جغرافیا

پایان نامه بررسی نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکل– دیلمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :اقلیم شناسی

عنوان : بررسی نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکلدیلمان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد «M.A »

رشته جغرافیا گرایش اقلیم شناسی

عنوان :

بررسی نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکلدیلمان

 

استـاد راهنما : 

دکتر محمدرضا افشاری آزاد

 

نمیسال تحصیلی

93-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

صفحه

فهرست مطالب

 

عنوان

1 چکیده
2 مقدمه
4 فصل اول – کلیات تحقیق
5 1-1- بیان مسئله
6 1-2- سؤال تحقیق
6 1-3- فرضیه های تحقیق
6 1-4- اهداف تحقیق
6 1-5- روش تحقیق
7 1-5-1-روش گردآوری اطلاعات
7 1-5-2-ابزار گردآوری اطلاعات
7 1-5-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
8 1-6 محدودیت تحقیق
8 1-7 قلمرو تحقیق
11 فصل دوم –  مرور منابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق
12 2-1ادبیات تحقیق
12 2-1-1 تعاریف و مفاهیم
17 2-1-2  تعریف شبکه و انواع شبکه ها
19 2-1-2-1 نظام ارتباطات و حمل ونقل شهری
20 2-1-2-2 طرحهای جاده‌های شهری
20 2-1-2-3 انواع جاده‌های شهری
21 2-1-2-4 ظرفیت جاده‌ها در شهر
21 2-1-2-5  تقاطع‌ها
21 2-1-2-5-1  فاصله بین تقاطع‌ها
22 2-1-2-5-2 انواع تقاطع ها
23 2-1-2-6  پارکینگ
24 2-1-2-7-  انواع راه‌های شهری
24 2-1-2-8 راه‌های شریانی
25 2-1-2-9 راه و شبکه‌های ارتباطی
26 2-1-2-10 ظرفیت راه‌های شهری
26 2-1-2-11  عوامل کاهش ظرفیت
27 2-1-2-12 ظرفیت عملی
27 2-1-2-13 طبقه بندی شبکه‌های ارتباطی
27 2-1-2-14 پارکینگ خیابانی
28 2-1-2-15 راه‌های پیاده
28 2-1-2-15-1 پیاده روها
29 2-1-2-15-2 پیاده راه‌ها
29 2-1-2-16 بررسی جزئیات هر یک از شبکه‌های حمل و نقل
30 2-2-3 رابطه بین آب و هوا و حمل ونقل
31 2-2-3-1بارش و سوانح جاده ای
33 2-2-3-2 یخبندان و تاثیر آن بر حمل ونقل
37 2-2-3-3 مه و تأثیرات آن در تصادفات و حمل ونقل جاده ای
37 2-2-4 وضعیت اقلیم شناسی جاده ای در جهان
38 2-2-5 پارامترهای مورد سنجش در ایستگاه های هواشناسی
39 2-2-6 اهمیت پیش بینی هواشناسی در عبور و مرور جاده ای در ایران و ایجاد دستگاه های هواشناس مخصوص جاده ها
40 2-2-7 گردشگری در ایران و رابطه آن با عوامل حمل و نقل
41 2-2-8 جغرافیای توریستی و رابطه آن با اقلیم
42 2-2-9 ابعاد تصادف جاده ای
42 2-2-9-1 ابعاد جابجایی گردشگری در ایران مخصوصاً در ایام تعطیل و رابطه آن با تصادفات جاده ای
43 2-3 پیشینه تحقیق
46 فصــل سوم – روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها
47 3-1موقعیت جغرافیایی شهرستان سیاهکل و بخش دیلمان
49 3-2 مشخصات طبیعی محدوده مورد مطالعه
49 3-2-1 توپوگرافی
54 3-2-2 آب و هوا
55 3-2-2-1 فاكتورهای دمایی
59 3-2-2-2  بارش
61 3-2-2-3 رطوبت نسبی
63 3-2-2-4  باد
64 3-2-2-5 یخبندان
65 3-2-2-6 نوع آب و هوای منطقه
68 3-2-3- پوشش گیاهی
69 3-2-3-1 جنگل
69 3-2-3-2 مرتع
71 3-2-4 پوشش جانوری
71 3-2-5 منابع آبی
71 3-2-5-1 رود
71 3-2-5-2 چشمه
71 3-2-5-3 آبشار
72 3-2-5-4 برکه
74 3-2-6 زمین شناسی
75 3-2-7 کوه ها و نواحی ییلاقی
75 3-2-8 غار طبیعی
76 3-3 دسترسی
77 3-3-1 راه های دسترسی
79 3-3-2  حمل و نقل و کیفیت راه های دسترسی
80 3-4 بافت شهر
81 3-4 -1 بافت و مجموعه بناهای مسکونی  
82 3-5 ویژگی های جغرافیای انسانی
82 3-5-1 جمعیت شهری و روستایی  
84 فصــل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق  
85 4-1 یافته های آماری
91 4-2 تحلیل داده ها
91 4-2-1 میزان و نوع برخورد
92 4-2-2  شرایط جاده و رابطه آن با درصد تصادف
96 4-2-3 درصد تصادف در ساعات مختلف شبانه روز
97 3-2-4 درصد تصادفات و رابطه آن با نوع خودرو
97 3-2-5 شرایط جوی و رابطه آن با تصادفات
104 فصل پنجم : جمع بندی ،آزمون فرضیه ها و پیشنهادها
105 5-1 مقدمه
105 5-2 جمع بندی و تفسیر یافته ها
112 5-3 آزمون فرضیه ها
112 5-3-1 فرضیه اول
113 5-3-2 فرضیه دوم
113 5-4 پیشنهادها
115 منابع و مأخذ

 

 

 

صفحه

فهرست جداول

 

 

عنوان

25 ضوابط عرض انواع معابر شهری جدول 2-1
47 تقسیمات سیاسی شهرستان سیاهکل جدول 3-1
56 متوسط درجه حرارت ماهانه و سالانه ایستگاه دیلمان  بر حسب سانتی گراد جدول 3-2
57 میانگین حداکثر و حداقل و متوسط درجه حرارت ماهانه در ماه های مختلف سال بر حسب درجه سانتی گراد جدول 3-3
59 میانگین بارش ماهیانه بر حسب میلی متر جدول 3-4
61 مقادیر حداکثر رطوبت نسبی ماهانه و سالانه ایستگاه دیلمان طی دوره آماری موجود ( درصد) جدول 3-5
61 مقادیر حداقل رطوبت نسبی ماهانه و سالانه ایستگاه لاهیجان  طی دوره آماری موجود (درصد) جدول 3-6
62 میانگین ماهانه رطوبت نسبی در ایستگاه دیلمان ( درصد) جدول  3-7
63 مقادیر سرعت باد ماهانه ایستگاه دیلمان طی دوره آماری 91-1387 جدول 3-8
64 تعداد روزهای یخبندان در منطقه دیلمان سال 1387 جدول 3-9
66

طبقه بندی اقلیم محدوده مورد مطالعه  بر اساس طبقه بندی دمارتن

جدول 3-10
82 جمعیت و درصد شهرنشینی و روستانشینی در شهرستان سیاهکل طی سالهای85 ـ 1375 جدول 3-11
83 توزیع تعداد خانوار، جمعیت و بعدخانوار  بخش روستایی در سال های  1385 و 1390 جدول 3-12
85 گزارش آمار تصادفات پلیس راهور براساس نوع آب و هوا، 1388 جدول 4-1
86 گزارش آمار تصادفات پلیس راهور براساس نوع آب و هوا، 1389 جدول 4-2
86 گزارش آمار تصادفات پلیس راهور براساس نوع آب و هوا، 1390 جدول 4-3
86 گزارش آمار تصادفات پلیس راهور براساس نوع آب و هوا، 1391 جدول 4-4
87 گزارش آمار تصادفات پلیس راهور براساس نوع آب و هوا، 1392 جدول 4-5
87 آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 82 جدول 4-6
87 آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 83 جدول 4-7
88 آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 84 جدول 4-8
88 آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 85 جدول 4-9
88 آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 86 جدول4-10
88 آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 87 جدول 4-11
89 آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 88 جدول 4-12
89 آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 89 جدول 4-13
90 آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 90 جدول 4-14
91 آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 91 جدول 4-15
93 شرایط جاده در ماه های مختلف سال جدول 4-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه

فهرست اشکال

 

 

عنوان

8 فرایند مطالعات مسیر شکل 1-1
9 عکس هوایی محور سیاهکل – دیلمان شکل 1-2
10 نقشه محدوده مورد مطالعه در تقسیمات سیاسی شهرستان، استان و کشور شکل 1-3
48 موقعیت ارتباطی محور سیاهکل – دیلمان شکل 3-1
52 نقشه  توپوگرافی در محدوده مورد مطالعه شکل  3-2
53 نقشه طبقات ارتفاعی محدوده مورد مطالعه شکل 3-3
56 نمودار متوسط درجه حرارت ماهانه در ماه های مختلف سال بر حسب درجه سانتی گراد شکل 3-4
57 نمودار میانگین حداکثر و حداقل و متوسط درجه حرارت ماهانه در ماه های مختلف سال بر حسب درجه سانتی گراد شکل  3-5
58 نقشه هم دمای محدوده مورد مطالعه شکل  3-6
59 نمودار توزیع بارش ماهانه در ایستگاه باران سنجی سیاهکل شکل  3-7
60 نقشه هم بارش محدوده مورد مطالعه شکل  3-8
62 نمودار میانگین حداکثر و حداقل رطوبت نسبی شکل 3-9
63 نمودار میانگین رطوبت نسبی شکل  3-10
64

نمودار میانگین درجه سرعت وزش باد در منطقه

شکل 3-11
65 نمودار تعداد روزهای یخبندان در منطقه دیلمان سال 1387 شکل 3-12
67 نقشه طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه شکل3-13
70 نقشه کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه شکل 3-14
73 نقشه شبکه آبراهه های محدوده مورد مطالعه شکل 3-15
78 نقشه راه های ارتباطی محور سیاهکل – دیلمان شکل 3-16
83 نمودار توزیع تعداد جمعیت شهرستان سیاهکل طی سال های 75، 85 و 1390 شکل 3-17
94 نمایی از محور دیلمان- سیاهکل شکل 4-1
94 نمایی از وضعیت نامطلوب جاده سیاهکل-دیلمان شکل 4-2
95 بخشی از جاده سیاهکل- دیلمان شکل 4-3
96 نمایی از سانحه جاده ای در شب، محور سیاهکل دیلمان شکل 4-4
99 نمایی از جاده سیاهکل- دیلمان شکل 4-5
100 نمایی از محور سیاهکل- دیلمان شکل 4-6
101 نمایی از محور سیاهکل- دیلمان شکل 4-7
102 نمایی از محور سیاهکل – دیلمان شکل 4-8
103 پیچ تند در مسیر جاده سیاهکل-دیلمان شکل 4-9
103 وقوع تصادف در محور سیاهکل-دیلمان شکل 4-10
107 نمودار تصادفات در هوای صاف شکل5-1
107 تصادف در جاده دیلمان در یک روز آفتابی شکل 5-2
108 نمودار نرخ تصادفات در هوای بارانی شکل 5-3
108 تصادف در محور سیاهکل- دیلمان در یک روز بارانی شکل 5-4
109 نمودار درصد تصادفات در هوای ابری شکل 5-5
109 تصادف در جاده دیلمان در یک روز ابری شکل 5-6
110 نمودار تصادفات در هوای برفی شکل 5-7
110 رانندگی در جاده دیلمان در یک روز برفی شکل 5-8
111 نمودار میزان تصادفات در هوای مه آلود شکل 5-9
111 محور سیاهکل- دیلمان در هوای مه آلود شکل 5-10
112 نمودار تصادفات در روزهای برفی، یخبندان، آفتابی و بارندگی شکل 5-11

 

 

 

چکیده

هر کار تحقیقی قطعاً در پی یافتن مشکلی در جامعه صورت می گیرد. زمانی که مسأله در جامعه ای به حدی برسد، انسان احساس می کند باید در پی یافتن راه حلی باشد و به همین سبب به تحقیق و پژوهش می پردازد. جابجایی انسانها  بدلایل پیچیدگی زندگی روزمره و اشتغال افراد و گذران اوقات فراقت از ارکان مهم زندگی محسوب می شود. فاصله مکانی بین مرکز کار و سکونت، تمرکز امور اداری در مراکز استانها، جاذبه های گردشگری در استان گیلان، انتقال محصولات مختلف به مراکز مصرف و اشتیاق به تحصیل جوانان سبب تردد های روزانه، ماهانه و فصلی در محورهای شهرستانهای مختلف می گردد.

این پژوهش نیز به جهت ایمنی حمل و نقل جاده ای و تأثیرگذاری عوامل اقلیم در حمل و نقل جاده ای، به بررسی ارتباط بین کیفیت و حوادث حمل و نقل جاده ای و عوامل اقلیمی در یکی از محورهای ارتباطی شمال کشور یعنی دیلمان- سیاهکل پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اصلی اقلیم در حمل ونقل جاده ای به منظور بررسی رابطه بین پدیده های اقلیمی و ژئومورفولوژی و حوادث جاده­ای، تعیین نقاط حادثه خیز از نظر عوامل اقلیمی و ارائه پیشنهادات و راهکارها برای بالا بردن ضریب ایمنی و حمل و نقل جاده ای ­می باشد.

 

واژگان کلیدی :  اقلیم، حمل ونقل جاده ای، تصادف

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

کشور ایران بدلیل برخورداری از تمدنی بزرگ و پیشینه تاریخی چند هزار ساله و شرایط اقلیمی مناسب یکی از ده ها کشور باستانی و تاریخی جهان است.

استان گیلان نیز بدلیل برخرداری از آب و هوای معتدل و نیز مناطق ییلاقی مستعد از جمله دیلمان که همواره مورد توجه طبیعت گردان قرار گرفته و شاهد انبوه مسافران در این استان و منطقه می باشیم. و همچنین بدلیل شرایط گوناگون اقلیمی و شکل هندسی راه، شیب، پیچ و خم جاده ای، توپوگرافی، اقلیم و امکانات اقامتی و رفاهی اسکان و ماندگاری گردشگران این قطعه گویای توجه قابل توجه ای می باشد. به هر صورت در دنیای امروز شرایط اقلیمی و حمل و نقل از اهمیت بسزایی برخوردار است بویژه راه های زمینی در تکنولوژی حمل ونقل جاده ای بسیار قابل ملاحظه است زیرا  بسیاری از نقاط دنیا و کشور ما امکان استفاده از حمل و نقل آبی و هوایی وجود ندارد. هزینه جابجایی با هواپیما بالا بوده و در همه شهرها فرودگاه دایر نیست ولی اکثریت مردم می توانند از وسایل نقلیه جاده ای استفاده نمایند. توسعه کارخانجات ساخت اتومبیل های سواری– اتوبوس– کامیون و کامیونت در چند سال اخیر و ارائه تسهیلات بانکی جهت خریداران و تولید بیشتر اتومبیل از یکسو و رواج فرهنگ استفاده از اوقات فراغت  (بخاطر ماشینی شدن زندگی و رشد توسعه شهرها و خستگی روحی) از طرف دیگر ترددهای جاده ای در ایران روز به روز بیشتر کرده است. به رغم افزایش بزرگراه ها و احداث بیشتر هنوز بسیاری از راه های زمینی از امنیت کافی برخوردار نبوده و تصادفات رخداد در محورهای ارتباطی هنوز قابل ملاحظه است. طبق اعلام پزشکی قانونی (در 3 ماه اول 1383 حدود 14700 هزار نفر از مردم دچار سانحه حاصل از تصادف اتومبیل و موتورسیکلت شده اند که حدود 64 درصد آنها از قشر جوان بوده اند). بدیهی است در صورتی که تصادفات منجر به فوت یا جرح شدید افراد شود، بخش قابل توجه ای از نیروی انسانی مملکت از دست رفته و از نظر اقتصادی هزینه های زیادی به بخش دارو و درمان، نیروی کار به بودجه کشور تحمیل        می کند.

یکی از عوامل مهم تصادفات، عوام طبیعی نظیر (پستی و بلندی و شیب نقاط کوهستانی، گردنه ها– وقوع سیل– زلزله، عناصر اقلیمی مانند باران – برف، مه گرفتگی، تابش شدید نور خورشید، تاریکی شب و کاهش دید و …) می باشد. عوامل دیگر را می توان جزو عوامل انسانی محسوب نمود. مثل بی­احتیاطی رانندگان، مشکل مدیریت جاده ای، کمبود علائم جاده ای و نقص وسایل نقلیه و غیره. استان گیلان یکی از استان های پرجمعیت کشور می باشد. و به دلیل برخورداری از عناصر محیطی زیبا، جاذبه های توریستی زیادی دارد. بدین لحاظ تردد در محورهای استان قابل ملاحظه می باشد. محورهای درون شهری و برون شهر شهرستان دیلمان بعنوان نقطه اتصال شرق به غرب گیلان است. به همین سبب در این تحقیق، عوامل تصادفات آن مورد بررسی قرار می گیرد. تأکید این رساله بر نقش و اثر عوامل اقلیمی بر تصادفات این محورهای دیلمان می باشد. چون عناصر اقلیمی، هر یک می تواند به نحوی بر تصادفات جاده ای تأثیر داشته باشد. در این تلاش شده تا ترتیب اولویت هر یک از عناصر (براساس داده های موجود) مشخص گردد.

که بر همین اساس این پایان نامه برای ارائه راهکارها و کاهش و کنترل تصادفات در 5 فصل تدوین یافته فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم مبانی نظری تحقیق، فصل سوم مشخصات جغرافیایی محدوده مورد مطالعه، فصل چهارم  یافته های تحقیق و فصل پنجم جمع بندی،  نتایج و پیشنهادات و منابع و مآخذ.

1 بیان مسئله

ایمنی عبور و مرور یکی از اصول اساسی مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل می باشد بطوری که در کشورهای توسعه یافته همگان باتوسعه سایر بخشهای مهندسی ترافیک، موضوع ایمنی نیز مورد توجه قرار می گیرد و با انجام مطالعات و فراهم آوردن تمهیدات لازم سعی شده است که تصادفات و پیامدهای ناشی از آن را تا حد ممکن به حداقل برساند. از موضوعات قابل توجه در برنامه ریزی و طراحی جاده ها و راه های جدید، بررسی آثار پدیده های اقلیمی در مقیاس محلی، بر حمل و نقل جاده ای است، هدف، تأمین ایمنی و سلامتی دائم استفاده کنندگان و همچنین حفظ ارزش اقتصادی جاده­ها است. در واقع جاده ها شریان حیاتی جامعه و در ارتباط مستقیم با شرایط جوی می باشد و اثرات آن را به خوبی بر روی آن       می توان مشاهده نمود. بطوری که اگر شرایط جوی مناسب باشد میزان تردد به حداقل رسیده و یا موجب بسته شدن راه می گردد.

کشور ایران بخش عظیمی از فلات ایران را شامل می شود که در عرض های متوسط منطقه معتدله نیمکره شمالی واقع شده است. وجود تنوع توپوگرافی از حیث گسترش و همچنین ارتفاع سبب شده که ویژگیهای مناطق مختلف از نظر پارمترهای اقلیمی متفاوت باشد و در واقع عامل توپوگرافی ویژگیهای اقلیمی مانند مختلف را دگرگون کرده است. شبکه راه های کشور از بخش های مختلف این رشته کوه ها و از ارتفاعات عبور می کند و اغلب راه های کوهستانی در شمال غرب و مرکز ایران در ماه های سرد سال پوشیده از برف بوده و به لحاظ برودت بیش از حد هوا، سطح راه ها بخبندان است.

استان گیلان به دلیل وجود بارندگی های شدید و سایر عوامل جوی و با توجه به مخاطرات و حوادث جانی و مالی جبران ناپذیر ناشی از وضعیت بد جوی به وجود آمده در سالهای اخیر در اکثر جاده ها ی ارتباطی به ویژه مناطق کوهستانی استان، لزوم تاسیس یک شبکه ایستگاه های هواشناسی جاده ای که بتواند کلیه     برنامه های دیده بانی و تجزیه تحلیل مورد نیاز جهت ارائه خدمات مربوط به امور حمل و نقل اقتصادی و اجتماعی را انجام دهد ضروری می باشد. لذا منطقه مورد مطالعه نیز از این حیث مستثنی نبوده و لزوم مطالعه و بررسی عناصر اقلیمی و تأثیر آن بر افزایش و کاهش تصادفات جاده ای در محور دیلمان امری ضروری خواهد بود

تعداد صفحه : 132

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.