زیست شناسی

پایان نامه جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدا و ارزیابی حساسیت آنها به فلوکونازول (Fluconazole) در مبتلایان به فرم عود کننده ولوواژینیت کاندیدیایی ( RVVC ) شهرستان گناباد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :میکروبیولوژی

عنوان : جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدا و ارزیابی حساسیت آنها به فلوکونازول (Fluconazole) در مبتلایان به فرم عود کننده ولوواژینیت کاندیدیایی ( RVVC ) شهرستان گناباد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

 

پایانامه کارشناسی ارشدM.Sc

گرایش: میکروبیولوژی

عنوان

جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدا و ارزیابی حساسیت آنها به فلوکونازول (Fluconazole) در مبتلایان به فرم عود کننده ولوواژینیت کاندیدیایی ( RVVC ) شهرستان گناباد در سال 1390

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن مینوئیان حقیقی

 

استاد مشاور:

دکتر هاتف آجودانی فر

شهریور 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                              صفحه

فصل اول: مقدمه

 مقدمه. 1

اهداف این تحقیق: 4

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 5

1-1 ) قارچ شناسی پزشکی : 6

1-2 ) عفونت های قارچی : 7

1-3 ) مخمرها (Yeasts) : 8

1-3-1 ) روش های شناسایی مخمرها : 9

1-4 ) عفونت فرصت طلب : 9

1-5 ) کاندیدا و کاندیدیازیس : 10

-5-1 ) تاریخچه : 10

1-5-2 ) بیولوژی : 11

1-5-3 ) تاکسونومی کاندیدا : 12

1-5-4 ) ژنتیک و بیولوژی مولکولی کاندیدا : 12

1-5-5 ) ریخت شناسی و شناسایی کاندیدا : 13

1-5-6 ) ایمنی در مقابل کاندیدا : 14

1-5-7 ) كاندیدیازیس : 14

1-5-7-1 ) عفونتهای ایجاد شده در اثر گونه های کاندیدا : 17

1-5-7-2 ) کاندیدا آلبیکنس : 18

1-6 ) ولوواژینیت كاندیدائی : 19

1-6-1 ) علایم ولوواژینال : 20

1-6-2 ) مراحل بیماری زایی کاندیدا : 21

1-6-3 ) عوامل مربوط به پاتوژن : 22

1-6-4 ) عوامل مربوط به میزبان : 23

1-6-5 ) ایمنی در ولوواژینیت كاندیدیایی : 27

1-6-6 ) تشخیص  RVVC : 28

1-6-7 ) درمان : 28

1-6-8 ) عوامل مؤثر بر روی درمان : 28

1-7 ) تعاریف اولیه ‌از شیمی ‌دارویی : 28

1-7-1 ) سیر تاریخی شیمی ‌دارویی : 29

1-7-2 ) تاریخ معرفی شیمی ‌دارویی به عنوان علم : 29

1-7-3 ) جنبه‌های بنیادی داروها : 29

1-7-4 ) کاربرد داروها : 30

1-8 ) داروهای ضد قارچی : 30

1-8-1 ) آزول ها : 31

1-8-2 ) آنتی بیوتیک های پلی اِن : 32

1-8-3 ) مقاومت گونه های مختلف کاندیدا علیه داروهای ضد قارچی : 32

1-8-4 ) مکانیسم های مقاومت در برابر عوامل ضد قارچی : 32

1-9 ) مکانیسم اثر فلوکونازول : 33

1-9-1 ) فرمول شیمیایی فلوکونازول : 33

1-9-2 ) مکانیسم مقاومت کاندیدا علیه فلوکونازول : 34

1-9-3 ) نحوه استفاده از داروهای آزول : 34

فصل سوم : مواد و روش ها 41

3-1) اسامی تعدادی از مواد، وسایل و دستگاه های مورد استفاده: 42

3-1-1) مواد و محیط کشت های مورد ازمایش: 42

3-1-2) وسایل و دستگاه های مورد استفاده: 42

3-2) مواد و روش ها: 45

3-2-1) جمع آوری نمونه ها: 45

3-2-2) بررسی مستقیم میکروسکوپی: 45

3-2-3)کشت روی محیط: 46

تهیه محیط کشت سابورو دکستروز آگار: 46

3-2-4) تشخیص آزمایشگاهی گونه های کاندیدا : 47

3-2-4-1) بررسی پرگنه در محیط کروم آگارکاندیدا: 47

3-2-4-2) آزمایش ایجاد لوله زایا : 48

3-2-4-3)مورفولوژی و بررسی کلامیدوکونیدی بر روی کورن میل آگار( CMT80 ) : 48

3-2-4-4)بررسی ایجاد کلامیدوکونیدی در محیط کازئین اگار: 49

3-2-4-5) رشد در دمای 45 درجه سانتی گراد : 49

3-2-4-6) واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR  و RAPD : 50

3-2-5) تهیه سوسپانسیون سلول مخمری کاندیدا آلبیکنس: 54

3-2-6 ) روش میکرودیلوسین : 54

3-2-7 ) موارد کنترل مثبت و کنترل منفی آزمایشات : 55

3-2-8 ) انتقال میکروپلیت ها به گرم خانه ( گرم خانه گذاری ) : 55

3-2-9 ) کشت مجدد محتویات هر یک از حفرات میکروپلیت روی محیط سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل ( SC ) : 56

فصل چهارم: نتایج.. 58

4-1 ) نتایج حاصل از شناسایی کاندیدا آلبیکنس توسط روش PCR-RFLP : 59

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 71

5-1 ) ارزیابی تعیین گونه های کاندیدا در مبتلایان به ولوواژینیت عود کنندکاندیدایی: 72

5-2 ) ارزیابی عملکرد ضد قارچی داروی فلوکونازول روی قارچ کاندیدا آلبیکنس : 74

منابع : 79

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 1- برخی از گونه های بیماریزای کاندیدا و نام مرحله جنسی آنها 16

جدول2- مشخصات مورفولوژیک گونه های بیماریزای پر اهمیت کاندیدا 16

جدول- 3  مروری بر انواع عفونتهای کاندیدایی و عوامل مستعدکننده آنها 17

جدول 4-2 : تعداد و درصد عدم رشد قارچ ( کشندگی ) کاندیدا آلبیکنس… 61

جدول 4-1 : نتایج فعالیت های مهار رشد  ( MIC90 ) و قارچ کشی ( MFC ) داروی فلوکونازول روی سویه های قارچ کاندیدا آلبیکنس… 60

جدول 4-3 : تعداد و درصد مهار رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس… 61

جدول 4-4 : میانگین و انحراف معیار غلظت کشندگی قارچ کاندیدا آلبیکنس… 62

جدول 4-5 : میانگین و انحراف معیار مهار کنندگی قارچ کاندیدا آلبیکنس… 62

جدول 4-6 : میانگین و انحراف معیار سن در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدیایی. 62

جدول 4-7 : مقایسه گروه های سنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 63

جدول 4-8 : مقایسه تعداد دفعات زایمان در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 64

جدول 4-9 : بررسی وضعیت بارداری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 64

جدول 4-10 : بررسی شدت علائم بیماری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 65

جدول 4-11 : بررسی عوارض جسمی و روحی ناشی از ولوواژینیت کاندیدایی در مبتلایان  66

جدول 4-12 : بررسی سابقه استفاده از داروی فلوکونازول در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  67

جدول 4-13 : بررسی سابقه استفاده از داروهای ضد قارچی ( غیر از  فلوکونازول ) در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  68

جدول 4-14 : بررسی سابقه ابتلا به بیماری های خاص در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  68

جدول 4-15 : بررسی سابقه استفاده از دارو در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 69

جدول 4-16 : بررسی روش درمانی در موارد قبلی بیماری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  70

جدول 4-17 : بررسی وضعیت سیستم ایمنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 70

فهرست نمودارها

عنوان …………………………………………………………………………………………………………… صفحه

نمودار 4-1 : مقایسه درصدی گروه های سنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 63

نمودار 4-2 : مقایسه درصدی شدت علائم بیماری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  66

نمودار 4-3 : مقایسه درصدی عوارض جسمی و روحی ناشی از ولوواژینیت کاندیدایی در مبتلایان  67

نمودار 4-5 : مقایسه درصدی وضعیت سیستم ایمنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  70

نمودار 4-4 : مقایسه درصدی سابقه استفاده از دارو در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  69

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                  صفحه

شکل3 -1: گرم خانه. 43

شکل3 -2 : اتوکلاو. 44

شکل3 – 3 : هود لامینار 44

شکل 3– 4 : میکروسکوپ نوری.. 44

شکل3 – 5 : کشت کاندیداروی محیط سابرو دکستروز آگار 46

شکل3- 6 : محیط سابرودکستروز آگار ( قبل از کشت قارچ ) 46

شکل 3– 7 : وجود كاندیدا آلبیكنس در محیط كروم آگار 48

شکل3- 8 :  مرحله ورتکس در استخراج DNA.. 51

شکل3-  9 :  مراحل استخراج DNA.. 52

شکل3 – 12 : پر کردن حفره های میکروپلیت توسط سمپلر و سر سمپلر در روش میکرودیلوسین  55

شکل 3 13 : رشد کاندیدا آلبیکنس روی محیط SC بعد از برداشت از حفرات میکروپلیت   57

شکل3-  11 : روش میکرودایلوشن در پلیت 96 خانه ای.. 57

شکل3-  14 :  نحوه قرائت نتایج در کشت مجدد  از خانه های تلقیح شده 57

شکل 4-1 :  الکتروفورز DNA استخراج شده از گونه های کاندیدا 59

شکل 4-2 : تشخیص مولکولی گونه های کاندیداآلبیکنس… 59

 

چکیده

زمینه و هدف: میزان بروز ولوواژینیت کاندیدیایی عود کننده توسط گونه های کاندیدا روند رو به افزایشی را نشان می دهد. بر اساس مطالعات، بعضی از گونه های کاندیدا نسبت به داروهای ضد قارچی مثل فلوکونازول مقاومت نشان می دهند. بنابراین با جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدای مسبب فرم عود کننده ولوواژینال و تعیین حساسیت آنها به داروی فلوکونازول می توان الگوی مناسبی از بیماران و مقاومت دارویی آنرا در منطقه جغرافیایی مورد پژوهش گزارش کرد.

روش کار: جدایه ی مخمری مورد آزمایش مستقیم، کشت و آزمایش های تکمیلی برای شناسایی گونه های مختلف کاندیدا از قبیل روش های مولکولی PCR RFLP ) ( و غیر مولکولی (سابرو دکستروز آگار، کروم آگار، تست لوله زایا) قرار گرفتند. سپس فلوکونازول بر روی هر کدام از نمونه ها به روش میکرودیلوسیون براث آزمایش شد و حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت قارچ کشی داروها اندازه گیری و حساسیت آنها تعیین شد.

یافته ها: در بررسی حداقل غلظت مهارکنندگی ایزوله های جدا شده مشخص شد تأثیر داروی ضد قارچی فلوکونازول علیه سویه های کاندیدا آلبیکنس حاصل از بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده حساس وابسته به دوز می باشد.

نتیجه گیری : با بهره گرفتن از یافته های حاصل از این تحقیق می توان گفت در ولوواژینیت کاندیدایی حاد یا مزمن شاید فلوکونازول تأثیر روی سویه های کاندیدا آلبیکنس داشته باشد ولی در ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده یا باید از فلوکونازول با دوز بالا استفاده شود یا از داروهای دیگر ضد قارچی استفاده شود.

واژگان کلیدی: ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده، فلوکونازول، کاندیدا آلبیکنس.

فصل اول

مقدمه

عفونت های فرصت طلب ناشی از مخمرها در دهه های اخیر اهمیت زیادی یافته است(30).علت این مسئله روند رو به تزاید این عفونت ها از لحاظ بروز و شیوع در جامعه و در بین عفونت های بیمارستانی است .

كاندیدیازیس طیفی از بیماری های قارچی فرصت طلب است كه در افراد مستعد به شكل عفونت های سطحی ساده تا عفونت های سیستمیک ایجاد می شود(45).

امروزه كاندیدیازیس از بیماری های مهم عفونی مطرح در جهان است و در حدود 25 تا 50 درصد عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه و 8 تا 15 درصد كل عفونت های بیمارستانی را كاندیدیازیس تشكیل می دهد(69).

ولوواژینیت کاندیدیایی دومین عفونت شایع دستگاه تناسلی زنان پس از واژینوز ناشی از باکتری های بی هوازی است. حدود 75 درصد از خانم ها حداقل یک بار در طول عمر خود دچار عفونت کاندیدیایی واژن می شوند. این بیماری ممكن است به صورت حاد، مزمن و یا عود كننده تظاهر نماید. اغلب زنان به فرم حاد بیماری مبتلا می گردند (49.50). میزان بروز ولوواژینیت کاندیدیایی عود کننده [1](RVVC) توسط گونه های کاندیدا روند رو به افزایشی را نشان می دهد. (RVVC)  حالتی است که در آن علایم بیماری در طول یک سال حداقل 3 بار و یا بیشتر تکرار گردد(34.35). این علایم ممکن است شدید و همراه با تحمل رنج و ناراحتی قابل ملاحظه ای برای آنان باشد(51.49).

علایم محلی ولواژینال شامل ترشحات زرد شیری، غلیظ و غشا كاذب خاكستری در سطح مخاط واژن همراه است(19). در این بیماری سوزش ادرار بسیار شایع بوده و ترشحات واژن افزایش می یابد، اما شایع ترین علامت خارش ناحیه واژن است كه اغلب در طول دوره قبل از قاعدگی شدیدتر می شود(100).

شایع ترین مخمرهای جدا شده از واژن شامل کاندیدا آلبیکنس (۸۵ تا ۹۰ درصد) کاندیدا گلابراتا (۵ تا10 درصد) وکاندیدا تروپیکالیس (۱ تا ۳ درصد) می‌باشد. سایر گونه‌های مخمری که از شیوع کمتری برخوردارند عبارتند از کاندیدا دابلینینسیس، کاندیدا کروزه‌یی، کاندیدا فاماتا (۵/۰ تا ۲ درصد) می باشند.

عامل بیماری قارچی فرصت طلب از جنس كاندیدا می باشد كه به صورت همزیست در دستگاه گوارش، مخاطات، پوست انسان و سایر حیوانات بوده و حتی در محیط نیز یافته می شود. این عامل در شرایطی كه مقاومت میزبان به صورت موضعی یا سیستمیک به صورت اولیه و یا ثانویه در اثر عوامل مستعد كننده بیماری كاهش یابد، قادر به ایجاد بیماری در هر ناحیه از بدن خواهد بود. وجود محدودیت هایی همچون تعداد كم داروهای ضد قارچی، سمی بودن آنها برای سلول های بدن یا كاهش حساسیت یک سری از گونه های كاندیدا به این داروها، همواره به عنوان معضلات اساسی در درمان بیماری مطرح بوده اند(38).

 

از دلایل مهم ایجاد بیماری واژینیت کاندیدایی عودکننده، حذف ناقص کاندیدا از واژن پس از درمان ضدقارچی است، هر چند ممکن است علایم بالینی و التهابات بیمار کم شود، اما ارگانیسم به تعداد کم در واژن میماند و منجر به ناقل شدن بیمار می گردد(76).

بر اساس مطالعات، بعضی از گونه های کاندیدا نسبت به داروهای ضد قارچی مثل فلوکونازول مقاومت نشان می دهند. بنابراین با جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدای مسبب فرم عود کننده ولوواژینال و تعیین حساسیت آنها به داروی فلوکونازول می توان الگوی مناسبی از بیماران و مقاومت دارویی آنرا در منطقه جغرافیایی مورد پژوهش گزارش کرد.

تعداد صفحه : 101

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.