مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشاورزی

گرایش : زراعت

عنوان : تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده: کشاورزی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی(M.Sc)

گرایش: زراعت

 

عنوان:

تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی

                                  

استادراهنما:

دکتر محمد میرزایی حیدری

 

استادمشاور:

دکتر عباس ملکی

شهریور 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده ..1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 7

1-4 اهداف پژوهش.. 9

1-5 فرضیات پژوهش.. 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق

2-1 تاریخچه. 12

2ـ2 اهمیت اقتصادی نخود 13

2-3  مشخصات گیاهشناسی نخود 15

2-4  مورفولوژی نخود 15

2-4-1ریشه. 16

2-4-2 ساقه. 16

2-4-3 برگ.. 17

2-4-4 گل. 18

2-5 رشد و نمو. 18

2-5-1 جوانه زنی و استقرار گیاهچه. 19

2-5-2 رشد و توسعه سطح برگ.. 20

2-5-3 تجمع ماده خشك و توزیع آن. 21

2-5-4 گلدهی. 22

2-5-5 نمو دانه. 22

2-6 تنش خشکی. 23

2-6-1 تنش خشکی و انواع آن. 23

2-6-2 چگونگی درک خشکی توسط گیاهان. 24

2-6-3 مکانیسم های مقاومت به تنش خشکی. 25

2-6-3-1 تنش خشکی و مراحل مختلف رشد گیاه 28

2-6-3-1-1تنش خشکی در مرحله ی جوانه زنی. 28

2-6-3-1-3 تنش خشکی در مرحله رشد زایشی. 29

2-7 تأثیر تنش خشکی بر گیاهان. 32

2-8 تعریف سالیسیلیک اسید 35

2-8-1سالیسیلیک اسید بعنوان تنظیم کننده 35

2-8-3 نقش سالیسیلیک اسید در تنش.. 35

2-8-4 نقش سالیسیلیک اسید در فیزیولوژی و تغییرات گیاهی. 36

2-8-5 بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رشدی گیاهان. 36

2-9 – بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد بر خصوصیات رشدی گیاهان. 41

2-10 – تأثیر ازتوباکتر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاهان زراعی. 41

2-11 – تاثیر سودوموناس بر عملكرد و اجزاء عملکرد گیاهان زراعی. 44

2-11- اثرات توأم باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاهان زراعی. 46

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 محل آزمایش.. 50

3-2 آزمایش خاک.. 50

3-3 مشخصات طرح آزمایش.. 50

3-4 عملیات زراعی. 51

3-5 نمونه برداری. 51

3-6 تجزیه و تحلیل داده ها 52

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- ارتفاع بوته. 54

4-2- تعداد شاخه جانبی. 56

4-3 طول دوره گلدهی. 57

4-4 طول دوره پر شدن دانه. 58

4-5 تعداد روز تا رسیدگی. 58

4-6 تعداد غلاف در بوته. 59

4-7 تعداد دانه در بوته. 60

4-8 وزن صد دانه. 61

4-9 عملکرد دانه. 62

4-10 عملکرد بیولوژیک.. 67

4-11 شاخص برداشت. 71

4-12 پروتئین دانه. 71

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 بحث. 76

5-2 نتیجه گیری. 93

5-3 پیشنهادات. 94

منابع. 95

چکیده انگلیسی. 117

طرح روی جلد به زبان انگلیسی

فهرست جداول

جدول 4-1: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی. ..54

جدول 4-2: مقایسه میانگین اثر اصلی اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی. ..55

جدول 4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر ارتفاع بوته (سانتیمتر) ..56

جدول 4-4: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی. ..62

جدول 4-5- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) ..66

جدول 4-6- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار) ..68

جدول 4-7- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر پروتئین دانه (درصد) ..72

فهرست اشکال

شکل 4-1: اثر مقابل سالسیلیک اسید و باکتری­ های محرک رشد بر تعداد شاخه جانبی. ..57

شکل 4-2: تاثیر تنش بر تعداد غلاف در بوته. ..60

شکل 4-3: تاثیر سالیسیلیک اسید بر تعداد غلاف در بوته. ..60

شکل 4-4: تاثیر باکتری های محرک رشد بر تعداد غلاف در بوته. ..60

شکل 4-5: تاثیر تنش بر تعداد دانه در بوته. ..62

شکل 4-6: تاثیر سالیسیلیک اسید بر تعداد دانه در بوته. ..62

شکل 4-7: تاثیر باکتری های محرک رشد بر تعداد دانه در بوته. ..63

شکل 4-8: تاثیر تنش بر وزن صد دانه. ..64

شکل 4-9: تاثیر سالیسیلیک اسید بر وزن صد دانه. ..64

شکل 4-10: تاثیر تنش بر عملکرد دانه. ..65

شکل 4-11: تاثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه. ..66

شکل 4-12: تاثیر باکتری های محرک رشد بر عملکرد دانه. ..66

شکل 4-13: تاثیر تنش بر عملکرد بیولوژیک.. ..68

شکل 4-14: تاثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد بیولوژیک.. ..68

شکل 4-15: تاثیر باکتری های محرک رشد بر عملکرد بیولوژیک.. ..69

شکل 4-16: اثر مقابل سالسیلیک اسید و باکتری های محرک رشد بر عملکرد بیولوژیک.. ..70

شکل 4-17: تاثیر تنش بر پروتئین دانه. ..72

شکل 4-18: تاثیر سالیسیلیک اسید بر پروتئین دانه. ..72

شکل 4-19: تاثیر باکتری های محرک رشد بر پروتئین دانه. ..73

شکل 4-20: اثر مقابل سالسیلیک اسید و باکتری های محرک رشد بر پروتئین دانه. ..74

 

چکیده:

این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوك‎های كامل تصادفی در 3 تكرار در شهرستان کرج (شهرک مهندسی زراعی) در اواخر اسفند ماه 1392 در کرج اجرا شد. این آزمایش شامل 3 فاكتور، آبیاری در 2 سطح (شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف بندی)، باکتری‎های محرک رشد در 4 سطح (ازتوباکتر، سودوموناس، تلقیح توأم ازتوباکتر و سودوموناس و شاهد (بدون تلقیح)) و سالیسیلیک اسید نیز در 2 سطح (عدم مصرف و بذرمال با غلظت 1 میلی مولار) بود. نتایج این بررسی نشان داد که اثر تنش بر تمام صفات مورد بررسی به غیر از طول دوره پر شدن دانه، وزن صد دانه و شاخص برداشت معنی‎دار بود. سالیسیلیک اسید نیز تاثیر معنی­داری بر تمام صفات مورد بررسی به غیر از طول دوره پر شدن دانه، تعداد روز تا رسیدگی و شاخص برداشت داشت. باکتری‎های محرک رشد نیز تاثیر معنی­داری بر تمام صفات مورد بررسی به غیر از طول دوره پر شدن دانه، طول دوره گلدهی و شاخص برداشت داشت. نتایج نشان داد که اثر سالیسیلسک اسید، تنش و باکتری بر پروتئین دانه معنی دار بود. در حالت تلقیح بذر با ازتوباکتر، مصرف سالیسیلیک اسید و آبیاری تکمیلی پروتئین دانه به مقدار 3/28 درصد به دست آمد که در مقایسه با تیمار عدم تلقیح بذر با باکتری، عدم مصرف سالیسیلیک اسید و شرایط دیم (پروتئین دانه به مقدار 8/19 درصد) معنی دار گردید. در حالت تلقیح بذر با ازتوباکتر، مصرف سالیسیلیک اسید و آبیاری تکمیلی عملکرد دانه به مقدار 880 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در این تحقیق، اثرات متقابل سه گانه بر پروتئین دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی‎دار گردید.

کلمات کلیدی: نخود، تنش، سالیسیلیک اسید، باکتری.

فصل اول

کلیات تحقیق
1ـ1 مقدمه

در دنیای امروز تولید مواد غذایی از مهمترین مسایل بشری به حساب می‌آید و در بسیاری از كشورهای در حال توسعه غذای تولیدی تكافوی مصرف را نمی‌كند. رشد فعلی جمعیت در جهان در حدود 5/2 تا 3 درصد بوده و در سال 2150 حدود 10 میلیارد نفرپیش بینی شده است (رستگار، 1377). اكثر كشورهای آسیایی، آمریكایی جنوبی و مركزی و تقریباً كل قارة آفریقا با كمبود مواد پروتئینی در غذای روزانه خود روبرو هستند. انسان برای رشد متعادل خود به ازای هر كیلوگرم وزن بدن، یک گرم پروتئین لازم دارد و روزانه 25 تا 40 گرم حداقل میزان پروتئینی است كه برای اعمال حیاتی بدن لازم است (پور نجف، 1385).

حبوبات به علت این ویژگی خاص یعنی وجود باكتری‌های تثبیت كنندة نیتروژن اتمسفری در ریشة آن ها، در حاصلخیزی خاك موثرند و هر ساله مقادیر زیادی نیتروژن بعد از برداشت این محصولات به خاك افزوده می­ شود. سایر قسمت ­های بعضی از گیاهان لگوم مثل برگ­ها، ساقه‌ها، گل­ها، غلاف­های نارس، غده به اضافه بذور جوانه زده، بعنوان غذای انسان، دام و كود سبز برای تقویت و بهبود وضع فیزیكی زمین می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند (مجنون حسینی، 1372).

در بین حبوبات نخود با سطح زیر كشت حدود 11 میلیون هكتار و تولید حدود 650 كیلوگرم در هكتار از نظر سطح زیر كشت و تولید پس از لوبیا و عدس در مقام سوم قرار دارد و مقام نوزدهم را در بین گیاهان زراعی دارد (کوچکی و بنایان اول، 1373).

طبق آمار موجود در بین حبوبات در كشور نخود (Cicer arietinum) با سطح زیر كشت 650000 هكتار و تولید تقریبی 340000 تن نسبت به سایر حبوبات از سطح زیر كشت، تولید و اهمیت بیشتری برخوردار است. به علاوه به نظر می‌رسد كه این گیاه نسبت به دیگر حبوبات سازگاری بیشتری با شرایط اقلیمی كشور داشته و با توجه به محدودیت­های موجود در تامین پروتئین­های حیوانی، می‌تواند بخشی از پروتئین مورد نیاز كشور را تامین كند (باقری و همکاران، 1376).

عملكرد نخود تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل شرایط آب و هوایی، حاصلخیزی خاك، رطوبت قابل دسترس، تراكم بوته، میزان رشد و طول مراحل مختلف رشد، زودرس و دیررس بودن گیاه قرار دارد (مجنون حسینی، 1372). از طرفی رشد گیاه خود مجموعه‌ای از فرایندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیكی خاص است كه بر یكدیگر اثرات متقابل داشته و تحت تأثیر كلیه عوامل محیطی و ژنتیكی قرار می‌گیرد (پور نجف، 1385).

تعداد صفحه : 109

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.