جغرافیا

پایان نامه راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :برنامه ریزی توریسم

عنوان : راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

دانشگاه  آزاد  اسلامی  واحد  رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : جغرافیا   گرایش : برنامه ریزی توریسم

عنوان:

راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

استاد راهنما:

دکتر آتوسا بیگدلی

استاد مشاور:

دکتر بهمن رمضانی

نیم سال تحصیلی:

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست  مطالب                                                                        صفحه

فصل اول.. 1

1-1. مقدمه.. 2

1-2.طرح مسأله و ضرورت انجام تحقیق .. 3

1-3. اهداف تحقیق .. 5

1-4. بهرهوران .. 5

1-5. قلمرو تحقیق.. 5

1-6. پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق ) .. 5

1-7. فرضیه‌ها .. 6

1-8. روش و مراحل انجام تحقیق .. 6

1-8-1. نوع روش تحقیق .. 6

1-8-2. روش گردآوری اطلاعات .. .

1-8-4.روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 7

1-9. جامعه آماری .. 7

1-10. نمونه آماری.. 7

1-11. سوابق مربوط .. 7

1-12. تعریف واژه های عملیاتی تحقیق .. 11

1-13.محدودیتهای تحقیق .. 13

فصل دوم .. 14

2-1. تعریف توریسم  و توریست.. 18

2-2. گردشگری متمرکز و گسترده .. 20

2-2-1. گردشگری متمرکز .. 20

2-2-2. گردشگری گسترده .. 20

2-3. نوع شناسی توریسم .. 22

2-3-1.توریسم انبوه و توریسم بدیل یا آلترناتیو.. 22

2-3-2.توریسم عادی و توریسم طبیعت‌گرا .. 22

2-3-3.توریسم فام یا توریسم فرهنگی، اکوتوریسم و ماجراجویانه.. 23

2-4.  توریسم عادی .. 23

2-5 . تعریف و مفهوم  اکوتوریسم.. 27

2-6. پیامدهای مثبت و منفی اکوتوریسم.. 30

2-6-1.پیامدهای مثبت بالقوه اکوتوریسم.. 30

2-6-2. پیامدهای منفی بالقوه اکوتوریسم.. 30

2-7. برسی انواع طبیعت گرد‌ها .. 32

2-8. محیط طبیعی و صنعت توریسم .. 33

2-9. گردشگران و محیط طبیعی مقصد .. 35

2-10. ارزیابی منابع اکوتوریسم.. 36

2-10-1. ظرفیت قابل تحمل و خورند.. 36

2-10-2. ارزیابی طیف فرصت‌های اکوتوریسم.. 38

2-11.ابعاد ظرفیت تحمل .. 39

2-12.  سابقه اکوتوریسم .. 41

2-13. اهمیت اکوتوریسم .. 41

2-14. نوع‌شناسی اکوتوریسم .. 41

2-15. نمودار خطر پذیری در تورهای برنامه‌ریزی شده .. 42

2-16. مقایسه اکوتوریسم نرم و سخت .. 43

2-17. اقتصاد طبیعت گردی.. 44

2-18. مدیریت مالی .. 49

2-19. توریسم پایدار.. 50

2-19-1.  ارتباط انواع توریسم با پایداری .. 51

2-20. اصول گردشگری پایدار.. 52

2-21. اکوتوریسم پایدار .. 53

2-21-1. اصول زیربنایی در اکوتوریسم پایدار.. 53

2-21-2.الگوی اکوتوریسم پایدار.. 54

2-22. فعالان در صنعت اکوتوریسم .. 55

2-23. طبقه بندی اثرات اکوتوریسم بر طبیعت .. 56

2-24.جاذبه های اكوتوریسمی.. 57

فصل سوم .. 50

3-1.مقدمه.. 51

3-2.وجه تسمیه رامیان .. 51

3-3.ویژگی‌های طبیعی.. 52

3-3-1.موقعیت جغرافیایی.. 52

3-3-2.ویژگی‌های زمین‌شناسی.. 54

3-3-3.ویژگی های ژئومورفولوژی.. 55

3-3-3-1.تیپ کوهستان .. 55

3-3-3-2.تیپ تپه‌ای.. 55

3-3-3-3.تراس‌های رودخانه‌ای.. 56

3-3-3-4.دشت‌های دامنه‌ای .. 56

3-3-4.ویژگی‌های توپوگرافی.. 56

3-3-5.ویژگی‌های عمده توپوگرافی.. 57

3-3-5-1.ناحیه کوهستانی.. 57

3-3-5-2.ناحیه کوهپایه‌ای .. 57

3-3-5-3.ناحیه جلگه‌ای و پست .. 58

3-3-6.ویژگی‌های توپوگرافی و گردشگری .. 58

3-3-6-1.غارها.. 58

3-3-6-2.کوه‌ها .. 59

3-3-6-3.پارک‌های جنگلی .. 59

3-3-6-4.آبشارها .. 60

3-3-7.ویژگی‌های آب‌و‌هوایی.. 60

3-3-8.میزان بارندگی .. 61

3-3-8-1.تعیین تیپ اقلیمی.. 62

3-3-9.منابع آب .. 62

3-3-10.رودخانهها و آب‌بندها .. 63

3-3-10-1.آب‌های سطحی شهرستان .. 63

3-3-10-2.آب‌های زیرزمینی .. 65

3-3-11.خاک.. 67

3-3-12.پوشش گیاهی رامیان .. 70

3-3-13.ذخیره‌گاه های جنگلی .. 72

3-3-14.پوشش گیاهی و گردشگری .. 72

3-3-15.پوشش جانوری.. 72

3-3-16.ویژگی‌های انسانی .. 73

3-3-16-1.جمعیت.. 73

3-3-16-2.ترکیب سنی و جنسی جمعیت .. 73

3-3-16-3.نژاد، زبان، قومیت.. 73

3-3-17.اکوتوریسم در رامیان .. 74

فصل چهارم.. 77

4-1.مقدمه :.. 78

4-2. نوع پژوهش از لحاظ هدف .. 78

4-3. روش و مراحل انجام تحقیق .. 78

4-3-1. روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ مسیر.. 79

4-3-2. روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ زمان .. 79

4-3-3. روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها .. 79

4-3-4. روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ میزان ژرفایی .. 80

4-4. روش گرد آوری اطلاعات.. 80

4-4-1. مطالعات اسنادی و کتابخانه ای .. 80

4-4-2. مشاهده .. 80

4-4-3.مصاحبه .. 81

4-5.جامعه آماری .. 81

4-5-1.-جامعه آماری.. 81

4-5-2.نمونه آماری.. 81

4-6. مقیاس های سنجش.. 82

4-7. شیوه اجرای تحقیق :.. 82

4-8. شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها.. 83

4-8-1.تحلیل محتوا .. 83

4-8-2. روش های آمار توصیفی .. 83

4-9.استفاده از مدل :.. 83

4-9-1. تکنیک تجزیه و تحلیل استراتژیک سوات.. 83

4-9-1-1. زمینه .. 83

4-9-1-2. مبانی و اصول.. 84

4-9-1-3. فرایند به کارگیری روش .. 85

4-9-1-3-1. مرحله اول.. 85

4-9-1-3-2. مرحله دوم.. 85

4-9-1-3-3. مرحله سوم.. 85

4-9-1-3-4.مرحله چهارم.. 86

4-9-1-4.تدوین راهبرد با بهره گرفتن از مدل سوات.. 87

4-9-1. تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP . 87

فصل پنجم.. 89

5-1. مقدمه.. 90

5-2 . یافتههای جمعیت‌شناختی تحقیق.. 90

5-2-1. جنسیت.. 90

5-2-2. وضعیت سنی پاسخ دهندگان.. 91

5-2-3. وضعیت تحصیلات.. 92

5-2-4. وضعیت تأهل.. 93

5-2-5. وضعیت شغل پا سخگویان.. 93

5-3. یافته های توصیفی تحقیق.. 94

5-3-1. یافته های توصیفی تحقیق در بخش گردشگران.. 94

5-3-2. یافته های توصیفی تحقیق در بخش مردم بومی.. 97

5-3-3. یافته های توصیفی تحقیق در بخش مسئولین.. 100

5-4.رتبه‌بندی معیارهای توسعه‌ی اکوتوریسم و انتخاب جاذبههای اکوتوریستی پیشنهادی بر اساس معیارها در شهرستان رامیان با بهره گرفتن از مدل AHP    101

5-4-1.مدل‌سازی.. 102

5-4-2.تولید ماتریس مقایسات زوجی.. 102

5-4-2-1.وزن‌دهی معیارها.. 103

5-4-2-2. تبیین ضرایب اهمیت مناطق انتخاب‌شده(گزینه‌ها).. 103

5-4-3.مجموع امتیازهای نهایی و انتخاب رتبه‌ی مناطق برتر.. 106

5-5.تجزیه و تحلیل SWOT در جهت ارائه‌ راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان.. 108

5-5-1. نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهدیدها.. 108

5-5-1-1 عوامل مؤثر داخلی بر اکوتوریسم در ناحیه مورد مطالعه.. 109

5-5-1-1 عوامل مؤثر خارجی بر اکوتوریسم در ناحیه مورد مطالعه.. 110

نمودار5-5. نقاط قوت ضعف فرصت تهدید ها.. 112

5-5-2.تحلیل نقاط قوت ضعف فرصتها و تهدیدها.. 113

5-5-3.جمع بندی دیدگاه ها و ارائه اولویت نهائی از تحلیل SWOT. 116

5 -5-4.ارائه استراتژی ها توسعه اکوتوریسم روستایی بر اساس تحلیل SWOT  117

5 -5-4-1. استراتژی های رقابتی / تهاجمی ( SO ).. 117

5 -5-4-2. استراتژیهای تنوع ( ST ).. 118

5 -5-4-3.استراتژیهای بازنگری (WO).. 119

5 -5-4-4. استراتژیهای تدافعی (WT).. 119

5-5-6.تحلیل SWOT. 122

فصل ششم.. 123

6-1.مقدمه.. 124

6-2. تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیات تحقیق.. 124

6-2-1.آزمون فرضیه‌ی اول.. 124

6-2-2.آزمون فرضیه‌ی دوم.. 125

6-2-3.آزمون فرضیهی سوم.. 126

6-3.پاسخ به پرسشهای پژوهش.. 127

6-3-1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می باشد؟.. 127

6-3-2.کدام بخشها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟   127

6-3-3. استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در ایجاد و تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر است؟.. 127

6-3-4. نقش کدام عامل در توسعه نیافتگی از اهمیت بیشتری برخوردار است ؟   128

6-3-5. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟.. 128

6-3-5-1.راهبردهای محیطی ، کالبدی جهت توسعه اکوتوریسم.. 128

6-3-5-2.راهبردهای نهادی جهت توسعه اکوتوریسم.. 129

6-3-5-3.راهبردهای اقتصادی جهت توسعه اکوتوریسم.. 129

6-4.نتیجه گیری .. 130

6-5.پیشنهادات .. 131

منابع.. 132

پیوست‌ها.. i

 

فهرست جدول‌ها                                                                 صفحه

جدول2-1.ارزیابی طیف فرصت‌های اکوتوریسم…………………………………………………………………………………           38

جدول2-2.مقایسه اکوتوریسم نرم و سخت………………………………………………………………………………………..           42

جدول2-3.اصول گردشگری پایدار…………………………………………………………………………………………………..           52

جدول3-1.میزان بارندگی سالانه در رامیان…………………………………………………………………………………………                      70

جدول3-2.ضریب خشکی دومارتون…………………………………………………………………………………………………           71

جدول3-3.گونه‌های مهم درختی شناسایی‌شده در شهرستان رامیان……………………………………………………….. 80

جدول3-4.گونه‌های مهم درختچه‌ای شناسایی‌شده در شهرستان رامیان…………………………………………………..  81

جدول4-1.طیف لیکرت………………………………………………………………………………………………………………….. 94

جدول4-2.راهبردهای چهارگانه بر اساس مدل سوات………………………………………………………………………….                                         100

جدول5-1.توزیع پاسخگویان بر حسب جنس……………………………………………………………………………………..                             104

جدول5-2.توزیع پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………..                           104

جدول5-3.توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………                                           106

جدول5-4.توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل………………………………………………………………………….                                         106

جدول5-5.توزیع پاسخگویان بر حسب شغل……………………………………………………………………………………….                           107

جدول5-6.توزیع گردشگران بر حسب دلایل سفر…………………………………………………………………………………                                  108

جدول5-7.جاذبه‌های طبیعی ممتاز از دید گردشگران……………………………………………………………………………..                                 110

جدول5-8.ایجاد فرصت‌های شغلی از دید گردشگران…………………………………………………………………………….                                  112

جدول5-9.علل توسعه نیافتگی و عدم توسعه‌ی گردشگری به‌ خصوص اکوتوریسم از دید مردم بومی……………                                113

جدول5-10.علل توسعه نیافتگی و عدم توسعه‌ی گردشگری به‌ خصوص اکوتوریسم از دید مسئولین……………                                  114

جدول5-11.ماتریس مقایسه دوتایی معیارهای گردشگری نسبت به یکدیگر از دید مسئولین……………………….                     118

جدول5-12.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار امنیت…………………………………………………………..                                                        119

جدول5-13.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار منحصربه‌فردبودن جاذبه………………………………….           120

جدول5-14.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار دسترسی آسان……………………………………………….   121

جدول5-15.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار تسهیلات……………………………………………………….                                                        121

جدول5-16.ماتریس رتبه‌بندی نهایی مناطق…………………………………………………………………………………………….                   123

جدول5-17.نقاط قوت………………………………………………………………………………………………………………………… 125

جدول5-18.نقاط ضعف…………………………………………………………………………………………………………………………..      126

جدول5-19.فرصت‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..      127

جدول5-20.تهدیدها…………………………………………………………………………………………………………………………………                                                  127

جدول5-21.ماتریس تحلیل SWOT(عوامل استراتژیک داخلی)……………………………………………………………………..                                               130

جدول5-22.ماتریس تحلیل SWOT(عوامل استراتژیک خارجی)…………………………………………………………………….    131

جدول5-23.اولویت‌بندی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها………………………………………………………………….    132

جدول5-24.استراتژیها بر اساس عوامل درونی و بیرونی…………………………………………………………………………………    137

جدول6-1.بررسی دلایل سفر به رامیان…………………………………………………………………………………………………………    142

جدول 6-2.آزمون خی دو برای فرضیه‌ی اول………………………………………………………………………………………………..    142

جدول 6-3.آزمون خی دو برای فرضیه‌ی دوم………………………………………………………………………………………………..    143

جدول 6-4.آزمون خی دو برای فرضیه‌ی سوم………………………………………………………………………………………………..    143

 

فهرست شکل‌ها                                                                    صفحه

شکل2-1.ارتباط تعاملی انواع توریسم…………………………………………………………………………………………………..          23

شکل2-2.پیوستار مسئولیت بشری و اکوتوریسم……………………………………………………………………………………                         43

شکل2-3.اکوتوریسم مسئول و مطلوب:پیوستار انواع اکوتوریسم……………………………………………………………..                                                  44

شکل2-4.ارتباط انواع توریسم با پایداری……………………………………………………………………………………………..                51

شکل2-5.فعالان در اکوتوریسم………………………………………………………………………………………………………….. 55

شکل3-1.تصویر ماهواره‌ای گستره‌ی مورد مطالعه و جانمایی مناطق اکوتوریستی آن………………………………….              87

 

 

 

فهرست نمودارها                                                                  صفحه

نمودار2-1.طیف مراکز طبیعت‌گردی……………………………………………………………………………………………………..       42

نمودار5-1. توزیع گردشگران بر حسب دلایل سفر………………………………………………………………………………….                                 108

نمودار5-2. جاذبه‌های طبیعی ممتاز از دید گردشگران……………………………………………………………………………..                                 110

نمودار5-3. ایجاد فرصت‌های شغلی از دید گردشگران…………………………………………………………………………….                                  112

نمودار5-4.ساختار سلسله مراتبی برای رتبه‌بندی جاذبه‌های اکوتوریستی شهرستان رامیان……………………………..               117

نمودار5-5. نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها……………………………………………………………………………….                                128

فهرست نقشه‌ها                                                                     صفحه

نقشه3-1.شهرستانهای استان گلستان……………………………………………………………………………………………………..         60

نقشه3-2.موقعیت شهرستان‌های رامیان در بین شهرستانهای استان گلستان…………………………………………………    61

نقشه3-3.محدوده شهرستان رامیان…………………………………………………………………………………………………….          62

نقشه3-4.رودخانه‌های شهرستان رامیان…………………………………………………………………………………………………              72

نقشه3-5.خاک شهرستان رامیان……………………………………………………………………………………………………………            77

نقشه3-6.پوشش گیاهی شهرستان رامیان………………………………………………………………………………………………             81

چکیده

در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی  استفاده گردید.ابتدا با بهره گرفتن از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی در این شهرستان پرداختیم و سپس با بهره گرفتن از تکنیک سوات و بیان نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها از سه جنبه اقتصادی،اکولوژیکی و نهادی به ارائه‌ راهکارها پرداختیم.

شهرستان رامیان استان گلستان در جنوب غربی استان واقع و از شمال به شهرستان گنبد کاووس ، از جنوب به استان سمنان ، از غرب به شهرستان علی آباد کتول و از شرق به شهرستان آزادشهر متصل است.این شهرستان دارای جاذبه‌های فراوان اکوتوریستی مثل جنگل،دریاچه،آبشارها و چشمه‌ها و پوشش گیاهی و جانوری می‌باشد.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) معیارهای امنیت با وزن 0.290 ، دسترسی آسان با وزن 0.269،تسهیلات با وزن 0.226 و منحصربه‌فرد بودن جاذبه با وزن 0.215 به ترتیب جایگاه های اول تا چهارم را دارا می‌باشند.نتیجه نهایی اولویت‌بندی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان بدین‌ترتیب است:باغ تاشته،گل رامیان،پارک جنگلی دلند،آبشارهای شیرآباد،قلعه‌میران،چشمه‌ها و آبشارهای سیدکلاته و اولنگ.رتبه‌بندی جاذبه‌ها با مدل تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که فقط وجود ویژگی طبیعی منطقه عامل انتخاب افراد برای منطقه نیست چراکه عواملی مثل امنیت،دسترسی و تسهیلات نیز تاثیر زیادی در جذب گردشگران دارند و برای این مسائل در برنامه‌های توسعه‌ی اکوتوریسم باید برنامه‌ریزی گردد.

به کمک مدل سوات، نقاط ضعف و قوت در مورد توسعه‌ی گردشگری و اکوتوریسم در شهرستان رامیان به ترتیب بالارفتن انگیزه‌ی ماندگاری مردم محلی و نبود آموزش و آگاهی کافی از منافع گردشگری می‌باشد.بر اساس نتایجی که از مدل سوات به دست آمده است نقاط قوت،ضعف،فرصتها و تهدیدها از سه جنبه اقتصادی،اکولوژیکی و نهادی بیان شدند و  استراتژی‌های رقابتی،استراتژیهای تنوع،استراتژیهای بازنگری و استراتژیهای تنوع ارائه شدند.

واژگان کلیدی : اکوتوریسم،رامیان،SWOT ،AHP

 

 

مقدمه

یکی از مهمترین فعالیت های انسان معاصر که موجب تغییراتی اساسی در مسائل سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و روش زندگی انسان ها شده جهانگردی است .همچنین جهانگردی باعث ایجاد تفاهم جهانی و صلح و همچنین اعتلای فرهنگ و کسب درآمد می باشد(پاپلی یزدی،1390: 34).

در جوامع صنعتی کنونی که بشر در شهر های بزرگ با انواع مشکلات و معضلات و آلودگی صوتی و اقلیمی و . . . مواجه است بهترین راه جهت زدودن خستگی و فرسودگی جسمی و روحی و پی بردن به عظمت آفرینش و درک مفاهیم زیبایی شناختی ، جهانگردی  می باشد.  

اهمیت گردشگری در صلح و تفاهم بین المللی و فرهنگی موجب شده است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 29 سپتامبر ( 5 مهر ماه ) هر سال را روز جهانی جهانگردی اعلام کند .بر طبق گزارش انجمن جهانی اکوتوریسم (TIES) ، شمار گردشگران طبیعت در هر سال تا 10% در حال افزایش بوده و این در حالی است که طبق آمارهای WTO، 60% گردشگران دنیا را طبیعت گردها به خود اختصاص داده اند و به تاکید سازمان جهانی توریسم رشد طبیعت گردی در جهان چنان شتاب ناک است که این قرن را قرن اکوتوریسم نامید.(نشریه شماره42 سازمان جهانی اکوتوریسم)

در این شرایط ، قرار دادن اکوتوریسم به عنوان محور گردشگری ایران از توجیه منطقی برخوردار خواهد بود زیرا در سال 2000میلادی سازمان جهانی یونسکو، کشور ایران در مقام هفتم ذخیره گاه های زیست کره زمین معرفی نمود که بی شک در این ارزیابی وجود چشم اندازهای طبیعی متنوع ساحلی، کوهستانی، جنگلی، کویری و بیابانی همراه با نمود چهار فصل و تنوع زیستی و توپوگرافی (از 27 متر زیر سطح دریا تا 5671 متر بالاتراز سطح دریا) بی تاثیر نبوده است.

پژوهش حاضر به ارائه‌ راهکارهایی جهت توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان و اولویت‌بندی جاذبه‌ها اصلی اکوتوریستی منطقه می‌پردازد و برای این کار از دو تکنیک SWOT و AHP استفاده شده است.

  • مقدمه

گردشگری با سرعتی بیش از گذشته در حال تغییر و دگرگونی است این تحولات که از انقلاب صنعتی آغاز شده همچنان ادامه دارد . تولید اتومبیل ، ایجاد و گسترش راه آهن تسهیلات پرواز هواپیماهای مسافرتی و بازنگری قوانین کار و افزایش اوقات فراغت همگی دست به دست هم داده اند تا صنعتی نوپا به نام گردشگری را شکل دهند.

اما گردشگری به دلیل اهمیت  و اثراتی که از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و زیست محیطی که در سازمان های فضایی شهر و روستا می تواند داشته باشد، بدون برنامه ریزی امکان پذیر و دست یافتنی نخواهد بود. به طور کلی برنامه ریزی قادر است تا نقش مهم و کلیدی در حل تضادهایی که توسعه گردشگری می تواند ایجاد نماید ایفا کند ، توسعه گردشگری از یک سومی تواند اثرات و منافع مثبت اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی زیست محیطی در جامعه گردشگر پذیر داشته باشد و از سوی دیگر اثرات منفی در تمامی ابعاد و بخصوص در بعد زیست محیطی ایجاد نماید ، ایجاد تعادل در این زمینه بایستی به گونه ای باشد که اثرات مثبت بیشتر از اثرات منفی باشد .

اگر به منابع محیطی و منابع انسانی که اساس رشد و توسعه اند بی توجهی و یا کم توجهی شود بدون شک منجر به توسعه پایدار نخواهد شد و با مشکلات و معضلات فراوانی روبرو خواهیم شد. پتانسیل گردشگری ، بیش از همه چیز به سرمایه های جغرافیایی کیفیت مناظر طبیعی و آثار تاریخی و فرهنگ بومی آن بستگی دارد‏ ‏‏‏ لذا ارزش نهادن به این عوامل و تبدیل آنها به عناصر قابل عرضه ، ترویج سیاست ، حفظ و مراقبت از سنتها ، آداب و رسوم ، چشم انداز ها ، محیط زیست منطقه ، جذابیت و اقامت آن را تضمین می نماید  و شهرستان رامیان را به صورت یک محصول گردشگری در می آورد.

“انجمن بین المللی بوم گردی ” تاسیس شده به سال 1990 این تعریف از بوم گردی را تایید کرده است:

” بومگردی سفر مسئولانه به مناطق طبیعی است که از محیط زیست حفاظت می نماید و زندگی بهتر و رفاه بیشتری را برای مردم محلی فراهم می کند.”(درام و مور،1387: 4)

همانقدر که آگاهی و تجربه نسبت به فعالیتهای بومگردی افزایش مییابد،نیاز به ارائه تعاریف جامعتری تفصیلیتر بیشتر احساس می شود،در سال 1999،مارتا هانی[1] تعریفی عالی و دقیق از بوم گردی ارائه نمود:

” بوم گردی معمولا سفری است به مناطق حفاظت شده[2] ی بکر  و آسیب پذیر که سعی می شود تاثیر این سفر بر محیط اندک باشد،در مقیاس کوچک انجام پذیرد،به افزایش سطح آگاهی گردشگران کمک نماید،سرمایه هایی را برای حفظ محیط زیست فراهم کند،به طور مستقیم به توسعه اقتصادی و اقتدار سیاسی جوامع محلی کمک کند و به فرهنگ های مختلف و حقوق بشر احترام گذارد.”(همان:5)

1-2.طرح مسأله و ضرورت انجام تحقیق

امروزه صنعت توریسم وبه ویژه توریسم داخلی جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها بخصوص در کشورهای رو به توسعه بازی می کند.از این رو این کشورها قادر شدهاند مسائل مهمی نظیر در آمد ارزی،رونق اشتغال ،تبادل و تعامل فرهنگی ،ایجاد بازار مصرف تولیدات و خدمات ،و حضور آگاهانه و فعالانه در عرصه ارتباطات و اطلاعات جهانی را در جهت پیشرفت و توسعه کشورشان برای مردم شان به ارمغان آورند(بررسی های بازرگانی ، 1381 :27 ).

توریسم نیازمند بررسی­ های مضاعف و بیشتر در مقایسه با سفرهای منفرد روزانه و گشت وگذار معمولی در طبیعت است. بنابراین برخلاف توریسم توده­ای که منابع آن مولفه­های خاص و منفردی می باشند ، اکوتوریسم یا گردشگری مبتنی بر طبیعیت نیازمند مدنظر قرار دادن مولفه های مختلفی از قبیل تمایلات افراد در انتخاب تور، آسایش، آگاهی بخشی، یادگیری و فرار به طبیعت و دور شدن از زندگی روزانه دارد. که این مولفه ها در حقیقت تشکیل دهنده صنعت توریسم پایدار نیز می باشند. بنابراین مشاهده می شود که اکوتوریسم در حقیقت زیر مولفه ای از صنعت توریسم پایدار است(Alaeddinoglu and Can، ) و توریسم در مناطق گردشگر پذیر نیازمند تعیین ظرفیت گردشگری و توان توریستی هر منطقه است تا اثرات ناپایداری حاصله از صنعت توریسم کاهش یابد(Bennett et al.، ).

شهرستان رامیان نگین استان گلستان در جنوب غربی استان واقع و از شمال به شهرستان گنبد کاووس ، از جنوب به استان سمنان ، از غرب به شهرستان علی آباد کتول و از شرق به شهرستان آزادشهر متصل است. .(سایت فرمانداری رامیان،1392)این شهرستان با داشتن 75949 کیلومتر مربع مساحت دارای دو بخش مرکزی و فندرسک ، چهار دهستان قلعه میران ، دلند، فندرسک شمالی و فندرسک جنوبی – سه شهر رامیان ، دلند ، خان ببین – 51 روستای کددار و 13 آبادی بدون کد می باشد.(موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی،1387)
بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 بالغ بر 82 هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد بیش از 30 هزار نفر در مناطق شهری و حدود 52 هزار نفر در مناطق روستایی سکونت دارند.
آب و هوای شهرستان معتدل و به واسطه مجاورت با جنگل و کوهستان هوای مطبوع و ییلاقی دارد. از نظر نزولات جوی قسمت کوستانی آن دارای زمستان سرد و برفی و تابستان معتدل دارد. .(سایت فرمانداری رامیان،1392)
شهرستان رامیان یکی از قطب های کشاورزی و دامی استان گلستان و ایران است. کل اراضی مستعد زراعی آن 34273 هکتار بوده که 30976 هکتار به صورت آبی و 3297 هکتار به صورت دیم کشت میگردد.
ضمناً در این منطقه در سطح 6587 هکتار نیز کشت مجدد از جمله سویا ، شالی ، ذرت و….. صورت می گیرد. بنابراین مجموع کشت این شهرستان 40860 هکتار می باشد و میزان تولید محصولات زراعی این شهرستان سالانه بالغ بر 333000 تن می رسد. همچنین سطح اراضی باغی این شهرستان قریب به 300 هکتار می رسد و میزان تولید محصولات باغی شهرستان سالانه بالغ بر 19000 تن است. مردم این منطقه در کنار فعالیتهای کشاورزی و دامداری از هنر صنایع دستی نیز بهره مند هستند و از مهمترین صنایع دستی منطقه می‌توان به چادر شب بافی (ابریشم بافی ) اشاره کرد .(همان)

از جاذبه‌های گردشگری شهرستان رامیان می‌توان به قله ۲۴۰۰متری قلعه‌میران(موران ، ماران)، استخر طبیعی گل رامیان با عمق نزدیک به ۸۰متر، مجموعه آبشارهای سرخه‌کمر به تعداد ۵آبشار، مجموعه آبشارهای جوزک، مجموعه آبشارهای سیدکلاته به تعداد ۸ آبشار، مجموعه آبشارهای چفت که تعداد انها به ۱۲ آبشار می‌رسد که کوتاهترین آن ۸ و بلندترین آن ۳۲ متر ارتفاع دار،مجموعه آبشارهای پشمکی، چشمه نیلبرگ، چشمه سیدکلاته، انجیرچشمه، منطقه کوهستانی و برف‌گیر اولنگ، چشمه پیرکرم، دهکده توریستی پاقلعه، جنگل دره‌ملا و باغ تاشته، پارک جنگلی زیبای دلند، ذخیره‌گاه بین‌المللی سرو زربین، جنگل پنهان خانه، گرم چشمه، دیوچشمه، روستای تاریخی کشکک، تپه تاریخی نقاره‌خانه، بقعه متبرکه امامزاده بی‌بی حلیمه خاتون الهادی و همچنین موزه مردم‌شناسی شهرستان رامیان اشاره کرد.

با توجه به جاذبه های طبیعی موجود در شهرستان رامیان می توان به آینده ی اکوتوریسم در این منطقه با توجه به برنامه ریزی مناسب امیدوار بود.موقعیت مناسب مکانی این شهرستان که در مسیر بزرگترین قطب گردشگری مذهبی یعنی مشهد در ایران می باشد نیز از عوامل عبور و جذب گردشگران در این منطقه می باشد.وجود ویژگیهای خاص طبیعی مثل جنگلها و آبشارها و کوه ها در منطقه و قرارداشتن در مسیر گردشگری از ویژگیهای است که می تواند باعث رشد و ترقی توریسم در منطقه باشد و علاوه بر این ویژگی وجود جاذبه های انسان ساخت،نزدیکی و متصل بودن به جنگل ابر  و همچنین صنایع دستی نیز در توسعه توریسم منطقه موثر خواهد بود.(سایت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گلستان،1392)

با بیان ویژگیهای توریستی منطقه ضرورت برنامه ریزی مناسب توریسم و اکوتوریسم در منطقه ی رامیان به شدت حس می شود.

[1] .Martha Honey

[2] .Protected Area

تعداد صفحه : 169

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.