-2- بحث در مورد یافته های مربوط به الگوهای غذایی
53 5-3- بحث در مورد الگوهای غذایی و افسردگی
57 5-4- نتیجه گیری
57 5-5- پیشنهادات
58 فهرست منابع
64

 

پیوست ها

 

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1- گروه های غذایی مورد استفاده در تحلیل الگوهای غذایی 27
جدول 4-1- شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه 32
جدول 4-2-  بار عاملی گروه های غذایی در الگوهای غذایی شناسایی شده 34
جدول 4-3- توزیع متغیرهای جمعیتی و اقتصادی – اجتماعی  در دسته های مختلف شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه 36
جدول 4-4-  توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، نمایه توده بدن و انرژی دریافتی در دسته های مختلف شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه 38
جدول 4-5-  توزیع متغیرهای جمعیتی در دسته های مختلف الگوهای غذایی در زنان مورد مطالعه 39
جدول 4-6- توزیع متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در بین دسته های مختلف الگوهای غذایی در زنان مورد مطالعه 41
جدول 4-7- توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، نمایه توده بدن و انرژی دریافتی در دسته های مختلف الگوهای غذایی در زنان مورد مطالعه 43
جدول 4-8-  ارتباط بین سن، تعداد افراد خانوده، تحصیلات، تحصیلات سرپرست خانوار، درآمد و انرژی دریافتی با افسردگی 44
جدول 4-9-  نسبت شانس و فاصله اطمینان 95% برای ابتلا به افسردگی در بین دسته های الگوهای غذایی 45

 

فصل اول:

مقدمه و بیان مسأله


1- مقدمه

در فصل اول به بررسی بیان مسأله و اهداف و فرضیات می پردازیم.

1-2- بیان مسأله و اهمیت پژوهش

افسردگی یک اختلال روانی رایج است که مشخصه آن احساس غمگینی، نداشتن انگیزه و عدم احساس لذت، اختلال خواب، تغییر در اشتها، احساس گناه و بی ارزش بودن، خستگی و کاهش تمرکز است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 350 میلیون نفر از مردم جهان از افسردگی رنج می برند (Marcus et al., 2012). در سال 2000، افسردگی چهارمین رتبه از نظر بار بیماری ها را به خود اختصاص داده و پیش بینی می شود که تا سال 2020، در جایگاه دوم این رتبه بندی در تمام گروه های سنی قرار خواهد گرفت (Ustun et al., 2004, Reddy, 2010). ناتوانی و از کار افتادگی ناشی از افسردگی برابر و یا حتی بیشتر از ناتوانی ناشی از دردهای مزمن، فشار خون، دیابت ملیتوس و بیماری عروق کرونر است. از پیامدهای این بیماری می توان به اختلال در عملکرد شغلی، تحصیلی و خانوادگی اشاره کرد و در شدید ترین موارد، افسردگی می تواند به خودکشی منجر شود. سالانه حدود یک میلیون نفر جان خود را در اثر خودکشی از دست می دهند (Marcus et al., 2012, Modabernia et al., 2008).

شیوع افسردگی در فرهنگ ها و قومیت های مختلف، متفاوت است (Modabernia et al., 2008). طبق مطالعه نوربالا و همکاران در ایران، افسردگی با شیوع 8/3 درصد در راس اختلال های روانی قرار دارد و بر اساس همین بررسی 21درصد افراد از علایم افسردگی رنج می برند (Noorbala et al., 2004). مطالعه نظری و همکاران در شهر خرم آباد نشان داد، 4/33 درصد افراد دارای علایم افسردگی هستند (Nazari et al., 2007). مدبرنیا و همکارانش در شهر رشت، شیوع اختلال های افسردگی را 5/8 درصد گزارش کردند (Modabernia et al., 2008). بر اساس مطالعه انجام شده توسط نظری و همکاران در شهر تهران، میزان شیوع اختلال افسردگی 5/22 درصد نشان داده شد. این میزان در زنان 2/29 درصد و در مردان 16 درصد گزارش شد (Nazari et al., 2001) .در مطالعه ای دیگر در شهر تهران، کاویانی و همکاران میزان افسردگی را در زنان 16/12 درصد و در مردان 47/8 درصد گزارش کردند (Kaviani et al., 2002). لازم به ذکر است که ابزار سنجش افسردگی در مطالعات مختلف، تفاوت داشت.

میزان شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان است (Modabernia et al., 2008, Mohammadi et al., 2005) و بیشتر در سنین 44-25 سال اتفاق می افتد (Waraich et al., 2004).

شواهد­ی وجود دارد که نشان می دهد تغذیه بر سلامت روان تاثیرگذار است. رژیم غذایی با التهاب، استرس اکسیداتیو و عملکرد و پلاستی- سیتی (انعطاف پذیری) مغز در ارتباط است که همه این عوامل بالقوه در بروز افسردگی دخالت دارند (Kessler, 2003, Blazer and Hybels, 2005, Le Port et al., 2012).

بیشتر مطالعات انجام گرفته در این زمینه به بررسی ارتباط  بین علایم افسردگی و موادمغذی خاص نظیر فولات و سایر ویتامین های گروه B و همچنین اسیدهای چرب چند غیراشباع (PUFA)  Polyunsaturated fatty acid    بر اساس نقش آنها در بیوسنتز، متابولیسم و پایداری غشای نورونی پرداخته اند، هرچند که نتایج به دست آمده متناقض بوده اند. باید اشاره کرد که مواد مغذی به تنهایی دریافت نمی شوند بلکه رژیم غذایی افراد متشکل از انواعی از غذاها با مجموعه ای از مواد مغذی است که ممکن است با هم تداخل داشته و یا بر هم اثر سینرژیک داشته باشند (Sugawara et al., 2012). به علاوه، اثر یک ماده مغذی به تنهایی ممكن است آنقدركم باشد كه تشخیص داده نشود ولی اثر تجمعی چندین ماده مغذی می تواند قابل توجه باشد. سطح بالای همبستگی متقابل میان برخی مواد مغذی نیز عامل دیگری است كه بررسی اثر هر ماده غذایی را به تنهایی بسیار دشوار می سازد. هنگام تجزیه و تحلیل مواد مغذی یا غذاهای خاص و تعیین ارتباط آنها با بیماری، اغلب بسیاری از تداخل های بین اجزای رژیم غذایی و خطر بیماری، نادیده گرفته می شود و در صورتی كه بخواهیم این تداخل ها را در نظر بگیریم، حجم نمونة بسیار بالایی مورد نیاز خواهد بود تا تداخل های متعدد، ارزیابی شود (Esmaillzadeh et al., 2005, Hu, 2002). با توجه به این مشکلات، بهتر است به جای بررسی غذاها یا مواد مغذی خاص، به بررسی الگوهای غذایی پرداخته شود.

تحلیل الگوهای غذایی در سال 1986 توسط Jacobson و همکارانش ارائه شد. در این روش گروهای غذایی که مصرف آن ها با هم در ارتباط است، توسط روش تحلیل عاملی به دسته هایی تقسیم بندی شده و هر دسته یک الگوی غذایی را تشکیل می دهد و به هر فرد بر حسب مقدار مصرف گروه های غذایی مختلف برای هر الگوی غذایی یک نمره داده می شود. سپس رابطه این نمرات و بیماری، مورد بررسی قرار می گیرد. با کمک این روش ریزمغذی ها و مواد غذایی جداگانه تعریف نمی شوند، بلکه به صورت دسته های بزرگ مواد غذایی که مصرف آن ها با هم در ارتباط است مورد بررسی قرار می گیرند (Hu et al., 1999).

مطالعات انجام گرفته در زمینه ارتباط الگوهای غذایی و افسردگی بیشتر مربوط به کشورهای توسعه یافته است (Sanchez-Villegas et al., 2009, Akbaraly et al., 2009, Jacka et al., 2010, Nanri et al., 2010, Le Port et al., 2012, Sugawara et al., 2012, Noguchi et al., 2013, Jacka et al., 2014, Ruusunen et al., 2014) و یافته های اندکی در این ارتباط در کشورهای در حال توسعه در دست است (Weng et al., 2012, Chan et al., 2014) و تنها مطالعه گزارش شده از منطقه خاورمیانه نیز مربوط به مطالعه ای است که در ایران در شهر تبریز انجام گرفته است (Rashidkhani et al., 2013). کاهش خطر افسردگی در رابطه با الگوی غذایی مدیترانه ای (Sanchez-Villegas et al., 2009)، الگوی غذایی سنتی (Jacka et al., 2010, Le Port et al., 2012)، الگوی غذایی سالم (Le Port et al., 2012, Rashidkhani et al., 2013)، الگوی غذایی کامل (Akbaraly et al., 2009)، الگوی غذایی متعادل (Ruusunen et al., 2014)، الگوی غذایی ژاپنی (Nanri et al., 2010)، الگوی غذایی میوه ها- سبزی ها و الگوی غذایی میان وعده ها- نوشیدنی ها- محصولات لبنی (Chan et al., 2014) مشاهده شده است. البته در برخی مطالعات چنین ارتباطی یافت نشد (Sugawara et al., 2012, Noguchi et al., 2013). هم چنین افزایش خطر ابتلا به افسردگی با الگوی غذایی غربی (Le Port et al., 2012, Jacka et al., 2014)، الگوی غذایی فرایند شده (Akbaraly et al., 2009)، الگوی غذایی اسنک (Le Port et al., 2012, Weng et al., 2012)، الگوی غذایی چرب- شیرین (Le Port et al., 2012) و الگوی غذای حیوانی (Weng et al., 2012) گزارش شده است. با این وجود، در  چندین مطالعه چنین ارتباطی مشاهده نشده است (Nanri et al., 2010, Sugawara et al., 2012, Noguchi et al., 2013, Rashidkhani et al., 2013).

با توجه به این­که اختلال افسردگی در تهران، به ویژه در بین خانم ها (Nazari et al., 2001, Kaviani et al., 2002)، از شیوع بالایی برخوردار است و با در نظر گرفتن این مسئله که الگوهای غذایی در فرهنگ ها، نژاد ها و مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است و با نظر به کمبود اطلاعات در زمینه نقش الگوهای غذایی در ارتباط با افسردگی در کشور (Rashidkhani et al., 2013)، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال وغرب تهران انجام گرفت.

تعداد صفحه :91

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.