فنی و مهندسی

پایان نامه ارشدرشته کامپیوتر: Software Release Planning Through artificial intelligence

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   کامپیوتر با عنوان :Software Release Planning Through artificial intelligence  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی كامپیوتر- نرم افزار

عنوان :
Software Release Planning Through
 Artificial Intelligence
استاد راهنما :
دكتر علی معینی
نگارش:
ناهیده عرفانی راد

چکیده:

در مهندسی نرم افزار یكی از دغدغه هایی موجود این است كه ورژن جدیدیک نرم افزار چه زمانی باید ارایه
شود.لذا با توجه به محدودیتهای مختلف مانند محدودیت منابع ، هزینه و ریسك ، تخمین دقیق این زمان بسیار
حایز اهمیت است. زیرا بطور مستقیم در ارزش نهایی محصول نرم افزاری اثر گذار میباشد.
دراین راستا مدیریت نیازمندیها با توجه به درجه اهمیت نیازهایی كه از سوی مشتری و تمامی ذینفعان پروژه
مطرح میگردد ، featureهای مختلف را درجه بندی نموده و بر اساس الویت بندی درجه اهمیت آنها ، این
featureها را به سیستم الحاق مینماید.
این موضوع كمك می كند تا برنامه ها و هزینه تغییر نیازمندیها تخمین زده شود و الویت بندی نیازمندیها بر
اساس درجه اهمیت و سهم آنها در ارزش نهایی پروژه معین گردد. بنابراین دلیل بسیار خوبی برای اثبات اهمیت
بلوغ این فرایندها وجود دارد.

مقدمه:

با توجه به گستردگی روز افزون دانش كامپیوتر ، و با عنایت به اینكه در این برهه از زمان ، زمانبندی مناسب در
انتشار نرم افزار و كاهش هزینه های تولید نرمافزار نقش مهمی در تأمین محصولات نرمافزاری به بازار ایفاء
میكند
بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم در ســالهای اخیــر ســعی شــده اســت بــا اســتفاده از انــواع سیــستم هــای
هوشـــمند و خبـــره بـــه زمـــان انتـــشار بهینـــه دســـت یافـــت . سیـــستم هـــایی هوشـــمندی نظیـــر الگـــوریتم
ژنتیـــك ، شـــیكه هـــای عـــصبی ، منطـــق فـــازی و سیـــستم هـــای تكامـــل تـــدریجی بـــه ایـــن موضـــوع
پرداختــــه اســــت .در ایــــن نوشــــته ســــعی شــــده اســــت ابتــــدا بــــه بررســــی موضــــوع release
planning پرداختـــه شـــود ســـپس بـــا اســـتفاده از الگـــوریتم ژنتیـــك بـــه ارایـــه روشـــی بـــرای تولیـــد
زمان انتشار بهینه یا یک ورژن جدید نرم افزارپرداخته میشود.
 در ایــن راســتا مــدیریت نیازمندیهابــه كنتــرل نیازهــایی كــه قــرار اســت بــه سیــستم اختــصاص یابــد
، میپردازد.
ایـــن موضـــوع كمـــك میكنـــد تـــا هزینـــه در نظـــر گـــرفتن نیازههـــای جدیـــد كـــاهش یافتـــه و الویـــت
بندی نیازهها بر اساس درجه اهمیت آنها و سهم آنها در ارزش نهایی پروژه لحاظ گردد.
الگــوریتمهــای ژنتیــك الگــوریتمهــای قدرتمنــدی در یــافتن جــواب مــسئله هــستند، امــا بایــد توجــه
داشـــت كـــه شـــاید بتـــوان كـــاربرد اصـــلی ایـــن الگـــوریتم هـــا را در مـــسائلی در نظـــر گرفـــت كـــه
دارای فـــضای حالـــت بـــسیار بـــزرگ هـــستند و عمـــلاً بررســـی همـــه حالـــتهـــا بـــرای انـــسان در
زمـــانهـــای نرمـــال (در حـــد عمـــر بـــشر ماننـــد ورژن هـــای مختلـــف یـــك نـــرم افـــزار در طـــول عمـــر
اســـتفاده از آن ) ممكـــن نیـــست .از طرفـــی بایـــد توجـــه داشـــت كـــه حتمـــاً بـــین حـــالات مختلـــف
مـــسئله پیوســـتگی مناســـب و منطقـــی برقرارباشـــد. در نهایـــت الگـــوریتمهـــای ژنتیـــك ایـــن امكـــان را
بـــه مـــا مـــیدهـــد كـــه مـــساله در local optima گیرنكنـــد و در جهـــت بدســـت آوردن جـــواب
بهینه حركت كند.

تعداد صفحه :42

قیمت: 5000 تومان

5,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید