جغرافیا

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان (در سه دهه اخیر) استاد راهنما:

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :برنامه ریزی توریسم

عنوان : بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان(در سه دهه اخیر)

 

دانشگاه آزاداسلامی

واحدرشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته: جغرافیا /  گرایش برنامه ریزی توریسم

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان

(در سه دهه اخیر)

استاد راهنما:

دکتر پرویز رضایی

استاد مشاور:

دکتر بهمن رمضانی گورابی

پائیز 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-1- بیان مسئله و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2-هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-1- اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-2- اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5- جامعه آماری و نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6- تعریف داده‌ها و مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6-2- سیروسفر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6-2- گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6-3- مکان اقامتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7-منابع مورداستفاده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………10

2-1- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2-مفاهیم و تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2-1- تعاریف جهانگردی…………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2-2-تعریف توریست……………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-3-گردشگری و توسعه آن…………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-4-عوامل مؤثر در تغییرات کمّی و کیفی گردشگری……………………………………………………………………………………………….15

2-4-1-عوامل محیط طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………….15

2-4-2-عوامل فرهنگی و اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-4-3-عوامل تاریخی و سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………19

2-4-4-عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………….20

2-4-5-عوامل فضایی-کالبدی………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-5-اشکال توریسم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-5-1- گردشگری تفریحگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………24

2-5-2- گردشگری شهری…………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-5-3- گردشگری با انگیزه‌ی خاص و گردشگری ماجراجویانه………………………………………………………………………………26

2-5-4- گردشگری در مقیاس كوچك و غیرمعمول………………………………………………………………………………………………..26

2-5-5- سایر شکل‌های گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………….27

2-6- ضرورت گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-7- اهداف گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-7-1- شناخت فرهنگ اقوام دیگر………………………………………………………………………………………………………………………30

2-7-2- دیدن آثار تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-7-3- زیارت اماكن مقدس……………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-7-4- سرگرمی و ورزش………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-7-5- اهداف تخصصی و تجاری………………………………………………………………………………………………………………………30

2-8- انگیزه گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-9- سیر تحول گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………31

2-9-1- تاریخچه گردشگری در جهان……………………………………………………………………………………………………………………31

2-9-2- تاریخچه گردشگری در ایران……………………………………………………………………………………………………………………32

2-9-3- تاریخچه گردشگری در گیلان…………………………………………………………………………………………………………………..33

2-9-4- تاریخچه گردشگری در لاهیجان………………………………………………………………………………………………………………..34

فصل سوم: مشخصات جغرافیائی شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………………………35

3-1- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان گیلان و شهرستان لاهیجان…………………………………………………………..36

3-2- مشخصات محیط طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………38

3-2-1- دمای هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

3-2-2-رطوبت نسبی هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………39

3-2-3- بارندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-2-4- تعداد روزهای یخبندان……………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3-مشخصات اجتماعی و جمعیتی………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3-1- نحوه توزیع جمعیت در منطقه گیلان…………………………………………………………………………………………………………42

3-3-2- میزان جمعیت شهر لاهیجان…………………………………………………………………………………………………………………….43

3-3-3- تعداد خانوار شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………………………………………44

3-3-4- تركیب جنسی جمعیت لاهیجان……………………………………………………………………………………………………………….45

3-3-5- تركیب سنی جمعیت لاهیجان…………………………………………………………………………………………………………………..47

3-4-مشخصات تاریخی، فرهنگی و هنری………………………………………………………………………………………………………………49

3-4-1- اوضاع تاریخی منطقه گیلان و لاهیجان……………………………………………………………………………………………………..49

3-4-2- شناخت اقوام ساكن………………………………………………………………………………………………………………………………..52

3-4-3- شناخت مذهب مردمان……………………………………………………………………………………………………………………………52

3-4-4- میزان باسوادی………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

3-4-5- شناخت الگوهای رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………………54

3-4-6- شناخت مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی……………………………………………………………………………………………………..54

3-5- مشخصات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………….58

3-5-1- ساختار اقتصادی استان گیلان…………………………………………………………………………………………………………………..58

3-5-2-بررسی قیمت زمین و ساختمان در لاهیجان………………………………………………………………………………………………..59

3-5-3- شناسایی الگوهای مالكیت در شهر……………………………………………………………………………………………………………60

3-5-4- بررسی مشاركت مردم و مدیریت شهری لاهیجان……………………………………………………………………………………….60

3-6- مشخصات فضایی-کالبدی…………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-6-1-وضع ارتباطات در منطقه گیلان…………………………………………………………………………………………………………………61

3-6-2- بررسی كیفیت ابنیه و مکان‌های تاریخی لاهیجان………………………………………………………………………………………..61

3-6-3-شناخت تراكم ساختمانی………………………………………………………………………………………………………………………….62

3-6-4- دسترسی‌ها در شهر لاهیجان…………………………………………………………………………………………………………………….62

3-6-5- شناسایی الگوهای معماری و مسكن………………………………………………………………………………………………………….62

3-6-6- سیمای شهر لاهیجان……………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-6-7-بافت و سازمان فضایی شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………………………….66

3-6-8-شناخت عناصر مهم شهری……………………………………………………………………………………………………………………….68

3-6-9- بازشناسی تنگناها و نیازهای كالبدی شهر…………………………………………………………………………………………………..69

فصل چهارم: قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهر لاهیجان…………………………………………………………………………………..70

4-1- جاذبه های گردشگری شهر لاهیجان……………………………………………………………………………………………………………….71

4-1-2- جاذبه‌های فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..71

4-1-2-1- بناها و آثار تاریخی لاهیجان…………………………………………………………………………………………………………………71

4-1-2-2- جاذبه‌های مردم شناختی………………………………………………………………………………………………………………………85

4-1-2- جاذبه‌های اکوتوریستی…………………………………………………………………………………………………………………………….87

4-1-2-1- جاذبه‌های گردشگری طبیعی در حوزه نفوذ شهر لاهیجان…………………………………………………………………………87

4-1-2-2- جاذبه پارک‌ها و فضاهای سبز داخل شهر لاهیجان…………………………………………………………………………………..91

4-2- قابلیت‌های گردشگری شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………………………………94

4-2-1- وضعیت زیرساخت‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………94

4-2-1-1- وضعیت راه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….94

4-2-1-1-1- کمیت راه‌های مناطق موردمطالعه………………………………………………………………………………………………………96

4-2-1-1-2- کیفیت راه‌های مناطق موردمطالعه……………………………………………………………………………………………………….97

4-2-1-2- وضعیت پایانه‌های مسافربری………………………………………………………………………………………………………………..98

4-2-1-3- وضعیت سایر امکانات زیربنایی تا ورودی منطقه نمونه (برق، آب، گاز، تلفن و غیره) …………………………………99

4-2-1-3-1- ارتباطات تلفنی (مخابرات) ……………………………………………………………………………………………………………..99

4-2-1-3-۲- آب……………………………………………………………………………………………………………………………………………..102

4-2-1-3-۳- برق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….104

4-2-1-3-۴- نفت و گاز……………………………………………………………………………………………………………………………………105

4-2-2- تأسیسات اقامتی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………108

4-2-۳- تسهیلات و امکانات خدماتی منطقه………………………………………………………………………………………………………….109

4-2-۴- وضعیت بهره‌برداری از جاذبه‌های منطقه……………………………………………………………………………………………………112

4-2-۵- وضعیت مدیریت و نیروی انسانی گردشگری…………………………………………………………………………………………….112

۴-3- اقتصاد گردشگری منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………….112

۴-3-۱- بررسی و تحلیل نیاز با تقاضای گردشگران کنونی منطقه……………………………………………………………………………….113

۴-3-۲- متنوع ساختن مشتریان کنونی…………………………………………………………………………………………………………………..118

۴-3-۳- گردشگران آتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..120

۴-3-۳-۱- وضعیت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و در دست اقدام……………………………………………………………………………121

۴-3-۳-۲- برآورد تقاضای آینده با توجه به بازار هدف……………………………………………………………………………………………122

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………..123

5-1- گردشگری شهری لاهیجان به روش تحلیل نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت‌ها……………………………………….124

5-2- تكنیک SWOT………………………………………………………………………………………………………………………………………124

5-3- تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر گردشگری لاهیجان……………………………………………………………………………………………129

5-4- نتایج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری لاهیجان………………………………………………………………………..131

5-5- نتایج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری شهرستان لاهیجان…………………………………………………………….133

5-6- نتیجه ­گیری و پیشنهاد‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………134

5-6-1- راهبردهای رقابتی………………………………………………………………………………………………………………………………….134

5-6-2- راهبردهای تنوع…………………………………………………………………………………………………………………………………….135

5-6-3- راهبردهای بازنگری……………………………………………………………………………………………………………………………….135

5-6-4- راهبردهای تدافعی…………………………………………………………………………………………………………………………………135

5-6-5- نتیجه ­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..135

5-6-6-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..136

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                  صفحه

شکل 3-1- تقسیمات كشوری………………………………………………………………………………………………………………………………36

شکل 3-2- محدوده شهرستان در استان…………………………………………………………………………………………………………………37

شکل 3-3- بخش‌های شهرستان لاهیجان……………………………………………………………………………………………………………….37

شکل 3-4- حركت دسته‌ های عزاداری ………………………………………………………………………………………………………………….56

شکل 3-5- كرنانوازی …………………………………………………………………………………………………………………………………………56

شکل ۳-6- حركت دسته‌ های كودكان سقا ……………………………………………………………………………………………………………..57

شکل 3-7- مراسم چهل‌منبر …………………………………………………………………………………………………………………………………57

شکل 3-8- طرحی از یک خانه روستایی……………………………………………………………………………………………………………….63

شکل 3-9- طرحی از یک خانه شهری…………………………………………………………………………………………………………………..64

شکل 3-10- بافت هسته مركزی و قدیمی شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………….67

شکل 3-11- بافت كوی كارگر و یک محله نوساز شهر لاهیجان……………………………………………………………………………….67

شکل4-1- مقبره امیر شمس‌الدین اردوبازار …………………………………………………………………………………………………………….71

شکل4-2- مقبره چهارپادشاهان میدان ……………………………………………………………………………………………………………………73

شکل4-3- مقبره عاقلیه پردسر ………………………………………………………………………………………………………………………………74

شکل4-5- بقعه پیرعلی گابنه ……………………………………………………………………………………………………………………………….75

شکل4-6- مقبره شیخ زاهد گیلانی شیخانبر…………………………………………………………………………………………………………….77

شکل4-7- بقعه چهل‌ستون زاكله بر……………………………………………………………………………………………………………………….78

شکل4-8- مسجد اكبریه گابنه……………………………………………………………………………………………………………………………….80

شکل4-9- مقبره كاشف السلطنه ……………………………………………………………………………………………………………………………81

شکل4-10- خانه محمد صادقی اردوبازار………………………………………………………………………………………………………………..82

شکل4-11- حمام گلشن گابنه………………………………………………………………………………………………………………………………83

شکل4-12- پل خشتی پردسر ………………………………………………………………………………………………………………………………84

شکل4-13- باغات چای ……………………………………………………………………………………………………………………………………..88

شکل4-14- سل سوستان………………………………………………………………………………………………………………………………………89

شکل4-15- آبشار لونک……………………………………………………………………………………………………………………………………….89

شکل4-16- روستای علی سرود …………………………………………………………………………………………………………………………..90

شکل4-17- تالاب امیركلایه………………………………………………………………………………………………………………………………….91

شکل4-18- نمایی از شهر لاهیجان…………………………………………………………………………………………………………………………92

شکل4-19- نمای لاهیجان از تله كابین…………………………………………………………………………………………………………………..93

شکل4-20- نمای استخر و شاه‌نشین كوه………………………………………………………………………………………………………………..93

شکل 4-21 -جایگاه فضایی شهرستان نمونه گردشگری لاهیجان نسبت به مبادی ورودی و دسترسی‌ها……………………………97

شکل 5-1- شمای کلی تحلیل SWOT………………………………………………………………………………………………………………125

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                  صفحه

نمودار 3-1- تغییرات ماهانه دمای میانگین لاهیجان………………………………………………………………………………………………….38

نمودار 3-2- تغییرات فصلی دمای لاهیجان…………………………………………………………………………………………………………….39

نمودار 3-3- روند تغییرات سالانه دمای لاهیجان……………………………………………………………………………………………………..39

نمودار 3-4-  میانگین ماهانه رطوبت نسبی لاهیجان…………………………………………………………………………………………………40

نمودار 3-5- میانگین فصلی رطوبت نسبی لاهیجان………………………………………………………………………………………………….40

نمودار 3-6- میانگین ماهانه بارندگی لاهیجان………………………………………………………………………………………………………….41

نمودار 3-7- روند تغییرات مجموع بارندگی سالانه لاهیجان……………………………………………………………………………………..41

نمودار 3-8- هرم سنی جمعیت شهر لاهیجان در سال 1374……………………………………………………………………………………..48

نمودار 3-9- هرم سنی جمعیت شهر لاهیجان در سال 1394……………………………………………………………………………………..48

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول 3-1- توزیع جمعیت استان گیلان، نسبت شهرنشینی، مساحت، تمركز و تراكم جمعیت در شهرستان‌های استان…….43

جدول 3-2- توزیع نسبی جمعیت شهر لاهیجان برحسب گروه‌های عمده سنی و مقایسه آن با نقاط شهری گیلان و شهری كشور در سرشماری سال‌های 1345، 1355، 1365 و 1385………………………………………………………………………………………44

جدول 3-3- جمعیت شهر لاهیجان برحسب سن و جنس در سال 1385 …………………………………………………………………..46

جدول 3-4- تركیب سنی استاندارد جمعیت شهر لاهیجان در سال‌های 85-1355  ……………………………………………………..47

جدول 3-5- مقایسه تركیب تولید ناخالص داخلی استان و كشور در سال 1385………………………………………………………….58

جدول 3-6- تركیب اشتغال استان و كشور برحسب بخش‌های عمده اقتصادی در سال  1385………………………………………59

جدول 4-1- انواع راه‌های زیرپوشش اداره راه و ترابری استان در سال ١٣٨٥ (کیلومتر) ………………………………………………….96

جدول 4-2- شاخص برخورداری از راه‌ها به تفکیک شهرستان(طول راه به مساحت) …………………………………………………….98

جدول 4-3- سرانه برخورداری از راه‌ها به تفکیک شهرستان و استان (طول راه به جمعیت) ……………………………………………98

جدول 4-4- تعداد تلفن‌های منصوبه و دایر در سال ١٣٨٥ به تفکیک شهرستان و استان…………………………………………………100

جدول 4-5 – تعداد انشعاب،مشترک و مقدار فروش آب در شهرستان لاهیجان،سال ١٣٨٥…………………………………………….104

جدول 4-6 – تعداد انواع مشترکین برق به تفکیک استان و شهرستان در سال 1385………………………………………………………105

جدول 4-7 -فروش برق به تفکیک تعرفه‌های مختلف در استان و شهرستان در سال ١٣٨٥……………………………………………105

جدول 4-8 – تعداد مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف و مصرف آن‌ ها در شهرستان لاهیجان در سال ١٣٨٥…………………..107

جدول 4-9- شاخص‌های زیرساختی شهرستان لاهیجان………………………………………………………………………………………….107

جدول 4-10-مشخصات واحدهای اقامتی (هتل) در شهرستان لاهیجان…………………………………………………………………….108

جدول 4-11-مشخصات مهمان‌پذیرهای شهرستان لاهیجان…………………………………………………………………………………….109

جدول 4-12- مسافران واردشده به استان گیلان از طریق فرودگاه رشت در سال ١٣٨٥…………………………………………………115

جدول 4-13- توزیع وسایل نقلیه ورودی به استان به تفكیک دروازه ورودی و فصل…………………………………………………….115

جدول 4-14- تعداد كل وسایل نقلیه ورودی به استان به تفكیک دروازه در سال ١٣٨٥………………………………………………….116

جدول4-15- تعداد وسایل نقلیه ورودی به استان به تفكیک نوع وسیله (كل سال) ……………………………………………………….116

جدول4-16- متوسط تعداد سرنشین به ازای هر وسیله نقلیه به تفكیک نوع وسیله و فصل در سال ١٣٨٥……………………….117

جدول4-17- آمار مسافران استان گیلان در سال ١٣٨٥ بر اساس آمارگیری به تفكیک فصل……………………………………………117

جدول4-18- برآورد تعداد گردشگران استان گیلان در سال ١٣٨٥ به تفكیک فصل……………………………………………………….118

جدول4-19- تعداد گردشگران واردشده به شهرستان لاهیجان در سال ١٣٨٥………………………………………………………………118

جدول 5-1- نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای شهر لاهیجان………………………………………………………………………128

جدول 5-2- ماتریس راهبردها و راهكارهای توسعه گردشگری در لاهیجان………………………………………………………………..130

جدول 5- 3- نتایج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجی(فرصت‌ها) …………………………………………………………………………………..132

جدول 5-4- نتایج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجی(تهدیدها) ……………………………………………………………………………………..132

جدول 5-5- نتایج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلی(نقاط قوت) …………………………………………………………………………………….133

جدول 5-6- نتایج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلی(نقاط ضعف) …………………………………………………………………………………..134


چکیده

این پژوهش در باره بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان می باشد.گردشگری شهری به شكلی از صنعت گردشگری گفته می شود كه با مباحثی همچون گذران اوقات فراغت وگشت و گذار شهروندان در داخل شهر و حوزه نفوذ آن ارتباط دارد. امكانات اقامتی و پذیرایی یكی از اجزاء تشكیل دهنده بسیار موثر در نظام فعالیتهای گردشگری است . این جزء از سیستم، مجموعه خدمات، تسهیلات و تأسیساتی را در بر میگیرد كه حوزه مانور و عملكرد گردشگران را تعیین نموده و شرایطی را فراهم می آورد كه بر اساس آن گردشگران وضعیت آسایشی مطلوب تری را تجربه نمایند. شهر لاهیجان آمیزه ای از طبیعت، تاریخ و فرهنگ است. امروز لاهیجان مقصد بسیاری از گردشگران شهری منطقه وكشوراست، در صورتی كه فاقد برنامه ریزی جامع و امكانات رفاهی چه از نظر کمی و کیفی می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و تلاش بر این بوده که با برداشت میدانی و کتابخانه ای و شناخت جاذبه های بی شمارگردشگری، فرصتها و تهدیدها (روش SWOT ) و آثار منفی عدم توسعه امکانات رفاهی برای جذب توریسم و ماندگاری آنها راهکارهای مناسب پیشنهاد گردد. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد: احیای برگزاری دوره های آموزشی در زمینه خدمات گردشگری، معرفی آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری دررسانه ها و تقویت وتشویق تورهای گردشگری كوتاه مدت، استفاده از مدیران تحصیلکرده و اگاه به مسایل گردشگری در راس امور تصمیم گیری و اجرایی، هماهنگی بین مدیران منطقه و دیگر ارکانها و موسسات مرتبط با گردشگری منطقه لاهیجان، مشارکت دادن مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرای برنامه های گردشگری، توسعه و بهبود امکانات رفاهی، ساخت امکانات و تسهیلات لازم در سایت گردشگری، معرفی مزیتهای نسبی شهر لاهیجان در زمینه سرمایه گذاری های گردشگری از سوی مدیران منطقه برای متقاضیان سرمایه گذاری.

 

کلید واژه ها: گردشگری شهری،امکانات رفاهی،توریسم،اوقات فراغت

 

مقدمه

مدتی است كه در بسیاری از محافل علمی و اجرائی كشور درباره‌ ضرورت گسترش صنعت گردشگری سخن گفته می‌شود . ایجاد اشتغال، درآمد زائی، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای زندگی كیفیت مردم و آشنایی بافرهنگ‌های دیگر، برخی از موضوعاتی است كه بر آن‌ ها تأکید می‌شود . همچنین توسعه‌ی پایدار به‌عنوان پارادایم غالب قرن بیست و یكم به‌طور روزافزونی در گفتارها و نوشتارهای صاحب‌نظران به‌عنوان تنها راه‌حل اساسی برای معضلات موجود جهانی، به‌ویژه مشكلات زیست‌محیطی مطرح می‌شود. بخش گردشگری همیشه با پژوهش‌های توسعه همراه نبوده، بلكه دل‌مشغولی عمده پژوهشگران توصیف پویایی توسعه بوده است . مسائلی از قبیل كاهش منابع و توزیع نامناسب آن، توانایی رقابت، جهانی‌شدن و امنیت  ازجمله موضوع‌های عمده بحث و مذاكره بوده‌اند .

مسئله گردشگری غالباً به‌عنوان موضوعی حاشیه‌ای در كنار بحث اصلی وجود داشته است . اما در حال حاضر برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار می‌تواند از گردشگری به‌عنوان یک راهبرد استفاده نماید. همان‌طور كه دراین‌باره گفته می‌شود رویكرد زیر بنایی كه هم‌اکنون در برنامه‌ریزی صنعت گردشگری و سایر انواع توسعه به كار می‌رود، رویكرد رسیدن به توسعه پایدار است . بر اساس روش توسعه پایدار باید منابع طبیعی، فرهنگی و سایر منابع برای استفاده مداوم در آینده حفظ شود و درعین‌حال برای جامعه‌ی كنونی سودمند و مفید باشد. صحبت در خصوص نقش صنعت گردشگری در ارتباط با سایر عوامل رشد شهری نیست، زیرا در این صورت گردشگران تنها سبب ازدحام و تراكم بیش‌ازحد شبکه‌های معیوب و ضعیف می‌شوند، بلكه گردشگری شهری یكی از شاخه‌های صنعت گردشگری است كه باید با مطالعات شهری برای ارزیابی گذران اوقات فراغت و تفریح و گردشگری در محیط شهری همراه باشد، كه به اصلاح چرخه زندگی بینجامد . شهر لاهیجان به‌عنوان یک شهر تاریخی در ناحیه معتدل و مرطوب خزری، با داشتن نقاط قوت بسیار ازجمله مركزیت داشتن در منطقه ازنظر تاریخی و جاذبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین فرصت‌های بی‌شمار گردشگری تاریخی، تفریحی و طبیعت‌گردی می‌تواند  تبدیل به یک‌قطب گردشگری منطقه‌ای یا حتی فرا منطقه‌ای شود . بامطالعه به روش سیستمی در شهر لاهیجان، حوزه نفوذ و منطقه پیرامونی آن و همچنین ارزیابی اثرات زیست‌محیطی صنعت گردشگری می‌توان به ارائه راهكارهای مناسب جهت حفظ طبیعت از آسیب‌ها و پایداری منابع برای آیندگان كمك كرد . امید است  با تعمیم نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق به الگوی مناسبی برای برنامه‌ریزی گردشگری شهری به‌عنوان راهبرد توسعه پایدار دست‌یافت.

بیان مسئله و ضرورت تحقیق

مناطق شهری به‌ویژه شهرهای بزرگ از جنبه‌های مختلف برای گردشگران جاذب و دیدنی می‌باشند اما بهترین این جاذبه‌ها شامل سه دسته عمده گنجینه‌ها، نمایشگاه ‏ها و مراكز خریدوفروش بوده كه گردشگران را به‌سوی خود می‌کشند. توسعه و بهبود تجهیزات ارتباطی و اتصال شهرها با گسترش زیرساخت‌های رفت‌وآمد، روزبه‌روز بهتر می‌شود و در نتیجه با شكل گرفتن بازارهای تازه در شهرها، گردشگران به شهرها و گردشگری در مراكز شهری جذب شده و همراه با توسعه شهرها، گردشگری شهری نیز رواج می‌یابد.

شهرهایی که دارای جاذبه‌ها و تأسیسات گردشگری فراوان و غنی هستند غالباً تعداد زیادی از گردشگران را به‌سوی خود جذب می‌نمایند. هر چه میزان این جاذبه‌ها و تأسیسات بیشتر و متنوع‌تر باشد یقیناً بر ماندگاری و مدت اقامت گردشگران در شهر و درنتیجه رونق اقتصادی آن تأثیر به سزایی خواهد داشت. لاهیجان ازنظر جذابیت توریستی اهمیت زیادی دارد و سالیانه پذیرای دو میلیون گردشگر می‌باشد.

مفهوم کیفیت توریسم به توسعه پایدار مرتبط است. این شیوه به‌طور فزاینده‌ای به دو دلیل اساسی موردپذیرش واقع می‌شود. سطح بالای کیفیت توریسم ضرورتاً به معنی توریسم پرهزینه نیست بلکه به آن قسم جاذبه‌ها، امکانات و خدمات توریستی اشاره دارد که در قبال پول هزینه شده به منافع ارزشمندی بینجامد. توسعه کمی و کیفی امکانات توریستی در رقابت برای جذب توریست‌های تیزبین روشی کارآمد است. گردشگر با هر انگیزه‌ای که به شهر سفر کند نیاز به محلی برای خواب استراحت و خوراک دارد. خدمات اقامتی گردشگران شامل مجموعه‌ای از تشکیلات خوابگاهی می‌شود که امکان دارد به‌صورت استراحتگاه‌های بسیار مجلل باشد یا فقط به یک تختخواب معمولی و صبحانه ساده محدود شود. میزان تسهیلات و خدمات بازتابی از نیازها و سلیقه‌های مختلف مسافران و میزان پویایی این بازار است که می‌تواند در میزان اقامت گردشگران در شهر نیز مؤثر باشد.

برخی از شهرها فاقد زیرساخت‌های مناسب گردشگری اعم از مراکز اقامتی و پذیرایی موزه و مراکز فرهنگی هنری می‌باشد و این امر باعث کوتاه شدن دوره اقامت گردشگران در محل می‌باشد. فقدان امکانات لازم برای تفریح و گردش و سرگرم نمودن گردشگران دوره اقامت گردشگران را کوتاه می‌کند و ازنظر اقتصادی بهره‌وری بهینه رخ نخواهد داد. کمبود تنوع فضای اقامتی ازجمله مشکلات عدیده بسیاری از شهرها است.

تعداد صفحه : 156

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.