زیست شناسی

پایان نامه تغییرات فعالیت سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز 1 به دنبال آسیب های ناشی از سوختگی حرارتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :بیوشیمی

عنوان : تغییرات فعالیت سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز 1 به دنبال  آسیب های ناشی از سوختگی حرارتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

در رشته بیوشیمی

 

عنوان:

تغییرات فعالیت سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز 1 به دنبال  آسیب های ناشی از سوختگی حرارتی

 

استاد راهنما:

دکترسعید صفری

 

استاد مشاور:

دکتر بستان رودی

دکتر افشین امینی

تابستان1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 • توپولوژی عموم ……………………………………………………………………………………………………….. 3
 • اصول جداسازی………………………………………………………………………………………………………. 8
 • ترکیبیات ………………………………………………………………………………………………………………. 9

2  تعداد توپولوژی های روی یک مجموعه متناهی

 • توپولوژی هایی باکمترین تعداد از مجموعه های با……………………………………………………………………………………… 14
 • توپولوژی ها بابیشترین تعداد مجموعه های باز …………………………………………………………………………………………. 14

3  تعداد توپولوژی های محدب روی یک مجموعه متناهی ترتیب کلی

3-1   توپولوژی های محدب آشیانه ای…………………………………………………………………………………………………………………..    32

3-2 Tcvx(n) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

4   اندازه کمین ممکن برای یک مجموعه تحت یک توپولوژی معین

4-1 به دست آوردن تعداد(n, k)   T ……………………………………………………………………………………………………………………… 41

4-2 شرح ماشینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

4-3 کران های نمایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

4-4 معین کردن اندازه مینیمال مجموعه……………………………………………………………………………………………………………………. 57

4-5 کارایی بهتر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

4-6 مقایسه نوع دیگری از دنباله ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 60

مراجع

واژه نامه فارسی به انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..    65

واژه نامه انگلیسی به فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

فهرست جدول ها

3-1 TNest(n, k)تعدادی از توپولوژی ه ای روی یک مجموعه−n نقطه ای  ترتیب کلی شامل مجموعه محدب آشیانه ای است            33

3-2 تعداد Tcvx(n) و Tnest(n) از توپولوژی محدب آشیانه ای و توپولوژی محدب روی یک مجموعه ی ترکیب کلی n نقطه ای، و تعداد T(n) از توپولوژی روی یک  مجموعه ی n نقطه است……………………………………………………………………………………. 40

4-1 تعدادی از اعداد مینیمال از نقاط m(k) هستند که برای ساختن یک توپولوژی دارای k مجموعه باز در محاسباتی در (27) به ازای, ٢۵ k [ نیاز داریم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

4-2  مقادیر f(n)را به ازای 10 nبدست می آوریم ، در سطر پایین اندازه اندازه کوچکترین توپولوژی که بیشتر از 1 است، با بهره گرفتن از قضیه بالا بدست نمی آید، در این صورت 4/(2 (n23از قضیه بالا بدست می آید، واعداد بدست امده را برای اینکه به اعداد صحیح تبدیل شوند، به سمت پایین روند می کنیم………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

فهرست شکل ها

 • گراف جهتدار رابطهR……………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

2-1  شبکه ای از مقسوم علیه های عدد صحیح 60 است که به صورت مرتب تقسیم شده است…………………………………………………………. 14

2-2 شبکه ای از ریز مجموعه های {x, y, z}……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
 • شکل های توپولوژی برای) ,16 T(n …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
 • شکل های توپولوژی برای) ,16 T(n …… …………………………………………………………………………………………………………………………………….22
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
 • ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………28

3-1 یک نمونه از توپولوژی روی(8و1) است………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

3-2 در مثال ممکن است نقطه اضافه شده به خارج همسایگی ها شامل هیچ یک از همسایگی ها نباشد یا خارج دوتا همسایگی باشد و شامل یک همسایگی و همچنین امکان دارد شامل سه همسایگی باشد.. ……………………………………………………………………………………………………….38

3-3 امکان انتخاب برای MN(9) وجود دارد اگر همسایگی مینیمال MN(J) بسطی برای

(8و1)j   نباشد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-4 امکان انتخاب برای MN(9) وجود دارد اگر MN(2)و MN(6) بسطی شامل 9 باشند………………………………………………………………………… 39

4-1 مجموعه ترتیب جزئی) P(T  مربوط به توپولوژی القاء شده T  به وسیله توپولوژیT در مثال2.4 اس

4-2 شیوه قضیه 3.3 به ازای K=105که در آن K2=1101001 است…………………………………………………………………………………………………………… 51

4-3 شیوه قضیه 7.3 به ازای K=5550 که در آن K2=1010110101110 دوگان ایده آل مرتب یکریخت به • ⊕• است، که به وسیله روش دایره ای تعریف می کنیم. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

4-4 یک روش کارا برای ساختن یک مجموعه ترتیب جزئی با 65535 پادزنجیر با بهره گرفتن از 19 عنصر است  59

4-5 شیوه قضیه 3.3 را برای K=4681 بکار می بریم………………………………………………………………………………………………………………………………………  60

 

چکیده :

مقدمه: سوختگی با واکنش های التهابی و تولید رادیکال آزاد از جمله ROS و RNS و کاهش سیستم ایمنی بدن همراه است. بنابراین  این مطالعه به منظور بررسی استرس اکسیداتیو و آنزیم پاراکسوناز (PON1) به عنوان یک شاخص آنتی اکسیدانی در بیماران دچار آسیب سوختگی حرارتی و مقایسه با افراد سالم طراحی شد. مواد وروش ها: در این مطالعه مورد شاهدی 57 بیمار سوختگی حرارتی که در بخش اورژانس بستری شده بودند و حداکثر 4 ساعت از سوختگی آنها گذشته شده بود به عنوان مورد و 57 فرد سالم که از نظر سن و جنس با گروه مورد همسان سازی شد به عنوان کنترل وارد مطالعه شد .فاکتور های بیوشیمیایی، علائم حیاتی و فعالیت آنزیم پاراکسوناز (PON1) در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: ارزیابی های کلینیکی و آزمایشگاهی در افراد مورد مطالعه نشان داد تعداد ضربان قلب (04/0=p)، تعداد تنفس (001/0>p)،  سطح گلبول سفید خون (001/0>p)، سطح پلاکت پلاسما (03/0=p)، سطح قند ناشتای خون (001/0>p)، سطح کلسترول تام (007/0=p)، سطح HDL (001/0>p)، سطح SGOT (001/0>p)، سطح SGPT (01/0=p)، سطح پتاسیم (001/0>p)، سطح  کلسیم (04/0=p) و سطح آلبومین سرمی (001/0>p) اختلاف معنی داری بین دو گروه دارد. شایان ذکر است سطح فعالیت پاراکسوناز در گروه دچار سوختگی حرارتی به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (001/0>p). یافته های مطالعه حاضر نشان داد حتی پس از تعدیل آنالیزها برای فاکتورهای احتمالی تاثیر گذار بر سطح پاراکسوناز شامل سطح HDL، فعالیت کبدی، مصرف دخانیات و سطح آلبومین پلاسما رابطه معنی داری بین سطح  پاراکسوناز و سوختگی وجود دارد بدین مفهوم که سطح این آنزیم پلاسمایی در بیماران دچار سوختگی کمتر از افراد سالم می باشد (03/0=p). نتیجه گیری: بررسی سطح فعالیت این آنزیم می تواند به عنوان یک بیومارکر در ارزیابی شدت ضایعات دراز مدت ناشی از سوختگی و یا حتی یک نقطه درمانی مفید باشد. با توجه به اینکه می توان پاراکسوناز جهش یافته با فعالیت و حلالیت متفاوت تولید نمود که پتانسیل تولید واریته های از پاراکسوناز با فعالیت بالاتر در حذف پراکسید های لیپیدی و یا فعالیت بیشتر علیه سموم ارگانوفسفات دارند. لذا با انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه می توان امیدوار بود که سنجش فعالیت پاراکسوناز جهت پیش آگهی بیماران دچار آسیب سوختگی حرارتی در نظر گرفته شود.

هدف از مطالعه

در افراد نرمال، تعادل بین آنتی اکسیدن ها و اکسیدان ها وجود دارد. افزایش در غلظت اکسیدان ها یا افت آنتی اکسیدانی منجر به ازدست رفتن این تعادل و به وجود آمدن حالتی به نام استرس اکسیداتیو می شود به نظر می رسد استرس اکسیداتیو نقش مهمی در پاتوژنر بیماری آسب سوختگی از طریق آسیب مستقیم، یا درگیر کردن مکانیسم های مولکولی موثر در التهاب بافتی داشته باشد. رادیکال های آزاد بواسطه شروع وقایعی که منجر به تخلیه آنتی اکسیدانی می شود سبب القا استرس اکسیداتیو می شود.

آنزیم PON 1 که برروی HDL واقع می باشد مسئول هیدرولیز پراکسید های لیپیدی و بنابراین محافظت در برابر استرس اکسیداتیو ایفا کند. فعالیت و پلی مورفیسم PON1 بر توانایی HDL افراد در جلوگیری از التهاب موثر است. بنابراین اندازه گیری سطح فعالیت آن در عوارض سوختگی و التهاب های ناشی از رادیکال های آزاد به منظور اهداف درمانی می تواند مفید باشد.

فعالیت PON1  در بین افراد مختلف متفاوت می باشد و فاکتور های متعددی در این امر دخیل است. پلی مورفیسم ژنتیکی در ژنوم PON1 یک فاکتورتاثیر گذار در مقداری از این تغییرات میباشد. از پلی مورفیسم ژن پاراکسوناز در موقعیت های M/L 55 وQ/R   192 چندین ایزوزیم ایجاد می شود که فعالیت شان نسبت به سوبستراهای گوناگون متفاوت می باشد.

در این مطالعه فعالیت سرمی آنزیم PON1 در 57 بیمار مواجهه یافته با سوختگی  و 57 نفر از افرادسالم با سن وجنس و بدون هیچ بیماری زمینه ایی مورد مطالعه قرار گرفت.

با توجه به عوارض التهاب در بیماران دچار سوختگی و عدم تعادل اکسیدان / آنتی اکسیدان در بیماران دچار سوختگی بر آن شدیم در این مطالعه فعالیت آنزیم PON1  را در بیماران دچار سوختگی بستری شده در بیمارستان سوانح و سوختگی مطهری تهران را بررسی کنیم .

با وجود ناشناخته بودن مکانیسم عوارض دیررس ناشی از سوختگی در ایجاد ضایعات سوختگی، این مطالعه به منظور تعیین ارتباط آنزیم PON1 به عنوان یک عامل مهم آنتی اکسیدانی با شدت بیماری و عملکرد بافت در ضایعات سوختگی انجام شد. هدف اصلی این مطالعه تعیین ارزشمندی فعالیت PON1 به عنوان یک بیومارکر برای تشخیص حساسیت افراد به بروز عوارض سوختگی، شدت بیماری و عملکرد بافت در ضایعات سوختگی ناشی از التهاب میباشد.

مقدمه:

انواع رادیکال آزاد:

به طور کلی رادیکال های  آزاد در دو دسته قرار می گیرند:

رادیکال آزاد اکسیژن دار (که زیر مجموعه ای از  ROS ها هستند ) و رادیکال آزاد فلزی

رادیکال آزاد اکسیژن دار

رادیکال آزاد را به صورت (R ) نشان می دهند واژه گونه فعال اکسیژن (ROS) اغلب به رادیکال آزاد و دیگر ترکیبات اکسیژن فعال از جمله اکسیژن یکتا (O ) ، پراکسید هیدروژن (H2O2) نیز اطلاق می شود که قادرند که الکترون را از سوبسترا های مختلف به سادگی دریافت کنند و آنها را به رادیکال آزاد تبدیل نمایند . تمام این ترکیبات قدرت انجام واکنش های رادیکالی را  دارند(1). مهمترین رادیکال های آزاد در سیستم های زنده، آنیون سوپراکسید (O2) ، رادیکال هیدروکسیل(OH )، نیتریک اکسید (NO)، مشتقات رادیکالی پراکسیل لیپید(ROO ) و رادیکال های الکوکسیل (RO) هستند. هنگامی که یک رادیکال با یک مولکول غیر رادیکالی اندرکنش می دهد، مولکول هدف به یک رادیکال تبدیل می شود که خود میتواند این سری از واکنش ها را به صورت آبشاری ادامه دهد .  ROSها در حقیقت با اکسید کردن مولکول های دیگر و تبدیل آن ها به ROS های جدید، باعث احیا و پایدار شدن خود می شوند. به این اکسید کننده های فعال، اکسیدان گویند. رادیکال های آزاد با بعضی از قسمت های سلول مثل DNA و غشای سلولی واکنش نشان داده و باعث تخریب عمل سلول یا حتی مرگ آنها می شوند. بیشترین اثر تخریبی رادیکال های آزاد متوجه غشا سلولی ارگانل ها داخل سلولی نظیر غشا میتوکندی ها است.

تعداد صفحه : 84

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.