مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه تاثیر باکتری Lactobacillus plantarum ( KC426951 ) جداسازی شده از روده قزل آلای رنگین کمان استان گیلان بر فاکتورهای رشد، فلور باکتریایی روده، خون و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum , 1792)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیلات

گرایش :تکثیر و پرورش آبزیان

عنوان : تاثیر باکتری Lactobacillus plantarum ( KC426951 ) جداسازی شده از روده  قزل آلای رنگین کمان استان گیلان بر فاکتورهای رشد، فلور باکتریایی روده، خون و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum , 1792)


دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دانشکده منابع طبیعی

 

گروه کارشناسی ارشد شیلات

پایان نامه کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان ( M.Sc )

 

موضوع :

تاثیر باکتری Lactobacillus plantarum ( KC426951 ) جداسازی شده از روده  قزل آلای رنگین کمان استان گیلان بر فاکتورهای رشد، فلور باکتریایی روده، خون و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum , 1792)

 

استاد راهنما :

دکتر حسین خارا


استاد مشاور:

دکترعلیرضا شناور ماسوله

 

شهریور 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : کلیات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 4

سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 8

فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8

1-1-مشخصات آزاد ماهیان……………………………………………………………………………………… 9

1-1-1-رده بندی ماهی قزل آلا………………………………………………………………………………… 9

1-1-2-برخی ویژگی های مورفولوژیک و بیولوژیک ماهی قزل آلا………………………………….. 10

1-1-2-1-دستگاه گوارش و اندام های مرتبط…………………………………………………………….. 10

1-1-3-برخی ویژگی های ماهی قزل آلای رنگین کمان………………………………………………… 11

1-1-4-پراکنش ماهی قزل آلا در جهان و ایران…………………………………………………………… 11

1-1-5-بررسی آماری تولیدات پرورشی ماهی قزل آلا………………………………………………….. 12

1-2-پروبیوتیک چیست؟……………………………………………………………………………………….. 13

1-2-1-ضرورت استفاده از پروبیوتیک در آبزی پروری………………………………………………… 14

1-2-2-خطرات مصرف آنتی بیوتیک ها……………………………………………………………………. 16

1-2-3-نحوه ی عمل پروبیوتیک ها…………………………………………………………………………. 16

1-2-3-1-تولید ترکیبات ممانعت کننده…………………………………………………………………….. 16

1-2-3-2-رقابت بر سر مکان های اتصال…………………………………………………………………. 17

1-2-3-3-رقابت جهت جذب و مصرف مواد مغذی……………………………………………………. 17

1-2-4-معیارها و روش های انتخاب پروبیوتیک……………………………………………………………. 18

1-2-4-1-جمع آوری اطلاعات زمینه ایی…………………………………………………………………. 19

1-2-4-2-تهیه پروبیوتیک…………………………………………………………………………………….. 19

1-2-4-3-ارزیابی توان پروبیوتیک در جهت خارج سازی سویه های بیماری زا………………….. 19

1-2-4-4-ارزیابی امکان بیماریزایی پروبیوتیک…………………………………………………………… 19

1-2-4-5-ارزیابی اثر پروبیوتیک بر میزبان………………………………………………………………… 20

1-2-4-6-تولید انبوه ، ارزیابی سود اقتصادی……………………………………………………………… 20

1-3- سیستم ایمنی در ماهیان………………………………………………………………………………….. 21

1-3-1-ایمنی غیر اختصاصی………………………………………………………………………………….. 21

1-3-1-1-ایمنی غیر اختصاصی (ترکیبات مایع )………………………………………………………… 22

1-3-1-1-1-لیزوزیم…………………………………………………………………………………………… 23

1-3-1-1-2-سیستم عامل مکمل (کمپلان ) در ماهیان………………………………………………….. 23

1-3-1-2-ایمنی غیر اختصاصی ( سلولی )……………………………………………………………….. 23

1-3-1-2-1-لنفوسیت ها……………………………………………………………………………………… 23

1-3-1-2-2-نوتروفیل ها……………………………………………………………………………………… 24

1-3-1-2-3-ائوزینوفیل ها……………………………………………………………………………………. 24

1-3-1-2-4-مونوسیت ها…………………………………………………………………………………….. 24

1-3-2-ایمنی اختصاصی……………………………………………………………………………………….. 24

1-3-2-1-ایمنی همورال……………………………………………………………………………………….. 25

1-3-2-1-1-ایمنوگلوبولین M (IgM)……………………………………………………………………. 25

1-3-2-2-ایمنی با واسطه ی سلولی ……………………………………………………………………….. 25

1-4-اهمیت مطالعات خون شناسی در ماهیان……………………………………………………………… 26

1-4-1-شاخص های خونی……………………………………………………………………………………. 26

1-4-1-1-گلبول های سفید (لکوسیت……………………………………………………………………… 26

1-4-1-2-گلبول های قرمز (اریتروسیت ، هموسیت )………………………………………………….. 26

1-4-1-3-شاخص های گلبول قرمز یا اندیس های خونی……………………………………………… 27

1-4-1-4-هماتوکریت………………………………………………………………………………………….. 27

1-4-1-5-هموگلوبین…………………………………………………………………………………………… 27

1-5-شاخص های بیوشیمیایی…………………………………………………………………………………. 27

1-5-1-پروتئین کل پلاسما و آلبومین……………………………………………………………………….. 27

1-5-2-گلوکز…………………………………………………………………………………………………….. 28

1-5-3-گلوتامیک پیرویک ترانس آمیناز……………………………………………………………………. 28

1-6-رابطه عوامل محیطی و میکروفلور دستگاه گوارش………………………………………………….. 28

1-7-باکتری های اسید لاکتیک (LAB)…………………………………………………………………….. 29

1-7-1-رده بندی علمی………………………………………………………………………………………… 30

فصل دوم: سابقه ی تحقیق

2- سابقه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 32

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1-مکان و زمان انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. 41

3-2-مکان پرورش……………………………………………………………………………………………….. 42

3-3-ذخیره سازی ، سازگاری و تقسیم بچه ماهیان……………………………………………………….. 43

3-4-پروبیوتیک مورد آزمایشLactobacillus plantarum………………………………………. 44

3-5-نحوه ی آماده سازی جیره غذایی……………………………………………………………………….. 44

3-6-زیست سنجی………………………………………………………………………………………………. 45

3-7-نحوه ی غذادهی……………………………………………………………………………………………. 45

3-8-بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی آب…………………………………………………………………. 46

3-9-بررسی پارامترهای خون شناسی………………………………………………………………………… 46

3-9-1-خون گیری و تهیه سرم……………………………………………………………………………….. 46

3-9-2-شاخص های خونی……………………………………………………………………………………. 47

3-9-2-1-شمارش گلبول های قرمز و سفید………………………………………………………………. 47

3-9-2-2-اندازه گیری هماتوکریت………………………………………………………………………….. 48

3-9-2-3-اندازه گیری هموگلوبین…………………………………………………………………………… 49

3-9-2-4-شاخص های گلبول قرمز………………………………………………………………………… 49

3-9-2-5-تشخیص افتراقی گلبول های سفید…………………………………………………………….. 50

3-10-فاکتورهای ایمنی…………………………………………………………………………………………. 51

3-10-1-شاخص های بیوشیمیایی ایمنی اختصاصی…………………………………………………….. 51

3-10-1-1-اندازه گیری ایمنو گلوبولینM (IgM)……………………………………………………… 51

3-10-2-شاخص های بیوشیمیایی ایمنی غیر اختصاصی……………………………………………….. 51

3-10-2-1-اندازه گیری فعلیت لیزوزیم……………………………………………………………………. 51

3-10-2-2-پروتئین کل سرم…………………………………………………………………………………. 52

3-11-روش انجام آزمایشات فلور باکتریایی روده در آزمایشگاه……………………………………… 52

3-11-1-روش آماده سازی محیط های کشت……………………………………………………………. 52

3-11-2-روش آماده سازی رقت های محلول روده و کشت اولیه…………………………………… 53

3-11-3-روش شمارش کلنی ها و تقسیم بندی آنها…………………………………………………….. 54

3-12-روش محاسبه شاخص های رشد…………………………………………………………………….. 54

3-12-1-اندازه گیری طول و وزن……………………………………………………………………………. 54

3-12-2-شاخص وضعیت…………………………………………………………………………………….. 55

3-12-3-درصد افزایش وزن………………………………………………………………………………….. 55

3-12-4-ضریب تبدیل غذایی………………………………………………………………………………… 55

3-12-5-ضریب رشد ویژه……………………………………………………………………………………. 55

3-12-6-میانگین رشد روزانه…………………………………………………………………………………. 55

3-12-7-شاخص کبدی………………………………………………………………………………………… 56

3-13-آماده سازی لاشه جهت تجزیه شیمیایی ……………………………………………………………. 56

3-14-تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………….. 56

فصل چهارم: نتایج

4-نتایج………………………………………………………………………………………………………………. 58

4-1-نتایج حاصل از اندازه گیری عوامل محیطی…………………………………………………………… 58

4-1-1-دمای آب………………………………………………………………………………………………… 58

4-1-2-اکسیژن محلول آب……………………………………………………………………………………. 58

4-1-3-pH آب محیط پرورش……………………………………………………………………………… 58

4-2-نتایج حاصل از عملکرد رشد بچه ماهیان قزل آلا تحت تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک….. 59

4-2-1-اثر بر وزن نهایی……………………………………………………………………………………….. 59

4-2-2-اثر بر طول نهایی……………………………………………………………………………………….. 59

4-2-3-اثر بر ضریب تبدیل غذایی…………………………………………………………………………… 60

4-2-4-ضریب رشد ویژه………………………………………………………………………………………. 60

4-2-5-درصد افزایش وزن……………………………………………………………………………………. 61

4-2-6-میانگین رشد روزانه……………………………………………………………………………………. 61

4-2-7-میزان ضریب چاقی……………………………………………………………………………………. 62

4-3-فلور باکتریایی روده ماهیان تیمار و شاهد…………………………………………………………….. 62

4-3-1-میزان باکتریL.p در فلور روده قزل آلا در محیط کشت MRS…………………………… 62

4-3-2-توتال کانت باکتریایی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان در محیط کشتTSA ……….. 62

4-4-نتایج حاصل از فاکتورهای خونی………………………………………………………………………. 63

4-4-1-تعداد گلبول های سفید خون………………………………………………………………………… 63

4-4-2-تعداد گلبول های قرمز خون…………………………………………………………………………. 64

4-4-3-غلظت هموگلوبین خون………………………………………………………………………………. 64

4-4-4-درصد هماتوکریت خون……………………………………………………………………………… 65

4-4-5-متوسط حجم گلبول قرمز…………………………………………………………………………….. 65

4-4-6-متوسط غلظت هموگلوبین سلولی………………………………………………………………….. 66

4-4-7-متوسط هموگلوبین گلبول قرمز……………………………………………………………………… 66

4-4-8-درصد لنفوسیت………………………………………………………………………………………… 67

4-4-9-مقادیر نوتروفیل………………………………………………………………………………………… 67

4-4-10-درصد منوسیت……………………………………………………………………………………….. 68

4-4-11-درصد ائوزینوفیل…………………………………………………………………………………….. 68

4-5-نتایج فاکتورهای سرم……………………………………………………………………………………… 68

4-5-1-میزان توتال ایمنوگلوبولین سرم خون………………………………………………………………. 69

4-5-2-میزان IgM……………………………………………………………………………………………… 69

4-5-3-میزان لیزوزیم سرم خون……………………………………………………………………………… 70

4-6-نتایج آنالیز لاشه…………………………………………………………………………………………….. 70

4-6-1-درصد رطوبت لاشه……………………………………………………………………………………. 70

4-6-2-درصد پروتئین لاشه…………………………………………………………………………………… 71

4-6-3-درصد چربی لاشه……………………………………………………………………………………… 71

4-6-4-درصد خاکستر لاشه…………………………………………………………………………………… 72

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-بحث……………………………………………………………………………………………………………… 74

5-1-عملکرد رشد………………………………………………………………………………………………… 74

5-2-فلور باکتریایی روده……………………………………………………………………………………….. 77

5-3-شاخص های خونی……………………………………………………………………………………….. 78

5-4-شاخص های ایمنی خون…………………………………………………………………………………. 81

5-4-1-لیزوزیم…………………………………………………………………………………………………… 81

5-4-2-ایمنوگلوبین IgM……………………………………………………………………………………… 83

5-5-آنالیز لاشه……………………………………………………………………………………………………. 84

5-6-جمع بندی…………………………………………………………………………………………………… 86

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….. 87

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 88

پیوست………………………………………………………………………………………………………………. 107

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 121

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 3-1: آنالیز تقریبی خوراک استفاده شده در تغذیه بچه ماهیان مورد آزمون………………….. 44

جدول4-1: میانگین دما، اكسیژن محلول و pH آب در مقاطع زمانی مشخص در طول دوره بررسی  58

جدول 4-2- میانگین وزن نهایی (گرم)  در بچه ماهیان قزل آلا در تیمارهای مختلف……………. 59

جدول 4-3- میانگین طول نهایی (سانتیمتر)  در بچه ماهیان قزل آلا در تیمارهای مختلف………. 59

جدول 4-4- میانگین ضریب تبدیل غذایی بچه ماهیان قزل­آلا در تیمارهای مختلف………………. 60

جدول4-5- میانگین ضریب رشد ویژه بچه ماهیان قزل­آلا در تیمارهای مختلف……………………. 60

جدول4-6- میانگین درصد افزایش وزن بچه ماهیان قزل­آلا در تیمارهای مختلف…………………. 61

جدول 4-7- میانگین رشد روزانه بچه ماهیان قزل­آلا درتیمارهای مختلف…………………………… 61

جدول 4-8- میانگین میزان ضریب چاقی بچه ماهیان قزل­آلا درتیمارهای مختلف…………………. 62

جدول 4-9-میزان پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس) در روده ماهیان قزل آلا در محیط کشت MRS.. 62

جدول4-10-شمارش کلی فلور باکتریایی در روده ماهیان قزل آلا در محیط کشت TSA……… 63

جدول 4-11-تعدادگلبول های سفید خونی قزل آلا در تیمارهای شاهد وآزمایشی در پایان60روز  63

جدول 4-12-تعدادگلبول های قرمز خون قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان60روز 64

جدول 4-13-  غلظت هموگلوبین g/dl))  خون قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان60

روز……………………………………………………………………………………………………………………. 64

جدول 4-14- درصد هماتوکریت % خون قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان 60 روز 65

جدول 4-15- متوسط حجم گلبول قرمز خون قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان 60

روز………………………………………………………………………………………………………………….. 65

جدول 4-16- متوسط غلظت هموگلوبین سلولی خون قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان

60 روز…………………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول 4-17- متوسط هموگلوبین گلبول قرمز خون قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان

60 روز…………………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول4-18- درصد لنفوسیت خون قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان 60 روز…. 67

جدول4-19-درصد نوتروفیل خون قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان 60 روز….. 67

جدول4-20-درصد منوسیت خون قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان 60 روز…… 68

جدول4-21-درصد ائوزینوفیل خون قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان 60 روز… 68

جدول4-22-توتال ایمنوگلوبولین سرم خون قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان 60

روز………………………………………………………………………………………………………………….. 69

جدول4-23-میزان IgM  سرم خون قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان 60 روز.. 69

جدول4-24-میزان لیزوزیم سرم خون قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان 60 روز. 70

جدول4-25-درصد رطوبت لاشه  قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان 60 روز…… 70

جدول4-26-درصد پروتئین لاشه  قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان 60 روز…… 71

جدول4-27-درصد چربی لاشه  قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان 60 روز…….. 71

جدول4-28-درصد خاکستر  لاشه  قزل آلا در تیمارهای شاهد و آزمایشی در پایان 60 روز…. 72

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                   صفحه

شكل( 1-1) ماهی قزل آلای رنگین كمان ” Oncorhynchus mykiss”…………………………. 13

شکل (1-2) رابطه عوامل محیطی و میکروفلور دستگاه گوارش………………………………………… 29

شکل (3-1) موقعیت جغرافیایی گارگاه پرورش ماهی سردابی(قزل آلا) اشکرآب سیاهکل……… 41

شکل (3-2) نمایی از کارگاه پرورش ماهی سردابی اشکراب سیاهکل………………………………… 42

شکل (3-3) نمایی از کانال های بتونی پرورش و تیمار و تکرارها……………………………………. 43

شکل(3-4) پودر اولیه حاوی1011-1012…………………………………………………………………… 44

شکل(3-5) رقت های مختلف از106-1010………………………………………………………………. 44

شکل(3-6) غذای آماده و غنی شده با پروبیوتیک…………………………………………………………. 45

شکل (3-7) غذادهی روزانه بر اساس محاسبات روزانه………………………………………………….. 46

شکل (3-8) خونگیری از سیاهرگ در محل ساقه دمی…………………………………………………… 46

شکل (3-9) دستگاه سانتریفوژ و نحوه ی جداسازی سرم خون………………………………………… 47

شکل (3-10) دستگاه سانتریفیوژ هماتوکریت………………………………………………………………. 48

شکل (3-11) دستگاه اسپکتروفتو متر نور مرئی و UV…………………………………………………… 49

شکل(3-12): دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 2100-VIS شرکت Unico آمریکا…………………….. 51

شکل(3-13)دستگاه Auto Analyzer  مدلBT- 1500……………………………………………. 52

شکل (3-14) نحوه ی آماده سازی محیط کشت TSA و MRS آگار………………………………… 53

شکل (3-15) برداشت روده و تهیه رقت های مختلف و کشت در پلت های TSAو MRS…… 54

شکل (3-16) نگهداری پلت ها در انکوباتور و شمارش باکتری ها…………………………………… 54

شکل (3-17) آماده سازی لاشه جهت تجزیه شیمیایی…………………………………………………… 56

چکیده

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی تاثیر باکتری اسید لاکتیک Lactobacillu plantarum (KC426951) جداسازی شده از روده قزل آلای رنگین کمان بر فاکتورهای رشد ، فلور باکتریایی روده ،فاکتورهای خونی و ایمنی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در بهار و تابستان سال 1392انجام شد. بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 24/2±56/3 به مدت 2 هفته با شرایط پرورشی محیطی در یک مرکز پرورش خصوصی ماهیان سردآبی (اشکرآب سیاهکل) در استان گیلان قبل از شروع آزمایش سازگار شدند . ماهیان در قالب یک طرح کاملا تصادفی به شش گروه شامل 540 قطعه بچه ماهی تقسیم شدند . پارامترهای کیفی آب شامل درجه حرارت ، مقدار اکسیژن محلول و pH به ترتیب 3/0±3/17 درجه سانتی گراد ،43/0±5/8 میلی گرم و 26/0±4/7 اندازه گیری شد .پنج گروه از ماهیان ( هر گروه شامل 90 ماهی) با جیره حاوی 106 (تیمار1) ، 107 (تیمار2) ، 108  (تیمار3) ، 109 (تیمار4) و1010 (تیمار5) cfu g-1  لاکتو باسیلوس پلانتاروم و گروه کنترل (شاهد) بدون جیره حاوی پروبیوتیک به مدت 60 روز تغذیه شدند . تغذیه ماهیان بر اساس 3 درصد بیوماس وزن بدن به صورت روزانه و برابر صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که میزان وزن نهایی  ، طول نهایی، ضریب رشد  ، درصد افزایش وزن و میانگین رشد روزانه  در تیمار 2 بیشترین و در تیمار 5 کمترین مقدار و میزان ضریب تبدیل غذایی  در تیمار 2 کمترین و در تیمار 5 بیشترین را به خود اختصاص داده بودند(05/0> P). همچنین بالاترین میزان توتال لاکتیک اسید روده ماهیان قزل آلا در تیمار4 و در حالیکه کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد و بالاترین توتال کانت مربوط به تیمار 2 و کمترین تیمار 5 بدست آمد(05/0> P). فاکتورهای خونی: بالاترین سطوح گلبول های قرمز  در تیمار 5 (3/10408±3/898333) ، گلبولهای سفید در تیمار4 (4/702±3/10833) ، حجم گلبول های قرمز در تیمار 1(8/3±7/508) ، غلظت هموگلوبین در تیمار 5 (15/0±2/11) ، هماتوكریت در تیمار 5 (2±42) ،فراوانی لنفوسیت ها در گروه شاهد (53/1±67/69) ، فراوانی نوتروفیل ها در تیمار 5 (1±39) ، بدست آمد (05/0> P).

فاکتورهای ایمنی: بالاترین سطوح توتال ایمنوگلوبولین در تیمار 4 (15/1±33/20)  ، IgM در تیمار4 (65/2±39) و لیزوزیم در تیمار4(08/2±67/40) حاصل گردید(05/0> P) .حداکثر رطوبت لاشه مربوط به تیمار 3 ، درصد پروتئین مربوط به تیمار 4  ، و کمترین درصد چربی مربوط به تیمار شاهد می باشد (05/0> P). با توجه به نتایج بدست آمده در خصوص به کارگیری Lactobacillus plantarum می توان از آن به عنوان یک فاکتور مثبت جهت بهبود فلور باکتریایی روده ، عملکرد رشد ، شاخص های خونی ، ایمنی و ترکیب لاشه استفاده نمود.

کلمات کلیدی: قزل آلای رنگین کمان،باکتری اسید لاکتیک ، Lactobacillus plantarum ، رشد ، فلور باکتریایی، شاخص خونی، ایمنی ، لاشه

مقدمه

رشد فزاینده و روز افزون جمعیت جهان، تامین غذا و دستیابی به منابع جدید غذایی را به یکی از مهمترین دغدغه های دولت ها مبدل ساخته و موجب شده است تا تاًمین مواد پروتئینی به سمت سایر منابع از جمله آبزیان سوق یابد. در این میان ارزش بالای پروتئین آبزیان باعث گردید كه صنعت ماهیگیری و آبزی پروری به صنعتی مهم و شایان توجه تبدیل شود. پرورش آبزیان یک فعالیت با گستره جهانی است كه در بهبود تغذیه و كمك به توسعه اقتصادی كشورها موثر است.

صنعت آبزی پروری علیرغم این رشد قابل توجه، همواره با مشکلاتی روبرو بوده است  که از عمده مشکلات را می توان ابتلا به بیماری های مختلف ذکر نمود . بیماریها در آبزیان به سه سه عامل مهم بستگی دارد وضعیت ماهی (میزبان) از نظر سلامت و تناسب اندام ظاهری و دارا بودن صفات مقاومتی و ایمنی در مقابل اجرام بیماریزا ، عوامل محیطی اهم از شرایط فیزیکی و شیمیایی نظیر اوضاع جوی ، تغییرات حرارتی ، تابش خورشید ، بارندگی و … و عوامل پاتوژن یا بیماریزا را می توان نام برد ( آذری تاکامی، 1376). اغلب آبزیان  پرورشی تحت تأثیر عفونت های باكتریایی قرار می گیرند که سیستم ایمنی شان توسط شرایط استرس زا به خطر می افتد. یكی از معمول ترین روش های درمان این عفونت ها، استفاده از آنتی بیوتیک ها می باشد این در حالی است که استفاده بیش از حد از این داروها باعث بروز مقاومت باكتریایی در این حیوانات می شود (Teuber, 2001). لذا به کارگیری آنتی بیوتیک ها جهت درمان بیماری های آبزیان  پرورشی به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است، كه دلائل آن  علاوه بر افزودن هزینه ها عبارتند از: افزایش توانایی مقاومت باكتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها، از بین بردن فلور میكروبی محیط زیست، هزینه بالای این داروها و عوارض جانبی این داروها بر ماهی و میگومی باشد . ثابت شده که  برخی از آنتی بیوتیک ها سیستم ایمنی را سركوب می كنند و موجودات آبزی را بیشتر مستعد پذیرش بیماری های باكتریایی ، ویروسی و انگلی می نمایند.افزایش نگرانی های ناشی از به کارگیری آنتی بیوتیک ها منجر به كاهش استفاده از آنها در صنعت آبزی پروری آمریكا و اروپا گردیده است.

آنتی بیوتیکها به تعادل باکتریهای موجود در روده آسیب وارد می کنند و اکثر باکتریهای مفید را از بین برده و منجر به پیدایش باکتریهای مقاوم به دارو می گردند و همچنین فقط 20 تا 30 درصد آنتی بیوتیک ها بوسیله ماهی هضم می شوند و بقیه وارد محیط زیست می شوند.

مصرف بی رویه داروها و مواد شیمیایی علاوه بر ایجاد مقاومت در میکرو ارگانیسمها سبب نفوذ این مواد به خاک و آب گردیده و محیط زیست مجاور مزارع پرورش آبزیان را به شدت آلوده نموده است تثبیت داروها و مواد شیمیایی در بافتهای ماهی و آبزیان بهداشت انسانی را نیز به خاطر ایجاد حساسیتهای مختلف، مقاومت باکتریایی و عوارض کلیوی و کبدی به مخاطره می اندازد(آذری تاکامی، 1376).

در حال حاضر، استفاده از پروبیوتیک ها و سین بیوتیک ها به عنوان جایگزین استفاده از آنتی بیوتیکها در پرورش آبزیان مطرح هستند. آبزیان در مراحل اولیه تکثیر و پرورش از سطح ایمنی کافی برخوردار نبوده و نیازمند تدابیر لازم در خصوص پیشگیری و درمان می باشند و بهره گیری از پروبیوتیک ها نیز می تواند به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشگیری از بیماریها و همچنین محرک رشد مد نظر قرار گیرد.

استفاده از پروبیوتیک ها بعنوان جایگزینی برای روش های سابق به نظر می رسد می تواند بسیاری از مشکلات را مرتفع سازد. استفاده از پروبیوتیک ها در واقع تکنولوژی جدید آبزی پروری همگام با محیط زیست به شمار می رود. با بهره گرفتن از این مواد هم می توان تولید را افزایش داد، هم کیفیت آب را اصلاح کرد و هم اینکه آنها را به عنوان مبارزه بیولوژیک مد نظر قرار داد (حسینی فر، 1386).

تأثیر پروبیوتیک ها در تغذیه، مقاومت در برابر بیماریها و دیگر فعالیت های مفید به اثبات رسیده که از

جمله اثرات مفیدی که بر سلامتی دارند تأثیر بر روی سیستم ایمنی و تحریک سیستم ایمنی است(کامکار، 1390).

استفاده از زیست یارهای حیاتی (پروبیوتیک ها) به عنوان یک مکمل غذایی که قادر به بهبود دفاع و ایجاد

مقاومت در برابر عوامل بیماری زا در زمان بروز استرس های  متفاوت طی دوره پرورش ماهی باشند، مورد

توجه هستند.پروبیوتیک ها بطور سودمندی با بهبود تعادل فلور میكروبی روده به میزبان سود می رسانند Fuller,1989)).پروبیوتیک ها نه تنها اثرات منفی آنتی بیوتیک ها را ندارند بلکه نقش مهمی در افزایش بهره وری ، تولید و کاهش درصد تلفات ماهی و میگو دارا می باشند.

تا كنون سویه های زیادی جهت استفاده در تغذیّه دام، طیور و آبزیان به عنوان پروبیوتیک معرفی شده است و با بهره گیری از مهندسی ژنتیک و دانش بیوتكنولوژی، سویه های مؤثرتر و بهتری نیز تولید خواهد شد. ولی به طور كلی پروبیوتیک ها از لحاظ نوع سویة میكروبی مؤثرشان به سه گروه تقسیم می شوند، پروبیوتیكهای
1- باكتریایی2-  قارچی 3- مخمری.

تعداد صفحه : 125

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.