رشته مدیریت

پایان نامه بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مدیریت تحول

عنوان : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکز

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت بازرگانی

 

پایاننامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد  “M.A”

گرایش : مدیریت تحول

عنوان

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 

استاد راهنما

دکتر علی اسماعیل زاده مقری

 

استاد مشاور

دکتر فریده حق شناس

سال تحصیلی

پاییز 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………..1

فصل اول(کلیات پژوهش)                                                                                                  2

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… …………..3

1-2 بیان مساله تحقیق…….. ……………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3 بیان اهمیت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. …..5

1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5 چهار چوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6 مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… ………..8

1-7 فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-8 جامعه آماری       …………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-9برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری )…………………………………………………….. 9

1-10روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… …. 9

1-11قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-12ابزار گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-13 واژه ها و اصطلاحات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 10

 

فصل دوم(ادبیات پژوهش)                                                                                               13

مقدمه…………………………………………………………………………………… 14

2-1 بخش اول :آموزش………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-1تعریف آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-2 آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-3 تاریخچه آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-4  اصول آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-1-5  یادگیری و نظریه های یادگیری………………………………………………………………………………………………… 21

2-1-5-1روش رفتار گرایی……………………………………………………………………………………………………………………22

2-1-5-2 روش شناخت……………………………………………………………………………………………………………………….23

2-1-5-3 روش معرفت پذیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………..23

2-1-6 آموزش در اسلام……………………………………………………………………………………………………………………. .24

2-1-7  یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-1-8 اهمیت و لزوم آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………….. 27

2-1-9 مراحل برنامه ریزی آموزش در سازمان ها………………………………………………………………………………… ..28

2-1-9-1مرحله اول تعیین نیازهای آموزشی……………………………………………………………………………………….. .29

2-1-9-2مرحله دوم تدوین برنامه های آموزشی ………………………………………………………………………… ……….30

2-1-9-3 مرحله سوم اجرای برنامه های آموزشی…………………………………………………………………………………..30

2-1-9-4مرحله چهارم ارزشیابی و برنامه های آموزشی………………………………………………………………………….. 31

2-1-10آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………………………………………………………………. .31

2-1-11 اهداف آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………………………………. .33

2-1-12 مدل های گوناگون از مراحل و فرایندهای آموزش…………………………………………………………………. …34

2-1-12-1مدل ساده و خطی…………………………………………………………………………………………………………………34

2-1-12-2 مدل T.D.L.B ………………………………………………………………………………………………………………….35

2-1-12-3مدل پارکر……………………………………………………………………………………………………………………………37

2-1-12-4 مدل رویکرد سیستمی به آموزش……………………………………………………………………………………………37

2-1-12-5مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان…………………………………………………………………………………….37

2-1-13  نیاز سنجی آموزشی …………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-1-14 تعیین اهداف………………………………………………………………………………………………………………………… 40

2-1-15 محتوای برنامه درسی آموزش کارکنان …………………………………………………………………………………….. 41

2-1-16  اصول سازماندهی محتوای آموزشی………………………………………………………………………………………… 42

2-1-17 روش های آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………………….. 43

2-1-17-1 روش های آموزش گروهی………………………………………………………………………………………………….43

2-1-17-2روش های آموزش فردی……………………………………………………………………………………………………..44

2-1-17-3 روش های مختلف آموزش و بهسازی منابع انسانی………………………………………………………………..45

2-1-17-3-1انواع آموزش های شبیه سازی…………………………………………………………………………………………..48

2-1-18  اجرای برنامه های آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………. 49

2-1-19  شرایط امکانات اجرایی دوره………………………………………………………………………………………………… 50

2-1-20 ارزشیابی آموزش …………………………………………………………………………………………………………………. 50

2-1-21  شاخص های ارزشیابی آموزش……………………………………………………………………………………………… 52

22-1-22 ضرورت تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی……………………………………………………………………….. 56

2-1-22-1 تعیین بازده آموزش……………………………………………………………………………………………………………..57

2-1-22-2 ارتقاء کیفیت آموزش…………………………………………………………………………………………………………..57

2-1-22-3 توسعه اعتماد جمعی …………………………………………………………………………………………………………..58

2-1-23 ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی…………………………………………………………………………………… …59

2-1-24 نتایج برنامه ریزی آموزشی……………………………………………………………………………………………………… 60

2-1-25 آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………………………….. …61

2-1-25-1 آموزش کارکنان در کشور ایران………………………………………………………………………………………………61

2-1-25-2 آموزش کارکنان در کشور انگلستان…………………………………………………………………………………………62

2-1-25-3 آموزش کارکنان در کشور فرانسه…………………………………………………………………………………………….62

2-1-25-4 آموزش کارکنان در کشور ایالات متحده آمریکا………………………………………………………………………..62

2-1-25-5 آموزش کارکنان در کشور چین………………………………………………………………………………………………63

2-1-25-6 آموزش کارکنان در کشورسوئد……………………………………………………………………………………………..63

2-2 بخش دوم : عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………63

2-2-1 تعریف عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………63

2-2-2   تاریخچه ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………….. 63

2-2-3 ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………. 64

2-2-3-1 فواید استفاده از ارزیابی عملکردکارکنان……………………………………………………………………………………64

2-2-4  مراحل ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………… 65

2-2-5 سیستم ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………… .66

2-2-6  انواع ارزیابی  …………………………………………………………………………………………………………………………66

2-2-7  خطا های مربوط به ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………… .67

2-2-8  نکات اثر بخش در ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………….67

2-2-9 چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند…………………………………………………………………………………………….68

2-2-9-1ارزیابی از طریق خود سنجی……………………………………………………………………………………………………69

2-2-9-2ارزشیابی توسط مرئوسین………………………………………………………………………………………………………69

2-2-10 روش ها و فنون ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………69

2-2-10-1روش رتبه بندی ………………………………………………………………………………………………………………..70

2-2-10-2روش درجه بندی ………………………………………………………………………………………………………………70

2-2-10-3مقیاس های گرافیکی…………………………………………………………………………………………………………..71

2-2-11 مدل های ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………71

2-2-11-1 مدل سینک و تاتل……………………………………………………………………………………………………………….71

2-2-11-2ماتریس عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………72

2-2-11-3مدل نتایج و تعیین کننده ها……………………………………………………………………………………………………72

2-2-11-4 هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………..73

2-3 بخش سوم: سازمان آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………………. 74

2-3-1 برخی تعاریف آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………… …… 74

2-3-2 فلسفه آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………………………………… 74

2-3-3  تاریخ آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………….. 75

2-3-4 سیر تحول تشکیلات آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………… 76

2-3-5  انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود………………………………………………………………………………………. 76

2-3-6  تاریخچه ی سازمان مدارس به سبک جدید در ایران………………………………………………………………….. 76

2-3-7  برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش ………………………………………………………………………………. 77

2-3-8  سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام وزارت آموزش و پرورش کشور……………………………………….. 77

2-4 بخش سوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… . ……………………………..81

2-4-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور(پایان نامه)…………………………………………………………………………………… 81

2-4-1-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور (مقالات)……………………………………………………………………………………82

2-4-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور……………………………………………………………………………………………….. 87

فصل سوم (روش شناسی تحقیق)                                                                                       90

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………91

3-2 جامعه آماری       ………………………………………………………………………………………………………………………… 92

3-3 نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

3-3-1 تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………93

3-4 ابزار گرد آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 93

3-5 نحوه محاسبه روایی و پایایی ابزار سنجش……………………………………………………………………………………. 94

3-5-1 روایی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

3-5-2 پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)                                                                                  97                           

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

4-1 بخش اول : توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………….. 99

4-2بخش دوم: بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….. 106

4-3 آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 106

4-4 آزمون تحلیل واریانس فرید من…………………………………………………………………………………………………… 109

4-5 نتایج ملاک آنتروپی ……………………………………………………………………………………………………………………110

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)                                                                                      111

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

5-1 خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 113

5-2 نتایج حاصل از فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………. 115

5-3 مقایسه فرضیه ها با نتایج تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………….116

5-4 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 116

5-5 یشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….117

5-5-1 پیشنهاد بر اساس نتایج یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………..117

5-5-2 پیشنهاد برای محققین آتی………………………………………………………………………………………………………….119

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

ضمائم پرسشنامه و خروجی spss                                                                                     126

پیوست الف: پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………….. 127

پیوست ب : خروجی spss………………………………………………………………………………………………………………. 129

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 2-1  نظرات دانشمندان در مورد یادگیری سازمانی……………………………………………………………………… 27

جدول 2-2 شاخصهای اثر بخشی ……………………………………………………………………………………………………….. 56

جدول 3-1 ویژگی ساختار پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………. 94

جدول 3-2 پایایی مؤلفه های پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….. 96

جدول4-1 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت………………………………………………………………………………………….. 99

جدول 4-2 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلی…………………………………………………………………………….100

جدول4-3 توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت………………………………………………………………………………… 101

جدول4-4 توزیع فراوانی مربوط به سن……………………………………………………………………………………………… 102

جدول4-5 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل………………………………………………………………………………… 103

جدول4-6 توزیع فراوانی مربوط به تعداد دفعات شرکت در دوره…………………………………………………………. 104

جدول4-7 توزیع فراوانی مربوط به تدریس دروس………………………………………………………………………………. 105

جدول4-8  بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………………. 106

جدول 4-9نتایج آزمون فرضیه1 تحقیق………………………………………………………………………………………………. 106

جدول 4- 10 نتایج آزمون فرضیه 2 تحقیق……………………………………………………………………………………….. 107

جدول 4-11 نتایج آزمون فرضیه 3 تحقیق………………………………………………………………………………………….. 107

جدول 4-12نتایج آزمون فرضیه 4 تحقیق…………………………………………………………………………………………… 108

جدول 4- 13 نتایج آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………….. 108

جدول 4- 14نتایج میانگین رتبه آزمون فرید من………………………………………………………………………………….. 109

جدول 4-15 نتایج تحلیلی آزمون فرید من………………………………………………………………………………………….. 109

جدول 4-16 نتایج ملاک آنتروپی…………………………………………………………………………………………………………110

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 2-1 جریان آموزش…………………………………………………………………………………………………………………… 16

نمودار 2-2  فرا گرد معرفت پذیری و شکل گیری فرضیه هایی درباره محیط……………………………………………. 21

نمودار 2-3 مدل اساسی شرطی کردن مؤثر یا ابزاری …………………………………………………………………………….. 23

نمودار 2- 4 مدل یادگیری شناختی……………………………………………………………………………………………………….. 23

نمودار 2-5  مدل اساسی نظریه معرفت پذیری اجتماعی…………………………………………………………………………. 24

نمودار 2-6 فرایند آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………….. 29

نمودار 2-7 الگوی نیاز سنجی آموزشی………………………………………………………………………………………………….. 30

نمودار 2-8  مدل پارکر………………………………………………………………………………………………………………………… 37

نمودار 2-9 مدل مبتنی بر تحول……………………………………………………………………………………………………………. 39

نمودار 2-10 فراگرد آموزش………………………………………………………………………………………………………………… 58

نمودار 2-11 هفت شاخص عملکرد………………………………………………………………………………………………………..72

نمودار 4-1 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت……………………………………………………………………………………………..99

نمودار 4-2 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………..100

نمودار 4-3 توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت………………………………………………………………………. …………101

نمودار 4-4 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت سن………………………………………………………………………….. ………102

نمودار 4-5 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل………………………………………………………………………………….103

نمودار 4-6 توزیع فراوانی مربوط به تعداد دفعات تکرار………………………………………………………………………….106

نمودار 4-7 توزیع فراوانی مربوط به تدریس دروس……………………………………………………………………………….105

چکیده:

این تحقیق در جهت بررسی نقش آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه (دوره دوم ) آموزش و پرورش منطقه هجده شهر تهرا ن در رابطه با افزایش دانش ، مهارت ، کارایی شغلی و همچنین رفتار سازمانی آنها صورت گرفته است.جامعه آماری این تحقیق شامل دبیران شرکت کننده در دوره های آموزشی منطقه هجده می باشند که تعداد آنها230 نفر بوده و از روش  نمونه گیری تصادفی 175 نفر با بهره گرفتن از فرمول حجم جامعه محدودانتخاب گردیده است.روش پژوهش توصیفی و پیمایشی می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه که روایی محتوا با بهره گیری از صاحبنظران فن، متخصصین در جامعه مورد بررسی ، اساتید به تائید رسیده است. و پایایی پرسشنامه ازروش آلفای کرونباخ بدست آمد. و با بهره گرفتن از نرم افزار spss  وبا بهره گرفتن از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیر های تحقیق بررسی شد. و با بهره گرفتن از آزمون دوجمله ای  فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.و با بهره گرفتن از آزمون فرید من و ملاک آنتروپی مؤلفه های عملکرد (متغیر وابسته ) رتبه بندی گردید.و نتایج حاصل در مورد این تحقیق به شرح ذیل می باشد.

1- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد.

2- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد.

3- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران سازمان تأثیر دارد.

4- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران سازمان تأثیر دارد.

5- آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران سازمان تأثیر دارد.

و در آزمون فرید من و ملاک آنتروپی این نتیجه بدست آمد که دانش شغلی در اولویت اول قرار دارد، کارایی در اولویت دوم ، مهارت در اولویت آخر قرار دارد.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه:

سازمان های رسمی به منزله تدابیرووسایلی هستند که برای رفع نیازهای اساسی حاصل به وجود      می آیند و با سیر تحولات اجتماعی ، روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می شوند. آنها هدف های گوناگون و متفاوتی دارند و برای رسیدن به اهداف خود ، طبق برنامه فعالیت می کنند و فعالیت آنها مستلزم استفاده از منابع انسانی است. پس دارایی های انسانی مهم ترین ثروت یک سازمان محسوب          می شوند، در صورتی که به اندازه کافی آموزش دیده باشند و توانایی هایشان به طور مؤثری افزایش یافته باشد.( بکر و اخوان ، 2008، ص 110 ) اما موفقیت کار هر سازمانی بستگی زیاد به عوامل تشکیل دهنده آن دارد. در تعریف سازمان گفته اند سازمان ترکیبی است از افراد معینی که دارای وظایف مشخص هستند و این وظایف بستگی به عمل، حرفه و نوع تخصص و مهارت آنها دارد. که برای رسیدن به هدف مشترک لازم است. و در میان اجزای هر سازمان که عبارتند از : 1- افراد  2- سازمان رسمی  3- سازمان غیر رسمی  4- نقش ها و موقعیت ها  5- عوامل فیزیکی افراد را بایداز اساسی ترین عوامل و در واقع باید روح سازمان دانست که دارای تمایلات، احساست، شخصیت، انگیزه ها و صفات و ویژگی های متفاوت می باشد.در واقع انسان مهم ترین سرمایه سازمان است. چنانچه عامل انسان را از سازمان حذف کنیم آنچه باقی می ماند یعنی عوامل و امکاناتی چون ساختمان ها ، ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و….. که به خودی خود قابل استفاده نبوده وارزش نخواهد داشت و این انسان است که به آنها روح دمیده و از آنها جهت ارتقاء در بهبود عملکرد و تکامل زندگی خود بهره می برد. انسان بزرگترین و با ارزش ترین دارائی سازمان است که هرگز در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منعکس نمی شود. در حالی که سودآوری با انسان است و انسان ها پشتوانه موفقیت یک سازمان هستند. ( کاظمی ، 1370 ، ص 82 ) هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند.اگرتوانائی های کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد. آموزش چندان ضرورتی ندارد. اما اگر چنین نباشد لازم است سطح مهارت توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد. ( شیمون ال دولان ، 1375 ، ص 246 ) از میان انواع آموزش ها ، آموزش ضمن خدمت یکی از مناسب ترین و سهل الوصول ترین وسایلی است که می توان برای بهبود و تجهیز نیروی انسانی به دانش و مهارت های لازم توسعه بکار گرفت.کارکنان از طریق آموزش ضمن خدمت ، مهارت ها و توانایی ها ، دانش ها و نگرش هایی کسب می کنند که به آنها در انجام اثر بخش شغلشان ، چه در زمان حال و چه در زمان آینده کمک می کند. آموزش همچنین سبب بر انگیختن و رضایت شغلی افرادو درنتیجه بهره وری آنان و سازمان می گردد. و با ایجاد زمینه های شناخت بهتر از شغل و سازمان و نگرش مثبت به آن ، به بهسازی فردی و سازمانی کمک می کند. ( میر کمالی ، 1377 ، صص 9-8 )

تعداد صفحه : 151

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.