رشته مدیریت

پایان نامه ارشدرشته مدیریت : ارزیابی كارایی كانال های توزیع با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

عنوان :  ارزیابی كارایی كانال های توزیع با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی

دانشكده مدیریت

موضوع:

ارزیابی كارایی كانال های توزیع

با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها

استاد راهنما:

جناب دكتر سید علی عدل طباطبایی

 استاد مشاور:

جناب دكتر محمد تقی پیش بین پیشبین

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده                                                                                  1

فصل اول:

1-1 مقدمه                                                                               3

1-2 بیان مسئله                                                                               4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق                                                             6

1-4 اهداف اساسی تحقیق                                                                  7

1-5 سوالات تحقیق                                                                          8

1-6 نوع و روش تحقیق                                                                    8

1-7 روش گردآوری اطلاعات                                                            9

1-8 قلمرو تحقیق                                                                           9

1-9 تعریف واژگان كلیدی                                                                9

فصل دوم

2-1 مبانی نظری و پژوهشی                                                               12

2-1-1 تعریف توزیع و كانالهای توزیع                                                  13

2-1-2 اهمیت و كاركردهای كانالهای توزیع                                           15

2-1-3 الزامات و نیازمندیهای كانالهای توزیع                                         16

2-1-4 انواع كانالهای توزیع                                                               20

2-1-5 ساختار كانال توزیع محصولات مصرفی                                       21

2-1-6 ساختار كانال توزیع محصولات صنعتی                                        23

2-1-7 طراحی كانال توزیع                                                               24

2-1-8 مراحل طراحی كانالهای توزیع                                                   25

2-1-9 سازمان كانال توزیع                                                               27

2-1-10 شبكه توزیع عمده فروشی                                                     29

2-1-11 توزیع كالا از طریق شبكه شركت‌های پخش                                30

2-1-12 شبكه های توزیع مستقل                                                       32

2-1-13 جریانهای شبكه توزیع                                                          34

2-1-14 انتخاب كانال توزیع با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها                  36

2-1-15 تصمیم گیری با معیارهای چندگانه                                           37

2-1-16 تعریف تحلیل پوششی داده ها                                                38        

2-1-17 مدل های تحلیل پوششی داده ها                                             39

2-1-18 تحلیل پوششی داده ها و محاسبه كارایی                                    41

2-1-19 نتایج حاصل از به كارگیری ارزیابی به روش تحلیل پوششی داده ها    44

2-1-20 اركان تصمیم گیری انتخاب كانال توزیع در تحلیل پوششی داده ها      45

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده                                                      46

2-2-1 مطالعات انجام شده داخلی                                                      46

2-2-2 مطالعات انجام شده خارجی                                                    52

 فصل سوم

3-1 مقدمه                                                                                  57

3-2 نوع پژوهش                                                                           57

3-3 جامعه و نمونه آماری                                                                58

3-4 روش گردآوری داده ها                                                             59

3-5 متغیرهای تحقیق                                                                     61

3-6 انتخاب مدل مناسب جهت اندازه گیری كارایی                                63     

فصل چهارم

4-1 مقدمه                                                                                  67

4-2 مدل تحلیل پوششی داده ها                                                        68

4-3 مدل ارزیابی                                                                          70

4-3-1 بررسی نتایج                                                                       70

4-3-2 بررسی نتایج با مدل CCR-O                                                 73

4-3-3 بررسی نتایج با مدل BCC-O                                                 75

4-4 مقایسه نتایج نمرات كارایی در مدل های BCC و CCR                    77

 فصل پنجم

5-1 مقدمه                                                                                 81

5-2 خلاصه پژوهش                                                                     82

5-3 نتایج پژوهشی و بحث                                                             84

5-4 محدودیت های پژوهش                                                            84

5-4-1 محدودیت های در اختیار محقق                                               86

5-4-2 محدودیت های خارج از اختیار محقق                                        86

5-5 مقایسه نتایج تحقیق با مطالعات قبلی                                             86

5-6 دستاوردهای كاربردی (علمی) پژوهشی                                          88

5-7 پیشنهادات                                                                             89

5-8 پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی                                                   90

منابع                                                                                    92

چكیده:

یكی از دغدغه‌های اصلی سازمان ها انتخاب كانال توزع مناسب با كارایی بالا می باشد كه در این دوره به علت تنوع در كانال های توزیع یكی از مشكلات اساسی اكثر كارخانه ها می باشد.

بر اساس پیشرفت روز افزون تکنولوژی و ایجاد رقبای جدید برای سی دی مانند هارد،فلش و…

بازار این محصول به صورت رکودی بودی و در نهایت دغدغه برای انتخاب کانال توزیع کارامد در این صنف بیشتر احساس میشود.

در همین راستا فرصتی حاصل شد تا از طریق روش تحلیل پوششی داده ها با ارزیابی ورودی و خروجی های شركت كرانه تجارت بین الملل به سنجش كارایی كانال های توزیع این شركت بپردازیم و كاراترین كانال ها را شناسایی كنیم.

در پایان تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی در جهت بهبود موارد فوق ارائه گردید.

 واژگان كلیدی: تحلیل پوششی داده ها (DEA)، مدل های تصمیم گیری چندمعیاره، كارایی، كانال های توزیع

کلیات تحقیق

 1- مقدمه

یكی از مهمترین چالشهای مدیران بازاریابی و تولیدكنندگان، انتقال كالاهای تولیدی خود به بازارهای هدف است. بر این اساس تصمیم‌گیری در خصوص شیوه انتقال كالا به محل خرید یا مصرف، از جمله تصمیمات مهمی است كه مدیر بازاریابی با آن مواجه است. (بختائی و گلچین‌فر، 1385 : 23) شبكه توزیع[1] بخشی از نظام اقتصادی یک كشور می‌باشد كه تحولات اقتصادی آن كشور در تعیین كاركرد و ساختار آن مؤثر است. این شبكه حلقه رابط بین تولیدكنندگان و مصرف كنندگان و متشكل از عاملینی است كه با یكدیگر ارتباط متقابل دارند و عمل توزیع كالاها را انجام می‌دهند. (فرزین، 1386 : 77)

تصمیم درباره کانال توزیع و فروش کالا، از جمله مهمترین تصمیماتی است که فرا روی مدیران قرار دارد. تصمیم درباره توزیع کالا بر سایر تصمیمات بازاریابی تاثیر مستقیم می‌گذارد. نبض یک شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است، اما با همه این شرایط اغلب شرکت‌ها به کانال‌های توزیع کالاهای خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیانباری برای آنان به دنبال دارد و در مقابل، بسیاری از شرکتهای با بهره گرفتن از سیستم های توزیع خلاق، به مزیت رقابتی دست یافته اند. بنابراین لازم است که تلاشهای زیادی در جهت افزایش کارآیی كانالهای توزیع و مقایسه میزان فروش انواع كانالها  صورت گیرد. (واکر و همکاران، 1378 : 268)

در این فصل کلیات مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می­گیرد به این ترتیب که در ابتدا به شرح و بیان مسأله پژوهشی پرداخته می‌شود تا مبانی لازم جهت توجیه  چرائی انجام پژوهش حاضر فراهم آید. در ادامه اهداف پژوهش بیان می‌شود و به تبع این اهداف سوالات پژوهش ارائه می­شوند. سپس قلمرو پژوهش به لحاظ زمانی و مکانی معین می‌شود و روش مورد استفاده در پژوهش حاضر به اختصار توضیح داده می‌شود. در نهایت نیز به تعریف کاربردی واژه‌های پژوهش پرداخته می‌شود تا مطالعه پژوهش حاضر به صورتی ساده و قابل فهم میسر شود.

1-2- بیان مساله

تصمیم‌گیری مهم‌ترین دغدغه هر مدیر در فعالیت‌های حرفه‌ای است. به زعم بسیاری از دانشمندان حوزه مدیریت، تصمیم‌گیری معیار ارزیابی عملكرد هر مدیر است مدیران در تصمیم‌گیری‌های خود به اطلاعات گوناگونی نیاز دارند و مراحل مشخصی را برای دسترسی به اطلاعات طی می‌كنند. یكی از مبانی تصمیم‌گیری برای مدیران، ارزیابی عملكرد است كه آنان را در تصمیم گرفتن هدایت می‌كند.  (دلگادو و همکاران، 2009)

چنانچه ارزیابی عملكرد به روش علمی انجام شده باشد، راهنمای مؤثری برای مدیران در تصمیم‌گیری‌هاست. در بین انواع سازمان، از مهم‌ترین بخش‌هایی كه نیاز شدید به ارزیابی عملكرد دارد، ادارات و سازمان‌های مرتبط با عموم است. این مورد حتی در بحث مدیریت دولتی نیز گنجانده شده است. اهمیت ارزیابی عملكرد در این سازمان‌ها تا آنجاست كه دولت‌ها طرح‌های متفاوتی همچون طرح تكریم ارباب رجوع و … را با صرف بودجه‌های گسترده، مورد توجه قرار داده‌اند. (عباسعلی، 1389) 

تحلیل پوششی دادها یک معیار شعاعی ارزیابی کارایی است که فرض می‌کند یک واحد ناکارا جهت کارا شدن باید تمام ورودی‌هایش (خروجی‌هایش) را به یک نسبت کاهش (افزایش) دهد.

شرکت کرانه تجارت بین‌الملل در زمینه تولید سی دی و دی وی دی فعالیت می‌کند و از لحاظ حجم تولید در ایران در رتبه دوم قرار دارد (ماهیانه 5 میلیون عدد) با توجه به حجم تولید و رقابت شدید موجود با رقبای داخلی و خارجی یکی از معضلات و مشکلات این شرکت توزیع مستمر و قابل رقابت در بازار است، از این رو یکی از چالش‌های مدیران این شرکت انتقال کالاهای تولیدی خود به بازارهای هدف است.

سه کانال اصلی برای محصولات مدنظر است که هر کدام از ان‌ها مشکلات خاص خود را دارد:

الف. ارتباط مستقیم با مصرف کننده: به علت حجم تولید پایین شرکت که ماهیانه 5 میلیون عدد است از لحاظ اقتصادی بسیار پر هزینه است و به نوعی صرفه اقتصادی ندارد (هزینه بالا به خاطر تهیه تجهیزات سخت افزاری مثل انبار و ماشین‌های توزیع، استخدام ویزیتور و… است)

ب:ارتباط با عمده فروش:این روش به لحاظ گردش مالی بسیار مناسب است و دغدغه فروش را بسیار کم می‌کند اما عمده فروشان به خاطر قدرت بالای خود در بازار خواهان پوئن های بسیار بالایی هستند به طوری که سود دریافتی ان‌ها چند برابر سود حاصله شرکت می‌باشد از سوی دیگر این عمده فروشان پس از مدتی کار کردن خود را نماینده شرکت معرفی کرده و از برندهای شرکت سو استفاده کرده و در برخی اوقات به خراب کردن برند شرکت برای فروش بهتر محصولات وارداتی خود می‌پردازند.

ج:ارتباط با خرده فروشان:این روش نیز گردش مالی خوبی دارد از سوی دیگر وابستگی شرکت نیز به عمده فروشان ایجاد نمی‌شود، خرده فروشان نیز تمایل دارند اما از اینجا که سی دی و دی وی دی جزو محصولات جانبی محسوب می‌گردد نمی‌توانند این کار را بکنند، زیرا خرده فروشان مجموعه ای از محصولات جانبی را از عمده فروشان می‌خرند و در صورت خرید مستقیم سی دی از شرکت عمده فروشان سایر محصولات جانبی را به ان‌ها نمی‌دهند و به ناچار نیاز خود را از عمده فروشان تهیه می‌کنند.

اهمیت انتخاب در مورد کانال توزیع به این دلیل است که شرکت مجبور است برای مدت طولانی به این تصمیمات پایبند و متعهد بماند چرا که چندین سال طول می‌کشد یک سیستم توزیع به طور مطلوب مستقر شود و به اسانی قابل تغییر نیست، در این تحقیق به بررسی و مقایسه انواع کانال‌های توزیع در رابطه با سیستم بازاریابی با توجه به میزان فروش و سهم بازار (نتایج کارایی و سود دهی) در شرکت کرانه تجارت بین‌الملل خواهیم پرداخت.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

رشد و سودآوری در بازار، از اهداف اصلی تمامی موسسات و بنگاه های اقتصادی است و یکی از عوامل مهم در ارزیابی رشد و سودآوری این موسسات میزان فروش آن ها می باشد . در حال حاضر رقابت برای ارائه کالا‌ها و خدمات مطلوب با نازلترین قیمت  از مسایل مهمی است كه شركتها در بازار ایران با آن مواجه می باشند و نکته اساسی در محقق شدن این مطلب، برخورداری از یک شبکه توزیع قوی است. بنابراین مجموعه‌ها و مجتمع های بزرگ تولیدی به منظور دست‌یابی به این ا هداف، اقدام به ایجاد شبکه‌های توزیع قوی در بازارهای تحت پوشش خود می نمایند. كانالهای توزیع مجموعه ای در هم آمیخته از سازمانها یا افراد است كه وظیفه مهیا نمودن كالا و خدمات را برای مصرف كننده نهایی به عهده دارد و تعادل منطقی بین منافع این نهادها ، تضمین كننده عمر كانال است . یک كانال توزیع هنگامی كارآمد است كه بتواند محصول را در” زمان ” مناسب ، به  ” میزان ” مناسب ، در  ” شرایط ”  مناسب ، با ” هزینه ” مناسب ، در ” مكان ” مناسب و  به ” فرد ” مناسب برساند .اختیار سنجیده كانالهای توزیع كالا در بازدهی و خروجی فرایندتولید و مصرف اهمیت حیاتی دارد.دهه گذشته شاهد تغییرات سریع و چشمگیری در عرصه كانالهای توزیع كالا و خدمات در اقتصادهای توسعه یافته بوده است.ظهور شبكه های پیشرفته تلفنی و لجستیكی و از همه مهمتر ، پیدایش شبكه ارتباطات بین المللی ( اینترنت ) كانالهای توزیع تازه ای در دسترس خریداران ،  مشتریان و مصرف كنندگان گذاشته است.

بدیهی است ارزیابی عملکرد واحد های مختلف یک سازمان در یک الگوی استراتژیک به ویژه زمانی که شعب و بخش های متعددی داشته باشند می بایست به صورت سیستماتیک وطی یک چارچوب منطقی رخ دهد. شعب متعدد شرکت کرانه تجارت بین الملل در ایران نیز به منظور یکپارچه سازی ارزیابی عملکرد آنها لازم است با یک روش علمی و منطقی سنجیده شوند تا از نظر بازدهی عملکرد مورد شناسایی قرار گرفته وزمینه را برای ارزیابی صحیح آنها ایجاد نماید.

البته این عمل می تواند مدیران را برای تصمیم گیری در1- ارتقای درجه توزیع کنندگان2- ارتقاء سطح مدیران 3- افزایش یا کاهش نیروی انسانی یک مجموعه و مواردی مانند آنها کمک بسیار نماید. به هر حال وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد،وجود یک بازخور مفید در سیستم سازمانی را مهیا می سازد. که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست این عامل می تواند به تبیین استراتژی های کلان سازمان نیز کمک نماید چرا که با ارزیابی است که می توان دریافت کدام فرایند درونی، انسانی، مشتری مداری یا سیستم های مالی دچار ضعف هایی هستند.

تعداد صفحه :116

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.