شیمی

پایان نامه ارشد:بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

گرایش : آلی

عنوان : بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii)  ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی

دانشگاه مازندران

دانشکده شیمی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد شیمی آلی

 

موضوع:

بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii)  ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی

 

استاد راهنما:

دکتر ربابه بهارفر

استاد مشاور:

دکتر سکینه اصغری

فروردین 91

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

فصل اول: مقدمه و تئوری   
بخش اول: کلیات گیاه­شناسی 

 

 

مقدمه 
1-1- تیره آرالیاسه4
1-1-1-مشخصات جنس هدرا5
1-1-1-1- هدرا پاستوچووی7
1-1-2- تیره نخود9
1-1-2-1مشخصات جنس لیلکی10
1-1-3 شیمی جنس  عشقه12
1-1-4شیمی جنس لیلکی13
بخش دوم: روغن­های اسانسی و اثرات دارویی 
2-2- روغنهای اسانسی15
1-2-1- تعریف15
1-2-2 شیمی روغن های اسانسی17
1-2-3 روش های تهیه و استخراج روغن های اسانسی18
1-2-3-1 روش های تقطیر18
1-2-3-1-1- تقطیر با آب19
1-2-3-1-2- تقطیر با بخار مستقیم19
1-2-3-1-3- تقطیر با آب و بخار آب20
1-2-3-2- استخراج توسط حلال21
1-2-3-3- استخراج به کمک فشار21
1-2-3-4- استخراج با چربی سرد21
1-2-3-5- استخراج با چربی داغ22
1-2-3-6- استخراج به کمک گازها

 

22
عنوانصفحه
 
1-2-4- طبقه بندی اسانس ها23
1-2-4-1- اسانس های طبیعی23
1-2-4-2- اسانس های شبه طبیعی23
1-2-4-3- اسانس های مصنوعی24
1-2-5- کاربرد روغن های اسانسی24
1-2-6- اثرات دارویی اسانس ها25
1-2-6-1- اثرات گوارشی25
1-2-6-2- اثرات قلبی و عروقی25
1-2-6-3- اثرات تنفسی25
1-2-6-3- اثر کاهش قند خون26
1-2-6-4- اثرات ضد میکروبی و ضد قارچی26
1-2-6-5- اثرات پوستی26
1-3- عصاره گیری27
1-3-1- استخراج مواد متشکله دارویی27
1-3-2- روش های عصاره گیری (استخراج)28
1-3-2-1- روش خیساندن28
1-3-2-2- پرکولاسیون28
1-3-2-3- هضم29
1-3-2-4- روش دم کردن29
1-3-2-5- روش سوکسله29
بخش سوم: شیمی ترپنوییدها 
1-3-1 شیمی ترپنوییدها31
1-3-2 طبقه بندی ترپنوییدها32
1-3-2-1 همی ترپنوییدها32
1-3-2-2مونو ترپنوییدها32
1-3-2-3  سزکویی ترپنوییدها34
1-3-2-4 دی ترپنوییدها36
1-3-2-5 سستر ترپنوییدها37
عنوان     صفحه

 

1-3-2-6 تریترپنوییدها37
1-3-2-7 تترا ترپنوییدها38 
1-3-2-8 پلی ترپنوییدها38 

بخش چهارم: اثرات آنتی باکتریال وآنتی اکسیدانت

1-4-آنتی اکسیدان ها                                                                                                     40

1-4-1-تعریف علمی                                                                                                    40

1-4-1-1- ویژگی های آنتی اکسیدان ها                                                                           40

1-4-1-2-  دامنه فعالیت آنتی اکسیدان ها                                                                          42

1-4-1-3- ویژگی های آنتی اکسیدان های سنتزی                                                               43

1-5- آنتی باکتریال ها                                                                                                    44

1-5-1-  بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره                                                                       44

1-5-1-1 شرح مختصری درباره میکرو ارگانیسم های مورد آزمایش45

1-5-1-1-1 استافیلوکوکوس اورئوس                                                                            45

1-5-1-1-2 باسیلوس سوبتیلیس                                                                                   45

1-5-1-1-3 اشریشیاکلی                                                                                             46

1-5-1-1-4- پسودوموناس آئروژینوزا                                                                           46

فصل دوم: بخش تجربی  
2-1- اسانس گیری49 
2-1-1- مواد و وسایل49 
2-1-1-1-گیاهان مورد استفاده49 
2-1-1-2- دستگاه­های مورد استفاده49 
2-1-2-روش کار50 
2-1-2-1- استخراج اسانس50 
2-1-2-2- جدا سازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه52 
2-2-عصاره گیری54 
2-2-1- مواد و وسایل54 
2-2-1-1-گیاه مورد استفاده54 
2-2-1-2- مواد مورد استفاده54 
عنوانصفحه 
2-2-1-3- دستگاه مورد استفاده54 
2-2-2- بررسی شیمیایی گیاه عشقه54 
2-2-3- جداسازی مواد تشکیل دهنده ی عصاره55 
2-3- بررسی اثرات آنتی باکتریال55 
2-3-1- مواد و وسایل55 
2-3-1-1 گیاه مورد استفاده55 
2-3-2-1- مواد مورد نیاز55 
2-3-2-2- وسایل مورد نیاز55 
2-3-2- روش کار56 
2-3-2-1- تهیه ی محیط کشت LB56 
2-3-2-2- باکتری ها و نحوه آماده سازی کشت باکتریایی در LB56 
2-3-2-3- بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره گیاهی به روش حداقل غلظت بازدارندگی رشد باکتری ها 

57

 
2-4- بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره58 
2-4-1- مواد و وسایل58 
2-4-1-1- گیاه مورد استفاده58 
2-4-1-2- مواد مورد نیاز58 
2-4-1-3- وسایل مورد نیاز58 
2-4-2- اصول کار روش DPPH59 
2-4-2-1- ارزیابی میزان توانایی به دام اندازی رادیکال DPPH60 
2-4-3- ارزیابی محتوای فنولی60 
2-4-3-1- تعیین محتوای کلی فنولی61 
2-4-4- ارزیابی محتوای فلاونوییدها62 
2-4-4-1 تعیین محتوای کلی فلاونوییدی63 
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری  
3-1- نتایج آزمایشگاهی65 
3-1-1- آنالیز و شناسایی کمی و کیفی اجزای موجود در اسانس66 
3-2- بررسی ترکیبات شناسایی شده از اسانس گیاهان78 
عنوان     صفحه

 

 
3-5 – نتایج بررسی فعالیت آنتی اکسیدانت عصاره گیاهان مورد بررسی97 
3-5-1- داده های روش DPPH97 
3-5-2- داده های روش فنولی102 
3-5-3- داده های روش فلاونوییدی103 
3-7- نتیجه گیری105 
3-7- پیشنهاداتی برای کارهای آینده106 
فهرست شکل­ها 

 

عنوانصفحه
فصل اول بخش اول 
شکل 1-1گیاه عشقه9
شکل 1-2 گیاهلیلکی12
شکل 1-2-1 دستگاه تقطیر با بخار مستقیم21 
شکل 1-2-2 دستگاه استخراج روغن اسانسی به کمک گاز دی اکسید کربن24
فصل دوم: بخش تجربی 
شکل 2-1 نمایی از دستگاه اسانس گیر (کلونجر)51
شکل 2-2 نمایی از لوله های حاوی محیط کشت مایع LB57
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری 
شکل 3-1- نمودار ترکیبات تشکیل دهنده روغن­های­ اسانسی برگ، ساقه ومیوه گیاه عشقه75
شکل 3-2- نمودار ترکیبات تشکیل دهنده روغن­های اسانسیمیوه گیاه لیلکی77
شکل 3-3نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره اتیل استات گیاه عشقه به روش DPPH98
شکل 3-4- نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره متانولی گیاه عشقه به روش DPPH99
شکل 3-5- نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره استونی گیاه عشقه به روش DPPH100
شکل 3-6- نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره اتانولی گیاه عشقه به روش DPPH101
 
 
 
 

 

فهرست شماها

عنوانصفحه
شمای 1-3-1 مسیر بیوسنتز  مونوترپنوییدها34
شمای 1-3-2 مسیر بیوسنتز سزکویی ترپن ها36
شمای 1-3- 3  مسیر سنتز  ژرانیل پیرو فسفات37
  

 

فهرست جدول­ها

عنوان   صفحه   
فصل اول- بخش اول 
جدول 1-1-جنسهای مهم خانواده آرالیاسه5
جدول1-1-2- گونه های جنس هدرا7
فصل اول-بخش سوم  
جدول1-3-1- طبقه ­بندی ترپنوییدها بر اساس تعداد واحد ایزوپرنی33
فصل دوم 
جدول 2-1- گیاهان مورد بررسی49
جدول 2-2- مقدار و اندام گیاهان مورد بررسی50
جدول 2-3- زمان هایبازداری آلکان های نرمال بر روی ستونHP-5 MS53
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری 
جدول 3-1درصد اسانس و روش استخراج65
جدول 3-2- ترکیبات تشکیل دهنده روغن­های اسانسی برگ، ساقه و میوه گیاه  عشقه71
جدول 3-3- ترکیبات تشکیل دهنده روغن­های اسانسی میوه لیلکی76
جدول3-4- تاثیر غلظت مختلف عصاره اتانولی گیاه عشقه بررشد باکتری‌ها بهکمک روش حداقل غلظت مهار کنندگی 

 

96

جدول3-5- فعالیت آنتی اکسیدانیاتیل استات برگ و میوه گیاه عشقه با روش DPPH97
جدول3-6- فعالیت آنتی اکسیدانی متانولی برگ و میوه گیاه عشقهبا روش DPPH99
جدول3-7- فعالیت آنتی اکسیدانی استونی برگ و میوه گیاه عشقه با روش DPPH100
جدول3-8- فعالیت آنتی اکسیدانی اتانولی برگ و میوه گیاهعشقهبا روش DPPH

جدول 3-9-درصد ترکیبات فنولی

101

103

جدول 3-10-درصد ترکیبات فلاونوییدی101
 

 

 

 

 

فهرست طیف­ها

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری 
طیف 3-1- کروماتوگرام گازی اسانس برگ عشقه67
طیف­ 3-2- کروماتوگرام گازی اسانس ساقه عشقه68
طیف­ 3-3- کروماتوگرام گازی اسانس میوهعشقه69
طیف­ 3-4- کروماتوگرام گازی اسانس میوه لیلکی70
طیف 3-5- طیف جرمی نمونه جداسازی شده 4,2 نونادینال79
طیف 3-6- طیف جرمی استاندارد 4,2 نونادینال79
طیف 3-7- طیف جرمی نمونه جداسازی شده آلفا- پینن81
طیف 3-8- طیف جرمی استاندارد آلفا- پینن81
طیف 3-9- طیف جرمی نمونه جداسازی شده لیمونن83
طیف 3-10- طیف جرمی استاندارد لیمونن83
طیف 3-11- طیف جرمی نمونه جداسازی شده ترانس بتا فارنسن85
طیف 3-12- طیف جرمی استاندارد ترانس بتا فارنسن85
طیف 3-13- طیف جرمی نمونه جداسازی شده  تیمول87
طیف 3-14- طیف جرمی استاندارد تیمول87
طیف 3-15- طیف جرمی نمونه جداسازی شده بتا بیسابولن89
طیف 3-16- طیف جرمی استاندارد بتا بیسابولن89
طیف 3-17- طیف جرمی نمونه جداسازی شده لیینولئیک اسید91
طیف 3-18- طیف جرمی استاندارد لیینولئیک اسید91
طیف 3-92- طیف جرمی نمونه جداسازی شده پالمتیک اسید93
طیف 3-20- طیف جرمی استاندارد پالمتیک اسید93

 

لیست علایم و اختصارات

 

Nanometernm
Part per millionppm
Wave numberCm -1
Nuclear magnetic resonanceNMR
Hydrazyl1,1-diphenyl-2-picrylDPPH
Minimum  Bacteria  concentrationMBC
Minimum  Inhibitory  ConcentrationMIC
Luria – Betani mediumLB
UltravioletUv
VisibleVis
Propyl GallatePG

Butylatedhydroxyanisole

BHA
ButylatedhydroxytolueneBHT

 

چکیده:

ترکیبات شیمیایی روغن­های اسانسی استخراج شده به روش تقطیر با آب ازبرگ، ساقه و میوه گیاه عشقه (هدرا پاستوچووی) و میوه گیاه لیلکی با دستگاه GC/MS شناسایی شدند. ترکیبات عمده در روغن­های اسانسی گیاه عشقه  شامل: 4,2 نونادینال (42/16- 6/2 %)، آلفا- پینن (33/0- 25/2 (،بتا فارنسن( 97/6 -35/11 )، آلفا-كدرن (65/0-34/5 ) و گیاه لیلكی شامل پالمیتیك اسید (3/39%) لینولییك اسید (2/5%) اوكتا دكانوییك اسید (3/3%) می­باشند. همچنین فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولی روغن­های اسانسی برگ، ساقه و میوه  گیاه عشقه با روش MIC بررسی شدند كه عصاره های این گیاه اثرات و ضد باکتریایی مطلوبی از خود نشان دادند. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه عشقه با روش های DPPH، فنولی و فلاونوییدی اندازه ­گیری شده است و سپس با فعالیت آنتی­اکسیدانی ویتامین) C آنتی­اکسیدان طبیعی) و  BHT (آنتی اکسیدان سنتزی) مقایسه شدند. با توجه به بررسی های انجام شده بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی، عصاره گیاه عشقه فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی نشان داده و این بی شک با ترکیبات مهم و مفید موجود در این گیاه مرتبط است.

مقدمه :                        

« و سپس از میوه های شیرین تغذیه کنید و راه پروردگارتان را به  اطاعت بپویید، آنگاه از درون آن میوه ها شربت شیرینی به رنگ های مختلف بیرون آید که در آن شفاء مردمانست. در این کار نیز قدرت خدا بر متفکران پیداست.» ( نحل، 69 )

دنیای کنونی با تمام تلاش هایش برای تامین رفاه و آسایش بشر تنها یک روی سکه ای است که روی دیگرآن می کوشد تا صدمات ناشی از این تلاش را جبران کند. در این بین ظهور بیماری های ناشناخته یکی از مشکلات اساسی است، به گونه ای که توجه به تغذیه و سلامت جسم و روان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و انسان برای مقابله با مشکلات جسم و روان به تولید داروهای سنتزی روی آورده است

 

گیاهان دارویی در ایران پیشینه ای بسیار طولانی دارند. پزشکی و درمان در ایران به دوران آریایی حدود 7000 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد. نخستین پزشک آریایی تریتا[1] یا آترت[2]   نام داشت که از دیدگاه زرتشت و اهورا مزدا شخصی بود پرهیزکار، دانا و توانا که برای نخستین بار تب و زخم نیزه را درمان کرد. در تمدن آریایی تاکید زیادی بر حفظ و بقای گیاهان شده است، در این تمدن دوگیاه « مورد و انار» مقدس بودند و همواره در بین مردم از ارزش والایی برخوردار بودند. همچنین، در تمدن ایران باستان در کتیبه های مربوط به هخامنشیان، از زعفران به عنوان گیاهی دارویی با خواص و کاربرد بسیار فراوان یاد شده است.

اسانس ها به دلیل معطر بودن و داشتن طعم های مشخص و مختلف در صنایع غذایی، عطر سازی و لوازم آرایشی، داروسازی و به طور كلی در صنایعی كه محصولات معطر و یا دارای طعم خاص تولید می كنند مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر این در فراورده های دارویی مختلف مانند شربت، كرم، پمادو لوسیون به كار می روند. یكی از اشكال مصرف عمده این ترکیبات به صورت بخور می باشد. لازمه استفاده هر چه بهتر از این ترکیبات، شناخت مواد متشکله آنها می­باشد و با توجه به این نکته که بسیاری از گونه­ها­ی گیاهی موجود در ایران حاوی روغن­های اسانسی هستند، لزوم مطالعه در این زمینه به خوبی حس می­شود. لذا در این پایان نامه اسانس و عصاره تعدادی از گونه­های گیاهی بومی ایران مورد بررسی شیمیایی قرار گرفته تا با آگاهی کامل از ترکیبات موجود در این گیاهان بتوان از خواص مختلف آنها در زمینه ­های گوناگون به­طور کامل و صحیح استفاده کرد.

تعداد صفحه : 125

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد.هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است.برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.