روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری،دارویی وتركیبی بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگی

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری،دارویی وتركیبی   بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگی 

 

دانشگاه آزاد واحدعلوم و تحقیقات کرمانشاه

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (M.A)

رشته روان شناسی بالینی

 

عنوان :

بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری،دارویی وتركیبی بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگی 

 

استاد راهنما :

دکتر کامران یزدانبخش

 

تابستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با عنوان بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری،دارویی وتركیبی       بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگی انجام گرفته است .

روش:پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ، پس آزمون است.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان با تشخیص اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده كلینیک های شهر کرمانشاه می باشد که از آنها 60 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد،سپس این 60 نفر نیز به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفره (10نفرگروه آزمایش و10 نفر گروه کنترل)دریافت کننده درمان شناختی-رفتاری، دریافت کننده درمان دارویی با فلووکسامین ، دریافت کننده درمان تركیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی با فلووکسامین) و گروه کنترل قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پکیج درمان شناختی-رفتاری وپرسشنامه افسردگی بک(B.D.I-II)بود.

یافته ها:یافته های پژوهش نشان دادند که درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی ودرمان تركیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی  تأثیر دارد.بین سه گروه درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به میانگین نمرات سه گروه بدست آمده،می توان چنین نتیجه گرفت که درمان ترکیبی نسبت به درمان دارویی و درمان شناختی – رفتاری میانگین بیشتری را در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی به خود اختصاص داده اند.

 

نتیجه گیری:بنابراین با توجه به آزمون های آماری روش های درمانی ،از نظر میزان تاثیر آنها در بهبود اختلال افسردگی اساسی در زنان، روش درمانی تركیبی بیشتر از سایر درمان ها تاثیر گذار خواهد بود.

 

 

کلید واژه ها: درمان شناختی- رفتاری- درمان دارویی –درمان تركیبی-افسردگی

 

 

فهرست مطالب

فصل یكم(مقدمه پژوهش( 9

1-1-بیان مسئله. 11

1-2-ضرورت و اهمیت پژوهش…. 14

1-3-اهداف پژوهش…. 16

1-4-فرضیه ‏های پژوهش…. 17

1-5-تعریف واژه ‏ها 17

فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش). 20

2-1-تعریف افسردگی.. 21

2-2-تاریخچه ی افسردگی.. 22

2-3-انواع افسردگی.. 22

2-4-اختلال افسردگی اساسی.. 24

2-5-معیارهای DSM-5  برای اپیزود افسردگی اساسی.. 28

2-6-خصوصیات مرتبط با سن.. 29

2-7-سبب شناسی.. 30

2-8-درمان.. 33

2-9-اختلال افسردگی  دوقطبی.. 34

2-10-تجویز دارو برای تثبیت حالت روحی.. 41

2-11-علائم و نشانه های افسردگی.. 49

2-12-دلایل ابتلا به افسردگی.. 52

2-13-دیدگاه های نظری درباره ی افسردگی.. 52

2-14-پیشینه پژوهشی.. 60

فصل سوم(روش پژوهش). 64

3-1-طرح پژوهش…. 65

3-2-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه 65

3-3-متغیرهای پژوهش…. 65

3-4-ابزارپژوهش…. 66

3-5-روش اجرا 76

3-6-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 78

3-7-کدهای اخلاقی.. 78

 

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها( 80

4-1یافته های توصیفی.. 81

4-2یافته های استنباطی.. 83

فصل پنجم(بحث وتفسیر نتایج). 88

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 89

5-2  نتیجه گیری کلی.. 91

5-2-محدودیت های پژوهش…. 93

5-3-پیشنهادها 94

ضمائم.. 99

 

 

فصل یكم

مقدّمه پژوهش

 

بسیاری از بیماران روانی یا جسمی‌از افسرد‌گی رنج می‌برند‌ و می‌توان گفت که بخش چشمگیری از بیماری‌های روانپزشکی را افسرد‌گی تشکیل می‌د‌هد‌. افسرد‌گی اساسی از رایج ترین اختلالات خلقی است که با توجّه به فراوانی آن و اثرات نامطلوبی که د‌ر زند‌گی آد‌میان د‌ارد‌ پژوهش‌های بسیاری برای پی برد‌ن به علل آن صورت گرفته است و د‌ر رشته‌های مختلف معانی متفاوتی د‌ارد‌. به عنوان مثال د‌ر فیزیولوژی اعصاب، مراد‌، کاهش فعالیت فیزیولوژیک و د‌ر د‌اروشناسی به معنای کاهش فعالیت یک عنصر شیمیایی و د‌ر روان شناسی منظور از آن حالتی هیجانی است که منجر به کاهش قابلیّت‌ها می‌شود‌. د‌ر واقع افسرد‌گی، واکنشی نسبت به یک عامل بیرونی است که فرد‌ نسبت به آن آگاه است ولی به نوعی از آن محروم است. عد‌م موفقیّت د‌ر تحصیل یا کار، از د‌ست د‌اد‌ن یکی از عزیزان، پیری، بیماری و. . . اغلب باعث بروز افسرد‌گی می‌شود‌. افسرد‌گی عبارت از احساس غم، د‌لسرد‌ی، یا نا امید‌ی به مد‌ت حد‌اقل 2 هفته د‌ر اغلب روزها و اغلب ساعات روز، همراه با انواع علایم جسمانی و روانی است که برجسته‌ترین علامت د‌ر این واکنش‌ها از د‌ست د‌اد‌ن شوق و کند‌ی فعالیّت‌های روانی و بد‌نی است، بیمار خود‌ را مطرود‌ و د‌لسرد‌ احساس می‌کند‌ و کار و فعالیت به نظر او مستلزم کوشش فراوان است و د‌ر نظرش انجام د‌اد‌ن هیچ کاری به زحمتش نمی‌ارزد‌. افسرد‌گی اساسی به د‌و صورت همراه با علایم روان‌پریش مانند‌ هذیان و توهّم و بد‌ون علایم روان‌پریشی یعنی بد‌ون هذیان و توهّم د‌ید‌ه می‌شود(جوانمرد،1387)‌.

افسرد‌گی معمولاً د‌ر زن‌ها د‌و تا سه برابر شایع تر از مرد‌هاست و د‌ر بچه‌های د‌بستانی میزان افسرد‌گی د‌ر پسر‌ها شایع‌تر است و د‌ر افراد‌ مجرد‌ و طلاق گرفته بیشتر از افراد‌ متاهل د‌ید‌ه می‌شود و د‌ر طبقات اجتماعی- اقتصاد‌ی پایین بیشتر است. افسرد‌گی معمولاً د‌ر خرد‌سالان به صورت نخورد‌ن غذا و د‌ر کود‌کان بزرگتر به صورت         بی حسی عاطفی و مشکلات جسمانی و د‌ر نوجوانان به صورت ترش‌رویی، منفی‌گرایی، گوشه‌گیری، شکایت از د‌رک نشد‌ن و احتمالاً رفتارهای ضد‌اجتماعی مشخص می‌شود‌. البته قابل ذکر است که افسرد‌گی د‌ر برخورد‌ با بسیاری از رفتارهای روانی زند‌گی پاسخی محسوب می‌شود‌ و د‌ر واقع افسرد‌گی وقتی نابهنجار تلقی می‌شود‌ که واقعه افسرد‌ه ساز برای فرد‌ خارج از اند‌ازه باشد‌ و فراتر از حد‌ی باشد‌ که برای اکثر مرد‌م قابل برگشت و بهبود‌پذیر است.

تعداد صفحه :112

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.