رشته حسابداری

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان: مورد مطالعه حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان: مورد مطالعه حسابرسان  معتمد بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “MA

رشته  :حسابداری

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان: مورد مطالعه حسابرسان  معتمد بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر  محمد حسین رنجبر

استاد مشاور:

دکتر بیژن عابدینی

 

سال تحصیلی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

    عنوان                                     فهرست مطالب                                                    صفحه

       چکیده ………………………………………………………………………………………….1                                                      

    فصل اول : کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………16                                                                            

1- 1-مقدمه. 17

1-2- بیان مسئله. 18

1-3- ضرورت انجام تحقیق… 20

1-4-اهداف تحقیق… 21

1-5-  سؤالات تحقیق… 22

1-6-  فرضیه ها ی تحقیق 23

1-7-قلمرو تحقیق 24

 1-7-1-قلمرو موضوعی……………………………………….…………….. ……………..24

  1-7-2-قلمرو مکانی.. 24

1-7-3 قلمرو زمانی.. 25

1-8روش شناسی تحقیق… 25

1-9ابزار گردآوری داده ها واطلاعات 25

1-10روش تجزیه وتحلیل داده ها 26

 

1-11 تعریف عملیاتی متغیرها 27

1-11-1گزارش حسابرسی   27

1-11-2 استقلال حسابرسی 27

1-11-3 حسابرسان مستقل  28

1-11-4 شرکا یا سهامدارن 28

1-12  خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………. 29

فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………..30

2-1 مقدمه. 31

2-2 حسابرسی به عنوان یک رشته علمی … 32

2-3مختصری از فرایند حسابرسی در ایران …………………………………………………………………………….33

2-4 شک وتردید ،رسیدگی وحسابرسی (چرایی حسابرسی ). 34

2-4-1 شک و تردیدورسیدگی وحسابرسی 34

2-5 استفاده کنندگان از صورت های مالی 35

2-6  حسابرسی ومسئولیت در مقابل اشخاص ثالث 36

2-7 تقلب در حسابرسی صورت های مالی …….. …………….. 37

     2-7-1 تعریف تقلب 37

        2-7-2 طبقه بندی انواع تقلب38

        2-7-3روش های کشف وپیشگیری تقلب. 39

        2-8 حسابرسی چیست ووظیفه اصلی حسابرسان شامل چه موارددی است؟. 39

        2-8-1 چرا استانداردهای بین المللی درایران اجرا نمی شود؟ 41

2-8-2حسابرسان از مجامع عمومی چه انتظاری دارند. 42

        2-9 مسئولیت های مدیریت درباره کیفیت دردرون موسسه 44

        2- 10استقلال. 45

        2-11 ارزیابی رعایت قوانین ومقررات در حسابرسی صورت های مالی . 48

2-12حسابرسی چیست . 52

2-12-1)نقش حرفه حسابرسی درجامعه 53

2-12-2)تعریف کنترل داخلی  55

2-12-3)هدف حسابرسی عملیاتی   56

2-13)استقلال حسابرس داخلی   57

2-14)چارچوب نظری استقلال حسابرس   58

 

2-15- مفاهیم استقلال حسابرس  59

2-15- 1الزامات جدید استقلال حسابرس   60

2-16-گزارش حسابرسی    64

2-17-حسابرس مستقل   65

2-18-بازرس قانونی   65

2-19-عوامل افزاینده استقلال حسابرس   65

2-20-استنباط استفاده کنندگان درباره استقلال حسابرس    74

فصل سوم روش تحقیق………………………………………………………………………………………….77

3-1 –مقدمه. 78

3-2-روش تحقیق… 78

3-3-جامعه آماری تحت مطالعه. 79

3-4-نمونه و روش تعیین حجم نمونه. 80

3-5روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 81

3-6-روش تجزیه وتحلیل داده ها  84

3-6-1-ضریب همبستگی     84

3-6-2-رگرسیون   86

3-6-2-1-ضریب تعیین ساده 1  91

3-6-2-2-ضریب تعیین تعدیل شده 2  92

3-6-2-3-برآورد نقطه ای  92

3-6-2-4-خطای استاندارد 1  92

3-6-2-5-خطای استاندارد شیب  92

3-6-2-6-خطای استاندارد عرض از مبدأوحدود اطمینان  94

3-7-روایی و پایایی تحقیق… 94

3-7-1-آزمون کولوگرف -اسمیرونوف  96

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق…………………… ………………………………..   98

4-1-  مقدمه. 99

4-2-داده های آماری توصیفی   99

4-3-آزمون فرضیه ها 105

        4-3-1-آزمون فرضیه اول . 105

4-3-2-آزمون فرضیه دوم   106

4-3-3- آزمون فرضیه سوم 107

4-4-خلاصه فصل   108

 

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات ……………………………………………………………..109

5-1-  مقدمه. 110

5-2-خلاصه نتایج   110

5-3-پیشنهادات تحقیق 113

5-4-پیشنهاد های کاربردی 115

5-5-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 116

5-6-محدودیت های تحقیق 116

منابع و مآخذ.. 217

 پیوست ها 224

 

           عنوان                                          فهرست جداول                                                        صفحه

جدول 3-1 53

جدول 3-2 56

جدول 4-3 76

جدول 4-4 94

جدول 4-5 96

جدول 4-6 108

جدول 4-7. 132

جدول 4-8 135

جدول 4-9 137

جدول 4-10 155

جدول 4-11 156

جدول 4-12 160

جدول 4-13 164

جدول 4-14 173

جدول 4-15 181

جدول 5-16 200

جدول 5- 17 202

جدول 5- 18 207

 

   عنوان                                        فهرست نمودارها                                   صفحه

نمودار 1-1   13

نمودار 4-2 132

نمودار 4-3 148

نمودار 4-4 149

نمودار 4-5 150

نمودار 4-6 157

نمودار 4-7 161

نمودار 4-8 166

نمودار 4-9 175

 

   چکیده:

تصمیمات صحیح اقتصادی مستلزم وجود اطلاعات صحیح مالی است واطلاعات صحیح مالی خروجی فرایند حسابداری است.زمانی این اطلاعات قابلیت اتکا واعتماد در تصمیم گیری را خواهند داشت که از کیفیت لازم برخوردار باشند.اطمینان از کیفی بودن اطلاعات نیز از طریق فعالیتهای حسابرسی کسب می شود .اطلاعات مالی ممکن است بنا به دلایل مختلفی از جمله اینکه گزارش مدیریت است یا هر عامل دیگری از قبیل دستکاری عامدانه،تقلب ،تحریف ویا اشتباهات غیر عامدانه    ،درست وقابل اعتماد نباشد لذا حسابرسی این اطمینان را بطور منطقی ایجاد می کند که صورتهاوگزارشهای مالی که حسابرسی شده اند قابلیت اتکای بیشتری داشته باشند.بطور خلاصه می توان گفت هیچ عاملی به اندازه رسیدگی وحسابرسیهایی که توسط حسابرسان مستقل انجام می شود نمی تواند از منافع مالکان ،سهامدارن  وکلیه اشخاص ثالث در شرکتها حمایت کند.

حسب اهمیت موضوع ،این پژوهش با هدف شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رأی ونوع اظهار نظر حسابرسان انجام شده است.این تحقیق از نوع توصیفی وبه روش همبستگی است که شامل دو نوع متولوژی است.از یک طرف برای جمع آوری داده های مربوط به عوامل موثر بر استقلال رأی حسابرسان از پرسشنامه استاندارد شده ای استفاده شده است و از طرفی دیدی برای عوامل موثر بر نوع اظهار نظر حسابرسان از اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی وداده های ثانویه استفاده گردیده است.

نتایج تحقیق بیانگر این است که در بین عوامل فردی تمایل به استقلال طلبی از این عوامل سازمانی سازمانی حق الزحمه مشروط واعتبار موسسه واز بین عوامل محیطی شرایط اقتصادی ومحدویت های قانونی بر استقلال رأی حسابرس اثر منفی داری دارند ،همچنین عوامل واژگان کلیدی :استقلال رأی ،نوع اظهارنظرحسابرسان ،حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران ،بر نوع اظهار نظر حسابرس موثرند.

 

فصل اول


کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه:

توسعه روز افزون فعالیتهای اقتصادی وتجاری نیاز به کنترلهای بیشتر برای حفاظت از منافع سرمایه گذاران وسایر اشخاص ثالث ذینفع راتشدیدمی نماید. حسابرسان درواقع افرادی دارای صلاحیت فنی وتخصص کافی برای بررسی فعالیتهای مالی شرکتی و اظهارنظر درمورد مطلوبیت صورتهای مالی می باشند که علاوه برداشتن تخصص وتجربه کافی ،می بایست از استقلال رأی نیز برخوردار باشند.

از آنجا که ارزش اظهار نظر حسابرس به بی طرفی حسابرس و عاری بودن او از تضاد منافع می باشد از این رو برای رفع این مشکل ونیز جلوگیری از مخدوش شدن استقلال حسابرسان در ارائه خدمات به صاحب کاران، مجامع حرفه ای به وضع چارچوب های قاونی پرداخته اند.

حرفه ی حسابداری وحسابرسی از پیچیده ترین ومنضبط ترین حرفه هاتلقی می گردندو به دلیل نوع وماهیت خدمات ارائه شده از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردارند. تداوم این اعتبار واعتماد ونیز تقویت آن، به پایبندی فکری وعملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد.

وجود برخی شرایط در محیط فرایند گزارشگری امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را بسیار مشکل می سازد، تقاضا برای حسابرسی در فرایند گزارشگری که تحت شرایط تضاد منافع، پیامد های اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی فعالیت های اقتصادی و عدم دسترسی مستقیم انجام شود قابل توجیه است. تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده واستفاده کننده اطلاعات مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است حتی در صورت نبود تضاد منافع  (چه واقعی چه متصور )بین این دو گروه، نیاز به خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل که دارای تخصص وتجربه کافی باشد ضروری واجتناب ناپذیر است.

تحقیق حاضر با عنوان رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رأی ونوع اظهارنظر حسابرسان درپنج فصل طراحی وانجام شده است.که فصل اول کلیات تحقیق را شامل می گردد .فصل دوم ادبیات موضوعی وپیشینه تحقیق را دربر می گیرد.فصل سوم روش انجام تحقیق یا متولوژی تحقیق است.در فصل چهارم ابتدا توصیفی از ویژگی های متغیرها ارائه خواهد شدودرارائه آن تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیات را شامل می گرددودرفصل پنجم خلاصه نتایج ویافته های پژوهش تحلیل می شود.

1-2-بیان مسئله:

استقلال رأی حسابرسی عبارتست از  از یک استقلال حرفه ای که درآن حسابرس می کوشد به هر نحو ممکن بی طرفی وعدم وابستگی خود را به واحد مورد رسیدگی حفظ نماید.این بی طرفی واستقلال می بایست درتمام مراحل حسابرسی در نظر گرفته شده به ویژه در گزارشگری حسابرسی باید به عنوان یک الگوی ذهنی وعینی مد نظرقرار گیرد.در هر موقعیتی از حسابرسی ،این سوال به وجود می آید که آیا حسابرس از نظر ذهنی مستقل از مدیریت   وصاحبکار وفشارهای وارده به او هنگام تصمیم گیری های مالی است یا خیر(مائوتزو شرف،1961)[1]

با این نگرش در مورد این موقعیت حسابرسان موافق است که استقلال رأی یک نگرش ذهنی است وآن را به ویژگی فردی یعنی درستکاری وشخصیت وی پیوند می دهد ولی پیوند استقلال رأی صرفاً به این دوعامل ،کاملاً منطقی نیست.(فیلینت،1988)

عوامل متعددی می توانند استقلال رأی حسابرس ونوع گزارش حسابرسی را تحت شعاع قرار دهند که بر اساس پیشینه های مطالعه شده می توان عوامل فردی ،سازمانی ومحیطی را نام برد .عوامل فردی اغلب از قبیل درستکاری وشخصیت حسابرس و تمایل اوبه استقلال طلبی است .عوامل سازمانی نیز شامل مواردی از قبیل قراددادهای حسابرسی ونوع رابطه با مدیران شرکت مورد رسیدگی است وعوامل محیطی شامل عوامل کلان و تاثیر گذار می باشند.ویا می توان گفت که حسابرسی باکیفیت از طریق بهبود قابلبت اتکا وافزایش اعتبار فرایند گزارشگری مالی به سودمندی این فرایند وکارایی بازار سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرس به عوامل متعددی از جمله ویژگی های شخصی کارکنان حسابرس،  سیاست ها وروش های موسسه حسابرسی وگرایش ها وشامل کلیه عوامل محیطی وداخلی گزارش حسابرسی بستگی دارد. افزون براین،مراجع عمومی یا حرفه ای تدوین مقررات به حفظ کیفیت حسابرسی کمک می کنند.

استقلال در این ساختار یعنی عینیت یا عدم انحراف از قضاوت دقیق ،بررسی دیدگاه (مائوتزوشرف،1961)[2]حسابرس می بایست درمراحل وشرایط زیر استقلال خودرا حفظ نماید.

1-استقلال در برنامه ریزی حسابرسی که با آزادی از کنترل ویا انتخاب آزاد روش ها رویدادها کسب می شود.

2-استقلال در گردآوری وارزیابی شواهد :یعنی آزادی در انتخاب   زمینه ها،فعالیت های روابط فردی وامکان دستیابی به منابع مورد نظر

3-استقلال در گزارشگری :یعنی آزادی درارائه نظردیدگاه بدون تاثیرپذیری از عوامل مختلف

 

براین اساس ،عوامل مختلفی می تواند بر هر یک ا مراحل مذکور که زمینه ساز استقلال رأی حسابرس است تاثیرگذار باشد.کمیسیون بورس اوراق بهادر در آمریکا و در گزارش های سالانه خود به استقلال رأی حسابرسان توجه ویژه ای داردومواردی پیش آمده  است که گزارش نماید،استقلال رأی حسابرسان  درآن موارد مخدوش شده است.عواملی مانند روابط با مدیریت صاحبکار وحق الزحمه خدمات غیرحسابرسی. همچنین  کمیسیون مذکوربرخی از خدمات غیر حسابرسی را شناسایی کرد که ارائه آن توسط حسابرسان برای صاحبکار باعث مخدوش شدن استقلال حسابرس می گردد. این خدمات شامل:

1-دفترداری یا هرگونه خدمات مرتبط با ثبت حسابداری یا صورت های مالی صاحبکار

2-طراحی واجرای سیستم های اطلاعات مالی

3-خدمات ارزیابی یا ارزشیابی، اظهارنظر درخصوص مطلوبیت یا گزارش آورده های غیر نقدی

4-خدمات کارشناسی بیمه

5-خدمات حسابرسی داخلی

6-وظایف مدیریتی

7-منابع انسانی

8-دلالی یا معامله گری ، مشاوره سرمایه گذاری

9-خدمات قانونی

علاوه برموارد فوق،می توان به نقش عوامل متعدد دیگری براستقلال رأی حسابرسان اشاره کرد.عواملی که گاه توسط سازمان های حرفه ای وگاه در پیشنه های تحقیقات مرتبط دیده شده است.به هرحال باتوجه به حساسیت موضوع استقلال رأی حسابرسان در محافل حرفه ای وپژوهش مسئله تحقیق حاضر این است که چه عواملی براستقلال رأی حسابرسان موثراست؟اگراین طبقه بندی شامل عوامل فردی ،سازمانی ومحیطی باشند،نقش کدام عوامل بر استقلال رأی حسابرس بیشتر است وهمچنین چه عواملی بر نوع اظهار نظر حسابرسان موثراست.

1-3-ضرورت انجام تحقیق:

تورنتو (2003)[3]به این نتیجه رسید که بیشتر ذینفعان درک متفاوتی از این نکته دارند که چه نوع خدماتی ،استقلال حسابرسان را مخدوش می کند.بنددرک درست از عوامل وموقعیت هایی که استقلال رأی حسابرسان را مخدوش نماید، می تواند مورد توجه همه اشخاص ثالث ذینفع قرار گیرد.اندازه شرکت موردرسیدگی واندازه موسسه حسابرسی ،درجه اعتبار موسسه حسابرسی ،تجربه وتخصص حسابرس،وضعیت عوامل اقتصادی وسیاسی جامعه و وضعیت کسب وکار در حرفه نیز می توانند هر کدام تاثیر متفاوتی براستقلال رأی ونوع گزارش حسابرسی داشته باشد.

شرکت های بزرگتر سیستم کنترل داخلی قوی داشته و کیفیت گزارشگری بالایی  دارند. از طرف دیگر،  به دلیل حق الزحمه ی حسابرسی بیش تر، حسابرسان سعی  می کنند به هر قیمتی حسابرسی این شرکتها را به دست آورند. اگر چه شرکت های کوچکتر دارای حق الزحمه پایینی هستند اما ممکن است حسابرسی ساده تری داشته باشند بنابراین ،  اندازه (بزرگ وکوچک ) شرکت مورد حسابرسی می تواند منجر  به افزایش استقلال وهم منجر به کاهش استقلال حسابرس شود .

همچنین موسسات حسابرسی بزرگتر  از شهرت بالاتری برخوردارند و معمولا هزینه بیشتری را صرف آموزش حسابرسان خود می کنند و کنترل کیفی قوی تری دارند و موسسات حسابرسی بزرگ برای افزایش کیفیت حسابرسی خود سرمایه گذاری می کنند به همین دلیل کمیته استاندارد هااستقلال شهرت واعتبار موسسه را مهم ترین عامل حفاظت از استقلال رأی می داند.

باتوجه به مطالب ذکرشده واین واقعیت که هیچ عاملی نمی تواند به اندازه حسابرسی مستقل و بی طرف از منافع سرمایه گذاران حفاظت نماید، ضرورت انجام پژوهش که نشان می دهد که چه عواملی بر استقلال رأی حسابرسان موثر است احساس شد، همچنین تعیین اینکه عوامل تأثرگذار از نوع محیطی یا داخلی هستند وچه رتبه ای در تإثیرگذاری دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج پژوهش می تواند به حسابرسان و سایرذینفعان و فعالان سرمایه گذاری در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک نماید.

[1] -MAUTZ& SHARAF

2 – FLINT

 

[2] -MAOTEZ & SHERF

[3] -TORENTO

تعداد صفحه : 126

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.