رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی مزایایی است كه مصرف كنندگان در هنگام خرید شامپو به آن اهمیت می دهند

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : شناسایی مزایایی است كه مصرف كنندگان در هنگام خرید شامپو به آن اهمیت می دهند

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 1

مقدمه 2

1-1  بیان موضوع تحقیق 2

1-2  مسئله تحقیق 4

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4  اهداف تحقیق 6

1-5  مدل و متغیرهای تحقیق 7

1-6  سوالات تحقیق 9

1-7  فرضیه های تحقیق 9

1-8  پیشینه تحقیق 10

1-9  قلمرو تحقیق 11

1-10  نوع تحقیق 11

1-11  روش و ابزار گردآوری داده ها 12

1-12  جامعه و نمونه آماری 12

1-13  روش تلخیص، توصیف داده ها و آزمون فرضیات 12

1-14  تعریف عملیاتی متغیرها 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 14

2ـ1  مقدمه 15

2ـ2  بخش بندی بازار 16

2ـ2ـ1  تعیین بازار مورد هدف 19

2ـ2ـ2  ایجاد پایگاه در بازار (مکان یابی) 20

2ـ3  مفاهیم بخش بندی 21

2ـ4  مزایای بخش بندی 22

2ـ5  فرایند بخش بندی بازار 26

مرحله 1: تعریف بازار و شناسایی تعاملات آن 27

گام اول: ترسیم نقشه بازار 27

مرحله 2: شناسایی مشتریان و تعاملات آنها 29

گام دوم: خریداران چه کسانی هستند؟ 29

گام سوم: چه محصولی از چه کانالی، در چه زمانی، و با چه روشی خریداری می شود؟ 29

گام چهارم: چه کسی چه چیزی می خرد؟ 29

مرحله 3: بخش بندی بازار 30

گام پنجم: چرا خریداری می شود؟ 30

گام ششم: شکل دهی بخش ها 30

گام هفتم: چک کردن بخش ها 31

مرحله 4: تعریف جذابیتهای هر یک از بخش های بازار 31

گام هشتم: معیارهای جذابیت بخش 31

گام نهم: وزن دهی به معیارها 36

گام دهم: معیار امتیازدهی 37

گام یازدهم: نمره دهی به بخش ها 37

مرحله 5: شناسایی قابلیت‌های رقابت پذیری شرکت در هر یک از بخش ها 37

گام دوازدهم: رقابت پذیری شرکت در هر بخش 37

2-6   رویكردی دیگر نسبت به فرایند بخش بندی 40

2-7  تقسیم بندی بخش های بازار 41

2-7-1   بازاریابی انبوه 41

2-7-2   بازاریابی مبتنی بر بخش هایی از بازار 42

2-7-3   بازاریابی بر مبنای بخش های ویژه ای از بازار 43

2-7-4   بازاریابی خرد 43

2-8  استراتژیهای ورود به بخش های بازار 45

2-8-1   بازاریابی یكسان 46

2-8-2   بازاریابی تفكیكی 46

2-8-3   بازاریابی متمركز 47

2-9  فاکتورهای موثر در انتخاب استراتژی ورود به بخش های بازار 47

2-10  قواعد واصول بخش بندی 48

2-11  عناصر فرایند برنامه ریزی استراتژیک 51

2-12  طبقه بندی متغیرهای بخش بندی 53

2-12-1  بخش بندی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی 54

2-12-2  بخش بندی بر اساس مناطق جغرافیایی 59

2-12-3  بخش بندی بر اساس عوامل روانشناختی 59

2-12-4  بخش بندی بر اساس عوامل رفتاری 65

2-13  اهداف بخش بندی بازارهای مصرفی 70

2-14   روند استفاده از فنون بخش بندی بازار 71

2-15 بخش بندی بازار شامپو بر اساس منافع مورد نظر مصرف کنندگان 73

2-16  تکنیک های تحلیلی بخش بندی 74

بخش دوم: پیشینه تحقیق 75

2-17   مطالعات بین المللی انجام شده در زمینه بخش بندی بازار 75

2-18  مباحث بخش بندی بازار بین المللی 76

2-19 خلاصه تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه بخش بندی بازار 79

2-20  تاریخچه شرکت صحت و معرفی محصولات آن 89

2-21 خلاصه فصل 93

فصل سوم: روش تحقیق 96

3-1   مقدمه 97

3-2  نوع تحقیق 97

3-3  ابزار پژوهش 97

3-3-1   تبیین پرسشنامه 98

3-3-2  توزیع سوالات پرسشنامه برای فرضیات تحقیق 98

3-3-3   روایی پرسشنامه 99

3-3-4  پایایی ( اعتبار ) پرسشنامه 99

3-4  جامعه آماری 100

3-5  نمونه آماری 100

3-5-1  تعیین حجم نمونه 101

3-6   روش های آماری بخش بندی و آزمون فرضیه ها 102

3-7  فنون آماری بخش بندی 102

3-7-1  تحلیل عاملی 103

3-7-2  تحلیل خوشه ای 103

3-7-2-1  تحلیل خوشه ای K-Means 104

3-7-2-2  تعداد خوشه ها 105

3-7-3  فنون تحلیل آماری آزمون فرضیه ها 106

3-7-3-1  تحلیل واریانس یکطرفه 106

3-7-3-2  آزمون استقلال کای- مربع. 106

3-7-3-3  آزمون کروسکال- والیس 106

فصل چهارم: تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 108

4-1  مقدمه 109

4-2  توصیف و تحلیل داده های جمعیت شناختی 109

4-2-1  جنسیت 110

4-2-2  وضعیت تاهل 110

4-2-3  شغل 110

4-2-4  تحصیلات 111

4-2-5   سن 112

4-2-6  تعداد اعضای خانواده 112

4-2-7  درآمد 112

4-3  تحلیل داده های مدل تحقیق 113

4-4  اجرای تحلیل خوشه ای و شناسایی بخش های بازار 116

4-5  آزمون فرضیه ها 117

4-5-1  آزمون فرضیه  فرعی اول 117

4-5-2  آزمون فرضیه فرعی دوم 118

4-5-3  آزمون فرضیه فرعی سوم 119

4-5-4  آزمون فرضیه فرعی چهارم 120

4-5-5  آزمون فرضیه فرعی پنجم 121

4-5-6  آزمون فرضیه فرعی ششم 122

4-5-7  آزمون فرضیه فرعی هفتم 123

4-5-8  آزمون فرضیه فرعی هشتم 124

4-5-9  آزمون فرضیه فرعی نهم 125

4-6  اولویت بندی منافع مورد نظر مصرف كنندگان در خرید شامپو با بهره گرفتن از آزمون فریدمن: 126

4-7 اولویت بندی عوامل موثر در خرید شامپو با بهره گرفتن از آزمون فریدمن 127

فصل پنجم: تحلیل یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادها 128

5-1  مقدمه 129

5-2  تحلیل یافته ها 129

5-2-1   نتایج تحلیل عاملی 129

5-2-2  نتایج بخش بندی 130

5-2-3  نتایج حاصل از فرضیات 131

5-2-4  اولویت بندی منافع مورد نظر مصرف كنندگان در خرید شامپو با بهره گرفتن از آزمون فریدمن 134

5-2-5  اولویت بندی عوامل موثر در خرید شامپو با بهره گرفتن از آزمون فریدمن 134

5-2-6  تدوین استراتژی برای انتخاب كانال های توزیع 135

5-3  نتیجه گیری 135

5-3-1  توصیف و تحلیل داده های جمعیت شناختی 135

5-3-2  توصیف و تحلیل متغیرهای مدل منافع پژوهی خرید 135

5-4  محدودیت های پژوهش 137

5-5  پیشنهادها 138

5-5-1  پیشنهاد هایی بر اساس یافته های تحقیق 138

5-5-2  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 139

منابع 141

پیوست یك: داده های توصیفی بخشها 148

پیوست دو: خروجی آزمون ها 156

پیوست سه: پرسشنامه 158

پیوست چهار: پرسشنامه رابط 162

 

 

فصل اول:

 كلیات تحقیق

 

 


مقدمه

امروزه به دلیل افزایش رقابت، بازاریابی و تحقیقات بازار به عنوان مولفه های پیشرفت شركت ها عمل می كنند و با شناسایی و ارزیابی مشتریان و بازار در صدد ارائه راهكارهایی برای بهبود هدف غایی شركت ها یعنی سودآوری آنها هستند.

یكی از اصول مسلم حاكم بر بازار رقابتی كنونی مشتری مداری و اعتقاد به اصول مشتری محوری می باشد. در واقع عصر امروز را عصر “تولید هدفمند” نام نهاده اند. بنابراین امروزه شركت ها از شیوه بازاریابی انبوه دست برداشته و به بازاریابی مبتنی بر هدف روی آورده اند. در این روش كل بازار را به بخش های مختلفی تقسیم می نمایند و بهترین و مناسب ترین بخش ها را بر می گزینند و برای ارائه خدماتی سودآور، بهتر از رقبای خود، استراتژی های سازمانی را تدوین و طرح ریزی می نمایند.

از آنجا كه برای بخش بندی بازار مبنای ثابتی وجود ندارد، تا شركت ها بر اساس آن بازارهایشان را بخش بندی نمایند، برای بخش بندی بازار روی متغیرهای زیادی كار شده است، به طوری كه این متغیرها به تنهایی و یا به صورت جمعی ساختار بازار را نشان می دهند.

در این فصل سعی بر آن است تا ضمن بیان ضرورت و اهداف تحقیق و توضیح خلاصه ای از مبانی و متغیرهای بخش بندی بازار، مدل تحقیق به منظور شناسایی متغیر مناسب، جهت بخش بندی بازار شامپو ارائه گردد.

1-1  بیان موضوع تحقیق

با توجه به اینکه امروزه در بازار عرضه محصولات از تقاضای آن زیادتر شده است و شرکت های مختلف انواع گوناگونی از محصولات با ویژگی های مختلف را به بازار عرضه می کنند و از طرف دیگر مصرف کنندگان تنها محصولی را می خرند که نیازها و خواسته های آنها را بهتر برآورده کند. یکی از ابزارهای قوی برای شناسایی دقیق نیازهای مشتریان و ارضای این نیازها بخش بندی بازار می باشد. در بخش بندی بازار نیازهای مشتریان شناسایی و افرادی که دارای نیازهای مشترکی هستند در یک گروه قرار می گیرند. بازار از خریداران تشکیل می شود و خریداران تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. این امکان وجود دارد که خریداران از نظر خواسته، قدرت خرید، محل جغرافیایی، نوع نگرش و شیوه خرید با یکدیگر متفاوت باشند بنابراین سازمان هایی که در بازارهای مصرفی یا تجاری محصولات یا خدماتی را عرضه می نمایند نمی توانند نظر همه خریداران را با یک محصول و یک شیوه بازاریابی به طرف خود جلب نمایند. خریداران دارای نیازهای متفاوت بوده و به هنگام خرید از روش های مختلف استفاده می نمایند. بنابراین امروزه شرکت ها از شیوه بازاریابی انبوه دست برداشته و به بازاریابی مبتنی بر هدف روی آورده اند. این نوع بازاریابی به شرکت ها کمک می کند تا از فرصت های بازاریابی خود بهتر استفاده نمایند. لازمه بازاریابی مبتنی بر هدف بخش بندی بازار می باشد. بخش بندی بازار که به معنی تفکیک بازار بر اساس گروه های مصرف کننده است شامل گروهی از افراد می شود که ضمن دارا بودن یک یا چند ویژگی مشترک دارای نیازها یا واکنش های مشابه نسبت به کالاها و برنامه های بازاریابی شرکت هستند. و از دو بعد برای شرکت ها مفید است اول اینکه موجب می شود تا شرکت با توجه به توانایی هایش مشتریان را انتخاب کند تا نسبت به رقبا بهتر بتواند نیازهایشان را برآورده نماید. دوم اینکه موجب می شود فعالیت های بازاریابی شرکت در یک بخش متمرکز شده و به بخش هایی سوق داده شود که کارایی بیشتری داشته و با تناسب بیشتر با این بخش ها فعالیت های بازاریابی را طراحی نماید.

حال، با توجه به رقابتی بودن بازار شامپو در این تحقیق سعی بر این است كه با توجه به مدل منافع پژوهی خرید به بخش بندی بازار شامپو صحت پرداخته شود. برای نیل به این هدف 16 مزیت را که به نظر می رسد در خرید شامپو برای مصرف کنندگان دارای اهمیت باشد شناسایی شد. و بر اساس این مزیت ها افراد با نیازهای مشابه را در یک گروه قرار می گیرند. برای بخش بندی بازار مدل های مختلفی وجود دارد. در شكل 1-1 مدل های سه گانه بخش بندی بازار نشان داده شده است. كه عبارتند از:1) بخش بندی بر اساس ویژگی های فردی  2) بخش بندی بر اساس مزایا   3) بخش بندی بر اساس عوامل رفتاری

متغیرهای این مدل های سه گانه در این تحقیق به طور كامل تشریح شده است. در مدل بخش بندی بر اساس ویژگی های فردی متغیرهای معروف عبارتند از: 1) جمعیت شناختی 2) جغرافیایی
3) روانشناختی و سبك زندگی در مدل دوم بخش بندی بر اساس مزایا متغیرهای معروف عبارتند از: 1) منافع پژوهی 2) وضعیت خرید و همچنین در مدل سوم بخش بندی بر اساس عوامل رفتاری متغیرهای معروف عبارتند از: 1) گرایش 2) میزان مصرف 3) وفاداری به مارك. مدل مورد استفاده در این پژوهش برای بخش بندی بازار، مدل منافع پژوهی خرید است كه از مدل های سه گانه بخش بندی بازار استخراج شده است. در این مدل بازار بر اساس مزایایی كه مصرف كنندگان از خرید كالا جستجو می كنند به بخش های مختلف تقسیم می شود. نكته دیگری كه در بخش بندی بازار باید مد نظر داشت این است كه برای بخش بندی مبنای ثابتی وجود ندارد كه شركت ها بر اساس آن بازارهایشان را بخش بندی كنند. بلكه برای بخش بندی متغیرها و مبانی زیادی وجود دارد كه بایستی با توجه به ماهیت محصول(خدمات) و بازارها مبانی مناسب مشخص و برای بخش بندی بازار انتخاب شوند.و در نهایت بزرگترین مزیت بخش بندی تعریف مجدد بخش های بازار و اولویت بندی آنها برای هدف گذاری و تعیین آمیخته بازاریابی خاص هر بخش است.

تعداد صفحه : 198

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.