عمران

پایان نامه بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III93

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :سازه

عنوان : بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III93

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ”M.Sc.

مهندسی عمران   سازه

عنوان :

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III

استاد راهنما:

دكتر محمود حسینی

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                   

                                                                                          

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

فصل اول: مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-1- اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………….21

1-2- اهمیت بررسی پلان های نامتقارن………………………………………………………………………………………………………..21

1-3- صنعت ساختمان و پیشرفت این صنعت………………………………………………………………………………………………22

1-4- اهمیت استفاده از سازه های بتنی………………………………………………………………………………………………………..22

1-5- تعریف مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-6- مراحل اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..24

1-6-1- شناسایی الگوهای پر استفاده چیدمان دیوارهای برشی………………………………………………………………………24

1-6-2- مدل سازی ساختمان های مورد مطالعه با توجه به چیدیمان های مختلف دیوار برشی………………………….24

1-6-3- مقایسه کارائی چیدمان های مختلف دیوارهای برشی……………………………………………………………………….24

1-7- تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………………………………..25

1-7-1- برش منفی در دیوار برشی…………………………………………………………………………………………………………..25

1-7-2- ساختمان مرتفع و نیمه مرتفع………………………………………………………………………………………………………25

1-7-3- تغییر مکان نسبی طبقه………………………………………………………………………………………………………………..27

1-7-4- مرکز سختی……………………………………………………………………………………………………………………………..27

1-7-5- ساختمان منظم و نامنظم…………………………………………………………………………………………………………..27

1-7-5-1- ساختمان منظم……………………………………………………………………………………………………………………27

1-7-5-2- ساختمان نامنظم…………………………………………………………………………………………………………………28

1-8- روش تحلیل طیفی……………………………………………………………………………………………………………………..28

1-9- روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی………………………………………………………………………………………….29

1-10- دیوار برشی…………………………………………………………………………………………………………………………….30

فصل دوم: ادبیات فنی…………………………………………………………………………………………………………………………31

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-2- سوابق قانونی بلند مرتبه سازی در ایران……………………………………………………………………………………….33

2-3- دیوار برشی در پلان نامتقارن……………………………………………………………………………………………………..36

2-4- پیش نیازهای آیین نامه ای طراحی ساختمان با پلان نامتقارن………………………………………………………….39

2-5- بتن در ساختمان های بلند و نیمه مرتفع………………………………………………………………………………………40

2-5-1- پیشرفت در قالب بندی بتن……………………………………………………………………………………………………40

2-5-2- پیشرفت در تحویل بتن…………………………………………………………………………………………………………41

2-5-3- پیشرفت در تکنولوژی بتن…………………………………………………………………………………………………….41

2-6- پیشرفت در سیستم های سازه ای……………………………………………………………………………………………….44

2-7- پیچش در سازه های نامنظم……………………………………………………………………………………………………….46

2-8- قطع دیوارهای برشی و علت آن…………………………………………………………………………………………………47

2-9- خلاصه تحقیقات پیشین در رابطه با چیدمان دیوارهای برشی………………………………………………………….48

فصل سوم: شناسایی الگوهای پر استفاده چیدمان دیوارهای برشی بتنی…………………………………………………….52

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….53

3-2- بررسی پلان…………………………………………………………………………………………………………………………….55

3-2-1- چیدمان شماره 1…………………………………………………………………………………………………………………56

3-2-2- چیدمان شماره 2…………………………………………………………………………………………………………………57

3-2-3- چیدمان شماره 3…………………………………………………………………………………………………………………58

3-2-4- چیدمان شماره 4…………………………………………………………………………………………………………………59

3-2-5- چیدمان شماره 5………………………………………………………………………………………………………………..59

3-2-6- چیدمان شماره 6………………………………………………………………………………………………………………..60

3-2-7- چیدمان شماره 7………………………………………………………………………………………………………………..60

3-2-8- چیدمان شماره 8………………………………………………………………………………………………………………..61

فصل چهارم: مدلسازی ساختمان های مورد مطالعه………………………………………………………………………………62

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..63

4-2- پلان ذوزنقه ای نامتقارن…………………………………………………………………………………………………………64

4-2-1- چیدمان های ساختمان 15 طبقه………………………………………………………………………………………….64

4-2-1- چیدمان ساختمان های 15 طبقه………………………………………………………………………………………….65

4-2-1-1- چیدمان شماره 1 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………………66

4-2-1-1-1- مشخصات مفاصل پلاستیک……………………………………………………………………………………….68

4-2-1-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 15 طبقه……………………………………………………………………………….71

4-2-1-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 15 طبقه……………………………………………………………………………..74

4-2-1-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 15 طبقه……………………………………………………………………………..77

4-2-1-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………….80

4-2-1-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………….83

4-2-1-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 15 طبقه…………………………………………………………………………….86

4-2-1-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 15 طبقه……………………………………………………………………………89

4-2-2- چیدمان های ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………………..89

4-2-2-1- چیدمان شماره 1 ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………90

4-2-2-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………93

4-2-2-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 12 طبقه……………………………………………………………………………96

4-2-2-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………..99

4-2-2-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 12 طبقه………………………………………………………………………….102

4-2-2-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………105

4-2-2-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………108

4-2-2-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 12 طبقه…………………………………………………………………………111

4-2-3- چیدمان های ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………………….114

4-2-3-1- چیدمان شماره 1 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………..115

4-2-3-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 10 طبقه…………………………………………………………………………118

4-2-3-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………..121

4-2-3-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 10 طبقه……………………………………………………………………….124

4-2-3-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………127

4-2-3-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………130

4-2-3-7- چیدمان شماره 7 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………133

4-2-3-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 10 طبقه………………………………………………………………………136

4-2-4- چیدمان های ساختمان 7 طبقه…………………………………………………………………………………..139

4-2-4-1- چیدمان شماره 1 ساختمان  7 طبقه……………………………………………………………………….140

4-2-4-2- چیدمان شماره 2 ساختمان 7 طبقه………………………………………………………………………..143

4-2-4-3- چیدمان شماره 3 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….146

4-2-4-4- چیدمان شماره 4 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….149

4-2-4-5- چیدمان شماره 5 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….152

4-2-4-6- چیدمان شماره 6 ساختمان 7 طبقه……………………………………………………………………….155

4-2-4-7-چیدمان شماره 7 ساختمان 7 طبقه………………………………………………………………………..158

4-2-4-8- چیدمان شماره 8 ساختمان 7 طبقه………………………………………………………………………161

فصل پنجم: نتایج و مقایسه چیدمان ها………………………………………………………………………………….164

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………165

5-1-1- تحلیل های تاریخچه زمانی غیر خطی…………………………………………………………………….165.

5-1-1-1- مشخصات شتاب نگاشت های ورودی جهت انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی…………165

5-1-2- بررسی پارامترهای سازه ای……………………………………………………………………………………165

5-1-2-1- جابجایی طبقه آخر……………………………………………………………………………………….. 172

5-1-2-1-1- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 7 طبقه……………………………………………….172

5-1-2-1-2- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 10 طبقه……………………………………………..172

5-1-2-1-3- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 12طبقه………………………………………………173

5-1-2-1-4- چیدمان دیوار برشی در ساختمان های 15 طبقه…………………………………………….174

5-1-2-2- زمان تناوب سازه ها………………………………………………………………………………………174

5-1-2-3- میزان جابجایی نسبی طبقات……………………………………………………………………………178

5-1-2-4- میزان شتاب بام……………………………………………………………………………………………..179

5-1-3- محدودیت های معماری……………………………………………………………………………………..184

5-1-4- مقایسه کلی چیدمان ها و مدل های بررسی شده…………………………………………………….186

فصل ششم: نتایج وپیشنهادات…………………………………………………………………………………………..190

6-1- نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………….. .191.

6-2- پیشنهادات برای مطالعات بعدی……………………………………………………………………………….192

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………….193

 

 

 

 

                                       فهرست اشکال                                   

 

شکل 1) شکل های هندسی سیستم دیوار برشی   31

شکل 2)  سیستم های سازه ای بتنی مناسب برای محدوده های مختلف طبقات   47

شکل 3 )چیدمان های مختلف پانل های برشی   51

شکل 4)اشکال مختلف دیوار برشی   52

شکل 5) پلان برج سوث- واکر،شیکا گو   55

شکل 6 ) پلان برج میگلین-بیتلر، شیکا گو   55

شکل 7) پلان برج 29 طبقه ای در خیابان پنجم بروکلین، نیویورک   56

شکل 8) پلان شماره 1، ذوزنقه نامتقارن   57

شکل 9) چیدمان شماره یک   58

شکل 10) چیدمان شماره دو   58

شکل 11) چیدمان سوم   59

شکل 12) چیدمان چهارم   59

شکل 13) چیدمان پنجم   60

شکل 14) چیدمان شش   61

شکل 15) چیدمان هفتم   62

شکل 16) چیدمان هشتم   62

شکل 17) نمای سه بعدی چیدمان اول در ساختمان 15 طبقه   66

شکل 18) پیچش سازه در مد سوم سازه در چیدمان اول ساختمان 15 طبقه   66

شکل 19) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان اول ساختمان 15 طبقه   67

شکل 20) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان اول در ساختمان 15 طبقه   68

شکل 21) نمای سه بعدی چیدمان دوم در ساختمان 15 طبقه   69

شکل 22) پیچش سازه در مد سوم سازه در چیدمان دوم ساختمان 15 طبقه   69

شکل 23) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان دوم ساختمان 15 طبقه   70

شکل 24)نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان دوم ساختمان 15 طبقه   71

شکل 25)نمای سه بعدی چیدمان سوم ساختمان 15 طبقه   72

شکل 26) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان سوم ساختمان 15 طبقه   72

شکل 27)نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم در ساختمان 15 طبقه   73

شکل 28)نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان سوم ساختمان 15 طبقه   74

شکل 29) نمای سه بعدی چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه   75

شکل 30) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه   75

شکل 31)نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه   76

شکل 32) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم ساختمان 15 طبقه   77

شکل 33)نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 15 طبقه   78

شکل 34) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان پنجم ساختمان 15 طبقه   78

شکل 35 ) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 15 طبقه   79

شکل 36)نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان پنجم در ساختمان 15 طبقه   80

شکل 37) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 15 طبقه   81

شکل 38)پیچش سازه در مد سوم چیدمان ششم ساختمان 15 طبقه   81

شکل 39) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در ساختمان 15 طبقه   82

شکل 40) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان ششم ساختمان 15 طبقه   83

شکل 41) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه   84

شکل 42) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه   84

شکل 43) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه   85

شکل 44) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان هفتم ساختمان 15 طبقه   86

شکل 45) نمای سه بعدی چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه   87

شکل 46) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه   87

شکل 47) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه   88

شکل 48) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان هشتم ساختمان 15 طبقه   89

شکل 49) نمای سه بعدی چیدمان اول ساختمان 12 طبقه   91

شکل 50) پیچش سازه در مد سوم چیدمان اول ساختمان 12 طبقه   91

شکل 51) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع چیدمان اول ساختمان 12 طبقه   92

شکل 52) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون چیدمان اول ساختمان 12 طبقه   93

شکل 53) نمای سه بعدی چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه   94

شکل 54) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه   94

شکل 55 ) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه   95

شکل 56) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان دوم ساختمان 12 طبقه   96

شکل 57) نمای سه بعدی چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه   97

شکل 58) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه   97

شکل 59) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه   98

شکل 60) توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و سنون چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه   99

شکل 61) نمای سه بعدی چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه   100

شکل 62) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه   100

شکل 63) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه   101

شکل 64) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم ساختمان 12 طبقه   102

شکل 65) نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه   103

شکل 66) پیچش سازه در مد سوم چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه   103

شکل 67) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه   104

شکل 68) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه   105

شکل 69) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 12 طبقه   106

شکل 70) پیچش سازه در مد ششم چیدمان ششم ساختمان 12 طبقه   106

شکل 71) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان ششم ساختمان 12 طبقه   107

شکل 72) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون در چیدمان ششم ساختمان 12  108

شکل 73) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه   109

شکل 74) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه   109

شکل 75) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه   110

شکل 76) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان هفتم ساختمان 12 طبقه   111

شکل 77) نمای سه بعدی چیدمان هشتم در ساختمان 12 طبقه   112

شکل 78) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان هشتم ساختمان 12 طبقه   112

شکل 79) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 12 طبقه   113

شکل 80) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون چیدمان هشتم ساختمان 12 طبقه   114

شکل 81) نمای سه بعدی چیدمان اول ساختمان 10 طبقه   116

شکل 82) پیچش سازه در مد سوم چیدمان اول ساختمان 10 طبقه   116

شکل 83) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان اول ساختمان 10 طبقه   117

شکل 84) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان اول در ساختمان 10 طبقه   118

شکل 85) نمای سه بعدی چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه   119

شکل 86) پیچش سازه در مد سوم چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه   119

شکل 87) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه   120

شکل 88) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان دوم ساختمان 10 طبقه   121

شکل 89) نمای سه بعدی چیدمان سوم ساختمان 10 طبقه   122

شکل 90) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان سوم ساختمان 10 طبقه   122

شکل 91) نسب نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم ساختمان 10 طبقه   123

شکل 92) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان سوم در ساختمان 10 طبقه   124

شکل 93) نمای سه یعدی چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه   125

شکل 94) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه   125

شکل 95) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه   126

شکل 96) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه   127

شکل 97) نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه   128

شکل 98) پیچش سازه در مد سوم چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه   128

شکل 99) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه   129

شکل 100) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان پنجم ساختمان 10 طبقه   130

شکل 101) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه   131

شکل 102) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه   131

شکل 103) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه   132

شکل 104) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک تیر و ستون در چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه   133

شکل 105) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه   134

شکل 106) پچیش سازه در مد چهارم چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه   134

شکل 107) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه   135

شکل 108) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک تیر و ستون چیدمان هفتم ساختمان 10 طبقه   136

شکل 109) نمای سه بعدی چیدمان هشتم در ساختمان 10 طبقه   137

شکل 110) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هشتم ساختمان 10 طبقه   137

شکل 111) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 10 طبقه   138

شکل 112) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان هشتم ساختمان 10 طبقه   139

شکل 113) نمای سه بعدی چیدمان اول ساختمان 7 طبقه   141

شکل 114) پیچش سازه در مد سوم چیدمان اول ساختمان 7 طبقه   141

شکل 115) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان اول ساختمان 7 طبقه   142

شکل 116) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر ستون چیدمان اول ساختمان 7 طبقه   143

شکل 117) نمای سه بعدی چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه   144

شکل 118) پیچش سازه در مد پنجم چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه   144

شکل 119) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه   145

شکل 120) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان دوم ساختمان 7 طبقه   146

شکل 121) نمای سه بعدی چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه   147

شکل 122) پیچش سازه در مد سوم چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه   147

شکل 123) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه   148

شکل 124) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان سوم ساختمان 7 طبقه   149

شکل 125) نمای سه بعدی چیدمان چهارم ساختمان 7 طبقه   150

شکل 126) پیچش سازه در مد سوم چیدمان چهارم ساختمان 7 طبقه   150

شکل 127) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان چهارم ساختمان 7 طبقه   151

شکل 128) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان چهارم در ساختمان 7 طبقه   152

شکل 129) نمای سه بعدی چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه   153

شکل 130) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه   153

شکل 131) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه   154

شکل 132) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون در چیدمان پنجم ساختمان 7 طبقه   155

شکل 133) نمای سه بعدی چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه   156

شکل 134) پیچش سازه در مد چهارم چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه   156

شکل 135) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه   157

شکل 136) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون چیدمان ششم ساختمان 7 طبقه   158

شکل 137) نمای سه بعدی چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه   159

شکل 138) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه   159

شکل 139) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه   160

شکل 140) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر و ستون در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه   161

شکل 141) نمای سه بعدی چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه   162

شکل 142) پیچش سازه در مد سوم چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه   162

شکل 143) نسبت نیاز به ظرفیت مقاطع در چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه   163

شکل 144) نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در تیر وستون چیدمان هشتم ساختمان 7 طبقه   164

شکل 145) اطلاعات زمین لرزه San Fernado  167

شکل 146) اطلاعات زمین لرزه Northridge  168

شکل 147) اطلاعات زمین لرزه Cape Mendocino. 168

شکل 148) اطلاعات زمین لرزه Whittier Narrows. 168

شکل 149)خروجی تاریخچه جابجایی بام در  چیدمان پنجم ساختمان 12 طبقه در راستای Y  176

شکل 150) خروجی تاریخچه جابجایی بام در چیدمان سوم ساختمان 12 طبقه در راستای Y  176

شکل 151) خروجی تاریخچه جابجایی بام در چیدمان دوم ساختمان 15 طبقه در راستای X  177

شکل 152) خروجی تاریخچه بام در چیدمان اول ساختمان 15 طبقه در راستای X  177

شکل 153) خروجی تاریخچه بام در چیدمان ششم ساختمان 10 طبقه در راستای Y  178

شکل 154) خروجی تاریخچه بام در چیدمان چهارم ساختمان 10 طبقه در راستای Y  178

شکل 155) تارخچه شتاب بام در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه در راستای X  185

شکل 156)تارخچه شتاب بام در چیدمان هفتم ساختمان 7 طبقه در راستای Y  186

                                                فهرست جدول ها                                          

                                                                                            

جدول 1) مقاطع به کار رفته در ساختمان 15 طبقه   65

جدول 2) مقاطع به کار رفته در ساختمان 12 طبقه   90

جدول 3) مقاطع به کار رفته در ساختمان 10 طبقه   115

جدول 4) مقاطع به کار رفته در ساختمان 7 طبقه   140

جدول 5)مشخصات شتاب نگاشت های ورودی   167

جدول 6) میزان جابجایی طبقه آخر چیدمان های 7 طبقه   174

جدول 7) میزان جابجایی طبقه آخر چیدمان های 10 طبقه   174

جدول 8) میزان جابجایی طبقه آخر چیدمان های ساختمان 12 طبقه   175

جدول 9) میزان جابجایی طبقه آخر چیدمان های ساختمان 15 طبقه   175

جدول 10) میزان زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 15 طبقه   179

جدول 11) میزان زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 12 طبقه   179

جدول 12) میزان زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 10 طبقه   180

جدول 13) میزان زمان تناوب سازه در چیدمان های هشتگانه ساختمان 7 طبقه   180

جدول 14) میزان جابجایی نسبی طبقات در چیدمان های ساختمان 7 طبقه   181

جدول 15) میزان جابجایی نسبی طبقات در چیدمان های ساختمان 10 طبقه   181

جدول 16) میزان جابجایی نسبی طبقات در چیدمان های ساختمان 12 طبقه   182

جدول 17) میزان جابجایی نسبی طبقات در چیدمان ساختمان 15 طبقه   182

جدول 18) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 7 طبقه   188

جدول 19) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 10 طبقه   188

جدول 20) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 12 طبقه   189

جدول 21) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 15 طبقه   189

جدول 22) مقایسه نتایج کلی چیدمان های ساختمان 15 طبقه تحت زلزله حوزه نزدیک با مولفه قائم   190

 

                                                فهرست نمودارها                                          

                                                                                                                    

نمودار 1)جابجایی نسبی طبقات تحت زلزله Cape Mendosino در ساختمان 7 طبقه چیدمان 2  183

نمودار 2) جابجایی نسبی طبقات تحت زلزله San Fernado ساختمان7 طبقه چیدمان 3  183

نمودار 3) جابجایی نسبی طبقات نحت زلزله Whittier Narrows در ساختمان 10 طبقه چیدمان 7  184

نمودار 4) جابجایی نسبی طبقات تحت زلزلهCape Mendocino  در ساختمان 12 طبقه چیدمان   184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

گاهی شرایط محیطی و منطقه ای سازه ای را مجبور به داشتن پلانی نامتقارن میکند. در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های نامتقارن و خصوصا پاسخ پیچشی آنها انجام شده است. سازه های نامتقارن ویژگی های خاصی در محدوده غیرخطی دارند که سبب شده است پیش بینی رفتار آنها در زمان زلزله پیچیده باشد. همچنین بررسی عملکرد ساختمانها در زلزله های گذشته نشان میدهد که معمولا ساختمان های نامتقارن نسبت به ساختمان های متقارن در برابر زلزله آسیب پذیرترند.

سیستم دیوار بررشی یکی از متداول ترین سیستم های مقاوم جانبی در ساختمان های بلند مرتبه و با ارتفاع متوسط است.اشکال مختلف دیوارهای برشی و نوع مناسب جانمایی آنها، میتواند به مقابله با نیروی زلزله و کمک به پخش منظم سختی در این گونه سازه ها، و همچنین به روند پاسخگویی منطقی و قابل پیش بینی سازه کمک شایانی کند. مطالعات بسیاری در رابطه با طراحی و آنالیز دیوارهای برشی پیش از این انجام شده است، با این وجود تصمیم گیری در مورد محل دیوار برشی در سازه های با ارتفاع متوسط بخصوص در ساختمان هایی با پلان های نامنظم چندان مورد بحث قرار نگرفته است.

در این پایان نامه سعی برآن شده است تا با 8 مدل چینش دیوارهای برشی در پلان نامتقارن ذوزنقه ای شکل در 4 ارتفاع متفاوت 7و 10و 12و 15 طبقه که شامل دیوارهای مستطیلی رایج ودیوارهای اصطلاحا L شکل و Tشکل و Uشکل و Zشکل می باشد، بهترین پاسخ را در جهت بهبود عملکرد سازه های نامتقارن در پلان نامنظم بدست آورد. نتایج این پژوهش از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی با بهره گرفتن از 4 رکورد زلزله در نرم افزار SAP2000 بدست آمده است. دیوارهایی که بتوانند هسته مرکزی ساختمان را به شرط قرار گیری در محل مناسب آن، مهار کنند توانایی بالایی در افزایش مقاومت سازه در برابر نیروهای جانبی همچون زلزله خواهند داشت ،اصطلاحا دیوارهای Uشکل نامیده می شوند و همچنین دیوار Z  شکل هم در بالا بردن سختی و کاهش شتاب از دیگر چیدمان های موثر میباشد. در این پژوهش پارامترهای سازه ای همچون میزان شتاب بام و جابجایی طبقه آخر و همچنین میزان جابجایی نسبی طبقات و رفتار مفاصل پلاستیک در تیر و ستون ها و میزان دوره تناوب سازه ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه: پلان نامتقارن، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، دیوار برشی

فصل اول- مقدمه و کلیات

 

 

 

مقدمه و کلیات

 

 

 

1-1-اهمیت موضوع

در این بخش از پایان نامه به اهمیت مطالعه موضوعات پلان نامتقارن، صنعت ساختمان و رشد کلان شهر ها در ارتفاع می پردازیم.

تعداد صفحه : 205

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.