زیست شناسی

پایان نامه بررسی پلی مورفیسم ژن کد کننده پروتئین متصل شونده به ویتامین D در کودکان مبتلا به سرطان لنفوئیدی حاد در مقایسه با کودکان سالم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست­ شناسی

گرایش :بیوشیمی

عنوان :بررسی پلی مورفیسم ژن کد کننده پروتئین متصل شونده به ویتامین D در کودکان مبتلا به سرطان لنفوئیدی حاد در مقایسه با کودکان سالم

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست­ شناسی گرایش بیوشیمی

عنوان

بررسی پلی مورفیسم ژن کد کننده پروتئین متصل شونده به ویتامین D در کودکان مبتلا به سرطان لنفوئیدی حاد در مقایسه با کودکان سالم

 

استاد راهنما

جناب آقای دكتر حسین عباسپور

استاد مشاور

جناب آقای دکتر احسان صبوری

شهریور 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل 1: مقدمه   2

1-1-  سرطان.. 2

1-1-1- جنبه وراثت سرطان.. 4

1-1-2- بیولوژی سلولی سرطان.. 6

1-1-3- ماهیت چند مرحله‌ای سرطان (مدل دو ضربهای نادسون)   7

1-1-4- نقش معکوس ژنها؛ ژن‌های مولد تومور و ژن‌های سرکوبگر تومور   7

1-2- رگزایی در تومورها.. 9

1-3- درمان های سرطان.. 11

1-4- واسطه های ایمنی و اثرات ضد تومور.. 12

1-5- ایمنی سلولی.. 12

1-6- پادتن ها (آنتی بادی ها).. 14

1-7- سیتوکین ها.. 16

1-8- ژن درمانی.. 16

1-9- تاریخچه بیماری لوسمی.. 17

1-9-1- تقسیم بندی انواع لوسمی.. 18

1-9-2- همه گیر شناسی (مطالعات اپیدمیولوژیک).. 19

1-9-3- اتیولوژی.. 19

1-10- ساختار سیستم دفاعی بدن.. 20

1-10-1- سلولهای دفاعی.. 20

1-10-2- ماکروفاژها.. 22

1-11- عامل حساسیت به بیماریهای پیچیده.. 25

1-12- انواع تنوع بین ژنومهای انسانی.. 27

1-12-1- چند شکلیهای تک نوکلئوتیدی از نظر تعداد فراوانترین نوع تنوع ژنتیکیاند.. 27

1-12-2- چند شکلیهای تک نوکلئوتیدی.. 28

1-12-3- انواع چند شکلی تک نوکلئوتیدی.. 29

1-12-4- اهمیت و کاریرد چند شکلی تک نوکلئوتیدی.. 29

1-13- ویتامین D.. 30

1-13-1- متابولیسم ویتامین D.. 30

1-13-2- نقش ویتامین D.. 34

1-14- پروتئین GC.. 34

فصل 2: مروری بر تحقیقات انجام شده   38

فصل 3: مواد و روش ها   46

3-1- جامعه مورد مطالعه.. 46

3-2- نمونه گیری.. 46

3-2-1- ضد عفونی کردن محل نمونه گیری.. 47

3-2-2- روش نمونه گیری.. 47

3-2-3- کورسازی نمونه ها.. 48

3-3- جمع آوری اطلاعات بیماران و افراد کنترل.. 48

3-4- ملاحظات اخلاقی.. 49

3-5- آمادهسازی بافیکوت برای استخراج DNA.. 49

3-6- جداسازی بافی کوت.. 50

3-7- استخراج DNA.. 51

3-7-1- استخراج DNA به روش فنل کلروفرم.. 51

3-7-2- استخراج DNA بوسیله کیت DNPTM. 53

3-7-3- آماده سازی نمونه.. 54

3-7-4- پروتکل آزمایش.. 54

3-8- تعیین خلوص DNA.. 56

3-8-1- استفاده از اسپکتروفتومتر و قرائت OD.. 56

3-8-2- الکتروفورز روی آگارز 1%.. 56

3-9- حفظ و نگهداری DNA.. 57

3-10- واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR).. 57

3-10-1- نگاهی کلی بر واکنش زنجیره ای پلیمراز.. 57

3-11- طراحی پرایمر برای PCR.. 59

3-11-1- نکاتی که در طراحی پرایمر مد نظر داشتیم.. 59

3-11-2- غلظت‌ پرایمرها و روش‌ اندازه‌گیری‌ آن.. 61

3-11-3- بسط‌ پرایمر.. 61

3-11-4- طراحی پرایمر با نرم افزار.. 61

3-12- تعیین دمای صحیح برای استفاده در PCR.. 62

3-13- دزوکسی نوکلئوتید تری فسفات (dNTP).. 63

3-14- DNA پلیمراز مقاوم به حرارت.. 64

3-15- MgCl2 64

3-16- بافر PCR.. 64

3-17- مراحل انجام PCR.. 65

3-17-1- وسایل و مواد مورد نیاز.. 65

3-17-2- روش انجام PCR.. 65

3-18- الکتروفورز.. 67

3-18-1- بافر TBE.. 67

3-18-2- بافر بارگذاری یا بافر نشانگر.. 68

3-18-3- منبع تغذیه الکتروفورز.. 68

3-18-4- مواد و وسایل لازم برای الکتروفورز محصولات PCR   69

3-18-5- طرز تهیه اتیدیوم بروماید mg/ml10.. 69

3-18-6- طرز تهیه محلول سایبرگرین.. 70

3-18-7- آماده ساختن سایز مارکر (Fermentas).. 70

3-18-8- تهیه ژل آگارز 1% و الکتروفورز محصولات PCR   71

3-18-9- شرایط تعیین توالی در انستیتوپاستور.. 72

3-19- توالی یابی ژن ها و ژنوم ها.. 72

3-19-1- شناخت روش های توالی یابی.. 73

3-20- نحوه مقایسه توالی محصول PCR در بانک ژنی.. 75

فصل 4: نتایج و بحث   78

4-1- نتایج حاصل از جمع آوری نمونه ها.. 78

4-2- نتایج حاصل از کنترل پروسه استخراج.. 79

4-3- نتایج حاصل از کنترل فرایند PCR.. 80

4-4- نتایج حاصل از توالی یابی.. 81

4-5- ارزیابی کلی.. 86

فصل 5: نتیجه گیری   87

1-5- بحث پیرامون ژنوتایپ بیماران در برابر افراد سالم   87

5-2- نتیجه گیری.. 94

5-3- پیشنهادات.. 94

فصل 6: منابع   95

چکیده

سابقه و هدف: پروتئین GC (جزء گروه خاصی از پروتئین‌های انسانی، یک پروتئین متصل شونده به ویتامین D یا GC گلوبولین) که در عملکرد فیزیولوژیکی مهم بدن شامل تکامل، انتقال، ذخیره ویتامین D، مهار و به دام انداختن G- اکتین خارج سلولی، افزایش فعالیت کموتاکسی C5α  در التهاب نوتروفیلی و فعالیت ماکروفاژی نقش دارد. در بسیاری از مطالعات امروزه برای تعیین نقش پروتئین Gc، توجهات به سمت تعیین انواع پلی مورفیسم‌های این پروتئین بوده تا بتوان با مقایسه غلظت انواع مختلف از این پروتئین در بدخیمی‌های مختلف، ارتباط معناداری بین این دو پیدا گردد. این مطالعه با هدف بررسی پلی مورفیسم‌های ژن بیان کننده ویتامین D با بروز سرطان (ALL) در کودکان در استان زنجان انجام گردید.

مواد و روش­ها: با کمک کادر مجرب بیمارستان آیت­ا… موسوی بعنوان تنها مرکز تخصصی انکولوژی استان زنجان، نمونه گیری انجام شد. نمونه ها جهت جداسازی بافی­کوت و تخلیص DNA با بهره گرفتن از روش کیت تجاری، به آزمایشگاه منتقل شد. پس از تخلیص، PCR انجام شد و نمونه ها جهت توالی یابی ارسال گردید. پس از مقایسه توالی کودکان بیمار و کودکان سالم با یکدیگر و با الگوهای موجود در پایگاه داده ها، اقدام به شناسایی پلی مورفیسم ها گردید.

نتایج: ژنوتایپ­های Gc1S/1S در افراد بیمار 20% و درافراد کنترل23.1%، Gc1F/1S در افراد بیمار 40% و در افراد کنترل 61.5%، Gc1F/1F در افرادبیمار صفر درصد و در افراد کنترل 7.7%، Gc2/2 در افراد بیمار 6.7% و در افراد کنترل 7.7%، Gc1S/2در افراد بیمار33.3% و در افراد کنترل صفر درصد و Gc1F/2 هم در افراد کنترل و هم در افراد بیمار صفر درصد مشاهده گردید.

بحث و نتیجه ­گیری: بسیار واضح و کاملا شناخته شده است که نقش پروتئین GC به عنوان یک پروتئین پیشساز فعال کننده ماکروفاژ (MAF) در رخداد و جلوگیری از بسیاری از بیماری ها بخصوص بسیاری از عفونت ها و بدخیمی ها حائز اهمیت می باشد.

با توجه به این‌که ارتباط معناداری بین انواع ژنوتایپ ها و فنوتایپ های این پروتئین با رخداد بیماری وجود ندارد، لیکن می توان گفت مطالعات وسیعتر و البته دقیقتری در این زمینه مورد نیاز است.

کلمات کلیدی: پلی­مورفیسم، ALL، Gc، ماکروفاژ

مقدمه

سرطان

سرطان[1] شامل گروه بزرگ و ناهمگنی از بیماری‌هاست که با تکثیر کنترل نشده سلول‌ها مشخص می‌شود (Alipoor A. and Noorbala A.A, 2004). برخی محققین، سرطان به معنی تقسیم کنترل نشده سلول‌ها را معادل بیماری که پایان طبیعی یک موجود چند سلولی باشد، نمی‌دانند. سرطان به این علت ایجاد می‌شود که سلول‌های سوماتیک تغییرات ژنتیکی را کسب می‌کنند که به آن‌ ها شش ویژگی زیر را نسبت می‌دهند:

  • توانایی همانند سازی به‌طور نامحدود
  • عدم وابستگی به سیگنال‌های خارج سلولی
  • عدم حساسیت به سیگنال‌های بازدارنده رشد خارج سلولی
  • توانایی در پیش­گیری از وقوع آپوپتوزیس
  • توانایی توده­ای از سلول‌های این چنینی در راه اندازی فرایند رگ­زایی
  • توانایی در حمله به بافت‌ها و ایجاد تومورهای ثانویه (Strachan and Read, 2011)

از آنجا که دستگاه ایمنی بدن در کنترل تومور، پیشگیری از پیشرفت و گسترش متاستاتیک تومور نقش مهمی ایفا می­ کند، عوامل روان­شناختی[2] که با ایمنی بدن در ارتباط هستند نیز اهمیت بالقوه­ای در شیوع و پیشرفت سرطان دارند (Alipoor A. and Noorbala A.A, 2004)

به‌منظور تقسیم ­بندی و افتراق انواع سرطان­ها، معیارهای متفاوتی ارائه گردیده است که منجر به ارائه الگوهای مختلفی گردیده است (Oommenو همکاران, 2008،Le Galesو همکاران, 1999). متناسب با این الگوها شیوه درمان نیز در انواع سرطان متفاوت خواهد بود (Mrakotskyو همکاران, 2011،Sirventو همکاران, 2011).

از 12400 مورد سرطان جدید در ایالات متحده در یک سال، 1% به کودکان 19 ساله و کمتر اختصاص داشته است. علی­رغم تمام پیشرفت علم هنوز سرطان­های بدخیم دومین عامل مرگ و میر کودکان (6/10%) را تشکیل می‌دهد اگرچه اغلب کودکان مبتلا به سرطان از بیماری خود و درمان­های مربوطه جان سالم بدر می­برند، لیکن پیامد­های طولانی مدت ناشی از درمان عوارض دیررس و همچنین عفونت­های میکروبی حاصله از درمان، امروزه کانون تحقیقات و مطالعات دانشمندان است (Berman ER, 2004).

توزیع و پراکندگی هیستولوژیک[3] و نیز پیش­آگهی[4] سرطان­ها در کودکان به شکل قابل توجهی با بزرگ‌سالان متفاوت می­باشد به‌طوری‌که لوسمی[5]، لنفوم[6]، سرطان مغز[7] و سارکوما[8] در کودکان شایع­تر است. به‌طور کلی سرطان­های لنفوهماتوپویتیک 44%، سرطان­های دستگاه عصبی 29%، سرطان­های بافت همبندی 10%، سرطان­های بافت­های جنینی[9] 12% و 5% باقی­مانده را سایر سرطان­های اطفال تشکیل می­ دهند. درمان کودکان مبتلا به سرطان از پیچیده­ترین مساعی در طب اطفال است به‌طوری‌که درمان با اشعه[10] (رادیوتراپی)، شیمی درمانی[11] (کموتراپی) و جراحی اگرچه سودمند می­باشند، لیکن اثرات نامطلوب بر رشد و تکامل کودک داشته و گاهی اوقات سبب ایجاد عوارض دیررس در اطفال می­گردد (Berman ER, 2004)

علاوه بر درمان­های ذکر شده، امروزه درمان­های جایگزینی نظیر پیوند مغز استخوان[12] و استفاده از فرآورده ­های بیولوژیک (ایمونوتراپی[13]) در دسترس پزشکان قرار گرفته است که غالباً به‌صورت الگوی ترکیبی از درمان­های مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد. به‌طور کلی اکثر موارد لوکمی و نیز اغلب موارد لنفوم غیر هوچکینی[14] تنها با شیمی درمانی اداره می‌شود. البته در موارد لوکمی با درگیری آشکار سیستم عصبی مرکزی و نیز موارد لنفوم غیر هوچکینی غیر لنفوبلاستیک غالباً درمان توصیه شده رادیوتراپی است. البته درمان انتخابی در تومورهای شکمی ناشی از لنفوم بورکیت[15]، جراحی می­باشد (Berman ER, 2004).

مسلماً شیمی درمانی برای درمان سرطان­های پیشرفته به هیچ عنوان کافی و کارا نبوده و درمان ترکیبی همراه با رادیوتراپی مورد نیاز خواهد بود. کاربرد بیشتر شیمی درمانی در اطفال پاسخ بهتر آن­ها و تحمل بهتر عوارض جانبی حاد آن می‌باشد. برعکس رادیوتراپی به علت ایجاد آسیب شدیدتر و عوارض جانبی دیررس بیشتر در اطفال کمتر مورد توجه می‌باشد. نکته مهم در درمان کموتراپی این است که تقریباً همیشه این درمان به‌صورت ترکیبی از چند دارو مورد استفاده قرار می­گیرد. این کار علاوه بر اثر بخشی بهتر، طول درمان را کاهش می­دهد. به علت مکانیسم اثر خاص این داروها بخصوص تأثیر بر چرخه سلولی، غالباً اثرات آن­ها بر رده­هایی با سرعت تکثیر بیشتر مانند رده میلوئیدی[16] مغز استخوان مشهودتر خواهد بود. با تحت تأثیر قرارگرفتن سیستم ایمنی سپتی سمی­ها[17] و عفونت­های موضعی به‌وفور دیده می­شوند (Berman ER, 2004).

سیر مداوای بیشتر کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد[18] (ALL) با درمان اولیه برای ریشه­کنی سلول­های لوکمیک از مغز استخوان با واسطه شیمی درمانی به مدت 4 هفته آغاز و در صورت نیاز، فاز دوم معالجه که درمان بر روی CNS[19] درمانی جهت ممانعت از عود بعدی CNS است، آغاز خواهد شد. لیکن به علت احتمال پایین عود بعدی CNS (کمتر از 5%) غالباً درمان در انتهای فاز اول متوقف می­ شود. البته در کودکان مبتلا به این نوع اختلال پنومونی ناشی از پنوموسیستیس کارینی به وفور مشاهده می‌گردد. در لوسمی میلوژنیک حاد[20] (AML) درمان چند دارویی کموتراپیک معمولاً موفقیت­آمیز بوده و تا 80% موارد مفید واقع می­ شود. پیوند مغز استخوان و یا پیوند سلول­های بنیادی[21] در 70- 60% موارد باعث افزایش شانس بهبودی بیماری شده است. رژیم درمانی مختلف در سایر انواع لوسمی­ها و لنفوم­ها همانند دو نوع سرطان خون ذکر شده فوق بسیار متفاوت و متنوع می­باشد ولی نکته مهم در تمامی این موارد این است که به علت درگیری لنفوسیت­ها و تضعیف سیستم ایمنی، به نظر می­رسد روند و احتمال ابتلا افراد به انواع مختلفی از میکروارگانیسم­ها افزایش یابد (Berman ER, 2004).

تعداد صفحه : 111

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.